Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Σχέδιο νέας ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεμβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 20 Αντιμετώπιση διάβρωσης οπλισμού 01 Καθοδική προστασία με επικολλώμενα θυσιαζόμενα ανόδια ψευδαργύρου ΠΕΤΕΠ 14-01-20-01 - Έκδοση 1.0 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Αpplication of cathodic protection using self-adhesive sacrificial anodeswww.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθησαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων Περιγραφή Πρώτη έκδοσηHμερομηνία 02/2017Παρατηρήσεις Νέο σχέδιο προδιαγραφής στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους. ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Αντικείμενο12.Τυποποιητικές παραπομπές13.Όροι και ορισμοί24.3.1.Διάβρωση χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος..................................................................... 23.2.Χρόνος έναρξης διάβρωσης (ΧΕΔ).......................................................................................... 33.3.Αναστολή της διάβρωσης ........................................................................................................ 53.4.Καθοδική Προστασία................................................................................................................ 53.5.Αυτοκόλλητο θυσιαζόμενο ανόδιο............................................................................................ 6Απαιτήσεις74.1.Για την τοπική επισκευή/προστασία με εφαρμογή καθοδικής προστασίας ............................. 74.2.Για την επισκευή/προστασία εκτεταμένων περιοχών της κατασκευής με εφαρμογή καθοδικής προστασίας............................................................................................................. 85.6.7.Διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος95.1.Γενικά ....................................................................................................................................... 95.2.Εξοπλισμός .............................................................................................................................. 95.3.Διαχείριση και αποθήκευση των υλικών .................................................................................. 95.4.Προκαταρκτικές εργασίες ......................................................................................................... 95.5.Τοποθέτηση ανοδίων............................................................................................................. 105.6.Προστασία αυτοκολλήτων ανοδίων ....................................................................................... 10Ποιοτικός έλεγχος εγκατάστασης106.1.Οπτικός έλεγχος..................................................................................................................... 106.2.Γεωμετρικός έλεγχος.............................................................................................................. 116.3.Μετρήσεις αποπόλωσης ....................................................................................................... 11Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος117.1.Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 117.2.Μέτρα υγείας - ασφάλειας ...................................................................................................... 117.3.Διαχείριση πλεοναζόντων ή αχρήστων υλικών...................................................................... 128.Τρόπος επιμέτρησης129.Βιβλιογραφία1410.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό)15Βάσεις υπολογισμού θυσιαζομένων ανοδίων τύπου αυτοκόλλητης ταινίας .................................... 15ΠΕΤΕΠ 14-01-20-01``i Την παρούσα ΠΕΤΕΠ επεξεργάσθηκε ομάδα αποτελούμενη από τους:- Χρήστο Ροδόπουλο, Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, CENg, MRAE. Επισκέπτη καθ. Δομικής Ακεραιότητας στο University of Monash, Australia. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών δημιουργίας προτύπων δομικής αξιολόγησης κατασκευών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία. Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Structural Integrity.- Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Π-Μ. Έχει διευθύνει το έργο του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ και την ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων και τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων εργασιών. Συμμετέχει σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 -2014) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων και Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ.iiΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥΚαθοδική προστασία με επικολλώμενα θυσιαζόμενα ανόδια ψευδαργύρου1.