Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Σειρά άρθρων που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr για την ανιούσα υγρασία στις κατασκευές και την αντιμετώπισή της, σε ενιαίο κείμενο (206 σελ).

Το κείμενο μπορείτε να το δείτε και σε μορφή FLIP (φυλλομετρούμενο περιοδικό) στην διεύθυνση http://bit.ly/2ehdtQ4

Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε σε μορφή PDF στην διεύθυνση: http://bit.ly/37vR5ON

Ανιούσα Υγρασία -Τ&Χρήστος Α. Ροδόπουλος Μέρος Α - Σε εξωτερικές επιφάνειες Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου Υλικό πάχους b, βρίσκεται σε υδραυλική επαφή με υγρό στο επίπεδο Α - Α/ Λόγω της υδραυλικής επαφής του υλικού με το υγρό, παρατηρείται το φαινόμενο της υγροαπορρόφησης. Έστω u ο ρυθμός υγροαπορρόφησης στην μονάδα του χρόνου,. Παράλληλα, πάνω από την στάθμη της υδραυλικής επαφής, ξεκινάει εξάτμιση με ρυθμό e στην μονάδα του χρόνου.H εξάτμιση πραγματοποιείται στις εκατέρωθεν επιφάνειες του υλικού Β-Β/ .Στο παραπάνω σχήμα ο ρυθμός εισόδου του υγρού είναι U = b x u, ενώ ο ρυθμός εξόδου του νερού, Ε, εξαρτάται μόνον από το ύψος h. Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου - Συνθήκη Δυναμικής ΙσορροπίαςΓενικώς, υπάρχει κάποιο ύψος hss για το οποίο ο ρυθμός εισόδου ισούται με τον ρυθμό εξόδου του υγρού, δηλαδή:Uss = Εss = e x hss όπου e είναι ο ρυθμός εξάτμισης ανά μονάδα επιφάνειας Β-Β/ Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου - Τριχοειδές Πορώδες Κάθε υλικό μπορεί να απορροφήσει υγρό μέχρι το σημείο κορεσμού των πόρων. Δηλαδή η ποσότητα υγρού που μπορεί να απορροφήσει ένα υλικό είναι: Q = θw x b x hόπου θw είναι η μάζα απορροφημένου υγρού ανά μονάδα όγκου.Μπορούν όμως όλοι οι πόροι του υλικού να απορροφήσουν και να ανυψώσουν υγρό μέσω της υδραυλικής επαφής (επίπεδο Α-Α/); ΟΧΙ Μόνο οι ονομαζόμενοι τριχοειδείς πόροι μπορούν και να απορροφήσουν και να ανυψώσουν το υγρό. Στην συντριπτική πλειονότητα των δομικών υλικών το ποσοστό των τριχοειδών πόρων δεν ξεπερνάει το 85% του συνολικού πορώδους, f  θw = 0,85 f Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου - Τριχοειδές Πορώδες Το πορώδες των δομικών υλικών είναι γνωστό και υπάρχουν σχετικοί πίνακες τιμών. ΠΟΡΩΔΕΣ %ΥΛΙΚΟΠΟΡΩΔΕΣ %ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ24-30ΔΡΥΣ69-75ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ18-20ΓΡΑΝΙΤΗΣ7-9.5ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ17-20ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ72-81ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ75-87ΤΟΥΒΛΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ31-41ΑΜΜΟΠΕΤΡΑ17-23ΤΟΥΒΛΑ ΣΥΜΠΑΓΗ24-31ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ64-96ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ66-80ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ65-75ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ25-32ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ26-38ΠΗΛΟΣ34-57ΑΜΜΟΣ18-43ΜΑΡΜΑΡΟ0.5-2ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ13-18ΥΛΙΚΟ Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου - Τριχοειδές Πορώδες Ο ρυθμός τριχοειδούς απορρόφησης ενός υλικού δίνεται από την σχέση: i=Sxt½ όπου: i = ρυθμός συσσώρευσης όγκου υγρού λόγω τριχοειδούς απορρόφησης S = συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης (sorptivity) t = ο χρόνος υδραυλικής επαφήςΑν αγνοηθούν οι βαρυτικές δυνάμεις που επιδρούν στα μόρια του υγρού (είναι εξαιρετικά μικρότερες των επιφανειακών τάσεων), ο ρυθμός εισόδου δίδεται από την σχέση:και επειδή: Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Φαινομένου - Τριχοειδές ΠορώδεςΑπό την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι ο ρυθμός εισόδου αυξάνεται: α) ανάλογα με το πάχος b του υλικού β) ανάλογα με τον συντελεστή τριχοειδούς απορρόφησης S, γ) αντιστρόφως ανάλογα με το τριχοειδές πορώδες Λύνοντας ως προς h η παραπάνω σχέση παίρνει την μορφή:Δηλαδή, με σταθερό ρυθμό εισόδου υγρού U, το ύψος h αυξάνεται: α) ανάλογα με το πάχος b του υλικού β) ανάλογα με τον συντελεστή τριχοειδούς απορρόφησης S, γ) αντιστρόφως ανάλογα με το τριχοειδές πορώδες Περί Ανιούσας Υγρασίας Ορισμός Ισορροπίας - Steady State Για τον προσδιορισμό της στάθμης hss θα πρέπει να ορισθεί η έννοια του στεγνού υλικού. Συνήθως ορίζεται με βάση την υπόθεση: Στεγνό δομικό υλικό: αυτό που περιέχει το 30% του ποσοστού υγρασίας κορεσμού 0,3 x θs Ο ρυθμός εξάτμισης όμως επηρεάζεται από: α) την υγρασία περιβάλλοντος, β) την θερμοκρασία περιβάλλοντος, γ) την θερμοχωρητικότητα του υλικού, δ) την ηλιακή ακτινοβολία, ε) την ταχύτητα του ανέμου … Με λίγα λόγια, ο ακριβής υπολογισμός του ρυθμού εξάτμισης απαιτεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη και επίπονη μαθηματική διαδικασία.Η στάθμη hss στην κατάσταση ισορροπίας, κατά την οποία ο ρυθμός εισόδου εξισώνεται με τον ρυθμό εξόδου, δίδεται από την σχέση: Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 1 Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμουΟ συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης είναι 1.38 mm min-1/2 Το τριχοειδές πορώδες είναι, θw = 0.85 f = 0.85 x 0.346=0.29 ή 29% Ο ρυθμός εξάτμισης, e, ή PET (estimated potential evaporation ) δίδεται από την εξίσωση του Thornthwaite,Όπου: Ν ο αριθμός των ημερών του μήνα επίλυσης L ο αριθμός των ωρών ηλιοφάνειας της ημέρας του μήνα που εξετάζεται Τα η μέση θερμοκρασία της ημέρας του μήνα που εξετάζεται Tαi η μέση θερμοκρασία των 12 μηνών του έτους που εξετάζεται. • Για την Ελλάδα, τιμές μεταξύ 0.008-0.01 mm min-1 είναι αρκετά ακριβείς. