Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023

Επισυνάπτεται το φύλλο C 76 / 10-03-2017 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική (ο κατάλογος αρχίζει από την σελ. 12)

Επίσημη ΕφημερίδαC 76της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΈκδοση στην ελληνική γλώσσαΑνακοινώσεις και Πληροφορίες60ό έτος 10 Μαρτίου 2017ΠεριεχόμεναIV ΠληροφορίεςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕυρωπαϊκή Επιτροπή2017/C 076/012017/C 076/022017/C 076/03ELΑνακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1187 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών [δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς σχετικών με μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1187 της Επιτροπής, και ιδίως των παραρτημάτων VIII και X] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1188 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου, της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο, καθώς και για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1186 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου [δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς σχετικών με μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1188, και ειδικότερα των παραρτημάτων III και IV, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1185, και ειδικότερα των παραρτημάτων III και IV, και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1186, και ειδικότερα των παραρτημάτων VIII και IX] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12(1)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 2017/C 076/042017/C 076/05Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (1) . . . . . . . . . . . .32(1)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. EL10.3.2017Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 76/1IV (Πληροφορίες)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1187 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών [δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς σχετικών με μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού (1) για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1187 της Επιτροπής, και ιδίως των παραρτημάτων VIII και X] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(2017/C 076/01)ΠαράμετροςΟργανισμόςΣτοιχείο αναφοράς/ΤίτλοςΣημειώσεις(1)(2)(3)(4)Λέβητες στερεού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων λεβήτων συμπύκνωσης και λεβήτων συμπαραγωγής από στερεό καύσιμοΓενικοί όροι για τις δοκιμέςCENEN303-5:2012 Λέβητες θέρμανσης για στερεά καύσιμα, που τροφοδοτούνται χειροκίνητα ή αυτόματα, με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως 500 kW — Ορολογία, απαιτήσεις και σήμανση, 5.7 Πραγματοποίηση δοκιμών της απόδοσης του λέβηταΟι λέβητες συμπύκνωσης πρέπει να δοκιμάζονται σε κατάσταση λειτουργίας συμπύκνωσης. Αντί για την ελάχιστη θερμική ισχύ εξόδου, πρέπει να χρησιμοποιείται το εφαρμοστέο μερικό φορτίο (30 % ή 50 %).Ωφέλιμη απόδοση στην ονομα- CEN στική θερμική ισχύ εξόδου ηnEN303-5:2012, 3.15 απόδοση λέβητα, Αντιστοιχεί στην ηK μετρημένη στην ονο5.10.3.1 Άμεση μέθοδος μαστική θερμική ισχύ εξόδου Pr αλλά με το Q και το QB εκπεφρασμένα σε ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη.Ωφέλιμη απόδοση σε εφαρμο- CEN στέο μερικό φορτίο ηpEN303-5:2012, 3.15, 5.10.3.1(1)Αντιστοιχεί στην ηK μετρημένη σε εφαρμοστέο μερικό φορτίο (30 % ή 50 %) αλλά με το Q και το QB εκπεφρασμένα σε ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη.Οι εν λόγω μεταβατικές μέθοδοι πρόκειται να αντικατασταθούν τελικά από ένα ή περισσότερα εναρμονισμένα πρότυπα. Όταν θα είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2009/125/EΚ. ELC 76/2(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)10.3.2017(4)Ωφέλιμη θερμική ισχύς εξόδου CEN στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου PnEN303-5:2012, 3.6 θερμική ισχύς εξό- Αντιστοιχεί στη θερμική ισχύ εξόδου Q δου μετρημένη στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου Pr αλλά εκπεφρασμένη σε ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη.