Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Δοθέντος ότι τα φωτοκαταλυτικά και τα υψηλής ανακλαστικότητας υλικά (cool materials) είναι καινούργια στη χρήση τους στα έργα και, γενικώς, πολύ λίγο γνωστά, παρατίθενται τα ακόλουθα χρήσιμα στοιχεία για όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με το αντικείμενο.

Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με τσιμεντόπλακες και κυβολίθους νέας τεχνολογίας Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος ΙΟΚ Π. Αναγνωστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Συνεργάτης ΙΟΚΔοθέντος ότι τα φωτοκαταλυτικά και τα υψηλής ανακλαστικότητας υλικά (cool materials) είναι καινούργια στη χρήση τους στα έργα και, γενικώς, πολύ λίγο γνωστά, παρατίθενται τα ακόλουθα χρήσιμα στοιχεία για όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με το αντικείμενο. α.Εισαγωγή Τα Ενιαία Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΝΕΤ ΟΙΚ) κατά την τελευταία επικαιροποίησή του το 2009, συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα νέα άρθρα: Α/Τ 79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) Α/Τ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) Α/Τ 79.82 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials). Αφορμή για την προσθήκη στο ΝΕΤ ΟΙΚ άρθρων με προϊόντα που ενσωματώνουν υλικά των ως άνω κατηγοριών υπήρξε η ΚΥΑ Δ6/Β/14826 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα ‘’Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα’’, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1122/Β/17-06-08. Η εν λόγω ΚΥΑ στο άρθρο 8, προβλέπει: Άρθρο 8 Πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας Σε κτίρια που μισθώνονται από το Δημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τη στέγαση των υπηρεσιών τους, σε περίπτωση μη συναίνεσης του κυρίου του κτιρίου για την εφαρμογή συνολικών παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς επίσης και αν δεν προκύπτουν ως άμεσης ανάγκης από την έκθεση της ενεργειακής καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, απαιτείται τουλάχιστον η εφαρμογή απλών τεχνικών και συστημάτων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου, όπως ενδεικτικά:σελ. 1 / 9 σελ. 2 / 9 α.Επίχρισμα της ταράτσας κάθε κτιρίου με ψυχρές βαφές μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε όλα τα κτίρια που διαθέτουν ελεύθερη οροφή, στην οποία δεν υπάρχει επικάλυψη από ανακλαστικό υλικό, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να χρωματιστεί με ανακλαστική βαφή, κατά προτίμηση λευκού χρώματος, που να παρουσιάζει συνολικό συντελεστή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον με 0.87 και συντελεστή εκπομπής τουλάχιστον 0.8. Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται βαφές άλλου χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ολικός συντελεστής ανακλαστικότητας είναι μεγαλύτερος του 0.7 και ο συντελεστής εκπομπής μεγαλύτερος ή ίσος του 0.8.β.Όπου απαιτείται, οι εξωτερικοί χρωματισμοί των κατακόρυφων τμημάτων των κτιρίων πραγματοποιούνται με χρήση ψυχρών έγχρωμων ή λευκών βαφών. Οι έγχρωμες βαφές πρέπει να παρουσιάζουν ανακλαστικότητα χαμηλότερη ή ίση της ανακλαστικότητα του δώματος και πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ψυχρές βαφές». Παράλληλα πρέπει να παρουσιάζουν συντελεστή εκπομπής τουλάχιστον ίσο, ή μεγαλύτερο, από 0.8. Οι βαφές πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τα οπτικά τους χαρακτηριστικά από εγκεκριμένα εργαστήρια.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΑναμφισβήτητα η χρήση προϊόντων επιστρώσεων με φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά συντελεί στην αποδόμηση των αερίων κυκλοφοριακών ρύπων και την αντιμετώπιση του φαινομένου των θερμικών νησίδων στο δομημένο αστικό περιβάλλον. Τούτο έχει καταδειχθεί με αρκετές σχετικές εφαρμογές σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.