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 1 Ετήσιες μέσες τιμές PET για την Ελλάδα: Αττική = 0,0035 - 0,0048 mm min -1 / Βόρεια Ελλάδα = 0,0026 - 0,0030 mm min -1 Κεντρική Ελλάδα = 0,0030 - 0,0036 mm min -1 / Νότια Ελλάδα = 0,0042 - 0,0052 mm min -1 Παραδείγματος χάριν, για την Αττική, προκύπτει:Συνεπώς η ποσότητα υγρού, Q, που έχει απορροφηθεί ανά μέτρο μήκους ασβεστοκονιάματος είναι:Ποια είναι όμως η ποσότητα υγρού που εισρέει στο επίπεδο υδραυλικής επαφής ανά μέτρο κονιάματος; Προαπαιτούμενο: η κατανόηση της κατάστασης ισορροπίας, όπως απεικονίζεται διαγραμματικά παρακάτω:E QUΣτην κατάσταση ισορροπίας (Q σταθερό) ισχύει:U=EΔηλαδή ο ρυθμός εισόδου είναι ίσος με τον ρυθμό εξόδου, οπότε δεν μεταβάλλεται ογκομετρικά η απορροφημένη ποσότητα QΠροφανώς: Ε > U σημαίνει κατάσταση "στεγνώματος", ενώ U > E σημαίνει ανύψωση της στάθμης h Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 1 EQΣτην κατάσταση ισορροπίας (Q σταθερό) ισχύει:U=EU Η ποσότητα υγρού που εισρέει στο επίπεδο υδραυλικής επαφής ανά μέτρο μήκους ασβεστοκονιάματος στην κατάσταση ισορροπίας, προκύπτει από την σχέση:Αρα, στο διάστημα μιας ημέρας, η παραπάνω ποσότητα ανά μέτρο μήκους ασβεστοκονιάματος είναι:Δηλαδή μόλις (!!) 251,8 lt ανά μέτρο μήκους ασβεστοκονιάματος ετησίως, καθόλου … ευκαταφρόνητη ποσότητα !! Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 2 Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, σύνθεσης: 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου μήκους 2,4 m, το οποίο εμφανίζει ανιούσα υγρασία.Ρυθμίζεται το υγρασιόμετρο στην κλίμακα των επιχρισμάτων και πραγματοποιούνται μετρήσεις από επάνω προς τα κάτω. Όταν το επίχρισμα είναι "νοτισμένο" (έχει δηλαδή υπερβεί το όριο της υγροσκοπικής ισορροπίας), η βελόνη του οργάνου κινείται από την κίτρινη στην κόκκινη περιοχή και στην κλίμακα της σχετικής υγρασίας δείχνει τιμές άνω του 50%. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 2 Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι η μέση τιμή του ύψους είναι 0,48 m.Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα υγρού Ε που εισρέει ανά μονάδα μήκους κονιάματος στην επιφάνεια υδραυλικής επαφής, στο διάστημα μιας ημέρας, είναι ίση προς:Η ποσότητα αυτή, για το συνολικό μήκος του τοιχίου, προκύπτει ίση προς: Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 2Ποια είναι λοιπόν η πηγή ύδατος που δίνει 5,8 lt/ημ ;Σημειώνεται ότι η στάθμη ισορροπίας ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις σε μηνιαία βάση, επειδή το e μεταβάλλεται. Η επίλυση έχει, βέβαια, βασισθεί στον μέσο ετήσιο ρυθμό εξάτμισης. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 2 Μεταβολή του e για την Αθήνα σε σχέση με το Λονδίνο Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 3 Πολλοί λένε ότι είναι αδύνατο να εντοπιστεί η πηγή υγρασίας !! Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, σύνθεσης: 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου μήκους 2,4 m, το οποίο εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Το PET για την περιοχή είναι 0,0023 mm min-1 Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 3 Επαναλαμβάνεται η διαδικασία του Παραδείγματος 2.Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η αριστερή πλευρά τροφοδοτείται με περίπου 5πλάσια παροχή, έναντι της δεξιάς. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 3 Εδώ η "πηγή" είναι αποτέλεσμα ρύσεων! Περί Ανιούσας Υγρασίας Κατάσταση Εκτός Ισορροπίας - Non Steady State E QΣτην περίπτωση αυτή η ποσότητα Q μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου, και η μεταβολή αυτή μπορεί να γραφεί ως:U Επειδή:η σχέση γίνεται:καιΘέτοντας: … λίγα Μαθηματικά είναι πάντοτε απαραίτητα!προκύπτει: Περί Ανιούσας Υγρασίας Κατάσταση Εκτός Ισορροπίας - Non Steady State (1) Την στιγμή που άρχισε η υδραυλική επαφή (αρχική κατάσταση, t = 0), προφανώς h = 0 Προφανώς για t →h, h → hss (κατάσταση ισορροπίας)Με βάση την σχέση (1) μπορεί να υπολογισθεί η χρονική εξέλιξη του ύψους h, από την έναρξη του φαινομένου, μέχρι την κατάσταση ισορροπίας. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει η στάθμη στο 95% της στάθμης ισορροπίας (h = 0.95 hss) δίδεται από την σχέση:… η σχέση προκύπτει από την παραπάνω διαφορική εξίσωση, αλλά αρκετά με τα Μαθηματικά ! Περί Ανιούσας Υγρασίας Κατάσταση Εκτός Ισορροπίας - Non Steady State Η σχέσηείναι εξαιρετικά σημαντική, όπως φαίνεται στην συνέχεια:Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, σύνθεσης: 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου μήκους 2,4 m, το οποίο εμφανίζει ανιούσα υγρασία και βρίσκεται στην Αθήνα.Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η στάθμη στο 95% της μέγιστης τιμής είναι: Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 4 Εστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm που εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Με βάση τα προαναφερθέντα προκύπτουν: για το επίχρισμαγια το σκυρόδεμα Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 4 Εστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm που εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Διαγραμματικά, τα παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται ως εξής:Είναι εμφανές το πόσο σημαντική είναι η επίδραση του πάχους του υλικού. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 4 Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm που εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Όμως το διάγραμμα αυτό δεν απεικονίζει πλήρως το φαινόμενο!Στην πραγματικότητα, το σκυρόδεμα που έχει περισσότερο Q από το επίχρισμα θα μεταφέρει υγρό στο επίχρισμα μέσω της διεπιφάνειας, όπως φαίνεται ποιοτικά στην διπλανή εικόνα (χωρίς διαστάσεις). Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 4 Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm που εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Η ακριβής επίλυση του προβλήματος είναι αρκετά σύνθετη και απαιτεί εξειδικευμένους υπολογισμούς. Προσεγγιστικά όμως για την κατάσταση ισορροπίας μπορεί να υπολογισθεί η αύξηση hss λόγω της διεπιφάνειας hintss, με βάση την σχέση:όπου: 1 : το υλικό με το μικρότερο Q 2 : το υλικό με το μεγαλύτερο Q Περί Ανιούσας Υγρασίας Αριθμητικό Παράδειγμα 4 Έστω εξωτερικό ασβεστοκονίαμα πάχους 2 cm, αποτελούμενο