Ωφέλιμη θερμική ισχύς εξόδου CEN σε εφαρμοστέο μερικό φορτίοPpEN303-5:2012, 3.6Ονομαστική θερμική ισχύς εξό- CEN δου PrEN303-5:2012, 3.7 ονομαστική θερμική Αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμική ισχύ ισχύς εξόδου, 5.8.2 Προσδιορισμός της QN (όταν μετράται με το προτιμώμενο ονομαστικής θερμικής ισχύος εξόδου καύσιμο) αλλά εκπεφρασμένη σε ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη.Απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος CEN στη μέγιστη θερμική ισχύ εξόδου elmaxEN303-5:2012, 5.8.5 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας EN15456:2008, Λέβητες θέρμανσης — Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μονάδες παραγωγής θερμότητας — Όρια συστήματος — ΜετρήσειςΑντιστοιχεί στην Paux 100 στο σημείο 3.4.1 του προτύπου EN15456:2008, αλλά χωρίς να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από εφεδρικό θερμαντήρα και από ενσωματωμένο εξοπλισμό δευτεροβάθμιας μείωσης των εκπομπών.Απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος CEN στην ελάχιστη θερμική ισχύ εξόδου elminEN303-5:2012, 5.8.5 EN15456:2008Αντιστοιχεί στην Paux, g στο σημείο 3.4.1 του προτύπου EN15456:2008 μετρημένη σε εφαρμοστέο μερικό φορτίο (30 % ή 50 %), αλλά χωρίς να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από εφεδρικό θερμαντήρα και από ενσωματωμένο εξοπλισμό δευτεροβάθμιας μείωσης των εκπομπών.Κατανάλωση ισχύος στην κα- CEN τάσταση αναμονής PSBEN303-5:2012, 5.8.5 EN15456:2008Αντιστοιχεί στην Paux sb, αλλά χωρίς να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ενσωματωμένο εξοπλισμό δευτεροβάθμιας μείωσης των εκπομπών.Ακαθάριστη θερμογόνος δύνα- CEN μη χωρίς υγρασία GCVmfEN 14918:2009 Στερεά βιοκαύσιμα — Αντιστοιχεί στην qV, Προσδιορισμός θερμογόνου δύναμης, 10.4 Διατύπωση αποτελεσμάτωνΠεριεκτικότητα του καυσίμου CEN σε υγρασία MEN 14918:2009, 10.4Χαρακτηριστικά κορμοτεμα- CEN χίων, περιεκτικότητα σε υγρασία ≤ 25 %EN303-5:2012, Πίνακας 7 — καύσιμα δοκιμών, περιεκτικότητα των κορμοτεμαχίων σε νερό και σε τέφραΧαρακτηριστικά ξυλοτεμαχίων, CEN περιεκτικότητα σε υγρασία 1535 %EN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα των ξυλοτεμαχίων της κατηγορίας B1 σε νερό και σε τέφραΑντιστοιχεί στη θερμική ισχύ εξόδου Q μετρημένη σε εφαρμοστέο μερικό φορτίο (30 % ή 50 %) αλλά εκπεφρασμένη σε ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη.gr, dΑντιστοιχεί στο μέγεθος Mar, αλλά εκφράζεται ως κλάσμα και όχι ως ποσοστό EL10.3.2017Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)(3)Χαρακτηριστικά ξυλοτεμαχίων, CEN περιεκτικότητα σε υγρασία > 35 %EN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα των ξυλοτεμαχίων της κατηγορίας B2 σε νερό και σε τέφραΧαρακτηριστικά συμπιεσμένης CEN ξυλείας με τη μορφή σβόλων (πέλετ) ή πλίνθων (μπρικέτες)EN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα της συμπιεσμένης ξυλείας σε νερό και σε τέφραΧαρακτηριστικά πριονιδιού, CEN περιεκτικότητα σε υγρασία ≤ 50 %EN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα του πριονιδιού σε νερό και σε τέφραΧαρακτηριστικά ασφαλτούχου CEN λιθάνθρακαEN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε τέφρα και πτητικές ενώσεις του ασφαλτούχου λιθάνθρακαΧαρακτηριστικά λιγνίτη (συ- CEN μπεριλαμβανομένων των πλίνθων)EN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε τέφρα και πτητικές ενώσεις του λιγνίτηΧαρακτηριστικά οπτάνθρακα.CENEN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε τέφρα και πτητικές ενώσεις του οπτάνθρακαΧαρακτηριστικά λιθάνθρακαCENEN303-5:2012, Πίνακας 7, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε τέφρα και πτητικές ενώσεις του λιθάνθρακαC 76/3(4)Χαρακτηριστικά πλίνθων μείγ- Ευρωπαϊκή ματος ορυκτών καυσίμων ΕπιτροπήΣτις «Σημειώσεις»Περιεκτικότητα σε νερό (κατά την παραλαβή) ≤ 14 %· περιεκτικότητα σε τέφρα 5 ± 2 %· πτητικές ενώσεις < 18 %Χαρακτηριστικά πλίνθων μείγ- Ευρωπαϊκή ματος βιομάζας (30-70 %)/ Επιτροπή ορυκτών καυσίμωνΣτις «Σημειώσεις»Περιεκτικότητα σε νερό (κατά την παραλαβή) ≤ 14 %· περιεκτικότητα σε τέφρα 5 ± 2 %· πτητικές ενώσεις 20 % έως 60 %Λέβητες συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο Ηλεκτρική απόδοση ηel,nCENFprEN50465:2013, Συσκευές αερίου — Συσκευή συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW, 7.6.1 Απόδοση (Hi)Αντιστοιχεί στην ηHs, el, CHP_100+Sup_0, αλλά ο παρονομαστής του τύπου προσαρμόζεται στην τροφοδότηση με στερεό καύσιμο και αναπαριστά ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη. ELC 