β.Βασικοί ορισμοί Αστική θερμική νησίδα (Urban Heat Island). Η χρήση σκουρόχρωμων υλικών σε κτίρια και πεζοδρόμια, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς βλάστησης στις πόλεις, η οποία λειτουργεί ως φυσικός παράγων σκίασης των κτιρίων και δροσισμού του αέρα, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειών και του αέρα στο αστικό περιβάλλον. Τις θερμές θερινές ημέρες, ο αέρας στο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι μέχρι 3 ως 10 °C θερμότερος από ότι στις περιαστικές περιοχές. Για το φαινόμενο αυτό έχει επικρατήσει διεθνώς ο όρος «αστική θερμική νησίδα» Urban Heat Island. Ψυχρά υλικά: υλικά λευκά ή έγχρωμα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, όσο και σε άλλες επιφάνειες του αστικού δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. σε χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια) για τη μείωση της αναπτυσσόμενης επ' αυτών θερμοκρασίας. Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος, και από υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκλύουν γρηγορότερα τα ποσά θερμότητας που έχουν απορροφήσει). Με την εφαρμογή τους εξασφαλίζονται χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με άλλα υλικά επιστρώσεων. Ανακλαστικότητα είναι ο λόγος της ανακλωμένης ως προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία επί της εξεταζομένης επιφανείας. Περιλαμβάνεται τόσο η ακτινοβολία στο ορατό φάσμα, όσο και η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία. Η ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας μετράται σε κλίμακα 0,00 έως 1,00. Γενικώς υλικά ανοικτών αποχρώσεων στο ορατό φάσμα εμφανίζουν υψηλή ανακλαστικότητα, ενώ τα σκουρόχρωμα υλικά χαμηλή. Πάντως η απόχρωση ενός υλικού στο ορατό φάσμα δεν αποτελεί πάντα αξιόπιστη ένδειξη της ανακλαστικότητας. Η ικανότητα ανάκλασης μιας επιφανείας στο υπέρυθρο φάσμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, δοθέντος ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι εκείνη που θερμαίνει τα υλικά. σελ. 3 / 9 Δείκτης εκπομπής (eittance, emissivity) μιας επιφανείας, είναι το μέτρο της ικανότητας αυτής να απελευθερώνει θερμότητα, με τιμές από 0,00 έως 1,00. Το στιλβωμένο αλουμίνιο εμφανίζει δείκτη 0,10, ενώ μια μαύρη μη μεταλλική επιφάνεια (π.χ. νέος ασφαλτοτάπητας) εμφανίζει δείκτη 0,90. Δείκτης ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας (Solar Reflectance Index - SRI) είναι ένας σύνθετος δείκτης, εξαρτώμενος από την ανακλαστικότητα, τον δείκτη εκπομπής και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, ο οποίος προσδιορίζει τον βαθμό θέρμανσης επιφανείας πλήρως εκτεθειμένης στην ηλιακή ακτινοβολία, με τιμές κυμαινόμενες από 0,00 (τυπική μαύρη επιφάνεια) έως 100 (τυπική λευκή επιφάνεια). Υλικά με υψηλές τιμές SRI ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας. Φωτοκατάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ημιαγώγιμος καταλύτης, υπό συνθήκες φωτισμού επιταχύνει την δημιουργία ισχυρών οξειδωτικών μέσων, ικανών να καταστρέψουν ρύπους ή μικροοργανισμούς. γ.Σήμανση Energy Star® Το πρόγραμμα Energy Star ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1992 από την ΕPA (Environmental Protection Agency – Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) και το Αμερικανικό Υπουργείο Ενεργείας (DOE: Department of Energy), με στόχο της μείωση της κατανάλωσης ενεργείας και, κατά συνέπεια, των επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενεργείας. Συνίσταται στην εθελοντική σήμανση προϊόντων που πληρούν τις ενεργειακές επιδόσεις που καθορίζονται από σχετικές προδιαγραφές της ΕΡΑ, η οποία μετά τούς σχετικούς εργαστηριακούς κλπ. ελέγχους παρέχει το