ΠΕΤΕΠ14-01-20-01Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την εγκατάσταση συστήματος καθοδικής (γαλβανικής) προστασίας θυσιαζομένου τύπου (χωρίς εξωτερική ηλεκτρική πηγή), αποτελούμενου από επικολλώμενες ταινίες ψευδαργύρου με εργοστασιακή επίστρωση κόλλας υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ion conductive layer), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος. Η επιτυχής εφαρμογή και λειτουργία των συστημάτων αυτών προϋποθέτει την εγκατάστασή τους από έμπειρους τεχνικούς και την τήρηση των διαδικασιών που αναλύονται στην συνέχεια. Επισημαίνεται ότι τα συστήματα καθοδικής προστασίας δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στις περιπτώσεις που το σκυρόδεμα ή τυχόν επισκευαστικά κονιάματα που έχουν χρησιμοποιηθεί περιέχουν μεταλλικά πρόσθετα, όπως για παράδειγμα μεταλλικές ίνες.2.Τυποποιητικές παραπομπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, αναφορές και προβλέψεις άλλων κανονιστικών κειμένων. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται σε διάφορα σημεία της παρούσας Προδιαγραφής. Σχετικός κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένα κανονιστικά κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σ' αυτήν, μέσω τροποποίησής ή αναθεώρησής της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κανονιστικά κείμενα, ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN 12696Καθοδική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού σε Σκυρόδεμα - Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696)ΕΛΟΤ ΕΝ 1990ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0: Βάσεις του Σχεδιασμού των Κατασκευών - Eurocode: Basis of structural designΕΛΟΤ ΕΝ 1991ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1: Δράσεις επί των Κατασκευών - Eurocode 1: Actions on structuresΕΛΟΤ ΕΝ 1992ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2: Σχεδιασμός των Κατασκευών από Σκυρόδεμα - Eurocode 2: Design of concrete structuresΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of buildingsΕΛΟΤ ΕΝ 206Σκυρόδεμα - Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Concrete - Specification, performance, production and conformityΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευές φερόντων και μη φερόντων στοιχείων - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repairΠΕΤΕΠ: 14-01-20-011 /15 ΕΛΟΤ EN 14630Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Αποτίμηση του βάθους ενανθράκωσης στο σκληρυμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο φαινολοφθαλεΐνης Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein methodΕΝ 1179Ψευδάργυρος και κράματα ψευδαργύρου - Καθαρός ψευδάργυρος - Zinc and zinc alloys - Primary zincEN 14629Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χλωριόντα στο σκληρυμένο σκυρόδεμα Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods-Determination of chloride content in hardened concreteΈχουν επίσης εφαρμογή τα προβλεπόμενα στις σχετικές με το αντικείμενο ΕΤΕΠ:3.ΕΤΕΠ 14-01-05-00Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό κάνοντας χρήση έτοιμων επισκευαστικών κονιαμάτωνΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικάΕΤΕΠ 14-01-02-01Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμούΕΤΕΠ 14-01-06-00Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΌροι και ορισμοί Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται χρήση των ακολούθων όρων και ορισμών, οι οποίοι παρατιθενται με πρόσθετες (συνοπτικές) επεξηγήσεις για την κατανόηση των μηχανισμών διάβρωσης του οπλισμού του σκυροδέματος και της λειτουργίας των συστημάτων καθοδικής προστασίας3.1. Διάβρωση χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος Η διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού είναι αποτέλεσμα φυσικο-χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην διεπιφάνεια τσιμεντοπολτού - ράβδων οπλισμού που οδηγούν με την πάροδο του χρόνου στην αποδιοργάνωση και, τελικά, την καταστροφή του προστατευτικού υμένα (φιλμ, passive or protective layer) που δημιουργεί ο τσιμεντοπολτός γύρω από τις ράβδους. Η δυνατότητα του τσιμεντοπολτού να τροφοδοτεί επαρκώς με χημικά συστατικά τον υμένα προστασίας του οπλισμού από εξωγενείς παράγοντες είναι πεπερασμένη (δεν διαρκεί επ' άπειρον) και εξαρτάται από σειρά παραγόντων, βασικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: -η σύνθεση του σκυροδέματος-το πάχος επικάλυψης του οπλισμού-η ποιότητα της κατασκευής (συμπύκνωση, συντήρηση του σκυροδέματος, κατασκευαστικές ανοχές κλπ)-οι συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής-η έκθεση σε περιβαλλοντικές δράσεις (συγκεντρώσεις CO2, χλωριόντων, κλπ).