από 1 μέρος τσιμέντου + 2 μέρη ασβέστη + 8 μέρη άμμου, επί τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm που εμφανίζει ανιούσα υγρασία. Τα προηγούμενα αποτελέσματα διαμορφώνονται τώρα ως εξής: Περί Ανιούσας Υγρασίας Εισαγωγή στις Λύσεις Οι δυνατότητες επέμβασης για την αντιμετώπιση της Ανιούσας Υγρασίας σχετίζονται άμεσα με την επίδραση των επί μέρους παραμέτρων στον ρυθμό εισόδου και εξόδου. Τι συμβαίνει όταν οι τιμές των παραμέτρων αυξάνουν;b↑S↑f↑e↑Q↑↑↑↓↓hss↑↑↑↓↓↓↓U↑↑↑↑↓↑↑E↑↑↑↓↓↓E QU Το πάχος (b) του υλικού αυξάνει όλες τις μεταβλητές και ιδιαίτερα τον ρυθμό εισόδου / εξόδου και το ύψος στάθμης ανιούσας.  O συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης (S) του υλικού, αυξάνει όλες τις μεταβλητές και ιδιαίτερα τον ρυθμό εισόδου.  Το πορώδες (f) του υλικού αυξάνει την ποσότητα υγρού που μπορεί να απορροφηθεί, αλλά μειώνει σημαντικά το ύψος της στάθμης ανιούσας και τον ρυθμό εξόδου. Ο ρυθμός εισόδου επίσης μειώνεται.  Ο ρυθμός εξάτμισης (e) αυξάνει τον ρυθμό εισόδου και εξόδου αλλά μειώνει το ύψος στάθμης ανιούσας και σημαντικά την ποσότητα υγρού που μπορεί να απορροφηθεί. Περί Ανιούσας Υγρασίας Εισαγωγή στις Λύσεις Τι συμβαίνει όταν οι τιμές των παραμέτρων μειώνονται;E QUQ hss U Eb↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓S↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓f↓ ↓ ↑↑ ↑ ↑↑e↓ ↑↑ ↑↑ ↓↓ ↑Επί της αρχής λοιπόν, μόνον μέσω των μεταβλητών b και S μπορεί να επιχειρηθεί η μείωση της κλίμακας του φαινομένου. Όμως το πάχος των στοιχείων προκύπτει ως αποτέλεσμα υπολογισμών (διαστασιολόγηση) και, κατά κανόνα, δεν μπορεί να μεταβάλλεται. Τελικά, η μόνη δυνατότητα επέμβασης είναι μέσω της μείωσης του S … Τι σημαίνει όμως στην πράξη μείωση του S; Περί Ανιούσας Υγρασίας Εισαγωγή στις Λύσεις - O συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης Ο συντελεστής S, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα, επηρεάζεται από την σύνθεση του υλικού. Το σκυρόδεμα για παράδειγμα παρουσιάζει τιμές S μεταξύ 0,19 και 0,35.Εκ πρώτης όψεως θα υπέθετε κανείς ότι επιλέγοντας σκυρόδεμα με μικρό S θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι … Οι μικρές τιμές S συνοδεύονται και από μικρές τιμές f (άρα και θw), με αποτέλεσμα να αυξάνονται τόσο ο ρυθμός εισόδου, όσο και ο ρυθμός εξόδου και η στάθμη ανιούσας.Το ζητούμενο θα ήταν ένα υλικό με μικρό S, αλλά αρκούντως μεγάλο f, προκειμένου να μειώνεται μόνον ο αριθμητής στην παραπλεύρως σχέση, αλλά όχι και ο παρονομαστής (πορώδες). Δυστυχώς όμως, υλικά με μικρότερο S έχουν, κατά κανόνα, και μικρότερο f, οπότε, με απλά λόγια, αν δεν "μπλοκαριστεί" η πηγή της ανιούσας υγρασίας, η λύση του προβλήματος είναι μάλλον ανέφικτη !! Περισσότερα για το θέμα στο Μέρος Β' της παρουσίασης. Β:…. και αφιερώνεται στους αναγνώστες του Αρχιμήδη και στον φίλο μου Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.