δικαίωμα σήμανσης του προϊόντος. Η σήμανση Energy Star® ξεκίνησε από τους υπολογιστές και τα παρελκόμενά τους και στην συνέχεια επεκτάθηκε σε συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, φωτιστικά, οικιακές συσκευές, δομικά υλικά, αλλά και ολόκληρα κτίρια. Προϋπόθεση για την χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της σήμανσης είναι η εξοικονόμηση ενεργείας της τάξεως 20-30%, έναντι συνήθων αντιστοίχων προϊόντων και κατασκευών. Το πρόγραμμα Energy Star υιοθετήθηκε στην συνέχεια και από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υφίσταται και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εnergy Star (www.eu-energystar.org), ο οποίος προς το παρόν ασχολείται μόνον με τις ενεργειακές επιδόσεις μηχανών γραφείου. Οι προδιαγραφές Energy Star της ΕΡΑ, αναφέρονται μόνον στις απαιτήσεις για τα δώματα των κτιρίων (roofing), οι οποίες καθορίζονται ως εξής: -Αρχική ηλιακή ανακλαστικότητα > 0,65 Παραμένουσα ανακλαστικότητα μετά από έκθεση τριών ετών >0,50Στην βάση δεδομένων δομικών υλικών με σήμανση Energy Star® που έχει αναπτύξει και ενημερώνει διαρκώς η ΕΡΑ (διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο για download) δεν περιλαμβάνονται τσιμεντόπλακες (concrete pavers) και κυβόλιθοι (concrete paving blocks), αλλά περιλαμβάνονται χρωστικές ουσίες (pigments) που μπορούν να βελτιώσουν την ανακλαστικότητα (reflectivity) των προϊόντων αυτών. σελ. 4 / 9δ.Σύστημα ενεργειακής – περιβαλλοντικής αξιολόγησης LEED® Εκτός από το πρόγραμμα Energy Star, ευρείας διάδοσης είναι και το σύστημα ’’Πρωτοπορία στον Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό’’ (Leadership in Energy & Environmental Design - LEED), το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 30 χώρες και βασίζεται στην αξιολόγηση των κατασκευών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και την βαθμολόγηση και κατάταξη αυτών, ανάλογα με τις ενεργειακές και φιλικές προς το περιβάλλον επιδόσεις τους, στις ακόλουθες κατηγορίες: · · · ·Αποδεκτή κατάταξη (Certified): Αργυρή διάκριση (Silver): Χρυσή διάκριση (Gold): Διάκριση Platinum:26-32 βαθμοί 33-38 βαθμοί 39-51 βαθμοί 52-69 βαθμοίΟι επιφάνειες από σκυρόδεμα Νέων Κατασκευών και Σημαντικών Ανακαινίσεων, αξιολογούνται και βαθμολογούνται, σύμφωνα τις οδηγίες LEED-NC version 2.2, συν τοις άλλοις και με βάση το κριτήριο 7.1: “Φαινόμενο θερμικής νησίδας επιφανειών πλην στεγών. Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου θερμικών νησίδων στο δομημένο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρησιμοποίηση υλικών που παραμένουν σχετικώς ψυχρά κατά την έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία και διαθέτουν δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) τουλάχιστον 29. Οι επιφάνειες από σύνηθες σκυρόδεμα εμφανίζουν SRI της τάξεως 38 – 52 (για την βαθμολογία κατά LEED λαμβάνεται SRI = 35, εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις). Οι νέες επιφάνειες σκυροδέματος από λευκό τσιμέντο εμφανίζουν υψηλό SRI, της τάξης του 86, σύμφωνα τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνεται στις Οδηγίες LEED: Πίνακας 1 [κριτηρίου 7.1 LEED] Δείκτες ηλιακής ανακλαστικότητας συνήθων επιστρώσεων Υλικό Σύνηθες νέο φαιό σκυρόδεμα Σύνηθες φαιό σκυρόδεμα μετά από έκθεση στο περιβάλλον (*) Σύνηθες νέο σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο Σύνηθες σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο μετά από έκθεση (*) Νέα ασφαλτική στρώση Ασφαλτική στρώση μετά από έκθεσηΔείκτης εκπομπής EmissivityΑνακλαστικότητα ReflectanceΔείκτης SRI0.900.35350.900.20190.900.70860.900.40450.900.0500.900.106(*) Η ανακλαστικότητα των επιφανειών μπορεί να διατηρηθεί με πλύση. Συνήθης πλύση με νερό υπό πίεση τσιμεντοειδών επιστρώσεων μπορεί να επαναφέρει την ανακλαστικότητα