Η χρονική διάρκεια ανταπόκρισης του προστατευτικού υμένα στους πάσης φύσεως βλαπτικούς παράγοντες συναρτάται άμεσα με την ωφέλιμη ζωή της κατασκευής όπως αυτή ορίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού, π.χ. τον Ευρωκώδικα Ο (ΕΛΟΤ ΕΝ 1990).2/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ3.2. Χρόνος έναρξης διάβρωσης (ΧΕΔ) Ο όρος ΧΕΔ (Time to Corrosion Initiation) αναφέρεται κατά κύριο λόγο στους εξωτερικούς παράγοντες που οδηγούν στην υποβάθμιση και αστοχία του προστατευτικού υμένα.Επισημαίνεται ότι ο ΧΕΔ τείνει στο μηδέν (δηλαδή επέρχεται άμεση έναρξη των διεργασιών της διάβρωσης) όταν η συγκέντρωση ιόντων υπερβεί τα κρίσιμα όρια, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση υψηλών συγκεντρώσεων χλωριόντων στον νωπό τσιμεντοπολτό, που προέρχονται από τα αδρανή ή το νερό ανάμιξης. Μετά την παρέλευση του ΧΕΔ, ασχέτως των αιτίων (ενανθράκωση, προσβολή από χλωριόντα, άλλα χημικά, κλπ) ενεργοποιούνται χημικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (ιονανταλλαγής), κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου. Για τον λόγο αυτό έχει επικρατήσει ο όρος ηλεκτροχημικές αντιδράσεις.Σχήμα 1Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (ηλεκτροχημικές) που λαμβάνουν χώρα κατά την διάβρωση του οπλισμού.Στην επιφάνεια των ράβδων του χαλύβδινου οπλισμού υπάρχουν περιοχές στις οποίες λαμβάνει χώρα αποβολή ηλεκτρονίων ή οξείδωση (ανοδικές περιοχές - anodes) και περιοχές όπου προσλαμβάνονται ηλεκτρόνια (καθοδικές περιοχές - cathodes). Αναπτύσσεται ως εκ τούτου ροη ηλεκτρικού ρεύματος (ιοντικό ρεύμα) από τις ανοδικές προς τις καθοδικές περιοχές δια μέσω του τσιμεντοπολτού (οι μικροπόροι του περιέχουν νερό και οξυγόνο, οπότε δρα ως ηλεκτρολύτης) και από τις καθοδικές προς τις ανοδικές περιοχές (ηλεκτρικό ρεύμα) δια μέσω του μεταλλικού αγωγού (χαλύβδινος οπλισμός). Συνέπεια της ροής αυτής είναι η παραγωγή υδροξυλίων (ΟΗ ) 2+ στην κάθοδο, τα οποία αντιδρούν με τα ανιόντα του χάλυβα (Fe ) σχηματίζοντας οξείδια του σιδήρου.Σχήμα 2ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις δημιουργίας της σκωρίας.3 /15 Ανάλογα με την συγκέντρωση νερού και οξυγόνου στον τσιμεντοπολτό τα οξείδια του σιδήρου σχηματίζουν προϊόντα σκωρίας (corrosion products) όπως ερυθρά σκωρία 4Fe(OH)3, μέλαινα σκωρία Fe3O4 + H2O, κλπ..Σχήμα 3. Χημικές αντιδράσεις σχηματισμού σκωριών Τα παραγόμενα προϊόντα σκωρίας έχουν μεγαλύτερο όγκο από τον αναλισκόμενο για την παραγωγή τους σίδηρο και "εγκλωβίζονται" κατά θέσεις (περιοχές ανόδων) από την δράση της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος που δεν επιτρέπει την ελεύθερη διάχυση και εκτόνωσή τους, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εφελκυστικών δυνάμεων, άρα και εφεκλυστικών τάσεων στο περιβάλλον σκυρόδεμα. Το μέγεθος των τάσεων αυτών εξαρτάται από τον όγκο αλλά και το είδος των παραγομένων οξειδίων.Σχήμα 4. Σχέση όγκων χάλυβα και παραγομένων οξειδίων. Λόγω της μικρής αντίστασης του σκυροδέματος σε εφελκυσμό, οι τάσεις αυτές οδηγούν σε διάρρηξη (ρηγμάτωση) του σκυροδέματος.4/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥα) ΧΕΔβ) Έναρξη παραγωγής προϊόντων σκωρίας. Εσωτερική ρηγμάτωση και δημιουργία ρωγμών.γ) Συσσώρευση προϊόντων σκωρίας, δημιουργία και διάδοση ρωγμών σε μήκος ίσο με το πάχος της επικάλυψης.δ) Συσσώρευση προϊόντων σκωρίας και εκτίναξη σκυροδέματος.Σχήμα 5: Στάδια αποδόμησης συνεργασίας οπλισμού και σκυροδέματος λόγω οξείδωσης.3.3. Αναστολή της διάβρωσης Ενέργειες και χρήση χημικών μέσων για την μετατόπιση των αντιδράσεων του Σχήματος 2 από τα δεξιά προς τα αριστερά, ή, εναλλακτικά, για την απομάκρυνση ενός των αντιδρώντων (αριστερό μέλος των αντιδράσεων).3.4. Καθοδική Προστασία Τεχνική βασιζόμενη στην χρήση θυσιαζόμενου μετάλλου, ή εξωτερικής ηλεκτρικής πηγής που παρέχει περισσότερα ηλεκτρόνια από αυτά που αποβάλλει ο χαλύβδινος οπλισμός (2e-) για την επιτάχυνση της καθοδικής αντίδρασης. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός αποβολής ηλεκτρονίων από τον χαλύβδινο οπλισμό περιορίζεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα οδηγώντας σε σημαντική αναστολή του ρυθμού οξείδωσης ή και στην πλήρη αναστολή αποβολής ηλεκτρονίων από τις ανοδικές περιοχές.Σχήμα 6:Αρχή της καθοδικής προστασίας. Η εξωτερική πηγή παρέχει 4e- σε σχέση με τα 2e- της ανόδου.Ο όρος "αναστολή" αναφέρεται στην επιβράδυνση του ρυθμού οξείδωσης. Η καθοδική προστασία μελετάται ώστε να επιφέρει πλήρη αναστολή.