Τέλος Μέρους Α Μέρος B - Σε εσωτερικές επιφάνειες Περί Ανιούσας Υγρασίας - Εσωτερικός τοίχος Στο μέρος Α είδαμε ότι το PET (ρυθμός εξάτμισης) αποτελεί βασική παράμετρο των ρυθμών εισόδου/εξόδου και του ύψους της ανιούσας υγρασίας. Προφανώς ο ρυθμός εξάτμισης e για την εξωτερική παρειά ενός στοιχείου ορίζεται από τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής. Ο ρυθμός εξάτμισης e για την εσωτερική παρειά ορίζεται στην ουσία από εμάς. Κάπου στο παρόν Μέρος Β θα στεναχωρήσω ίσως κάποιους εμπόρους αφυγραντήρων που, δυστυχώς, το έχουν παραξηλώσει … και μάλλον κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άγνοια εδώ δεν παίζει διότι παριστάνουν και τους … ειδήμονες!Την υγρασία στον πλανήτη Γη βέβαια δεν μπορεί να την εξαφανίσει ούτε ο Θεός … αλλά οι έμποροι μπορούν !! Αν οι έμποροι βέβαια είχαν την δύναμη του Θεού, δεν θα μας είχαν αφήσει δέντρο για δέντρο στο πλανήτη και στην πορεία θα είχαν στερέψει από νερό τα πάντα. Διαβάστε το άρθρο "Από τα Δέντρα και τα Παλάτια στην Άμμο … στην Ανιούσα Υγρασία και την αντιμετώπισή της με την Τεχνική της Εξουδετέρωσης Ηλεκτρικού Φορτίου ", στο link: http://bit.ly/2174oLc Περί Ανιούσας Υγρασίας - Σχέσεις με … Μούχλα και Χταπόδια O "ξερολισμός" (γράφε ασχετοσύνη) αρκετών δεν έχει όρια και αναπτύσσεται διαρκώς … Ξέρατε εσείς ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε την μούχλα με … γαλαζόπετρα για τα χταπόδια ; Γράφει λοιπόν ο ένας σε κάποιο από τα social media: (εκεί οι τόνοι έχουν ΦΠΑ 24% και παραλείπονται!) Στην Ελλάδα (η γαλαζόπετρα) ανευρίσκεται σε σχεδόν όλα τα μεταλλεία της περιοχής του Λαυρίου και στο μεταλλείο "Ολυμπιάδα" στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Δοκιμασα αραιωμενο σε νερο στους τοιχους στο μπανιο στο σπιτι μου και εδω και δυο μηνες δεν εχει εμφανιστει ξανα μουχλα !! thumb Ενας θειος μου ανελαβε τη διαδικασια βαψιματος ... και αφου καθαρισαμε τον τοιχο στις γωνιες οπου υπηρχε η μαυριλα,περασε ενα χερι τον τοιχο με το διαλυμα που εκανε με μια χουφτα γαλαζοπετρες (που αγορασαμε 3 ευρω απο καταστημα με φυτα/φυτοφαρμακα) και μισο κουβα νερο. Το γαλαζιο διαλυμα εβαψε γαλαζιο τον τοιχο πανω απο τα πλακακια και τον αφησαμε για μια εβδομαδα ετσι.....στη συνέχεια τον βαψαμε με λευκο χρωμα και εκτοτε δεν ξαναειδα ουτε ενα σημαδι απο μουχλα! thumb Τωρα που αρχίζουν τα βαψίματα, ελπιζω να βοήθησα κάποιον με παρόμοιο προβλημα. thumb Απαντάει η άλλη: Εχω μουρλαθει να καθαριζω καθε καλοκαιρι με χλωρινη και μετα να ξαναβαφω το μπανιο. Θα το δοκιμασω οπως λες και μετα αν πιασει θα σου ειμαι αιωνια ευγνωμων !! thumb Πετάγεται και ο τρίτος: Οι ψαροντουφεκαδες οταν θελουν να βγαλουν χταποδι απο τη φωλια του, ριχνουν γαλαζοπετρα,η οποια βασικα ειναι δηλητηριο,και ετσι πετυχαινουν τον σκοπο τους αφου αυτο για να προστατευτει φευγει ... και τοτε το χτυπουν. Στη διαδικασια λοιπον αυτη παρατηρηθηκε,επειδη οι ψαροντουφεκαδες πηγαινουν ξανα και ξανα στα ιδια σημεια,οτι εκει που επεφτε η γαλαζοπετρα δεν ξαναφυτρωνε ΤΙΠΟΤΑ !! ... ουτε φυκια !! ΠΟΤΕ !! ... μεσα σε αυτο το ατελειωτο νερο