σχεδόν στις αρχικές της τιμές. Οι αναφερόμενες τιμές επιφανειών που έχουν εκτεθεί στις δράσεις του περιβάλλοντος αφορούν μη πλυμμένες επιφάνειες. σελ. 5 / 9ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΟι συνήθεις πλάκες από λευκό τσιμέντο προσεγγίζουν σημαντικά την απαίτηση αυτή, ενώ διαθέτουν και υψηλή παραμένουσα ανακλαστικότητα μετά από έκθεση στο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν έχουν πλυθεί. Σήμερα διατίθενται στην αγορά διάφορα χρωστικά πρόσθετα (pigments), τα οποία βελτιώνουν την ανακλαστικότητα του σκυροδέματος και των κονιαμάτων. Τα προϊόντα αυτά έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και από τις Ελληνικές εταιρείες παραγωγής πλακών και κυβολίθων.ε.Τυποποιητικές παραπομπές Πρότυπα για τα ψυχρά υλικά ASTM E 408: 02 Πρότυπες μέθοδοι για τη μέτρηση του ολικού συντελεστή εκπομπής επιφανειών με χρήση οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας -- Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces Using Inspection-Meter Techniques Οι συγκεκριμένες μέθοδοι βασίζονται στην χρήση φορητών οργάνων επιθεώρησης /μέτρησης και έχουν εφαρμογή σε μετρήσεις επί μεγάλων επιφανειών, όταν απαιτείται η ταχεία διεξαγωγή τους ή όταν επιβάλλεται η εφαρμογή μη καταστροφικών δοκιμών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την διεξαγωγή ελέγχων παραγωγής (production control tests). ASTM E 903: 96 Μέθοδος μέτρησης απορρόφησης, ανακλαστικότητας και ικανότητας εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας των υλικών με την χρήση σφαιρών ολοκλήρωσης.-- Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres Η μέθοδος συνίσταται στην μέτρηση της φασματικής απορρόφησης, της ανακλαστικότητας και της ικανότητας εκπομπής των υλικών με χρήση φασματο-φωτομέτρων εφοδιασμένων με σφαίρες ολοκλήρωσης (οι οποίες συλλέγουν και την ανακλώμενη και την διαχεόμενη ακτινοβολία) . ASTM E1980-01 Standard practice for calculating Solar Reflectance Index (SRI) of horizontal and sloped opaque surfaces - Πρότυπη μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας οριζοντίων και κεκλιμένων αδιαφανών επιφανειών. Αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η ιστοσελίδα του Σχεδίου Δράσης για τις Ψυχρές Στέγες στην ΕΕ (www.coolroofs-eu.eu) παραπέμπει στα ως άνω Αμερικανικά Πρότυπα. σελ. 6 / 9 Πρότυπα για τα φωτοκαταλυτικά υλικά Στην Ευρώπη, η CEN (European Commettee for Standardization) έχει συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό κοινών Οδηγιών και Κανονισμών για τα φωτοκαταλυτικά προϊόντα, της οποίας όμως το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο. Το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε ισχύ την Οδηγία Πλαίσιο 96/62/CE για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα, την οποία ακολούθησε η Οδηγία 1999/30/EC, με την οποία προσδιορίζονται οι οριακές τιμές αερίων ρύπων, όπως τα διάφορα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, ο μόλυβδος υπό διάφορες μορφές και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια μεγέθους ΡΜ 10. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι Xώρες-Mέλη δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς προς τις Οδηγίες αυτές μέχρι σήμερα. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO έχει συγκροτήσει την Ομάδα Εργασίας ISOTC 206/WG 37, με αντικείμενο τις μεθόδους δοκιμών φωτοκαταλυτικών υλικών και έχει προσφάτως δημοσιεύσει το Πρότυπο ISO 22197-1 ‘’Προηγμένα λεπτοκεραμικά υλικά – Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό των επιδόσεων στον καθαρισμό του αέρα των ημιαγωγίμων κεραμικών υλικών. Μέρος 1: Αφαίρεση νιτρικών οξειδίων – Fine ceramics (advanced technical ceramics) — Test method for air purification performance of semiconducting photocatalytic materials. Part 1: Removal