76/4Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10.3.2017Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1188 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου, της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο, καθώς και για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1186 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου [δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς σχετικών με μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού (1) για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1188, και ειδικότερα των παραρτημάτων III και IV, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1185, και ειδικότερα των παραρτημάτων III και IV, και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1186, και ειδικότερα των παραρτημάτων VIII και IX] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(2017/C 076/02)ΠαράμετροςESOΣτοιχείο αναφοράς/ΤίτλοςΣημειώσεις(1)(2)(3)(4)Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο Ωφέλιμη απόδοση σε ονομα- CEN στική και σε ελάχιστη θερμική ισχύ: ηth, nom, ηth, minγια όλες τις άλλες συσκευές ανοικτού/ κλειστού θαλάμου καύσης και κουζίνες μαγειρέματος: EN 16510-1:2013 § 7.3, A.6.2 για συσκευές που λειτουργούν με σβόλους (πελέτες): EN 14785:2006 § 6.4.2, A.4.7 & A.4.8 για συσκευές με χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας EN 15250:2007-06 § 6.3, A.4.6 & A.5 & A.6.2.2Η σειρά προτύπων EN 16510 θα αντικαταστήσει τα: EN 13240:2001 (EN 13240:2001/ A2:2004/C2:2007) EN 13229:2001 (EN 13229:2011 § 6.8) EN 12815:2001 EN 12809:2001Ενεργειακή απόδοση εποχιακής CEN θέρμανσης χώρου ηs(βλέπε σημείωση)Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/ 1188 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρουΟνομαστική θερμική ισχύς, CEN ελάχιστη θερμική ισχύς: Pnom, PminEN 16510-1:2013 A.4.7 & A.4.8, EN Η Pnom αντιστοιχεί στην PN του προτύπου 14785:2006 § 6.5, A.4.7 & A.4.8 ΕΝ 16510-1: 2013 EN 15250:2007-06 § 6.3 & A.6.2.2 Η Pmin αντιστοιχεί στην περιορισμένη θερμική ισχύ του προτύπου ΕΝ 165101:2013 Η Pmin αντιστοιχεί στην περιορισμένη θερμική ισχύ του προτύπου ΕΝ 14785:2006 Η Pnom αντιστοιχεί στην P του προτύπου ΕΝ 15250:2007 Η Pmin δεν περιγράφεται στο πρότυπο EN 15250:2007, αλλά προσδιορίζεται (κατά περίπτωση) με παρόμοιο τρόπο όπως στην ονομαστική θερμική ισχύ.(1)Απώτερος στόχος είναι να αντικατασταθούν οι εν λόγω μεταβατικές μέθοδοι από εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α). Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφοράς για τα εναρμονισμένα πρότυπα, θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. EL10.3.2017Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)(3)C 76/5(4)Μονίμως απαιτούμενη ισχύς για τη φλόγα έναυσης PpilotΆμεση θερμική ισχύςCENEN 14785:2006, A 6.2.4 EN 15250:2007, A.6.2.2 EN 16510-1:2013, A.6.2.4Έμμεση θερμική ισχύςCENEN 14785:2006 A.6.2.3 EN 16510-1:2013 A.6.2.3Για κουζίνες με χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας δεν αναφέρεται υπολογισμός θερμικής ισχύος σε νερό. Σε περίπτωση που οι συσκευές δεν διαθέτουν τέτοια ισχύ, εφαρμόζονται οι αρχές υπολογισμού του prEN16510-1.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ονομαστική θερμική ισχύ, elmaxEN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.1. αντιστοιχεί στην Paux 100 Βάσει του EN 16510-1, η βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια, σε W, πρέπει, κατά περίπτωση να εμφαίνεται στη σήμανση των συσκευών, δεν αναφέρονται όμως μέθοδοι προσδιορισμού. Εφαρμόζεται το κύριο πρότυπο, EN15456.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ελάχιστη θερμική ισχύ, elminEN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.2. Ως ελάχιστη θερμική ισχύς χρησιμοποιείται η ελάχιστη απόδοση όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή των συσκευών. Αντιστοιχεί στην Paux,30Κατανάλωση ισχύος σε κατά- CEN σταση αναμονής, elsbEN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.3 Αντιστοιχεί στην Paux sb· αντιστοιχεί σε ή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμοIEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3 νής στο πρότυπο IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.