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-015 /15 3.5. Αυτοκόλλητο θυσιαζόμενο ανόδιο Ελασμα μικρού πάχους από μέταλλο ηλεκτροαρνητικότερο του χάλυβα επί ηλεκτρικά αγώγιμης γέλης (πάστας) στερεάς μορφής (solid phase ion conductive gel), η οποία διασφαλίζει την ιοντική ροή. Συνήθως χρησιμοποιούνται μέταλλα υψηλής καθαρότητας (>99,4%) όπως ψευδάργυρος ή και ειδικά κράματα.Πίνακας 1:Ηλεκτροαρνητικότητα διαφόρων στοιχείων σε Volts υπό θερμοκρασία 25 °C.Σχήμα 7:Διάταξη επικολλώμενου θυσιαζόμενου ανοδίου με ηλεκτρικά αγώγιμη γέλη.Για τον προσδιορισμό της καθαρότητας του μετάλλου των ανοδίων ψευδαργύρου έχουν εφαρμογή τα Πρότυπα ISO 3815-1 ή ASTM E536 ή ΕΝ 1179. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλεκτροαρνητικότητα για την καθοδική προστασία χαλύβδινου οπλισμού εντός σκυροδέματος είναι ≤ -0.850 Volts (μετρημένο με ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO4). Ο Πίνακας 2 δίνει ενδεικτικές τιμές απόδοσης των πλέον διαδεδομένων θυσιαζόμενων μετάλλων.6/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥΠίνακας 2: Ονομαστικές ηλεκτροχημικές τιμές μετάλλων ΜέταλλοΠυκνότητα 3 (g/cm )Ονομαστική τιμή έντασης 2 ρεύματος ανόδου (A/m )Ηλεκτροχημική απόδοση φορτίου (Αh/kg)Παραγόμενη τάση (ηλεκτροαρνητικότητα) (Volts/ Cu/CuSO4)Zn7.10.5-2780-1.10Al2.70.6-2.52700-1.15Mg1.71.05-5.61230-1.55Η γέλη που χρησιμοποιείται για την επικόλληση θυσιαζόμενων ανοδίων πρέπει να έχει αντοχή πρόσφυσης >0.2 MPa επί της επιφανείας του σκυροδέματος. Το πάχος του ελάσματος θα πρέπει να είναι ≥ 200 μm. Τυπική διαβάθμιση πάχους ελασμάτων είναι 0.25, 0.50, 0.75 και 1,00 mm. Από το πάχος και το πλάτος του ελάσματος ορίζεται το ωφέλιμο βάρος του ανοδίου ανά τρέχον μέτρο.4.Απαιτήσεις4.1. Για την τοπική επισκευή/προστασία με εφαρμογή καθοδικής προστασίας Προκειμένου για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ή τμήματα αυτών, όπως πόδες υποστυλωμάτων, κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων κλπ, η καθοδική προστασία λειτουργεί αυτόνομα και δεν απαιτείται η παρακολούθηση της απόδοσης/λειτουργίας της με ενσωματωμένα στο στοιχείο ηλεκτρόδια αναφοράς. Η χρονο-επάρκεια της καθοδικής προστασίας στην περίπτωση αυτή συνιστάται να είναι τουλάχιστον 10 έτη, ενώ πρέπει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των αυτοκολλήτων θυσιαζομένων ανοδίων. Στην μελέτη εφαρμογής πρέπει να τεκμηριώνεται ότι τα ανόδια διασφαλίζουν τις απαιτήσεις πυκνότητας ρεύματος προστασίας σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα 2, ενώ παράλληλα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που του προμηθευτή του επιλεγόμενου συστήματος αυτοκολλήτων θυσιαζομένων ανοδίων. Στο παράρτημα Α της παρούσας προδιαγραφής (πληροφοριακό), παρατίθενται συνοπτικές οδηγίες για τους απαιτούμενους υπολογισμούς. Οι παραγωγοί τέτοιων συστημάτων έχουν την υποχρέωση (βάσει των ισχυόντων σχετικών Προτύπων) να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) ανάλωση ανοδίων σε σχέση με την πυκνότητα του οπλισμού προς προστασία (β) ανάλωση ανοδίων σε σχέση με το βασικό αίτιο της διάβρωσης (ενανθράκωση, χλωριόντα, κλπ), (γ) γεωμετρικές απαιτήσεις τοποθέτησης, όπως για παράδειγμα ελάχιστη απόσταση διακένου (pitch), (δ) τυχόν απαιτήσεις μηχανικής στήριξης των ανοδίων (ε)τυχόν απαιτήσεις διασφάλισης του ρυθμού κατανάλωσης όπως για παράδειγμα, προστασία εισρόφησης υγρασίας από τις ακμές του ανοδίου και προστασία του ρυθμού κατανάλωσης του θυσιαζόμενου μετάλλου από περιβαλλοντικά αίτια (κατακρήμνιση, ηλιακή ακτινοβολία, κλπ).Όλα τα ανωτέρω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και των σχεδίων λεπτομερειών του συστήματος προστασίας.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-017 /15 4.2. Για την επισκευή/προστασία εκτεταμένων περιοχών της κατασκευής με εφαρμογή καθοδικής προστασίας 2Όταν η επιφάνεια του προς προστασία στοιχείου της κατασκευής υπερβαίνει τα 10m (λ.χ. βάθρο γέφυρας) απαιτείται η ηλεκτρική διασύνδεση των γειτονικών ελασμάτων (channels) καθοδικής προστασίας (το κάθε φύλο επικολλώμενου ανοδίου βρίσκετε σε ηλεκτρική διασύνδεση με το γειτονικό του). Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις προστατευόμενων 2 στοιχείων με συνεχιζόμενη επιφάνεια >10m . Η χρονο-επάρκεια της καθοδικής προστασίας, και στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να είναι τουλάχιστον 10 έτη, ενώ πρέπει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των αυτοκολλήτων θυσιαζομένων ανοδίων. Στις περιπτώσεις ηλεκτρικής διασύνδεσης των ανοδίων απαιτείται παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος με ενσωματωμένα στο προστατευόμενο στοιχείο (-α) ηλεκτρόδια αναφοράς ενδεικτικού τύπου Ag/AgCl/KCl ή άλλου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12696, με την χρονο-επάρκεια που προβλέπεται από την μελέτη εφαρμογής, η οποία, ωστόσο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 έτη . Στην μελέτη εφαρμογής του συστήματος πρέπει να καθορίζονται οι θέσεις και ο τρόπος της ηλεκτρικής διασύνδεσης, οι θέσεις τοποθέτησης των ηλεκτροδίων αναφοράς και οι οδεύσεις των καλωδιώσεων που καταλήγουν στα κυτία ελέγχου. Οι απαιτήσεις πυκνότητας ρεύματος προστασίας δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 3. Πινάκας 3:Ελάχιστες απαιτήσεις πυκνότητας ρεύματος καθοδικής προστασίας ανά κατηγορία έκθεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206Κατηγορία έκθεσης2Πυκνότητα ρεύματος καθοδικής προστασίας (mA/m ) Ενανθράκωση Μερική Ενανθράκωση1Πλήρης ΕνανθράκωσηXC10.2-0.40.2-0.5XC20.2-0.80.4-1.0XC30.2-0.40.2-0.6XC40.2-0.50.4-1.02Χλωριόντα που προέρχονται από την θάλασσα1.Συγκέντρωση χλωριόντων ≤ 4.5% 3 κ.β. τσιμέντουΣυγκέντρωση χλωριόντων ≥4.5% κ.β. 3, 4 τσιμέντουXS11.0-5.05.0-20.0XS20.5-2.54.0-20.0XS35.0-10.010.0-20.0Η μερική ενανθράκωση αναφέρεται στις περιπτώσεις που η πτώση αλκαλικότητας μετρούμενη με δείκτη ελαίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14630 ή χρωματικό δείκτη βάσει ASTM δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο του οπλισμού.2.Η πλήρης ενανθράκωση αναφέρεται στις περιπτώσεις που η πτώση αλκαλικότητας μετρούμενη με δείκτη ελαίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14630 ή χρωματικό δείκτη βάσει ASTM δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο του οπλισμού.3.Η συγκέντρωση χλωριόντων υπολογίζεται από δείγμα που λαμβάνεται στο επίπεδο του οπλισμού βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 14629.4.Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ενανθράκωσης και προσβολής από χλωριόντα στο βάθος επικάλυψης και ασχέτως της συγκέντρωσης χλωριόντων, ενδείκνυται η χρήση της στήλης αυτής.8/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ5.Διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος5.1. Γενικά Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα διαπιστώνεται ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο εδάφιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται με μονότροχο ή μηχανικά μέσα και θα συγκεντρώνονται σε ειδικές θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα εργασίας/διάδρομοι θα παραμένουν δίχως προϊόντα καθαίρεσης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή της μεθόδου θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα (βεβαιώσεις εργοδοτών ή εταιρειών παραγωγής συστημάτων καθοδικής προστασίας). Η επίβλεψη των εργασιών θα πραγματοποιείται από Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Χημικό Μηχανικό ή άλλο επιστήμονα 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας στο αντικείμενο. Επί τόπου του έργου θα παρίσταται εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα.5.2. Εξοπλισμός Το συνεργείο εγκατάστασης του συστήματος θα διαθέτει έμπειρο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή και την μελέτη εφαρμογής.5.3. Διαχείριση και αποθήκευση των υλικών Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο που περιλαμβάνει οδηγίες του παραγωγού για την σωστή προετοιμασία, τοποθέτηση, διαδικασίες ελέγχου, δελτίο δεδομένων ασφαλείας με τις προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό, τις συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη του των υλικών που απαρτίζουν το σύστημα, καθώς και για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή. Όλα τα υλικά πρέπει θα φυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται τόσο στο τεχνικό φυλλάδιο όσο και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του παραγωγού (αερισμός, προστασία από καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία χώρου).5.4. Προκαταρκτικές εργασίες Πριν από την τοποθέτηση των αυτοκολλήτων θυσιαζομένων ανοδίων θα διενεργείται έλεγχος της ηλεκτρικής συνέχειας μεταξύ των ράβδων του χαλύβδινου οπλισμού με πολύμετρο στην θέση DC. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά δυναμικού μεταξύ 2 ράβδων είναι 0,1 Volt. Στα σημεία επαφής των ακροδεκτών του πολυμέτρου με τις ράβδους του οπλισμού θα πρέπει να αφαιρούνται τοπικά με συρματόβουρτσα τα τυχόν οξείδια, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Εάν διαπιστωθεί μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού μεταξύ των ράβδων οπλισμού της προς προστασία περιοχής της κατασκευής θα απακαθίσταται η ηλεκτρική συνέχεια με καλώδιο χαμηλής τάσης τύπου FG7R-06/1KV. Η σύνδεση του καλωδίου με τον οπλισμό μπορεί να γίνεται με χαλύβδινα πριτσίνια έμπηξης (όπου αυτό είναι δυνατόν), με συγκόλληση TIG χαλκού με χάλυβα, με χημική συγκόλληση χρησιμοποιώντας εποξειδικό στόκο χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης ή με μεταλλικούς μηχανικούς συνδέσμους (δεματικά). Σε κάθε περίπτωση τα άκρα του καλωδίου θα προστατεύονται από το αλκαλικό περιβάλλον του επισκευαστικού με εποξειδικό στόκο. Απαιτούνται κατ' ελάχιστον 2 συνδέσεις ανά τρέχον μέτρο ταινίας ανοδίου. ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-019 /15 Στις θέσεις εκτίναξης (αποφλοίωσης/απολέπισης) του σκυροδέματος επικάλυψης του οπλισμού, μετά τον έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας, θα γίνεται αποκατάσταση της γεωμετρίας του στοιχείου με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές ΕΤΕΠ 14-01-01-01, 14-01-02-01 και 14-01-05-00. Στις λοιπές θέσει η επιφάνεια του σκυροδέματος θα καθαρίζεται από επικαθίσεις και ρύπους με υδροβολή πίεσης ≥ 110 bar για την εξασφάλιση απρόσκοπτης ιοντικής ροής, Υδροβολή καθαρισμού απαιτείται και στις επιφάνειες που έχουν εφαρμοσθεί επισκευαστικά κονιάματα όταν χρόνος μεταξύ της περαίωσης των εργασιών αυτών και της επικόλλησης των ανοδίων υπερβαίνει τις 7 ημέρες. . Επισημαίνεται ότι το επισκευαστικό κονίαμα πρέπει να παρουσιάζει ηλεκτρική αντίσταση ≤ 30 KΩ.cm βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 12696. Σε περιπτώσεις επισκευής γεωμετρίας θα πρέπει να παρέχεται ελάχιστος χρόνος 72 ωρών για την ωρίμανση του επισκευαστικού υλικού και την επίτευξη σταθερής ηλεκτρικής αντίστασης. Το πάχος επικάλυψης του οπλισμού μετά την επισκευή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm ώστε να διασφαλιστεί η ιοντική ροή μεταξύ ανοδίου, γέλης, σκυροδέματος και χαλύβδινου οπλισμού.5.5. Τοποθέτηση ανοδίων Τα αυτοκόλλητα θυσιαζόμενα ανόδια παραδίδονται με μεμβράνη προστασίας της γέλης συγκόλλησης. Η μεμβράνη αυτή θα αφαιρείται προοδευτικά, ενώ, συγχρόνως το ελεύθερο άκρο της ταινίας θα πιέζεται επί του υποστρώματος με κύλινδρο από σκληρό πλαστικό για την εξασφάλιση πλήρους επαφής και την εκτόνωση τυχόν εγκλωβιζόμενου αέρα. Στις περιπτώσεις εκτεταμένης επέμβασης (βλπ. § 4.2), τα αυτοκόλλητα ανόδια θα συνδέονται ηλεκτρικά εν σειρά με καλώδιο χαμηλής τάσης τύπου FG7R-06/1KV. Τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων θα συνδέονται στην επιφάνεια των ανοδίων είτε μηχανικά (με αγκύρια διαστελλόμενης κεφαλής με κοχλία σύσφιξης) είτε μέσω χημικής συγκόλλησης.5.6. Προστασία αυτοκολλήτων ανοδίων Στην επιφάνεια των αυτοκολλήτων ανοδίων θα εφαρμόζεται η προστατευτική επίστρωση που προβλέπεται από τον παραγωγό του συστήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του, εάν δεν προβλέπεται άλλως στην μελέτη εφαρμογής.6.Ποιοτικός έλεγχος εγκατάστασης Η εγκατάσταση του συστήματος θεωρείται περαιωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις των εργασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής στις θέσεις που ορίζονται στην μελέτη εφαρμογής, ενώ τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται οπτικά και γεωμετρικά και με ενόργανα μέσα.6.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό κακοτεχνιών τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 5 της παρούσας προδιαγραφής, ώστε να είναι δυνατή η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων και αβλεψιών πριν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.10/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥΗ εγκατάσταση του συστήματος θεωρείται αποδεκτή όταν από τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ατέλειες. Θεωρείται επίσης αποδεκτή και στην περίπτωση που οι εντοπιζόμενες κακοτεχνίες ή ατέλειες είναι ελάχιστες και μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν.6.2. Γεωμετρικός έλεγχος Ο γεωμετρικός έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη εφαρμογής του συστήματος.6.3. Μετρήσεις αποπόλωσης Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη εφαρμογής ελεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης της καθοδικής προστασίας, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις αποπόλωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12696. Οι μετρήσεις θα γίνονται μετά την παρέλευση 72 ωρών από την εγκατάσταση και την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών συνδέσεων του συστήματος (ενεργοποίηση της καθοδικής προστασίας) και θα συντάσσεται σχετική τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία και τον Μελετητή του συστήματος.7.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος7.1. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών Πέραν των συνήθων κινδύνων που έχουν σχέση με την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού, την χρήση ικριωμάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα προδιαγραφή, επισημαίνονται ορισμένοι πρόσθετοι κίνδυνοι: -Κατά την εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων και προστατευτικών επιστρώσεων-Κατά την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλο ύψος-Κατά την εκτέσεση εργασιών υδροβολής υψηλής πίεσης7.2. Μέτρα υγείας - ασφάλειας Οι εργαζόμενοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασμένοι με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:Πίνακας 4: ΜΑΠ Είδος ΜΑΠΣχετικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 166: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές -- Personal eye-protection - Specifications.Προστασία ματιώνΕΛΟΤ EN 168: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών - Personal eye-protection - Non-optical test methods.Προστασία κεφαλήςΕΛΟΤ EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας - Industrial safety helmets.Προστασία ποδιώνΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας -- Personal protective equipment - Safety footwear.Προστασία χεριώνΕΛΟΤ EN 455-2: Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων - Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-0111 /15 Είδος ΜΑΠΣχετικό ΠρότυποΠροστασία ακοήςΕΛΟΤ EN 352-1: Μέσα προστασίας της ακοής - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Ωτοασπίδες- Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffsΠροστασία ακοήςΕΛΟΤ EN 458 Ε2: Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, την χρήση, την φροντίδα και την συντήρηση Έγγραφο καθοδήγησης - Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance - Guidance document.Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής: Κατά τον χειρισμό των διαφόρων χημικών προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από το απασχολούμενο προσωπικό κλειστές φόρμες εργασίας, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και παπούτσια ασφαλείας. Τα προϊόντα/υλικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική χειρισμού χημικών υλικών κατασκευής. Τα γάντια θα επιθεωρούνται τακτικά και πριν από κάθε χρήση και θα αντικαθίστανται αν χρειάζεται (π.χ. μικρές οπές). Όταν γίνεται χρήση χημικών προϊόντων οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν. Τα χέρια και το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. Στο τέλος της βάρδιας το δέρμα θα πρέπει να καθαρίζεται και να εφαρμόζονται προϊόντα φροντίδας του δέρματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.7.3. Διαχείριση πλεοναζόντων ή αχρήστων υλικών Θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων/υλικών. Οι συσκευασίες θα εκκενώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Στην συνέχεια θα περισυλλέγονται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο8.Τρόπος επιμέτρησης Τα συστήματα καθοδικής προστασίας με αυτοκόλλητα θυσιαζόμενα ανόδια επιμετρώνται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετουμένων ταινιών, σύμφωνα με την μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: (α) Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων (πλην ικριωμάτων) καθώς και η λήψη των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (β) Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των αυτοκολλήτων ταινιών ψευδαργύρου (βιομηχανικώς παραγομένων), της μαστίχης προστασίας των ακμών των ελασμάτων και του τσιμεντοειδούς βάσεως υλικού για την προστατευτική επικάλυψη των ανοδίων (γ) Η αφαίρεση της προστατευτικής επίστρωσης των ανοδίων, η αποκάλυψη και αποσυναρμολόγηση των καλωδιώσεων ηλεκτρικής σύνδεσης των ανοδίων και των ηλεκτροδίων αναφοράς και η αφαίρεση των υπαρχόντων ανοδίων με ηλεκτρικό τριβείο ή άλλα πρόσφορα μέσα (στην περίπτωση αντικατάστασής τους)12/15ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ(δ) Στην περίπτωση νέας εγκατάστασης: ο έλεγχος της ηλεκτρικής συνέχειας γειτονικών ράβδων οπλισμού στην περιοχή της επέμβασης και η αποκατάστασή της με μονόκλωνο καλώδιο τύπου FG7R-0.6 / 1 kV / 1 x 8 (καλώδιο, ακροδέκτες και υλικά στερέωσης) καθώς και η σφράγιση των συνδέσεων με μαστίχη (εργασία, εξοπλισμός υλικά). (ε) Η επικόλληση των ταινιών καθοδικής προστασίας στις αποστάσεις που προβλέπονται από την μελέτη, η εξομάλυνση της επιφανείας τους με λαστιχένιο ρολό, η μηχανική σύνδεση των ανοδίων με τον υποκείμενο οπλισμό με χρήση αγκυρίων διαστελλομένης κεφαλής , ο έλεγχος της ηλεκτρικής συνέχειας και η σφράγιση των ακμών των ελασμάτων με μαστίχη προστασίας (στ) Η σφράγιση της επιφάνειας των ελασμάτων με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, (ζ) Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύμφωνα με την