of nitric oxide”. Το Πρότυπο αυτό προήλθε από το Ιαπωνικό JIS R 1701-1: 2004, αλλά δεν εξειδικεύεται στα τσιμεντοειδή φωτοκαταλυτικά υλικά. Τέλος ο Οργανισμός ISO προωθεί και άλλα Πρότυπα, τα οποία σήμερα ευρίσκονται σε στάδιο προσχεδίων (drafts) και όταν οριστικοποιηθούν θα αποτελέσουν την βάση αξιολόγησης των επιδόσεων των φωτοκαλυτικών υλικών και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή τους στα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Ο Ιταλικός Οργανισμός Τυποποίησης UNI έχει ασχοληθεί συστηματικά με τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των δομικών υλικών τσιμεντοειδούς βάσεως και έχει ήδη εκδώσει τα ακόλουθα Πρότυπα: UNI 11238-1 Προσδιορισμός της καταλυτικής αποδόμησης οργανικών, αιωρουμένων στον αέρα, μικροσωματιδίων. Μέρος 1: Φωτοκαταλυτικά τσιμεντοειδή υλικά -- Determination of the catalytic degradation of organic micropollutants in air. Part 1: Photocatalytic cementitious materials. UNI 11247Προσδιορισμός της καταλυτικής αποδόμησης οξειδίων του αζώτου με χρήση φωτοκαταλυτικών ανοργάνων υλικών -- Determination of the catalytic degradation of nitrous dioxides by photocatalytic inorganic materials.UNI 11259Προσδιορισμός της φωτοκαταλυτικής δράσεως υδραυλικών κονιών. Μέθοδος δοκιμής ροδαμίνης -- Determination of the photocatalytic activity of hydraulic binders. Rhodamine test method. σελ. 7 / 9 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΟ δείκτης ανακλαστικότητος SRI είναι μετρήσιμος, ακόμη και επί τόπου με φορητά όργανα, και ο προσδιορισμός του αρκεί για την αποδοχή των υλικών που καλύπτουν τις προδιαγραφόμενες τιμές. Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες μπορούν να ελεγχθούν και να μετρηθούν με βάση τα Πρότυπα UNI, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός και η σχετική εργαστηριακή εμπειρία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα και για τις δύο αυτές κατηγορίες υλικών.στ.Προϊόντα περιέχοντα φωτοκαταλυτικά υλικά – ποιοτικοί έλεγχοι Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των δομικών υλικών βασίζονται στην ενσωμάτωση τιτανίας (TiO2) υπό διάφορες συνθέσεις, υπό μορφή νανοσωματιδίων, είτε στο τσιμέντο κατά την παραγωγή του, είτε ως προσθέτου στα κονιάματα (pigment). Δοθέντος ότι η τιτανία δρα ως καταλύτης υπό την επενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας δεν συνιστά αναλώσιμη ουσία και δεν απομειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η τσιμεντοβιομηχανία έχει ήδη θέσει σε εμπορική παραγωγή, σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ ειδικά φωτοκαταλυτικά τσιμέντα όπως τα ΤΧ Arca τα TX Aria της Italcementi και το ΤioCem της Ηeidelberg Cement. Τα τσιμέντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1 και μπορούν να ενσωματωθούν σε πάσης φύσεως στοιχεία από σκυρόδεμα, με έμφαση στις εμφανείς επιφανειακές στοιβάδες αυτών που δέχονται την δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το κόστος των φωτοκαταλυτικών τσιμέντων είναι περίπου δεκαπλάσιο των συμβατικών τσιμέντων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1, αλλά η ανάλωση είναι περιορισμένη (επιφανειακές στοιβάδες) Στην Ευρώπη τυγχάνει ευρείας αναγνωρίσεως η σήμανση ποιότητος ΤΧ Active για τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των δομικών υλικών, η οποία αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ιταλικού ομίλου τσιμεντοβιομηχανιών Italcementi S.p.A. Το δικαίωμα της σήμανσης αυτής παρέχεται στους παραγωγούς των προϊόντων μετά από πλήρεις εργαστηριακούς ελέγχους. Ο παραγωγός εγγυάται στους πελάτες του την ποιότητα των προϊόντων και την συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν τις λοιπές ιδιότητες αυτών, ενώ η Italcementi διατηρεί το δικαίωμα επί τόπου ελέγχων για την διαπίστωση ότι πράγματι ενσωματώνονται τα πιστοποιημένα υλικά.