Εκπομπές αιωρούμενων σωμα- CEN τιδίων (PM), σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) (1) («θερμαινόμενο φίλτρο»)για μετρήσεις (θερμαινόμενο φίλτρο) σύμφωνα με το πρότυπο EN 16510-1: 2013, G.2Εκπομπές αιωρούμενων σωμα- CEN τιδίων (PM), σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) (2) («σήραγγα αραίωσης»)για τη μέτρηση (σήραγγα αραίωσης πλήρους ροής) σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TS 15883:2009 παράρτημα A.2Εκπομπές αιωρούμενων σωμα- CEN τιδίων (PM), σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) (3)για μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TS 15883:2009 παράρτημα A.2 ELC 76/6Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)(3)Εκπομπές οργανικών αέριων CEN ενώσεων (OGC)EN 16510-1:2013, F.4Εκπομπές μονοξειδίου του άν- CEN θρακα (CO)EN 16510-1:2013 A.4.4.2 και A.6.2.6Εκπομπές (NOx)αζώτου CENEN 16510-1:2013 παράρτημα E.5Προδιαγραφές καυσίμου δοκι- CEN μήςprEN 16510-1:2013 παράρτημα Bοξειδίων10.3.2017(4)για μπρικέτες μείγματος ορυκτών καυσίμων: περιεκτικότητα σε νερό (ως έχει) ≤ 14 %· περιεκτικότητα σε τέφρα 5 ± 2 % · πτητικά συστατικά < 18 %. για μπρικέτες μείγματος βιομάζας (3070 %) με ορυκτό καύσιμο: περιεκτικότητα σε νερό (ως έχει) ≤ 14 %· περιεκτικότητα σε τέφρα 5 ± 2 %· πτητικά συστατικά 20 % έως 60 %.Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με αέριο καύσιμο, εκτός από θερμαντήρες με υπέρυθρη ακτινοβολία και σωληνωτούς θερμαντήρεςΆμεση θερμική ισχύςCENEN 613:2000 EN 1266:2002 § 3.5.1.3 & § 3.5.1.4 και § 7.12. EN 13278: 2013 Ανοιχτοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου με αέριο § 6.3 & § 6.12 & § 7.12 & § 7.3.1 EN 449:2002+A1:2007Αυτή είναι η θερμική ισχύς στον χώρο όπου εγκαθίσταται το προϊόν. Αντιστοιχεί σthn Qout στα πρότυπα EN 1319:2009 και EN 1266:2002 και EN 13278:2013 και υπολογίζεται με την εξίσωση Qout = QN * ηΝ, όπου QN είναι η ονομαστική θερμική ισχύς εισόδου και ηΝ ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης. H Qout υπολογίζεται ως ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη.Έμμεση θερμική ισχύςCEN(βλέπε σημείωση)Η έμμεση θερμική ισχύς των τοπικών θερμαντήρων χώρου που λειτουργούν με αέριο δεν περιγράφεται στα πρότυπα EN. Για σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αρχές που εφαρμόζονται στο πρότυπο EN 15610-1.prEN 613:2000 § 7.11.2 EN 1266:2002 § 6.12 & § 7.12 EN 13278:2013 § 6.12 & § 7.12Οι ηth, nom και ηth, min του EN 613 υπολογίζονται ως η υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την ονομαστική και την ελάχιστη θερμική ισχύ, ανάλογα με την περίπτωση. Η ηth, nom αντιστοιχεί σε η εφόσον έχει προσδιοριστεί με ονομαστική θερμική ισχύ. Η ηth, min αντιστοιχεί στην η εφόσον έχει προσδιοριστεί με ελάχιστη θερμική ισχύ εισόδου στα πρότυπα EN 1266:2002 και EN 13278:2013 Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη.Ωφέλιμη απόδοση σε ονομα- CEN στική και σε ελάχιστη θερμική ισχύ: ηth, nom, ηth, min EL10.3.2017Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)(3)C 76/7(4)Ονομαστική θερμική ισχύς, CEN ελάχιστη θερμική ισχύς: Pnom, PminprEN 613:2000 Η Pnom του EN 613 προσδιορίζεται ως EN 1266:2002 § 6.3.1 & § 7.3.1 και Pnom = Qn * η, σε συνθήκες ονομαστικής § 6.12 & § 7.12 θερμικής ισχύος. Για την Qn βλέπε § 7.3.1. Η Pmin προσδιορίζεται ως Pmin = Qmin * η EN 13278:2013 § 6.3.1 & § 7.3.1 για συνθήκες ελάχιστης ισχύος. Για την EN 449:2202+A1:2007 Qmin βλέπε § 7.3.1. Η Pnom προσδιορίζεται με Pnom = Qn * ηth nom και η Pmin προσδιορίζεται με Pmin = Qm * ηth, min. στα πρότυπα EN 1266:2002 και EN 13278:2013. Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ονομαστική θερμική ισχύ, elmaxEN15456:2008 06: § 3.4.1Η elmax αντιστοιχεί στην Paux 100 στο πρότυπο EN15456:2008, μετρούμενη σε λειτουργία σε ονομαστικό φορτίοΚατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ελάχιστη θερμική ισχύ, elminEN15456:2008-06: § 3.4.1Η elmin αντιστοιχεί στην Paux 30, μετρούμενη σε εφαρμοστέο μερικό φορτίοΚατανάλωση ισχύος σε κατά- CEN σταση αναμονής, elsbEN15456:2008-06: § 3.4.1 ή IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3Η elsb αντιστοιχεί είτε στην Paux sb· στο πρότυπο EN15456:2008, είτε στην κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής στο IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.