μελέτη, ηλεκτροδίων αναφοράς τύπου Ag/AgCl/KCl για την μέτρηση της απόδοσης του συστήματος καθοδικής προστασίας (αναλογία της αξίας των προβλεπομένων ηλεκτροδίων αναφοράς στην περιοχής της επέμβασης και των σχετικών μικροϋλικών και της εργασίας τοποθέτησης αυτών, ανά τρέχον μέτρο ταινίας καθοδικής προστασίας) (η) Η όδευση των καλωδίων των ηλεκτροδίων αναφοράς, του οπλισμού αναφοράς και των συνδέσεων ανοδίων - οπλισμού σε στεγανά κυτία ελέγχου βαθμού προστασίας ΙΡ 66 (αναλογία της αξίας των προβλεπομένων καλωδίων και κυτίων ελέγχου στην περιοχή της επέμβασης και των σχετικών μικροϋλικών και της εργασίας τοποθέτησης αυτών, ανά τρέχον μέτρο ταινίας καθοδικής προστασίας). (θ) Οι διορθωτικές παρεμβάσεις που πιθανόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση μη συμμορφώσεων. Οι ακόλουθες εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας και τιμολογούνται ιδιαίτερα: (α) Η υδροβολή υψηλής πίεσης επί των επιφανειών εφαρμογής για την αφαίρεση σαθρών υλικών και της επιφανειακής στοιβάδας τσιμεντοπολτού. (β) Η αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου του οπλισμένου σκυροδέματος επί του οποίου θα τοποθετηθούν τα αυτοκόλλητα ανόδια, μετά την εφαρμογή της υδροβολής, με χρήση επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 / ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με ηλεκτρική αντίσταση < 10 kΩ ⋅ cm (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12696). (γ) Η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων για την προσπέλαση των συνεργείων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών (προσκόμιση υλικών ικριωμάτων, ανέγερση, αποσύνθεση, απομάκρυνση, φθορές), καθώς και η χρήση ειδικού εξοπλισμού (καλαθοφόρα κλπ), εφ' όσον απαιτείται. (δ) Η εκτέλεση μετρήσεων αποπόλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 12696 και η σύνταξη των σχετικών διαγραμμάτων, υπολογισμών και εκθέσεων.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-0113 /15 •9.Βιβλιογραφία1.W. Baeckmann, W. Schwenk and W. Prinz, Handbook of Cathodic Corrosion Protection, VCH,Weinheim, 19892.Cathodic Protection of Steel in Concrete and Masonry - 2 Broomfield (eds), CRC Press, 2014.3.NCHRP Report 558 Manual on Service Life of Corrosion-Damaged Reinforced Concrete Bridge Superstructure Elements.4.BS 7361: Καθοδική προστασία. Κώδικας πρακτικής για χερσαίες και θαλάσσιες εφαρμογές Cathodic Protection. Part 1: Code of Practice for Land and Marine Applications.5.BA 83/01 Volume 3, Section 3, Part 3 Cathodic Protection for Use in Reinforced Concrete Highway Structures, Highways Agency, UK, 2002.6.DNV-RP-B401 Recommended Practice, Cathodic Protection Design, 2010.7.US Army Corps of Engineers, EM 1110-2704, Engineering Design - Cathodic Protection Systems for Civil Works Structures, Washington DC, 2004.14/15ndEdition, P. M. Chess and J. P.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-01 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Βάσεις υπολογισμού θυσιαζομένων ανοδίων τύπου αυτοκόλλητης ταινίας 2Υπολογισμός επιφάνειας οπλισμού (m ) για καθοδική προστασία (Es), Εφαρμόζεται η σχέση: όπου: D η διάμετρος του χαλύβδινου οπλισμού σε m, L το μήκος του χαλύβδινου οπλισμού σε m, Ν ο αριθμός των ράβδων χαλύβδινου οπλισμού που εμπεριέχονται στο στοιχείο π =3.1415. R ράβδοι κυρίου οπλισμού S συνδετήρες. Υπολογισμός απαίτησης πυκνότητας ρεύματος προστασίας, Icorr (mA), Εφαρμόζεται η σχέση: όπου Icath η πυκνότητα ρεύματος καθοδικής προστασίας όπως δίνεται στον Πίνακα 2 και SF ο συντελεστής ασφαλείας που λαμβάνει τιμές μεταξύ 1.2-1.7. Υπολογισμός απόδοσης ηλεκτροχημικού φορτίου σχεδιασμού, ECCd (Ah/kg), Εφαρμόζεται η σχέση: όπου ECCN η ονομαστική ηλεκτροχημική απόδοση φορτίου για το επιλεγμένο θυσιαζόμενο μέταλλο (Πίνακας 2) ο συντελεστής απόδοσης του θυσιαζόμενου μέταλλου. Ap Οταν ο συντελεστής απόδοσης δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή για τον ψευδάργυρο θα επιλέγεται τιμή Ap μεταξύ 0.82-0.85 και για το αλουμίνιο τιμή μεταξύ 0.88-0.92. Υπολογισμός ρυθμού κατανάλωσης ανοδίων για την καθοδική προστασία, ACR (h/kg), Εφαρμόζεται η σχέση: Υπολογισμός θυσιαζόμενης μάζας ανοδίου για την καθοδική προστασία Εφαρμόζεται η σχέση: όπου Τ είναι ο επιλεγόμενος χρόνος καθοδικής προστασίας (χρόνο-επάρκεια) σε έτη . Στην περίπτωση των αυτοκολλήτων ανοδίων, η θυσιαζόμενη μάζα ανά τρέχον μέτρο ανοδίου είναι (πάχος μετάλλου) x (πλάτος φύλλου) x (πυκνότητα του θυσιαζόμενου μετάλλου) Στην περίπτωση χρήσης πολλαπλών φύλλων η απόσταση μεταξύ τους (διάκενο, pitch) δίνεται από τον παραγωγό του συστήματος.ΠΕΤΕΠ: 14-01-20-0115 /15
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.