ζΔιαθεσιμότητα σχετικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά Στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει η παραγωγή πλακών πεζοδρομίου με αυξημένη ανακλαστικότητα με προσθήκη ειδικών πιγμέντων στην επιφανειακή στοιβάδα. σελ. 8 / 9 Επισημαίνεται ότι οι πλάκες πεζοδρομίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339: Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Concrete paving flags. Requirements and test methods. Αντίστοιχα, οι κυβόλιθοι από σκυρόδεμα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338: Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Concrete paving blocks. Requirements and test methods. Και τα δύο αυτά Πρότυπα είναι εναρμονισμένα (υποχρεωτικής εφαρμογής στις δημόσιες συμβάσεις), τα δε προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ως εκ τούτου οι τσιμεντόπλακες και οι κυβόλιθοι, πέραν των ‘’ψυχρών’’ και ‘’φωτοκαταλυτικών’’ ιδιοτήτων τους, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω Ευρωπαϊκών Προτύπων, όσο αφορά τα λοιπά φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους (αντοχή, αντιολισθηρότητα, ανοχές διαστάσεων, προσκόλληση επιφανειακής στιβάδας, υδατοπερατότητα, αντοχή σε κύκλους ψύξης/απόψυξης κλπ.) Επισημαίνεται ότι το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος διεξάγει επί σειρά ετών έρευνα επί της φυτοκαταλύσεως και έχει παρουσιάσει σχετικές εργασίες διεθνούς απήχησης. Ο Δημόκριτος διαθέτει σημαντική εμπειρία και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για την μέτρηση και ανάλυση των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων διαφόρων υλικών. Έρευνες επί των ψυχρών υλικών διεξάγονται επίσης στο ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, των οποίων τα εργαστήρια διαθέτουν εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών. Η εξασφάλιση ψυχρών και φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων, όπως είναι ευνόητο, αυξάνει το κόστος των προϊόντων επικαλύψεως εξωτερικών χώρων (η δαπάνη κατασκευής του υποστρώματος έδρασης και της τοποθέτησης είναι προφανώς η ίδια) Ενδεικτικά παρατίθενται οι τιμές των ΝΕΤ ΟΙΚ για τις συμβατικές και της νέας τεχνολογίας επιστρώσεις. Τιμή ΜονάδαςΑριθ.Τιμολ. ΝΕΤ ΟΙΚΣύντομη περιγραφή αντικειμένου73.16.01Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cmm219,6073.16.02Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cmm217,3078.95Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρωνm234,6078.96Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτηm246,0079.80Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)m222,0079.81Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)m238,00Μονάδα σελ. 9 / 9 Αριθ.Τιμολ. ΝΕΤ ΟΙΚΣύντομη περιγραφή αντικειμένου79.82Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).Μονάδαm2Τιμή Μονάδας 30,00Από την σύγκριση των τιμών προκύπτει ότι η εφαρμογή πλακών με ενσωματωμένα ψυχρά υλικά αυξάνει την δαπάνη κατά 27% (22,00 / 17,30), ενώ η προσθήκη και φωτοκαλυτικών υλικών οδηγεί σε συνολική αύξηση δαπάνης κατά 73% (30,00 / 17,30). Η δαπάνη επίστρωσης με κυβολίθους που περιέχουν ψυχρά υλικά είναι μεγαλύτερη εκείνης των σταμπωτών δαπέδων από σκυρόδεμα και δεν απέχει πολύ από την δαπάνη επίστρωσης με κυβολίθους από γρανίτη. Τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, αναμφισβήτητα βελτιώνουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κατασκευών και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, πλην όμως κόστος τους είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ως εκ τούτου ο έλεγχος ποιότητας και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων αυτών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα .
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.