Εκπομπές οξειδίων του αζώτου CEN (NOx):prEN 613:2000 § 7.7.4 Τα πρότυπα EN61 EN1266 και EN13278 EN 1266:2002 § 6.7.2 & § 7.7.4 και καθορίζουν τις τιμές των εκπομπών NOx παράρτημα G ως σταθμισμένες τιμές σε συνθήκες πλήEN 13278:2013 § 6.7.2 & § 7.7.4 και ρους/ρυθμιζόμενου/ελάχισατου φορτίου. παράρτημα Η Για τους σκοπούς δήλωσης και ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) ισχύει εκπομπή με πλήρες φορτίο NOx (max).Μονίμως απαιτούμενη ισχύς CEN για τη φλόγα έναυσης Ppilotσύμφωνα με το πρότυπο EN1266:2002, στα πρότυπα EN613 και EN13278 δεν § 7.3.1 υπάρχει ρήτρα που περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού της θερμικής ισχύος εισόδου του καυστήρα ανάφλεξης.Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμοΆμεση θερμική ισχύςCENEN 1:1998§ 6.6.2 EN 13842:2000: § 6.3 και § 6.6.Η άμεση θερμική ισχύς είναι η θερμική ικανότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1:1998§ 6.6.2 Στο πρότυπο EN 13842, η άμεση θερμική ισχύς μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: Q0 * (1-qA) Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη. ELC 76/8Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)Έμμεση θερμική ισχύς(2)(4)(βλέπε σημείωση)Η έμμεση θερμική ισχύς των τοπικών θερμαντήρων χώρου που λειτουργούν με αέριο δεν περιγράφεται στα πρότυπα EN. Για σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αρχές που εφαρμόζονται στο πρότυπο EN 15610-1.Ωφέλιμη απόδοση σε ονομα- CEN στική και σε ελάχιστη θερμική ισχύ: ηth, nom, ηth, minEN 1:1998 § 6.6.1.2 EN 13842: § 6.6.6Το πρότυπο EN 1:1998ηth, nom αντιστοιχεί σε η υπό μέγιστη ταχύτητα ροής πετρελαίου, ενώ η ηth, min καθορίζεται ως η υπό ελάχιστη ταχύτητα ροής πετρελαίου. Κατά το πρότυπο EN 13842, η ηth, nom υπολογίζεται ως ηth, nom = 1-qa, μετρούμενη σε ονομαστική ή σε ελάχιστη θερμική ισχύ εισόδου (κατά περίπτωση). Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη.Ονομαστική θερμική ισχύς, CEN ελάχιστη θερμική ισχύς: Pnom, PminEN 1:1998-05 § 6.6.2 EN 13842:2000: § 6.3 και § 6.6.Κατά το πρότυπο EN 1:1998, η Pnom αντιστοιχεί σε P σε μέγιστη (ήτοι ονομαστική) και ελάχιστη ταχύτητα ροής πετρελαίου. Κατά το πρότυπο EN 13842, η άμεση θερμική ισχύς μπορεί να υπολογιστεί ως: Q0 * (1-qA) σε συνθήκες ονομαστικής και ελάχιστης θερμικής ισχύος.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ονομαστική θερμική ισχύ, elmaxEN15456:2008-06 Λέβητες θέρμανσης. Η elmax αντιστοιχεί στην Paux Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος για μονά- πρότυπο EN15456:2008. δες παραγωγής θερμότητας. Όρια συστήματος. Μετρήσεις, § 3.4.1. & § 5.1.3.1.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ελάχιστη θερμική ισχύ, elminEN15456:2008-06, § 5.1.3.2.Κατανάλωση ισχύος σε κατά- CEN σταση αναμονής, elsbEN15456:2008, § 3.4.1. & § 5.1.3.2. ή Αντιστοιχεί σε Paux sb στο πρότυπο IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011§ 5.3. EN15456:2008, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Paux Αντιστοιχεί αντιστοιχεί σε κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής στο πρότυπο IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.Εκπομπές (NOx)EN 1:1998 § 6.6.4οξειδίωνCEN(3)10.3.2017αζώτου CEN§3.4.1.100στο& Αντιστοιχεί σε απαίτηση βοηθητικής ισχύος elmax στο πρότυπο EN15456:2008Το πρότυπο EN 13842 δεν περιγράφει μέτρηση των NOx, μολονότι η παράγραφος 5.36.2 ορίζει τη μέγιστη απαίτηση. Για σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης εφαρμόζεται η μέθοδος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1. EL10.3.2017Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)Μονίμως απαιτούμενη ισχύς CEN για τη φλόγα έναυσης Ppilot(3)EN1266:2002, § 7.3.1C 76/9(4)Για σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης τέτοιας απαίτησης ισχύος εφαρμόζεται η μέθοδος του προτύπου EN1266:2002, § 7.3.1.Ηλεκτρικοί τοπικοί θερμαντήρες χώρουΟνομαστική (Pnom)θερμικήισχύς Cenelec(βλέπε σημείωση) για ηλεκτρικούς φορητούς, σταθερούς και υποδαπέδιους θερμαντήρες: IEC/EN 60675 ed 2.1· 1998 § 16 για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμοσυσσωρευτές: IEC/EN 60531:1999 § 9Ο προσδιορισμός της ονομαστικής θερμικής ισχύος δεν υπολογίζεται στα πρότυπα. Η ηλεκτρική ισχύς εισόδου σε ονομαστική θερμική ισχύ θεωρείται αντιπροσωπευτική για την ονομαστική θερμική ισχύ. Η Pnom αντιστοιχεί στα ακόλουθα εφαρμοστέα πρότυπα: IEC/EN 60335-1: Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — ασφάλεια — ονομαστική τάση: 250 V για συσκευές μονοφασικού ρεύματος, έως και 480 V για άλλες, δεν προορίζεται για συσκευές συνήθους οικιακής χρήσης IEC/EN 60335-2-30: Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — ασφάλεια — ειδικές απαιτήσεις για θερμαντήρες χώρου IEC/EN 60335-2-61: Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — ασφάλεια — ειδικές απαιτήσεις για θερμαντήρες χώρου θερμικής αποθήκευσης IEC/EN 60335-2-96: Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — ασφάλεια — ειδικές απαιτήσεις για εύκαμπτα θερμαντικά στοιχεία για θέρμανση χώρων IEC/EN 60335-2-106: Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — ασφάλεια — ειδικές απαιτήσεις για θερμαινόμενους τάπητες και θερμαντικές μονάδες για θέρμανση χώρων IEC/EN 60531:1991. Οικιακοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες θερμικής αποθήκευσης — μέθοδοι για μέτρηση επιδόσεωνΜέγιστη συνεχής θερμική ισχύς Cenelec (Pmax, c)για ηλεκτρικούς φορητούς, σταθερούς και Η Pmax, c αντιστοιχεί στην ωφέλιμη ισχύ του υποδαπέδιους θερμαντήρες: IEC/EN IEC 60675 ed. 2.1:1998 60675 ed.2.1:1998 § 9Κατανάλωση ισχύος σε κατά- Cenelec σταση αναμονής, elsbIEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3Αντιστοιχεί αντιστοιχεί στην κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής στο πρότυπο IEC 62301 Ed. 2.0: 2011. ELC 76/10Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)(2)(3)10.3.2017(4)Θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και σωληνωτοί θερμαντήρεςΩφέλιμη απόδοση σε ονομα- CEN στική και σε ελάχιστη θερμική ισχύ: ηth, nom, ηth, min(βλέπε σημείωση)Ονομαστική θερμική ισχύς, CEN ελάχιστη θερμική ισχύς: Pnom, PminΘερμαντήρες με υπέρυθρη ακτινοβολία: Για τοπικούς θερμαντήρες χώρου με υπέEN 419-1 ρυθρη ακτινοβολία και σωληνωτούς θερμαΣωληνωτοί θερμαντήρες: EN 416-1 ντήρες, η θερμική ισχύς υπολογίζεται ως: θερμική ισχύς = εισροή θερμότητας Qn * ωφέλιμη απόδοση, σε ονομαστική ή ελάχιστη φόρτιση Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη.FenvEN 1886:2007 § 8.2.1Η Fenv εξαρτάται από την κατηγορία T1 έως T5, όπως ορίζεται από το πρότυπο EN 1886Συντελεστής ακτινοβολίας (RF) CEN για ονομαστική και κατώτατη θερμική ισχύΣωληνωτοί θερμαντήρες: EN 419-2: § 7.2.1.2 Θερμαντήρες με υπέρυθρη ακτινοβολία: EN 416-2 § 7.2.1.2Ο RF σε ονομαστική θερμική ισχύ αντιστοιχεί στον Rf, ο RF σε ελάχιστη θερμική ισχύ αντιστοιχεί στον Rf, αλλά μετρούμενο σε ελάχιστη θερμική ισχύ. Όλες οι τιμές βασίζονται σε καθαρή θερμογόνο δύναμη.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ονομαστική θερμική ισχύ, elmax(βλέπε σημείωση)Τα πρότυπα EN 416 ή EN 419 δεν συνιστούν μέθοδο για τον προσδιορισμό της απαίτησης ηλεκτρικής ισχύος. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης εφαρμόζεται η μέθοδος και οι αρχές που περιγράφονται στο πρότυπο EN 15456, αλλά υπό τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας για θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και για σωληνωτούς θερμαντήρες.Κατανάλωση ηλεκτρικής CEN ισχύος σε ελάχιστη θερμική ισχύ, elmin(βλέπε σημείωση)Τα πρότυπα EN 416 ή EN 419 δεν συνιστούν μέθοδο για τον προσδιορισμό της απαίτησης ηλεκτρικής ισχύος. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης εφαρμόζεται η μέθοδος και οι αρχές που περιγράφονται στο πρότυπο EN 15456, αλλά υπό τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας για θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και για σωληνωτούς θερμαντήρες.CENΤα πρότυπα EN 416 ή EN 419 δεν συνιστούν μέθοδο για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης απόδοσης του θερμαντήρα. Για σωληνωτούς θερμαντήρες, η ωφέλιμη απόδοση προσδιορίζεται με βάση τις απώλειες των απαερίων, όπως περιγράφεται στο πρότυπο EN 1319, § 7.4. Οι τιμές βασίζονται σε μεικτή θερμογόνο δύναμη. Για θερμαντήρες με υπέρυθρη ακτινοβολία, θεωρείται τιμή 85,6 % (με βάση τη μεικτή θερμογόνο δύναμη του καυσίμου). EL10.3.2017(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 76/11(4)Κατανάλωση ισχύος σε κατά- CEN σταση αναμονής, elsbIEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3Αντιστοιχεί αντιστοιχεί στην κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής στο πρότυπο IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.Μονίμως απαιτούμενη ισχύς CEN για τη φλόγα έναυσης Ppilot(βλέπε σημείωση)Τα πρότυπα EN 416 ή EN 419 δεν συνιστούν μέθοδο για τον προσδιορισμό της απαίτησης ισχύος για τη μόνιμη φλόγα έναυσης (ανάφλεξης καυστήρα). Για σκοπούς δήλωσης και επαλήθευσης τέτοιας απαίτησης ισχύος εφαρμόζεται η μέθοδος του προτύπου EN1266:2002, § 7.3.1. ELC 76/12Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10.3.2017Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(2017/C 076/03)Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου (Έγγραφο αναφοράς)Πρώτη δημοσίευση ΕΕΈγγραφο αναφοράςΗμερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου Σημείωση 1(1)(2)(3)(4)(5)CENEN ISO 9000:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας — Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο (ISO 9000:2015)11.12.2015EN ISO 9000:2005 Σημείωση 2.115.9.2018CENEN ISO 9001:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας — Απαιτήσεις (ISO 9001:2015)11.12.2015EN ISO 9001:2008 Σημείωση 2.115.9.2018CENEN ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του (ISO 14001:2015)11.12.2015EN ISO 14001:2004 Σημείωση 2.115.9.2018CENEN ISO 14004:2016 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής (ISO 14004:2016)10.6.2016EN ISO 14004:2010 Σημείωση 2.130.4.2019CENEN ISO 14015:2010 Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση περιβαλλοντικών χώρων και οργανισμών (ΑΠΧΟ) (ISO 14015:2001)5.10.2011CENEN ISO 14020:2001 Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Γενικές αρχές (ISO 14020:2000)16.6.2009CENEN ISO 14021:2016 Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Αυτοδηλούμενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική σήμανση Τύπου ΙΙ) — Τροποποίηση 1 (ISO 14021:2016)12.8.2016EN ISO 14021:2001 Σημείωση 2.131.10.2018CENEN ISO 14024:2000 Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Περιβαλλοντική επισήμανση Τύπου Ι — Αρχές και διαδικασίες (ISO 14024:1999)16.6.2009 10.3.2017(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 76/13(2)(3)(4)(5)CENEN ISO 14031:2013 Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης — Κατευθυντήριες οδηγίες (ISO 14031:2013)28.11.2013EN ISO 14031:1999 Σημείωση 2.128.2.2014CENEN ISO 14040:2006 Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση κύκλου ζωής — Αρχές και πλαίσιο εργασίας (ISO 14040:2006)16.6.2009CENEN ISO 14044:2006 Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση κύκλου ζωής — Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές (ISO 14044:2006)16.6.2009CENEN ISO 14050:2010 Περιβαλλοντική διαχείριση — Λεξιλόγιο (ISO 14050:2009)5.10.2011CENEN ISO 14063:2010 Περιβαλλοντική διαχείριση — Περιβαλλοντική επικοινωνία — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα (ISO 14063:2006)5.10.2011CENEN ISO 14064-1:2012 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου (ISO 14064-1:2006)28.11.2013CENEN ISO 14064-2:2012 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 2: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με έργα, για την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την υποβολή έκθεσης για μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή για αυξήσεις της απορρόφησής τους (ISO 140642:2006)28.11.2013CENEN ISO 14064-3:2012 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 3: Προδιαγραφές με οδηγίες για την επικύρωση και την επαλήθευση δηλώσεων αερίων θερμοκηπίου (ISO 140643:2006)28.11.2013CENEN ISO 14065:2013 Αέρια θερμοκηπίου — Απαιτήσεις για φορείς που διενεργούν επικύρωση και επαλήθευση αερίων θερμοκηπίου με σκοπό τη διαπίστευση ή άλλη μορφή αναγνώρισης (ISO 14065:2013)7.9.2013EN ISO 14065:2012 Σημείωση 2.131.10.2013 C 76/14(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10.3.2017(2)(3)(4)(5)CENEN ISO 15189:2012 Ιατρικά εργαστήρια — Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)13.3.2013EN ISO 15189:2007 Σημείωση 2.130.11.2015CENEN ISO 15195:2003 Εργαστηριακή ιατρική — Απαιτήσεις για εργαστήρια που πραγματοποιούν μετρήσεις αναφοράς (ISO 15195:2003)5.10.2011CENEN ISO/IEC 17000:2004 Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές (ISO/IEC 17000:2004)16.6.2009CENEN ISO/IEC 17011:2004 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για φορείς διαπίστευσης που διαπιστεύουν φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ISO/IEC 17011:2004)16.6.2009CENEN ISO/IEC 17020:2012 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο (ISO/IEC 17020:2012)25.5.2012EN ISO/IEC 17020:2004 Σημείωση 2.11.3.2015CENEN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης — Μέρος 1: Απαιτήσεις (ISO/IEC 17021-1:2015)11.12.2015EN ISO/IEC 17021:2011 Σημείωση 2.18.7.2017CENEN ISO/IEC 17024:2012 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσωπικού (ISO/IEC 17024:2012)7.9.2013EN ISO/IEC 17024:2003 Σημείωση 2.11.7.2015CENEN ISO/IEC 17025:2005 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων (ISO/IEC 17025:2005)16.6.2009EN ISO/IEC 17025:2005/AC:200616.6.2009EN ISO/IEC 17040:2005 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για την μεταξύ ομότιμων αξιολόγηση φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και φορέων διαπίστευσης (ISO/IEC 17040:2005)16.6.2009CEN EL10.3.2017(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)CENEN ISO/IEC 17043:2010 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές ικανότητας (ISO/IEC 17043:2010)28.11.2013CENEN ISO/IEC 17050-1:2010 Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO/IEC 17050-1:2004, διορθωμένη έκδοση 2007-06-15)5.10.2011CENEN ISO/IEC 17050-2:2004 Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών — Μέρος 2: Υποστηρικτική τεκμηρίωση (ISO/IEC 17050-2:2004)16.6.2009CENEN ISO/IEC 17065:2012 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών (ISO/IEC 17065:2012)7.9.2013CENEN ISO/IEC 17067:2013 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Βασικά στοιχεία της πιστοποίησης προϊόντος και οδηγίες για σχήματα πιστοποίησης προϊόντος (ISO/IEC 17067:2013)12.2.2016CENEN ISO 19011:2011 Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης (ISO 19011:2011)25.5.2012CENEN ISO 22870:2016 Αυτή είναι η πρώτη Αναλύσεις παρά τη κλίνη του ασθενούς (POCT) — δημοσίευση Απαιτήσεις για ποιότητα και ικανότητα (ISO 22870:2016)(1)C 76/15(4)(5)EN ISO/IEC 170501:2004 Σημείωση 2.15.10.2011EN 45011:1998 Σημείωση 2.115.9.2015EN ISO 19011:2002 Σημείωση 2.131.5.2012EN ISO 22870:2006 Σημείωση 2.130.11.2019EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης: — CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Τηλ. +32 2 5500811; φαξ + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu) — CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Τηλ. +32 2 5196871; φαξ + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu) — ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Τηλ. +33 492 944200; φαξ +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)Σημείωση 1:Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. ELC 76/16Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10.3.2017Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, παραμένει αμετάβλητη. Σημείωση 3:Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: — Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης είτε στους εθνικούς φορείς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (1). — Τα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN και η CENELEC τα δημοσιεύουν επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονισμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. — Οι παραπομπές σε διορθωτικά «…/AC:YYYY» δημοσιεύονται μόνο για ενημέρωση. Ένα διορθωτικό αποκαθιστά τυπογραφικά, γλωσσικά ή παρόμοια σφάλματα στο κείμενο ενός προτύπου και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις (αγγλική, γαλλική και/ή γερμανική) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. — Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. — Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου. — Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα διατίθενται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm(1)ΕΕ C 338 της 27.9.2014, σ. 31. 10.3.2017ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 76/17Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)(2017/C 076/04)Έγγραφο αναφοράςΗμερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου Σημείωση 1Το πρότυπο αποσκοπεί να καλύψει το/τα άρθρο/-α της οδηγίας 2014/53/ΕΕ(4)(5)(6)Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου (Έγγραφο αναφοράς)Πρώτη δημοσίευση ΕΕ(1)(2)(3)ETSIEN 300 065 V2.1.2 Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.