που κανονικα θα επρεπε να αραιωνει και να εξαφανιζει την ιδιοτητα αυτή !! Αυτη λοιπον ειναι η ιδιοτητα που μας ενδιαφερει, η μουχλα ειναι κατι σαν τα φυκια,οποτε αυτα καταστρεφονται και εμεις γλυτωνουμε την μαυριλα αυτή !! thumb Περί Ανιούσας Υγρασίας - Σχέσεις με … Μούχλα και Χταπόδια Δυστυχώς το ιντερνέτ συχνά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής άγνοιας και ασχετοσύνης … Περί Ανιούσας Υγρασίας - Αερισμός και Αφύγρανση Στο Μέρος Α καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χωρίς την εξάλειψη της πηγής υγρασίας, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να σταματήσουμε την ανιούσα. Κάποιοι έχοντας στο μυαλό τους τις διαφημίσεις των αφυγραντήρων ή και του αερισμού θα αρχίσουν να αναρωτούνται, γιατί μας πουλάνε αφυγραντήρες και γιατί μας λένε να ανοίγουμε τα παράθυρα (αερισμός). Στο μέρος Β θα αποδείξουμε ότι: (α) Με τον αερισμό δεν αντιμετωπίζεται η ανιούσα υγρασία, αλλά απλώς μειώνεται (υπό συνθήκες) η υγρασία και η συγκέντρωση των ρύπων στον εσωτερικό αέρα (β) Οι συνήθεις αφυγραντήρες είναι ελάχιστα αποτελεσματικοί και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ανιούσας υγρασίας, παρά τους ισχυρισμούς των προμηθευτών τους (εδώ ανακύπτει και νομικό θέμα). Στο Μέρος Α για την κατανόηση των μηχανισμών της ανιούσας υγρασίας χρησιμοποιήθηκαν τα δύο αυτά σχήματα, με τα οποία συσχετίζονται η εισερχόμενη υγρασία U, η απορροφούμενη (αποθηκευόμενη) υγρασία Q και η εξερχόμενη υγρασία Ε.E Q U Περί Ανιούσας Υγρασίας - Αερισμός και Αφύγρανση Στο Μέρος Α καταλήξαμε επίσης σε 2 πολύ χρήσιμα συμπεράσματα:b↓S↓f↓e↓Q↓↓↓↑↑hss↓↓↓↑↑↑↑U↓↓↓↓↑↓↓E↓↓↓↑↑↑b↑S↑f↑e↑Q↑↑↑↓↓hss↑↑↑↓↓↓↓U↑↑↑↑↓↑↑E↑↑↑↓↓↓Για να περιορίσουμε ή να εξελείψουμε την ανιούσα υγρασία ή "κόβουμε" το S (τον συντελεστή τριχοειδούς απορρόφησης) ή σταματάμε πλήρως την πηγή. Για να "κόψουμε" το S θα έπρεπε κατά βάση να να επιλέξουμε μη πορώδη υλικά, δηλαδή να ξεχάσουμε τα κλασσικά δομικά υλικά όπως το σκυρόδεμα, τα τούβλα, τα επιχρίσματα και τα κονιάματα !! Περί Ανιούσας Υγρασίας - Εσωτερικός τοίχοςΟ έμπορας λοιπόν πήγε στον τύπο του μάρκετινγκ και κατέληξαν να μας δείχνουν ένα ωραίο σπιτάκι με έναν ηλεκτρικό ογκόλιθο στην μέση. Βλέπει την εικόνα ο πελάτης, τσιμπάει, αγοράζει …. και κάνει μια τρύπα στο νερό. Πάει την άλλη ημέρα στο μαγαζί και λέει στον έμπορο "Ρε φίλε δεν κάνει τίποτα! Το μηχάνημα βγάζει συνέχεια νερό αλλά τζίφος η υγρασία στον τοίχο δεν πέφτει με τίποτα". Ο έμπορός βέβαια αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στο θέμα και κάνει τον γνωστό Κινέζο. Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι αν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο …….. εκεί εκτός από τα χταπόδια, ο αγοραστής θα βρεθεί αντιμέτωπος και με νομικές ασυναρτησίες. Ο δικηγόρος υπεράσπισης θα αρχίσει να μιλάει για αερισμό και άλλα ευτράπελα, που δεν γνωρίζει αλλά … διάβασε σε κάποιο ΦΕΚ! Το ΦΕΚ βέβαια γράφτηκε από άλλους "ψαροντουφεκάδες" που πάσχουν από μια μόνιμη και εθιστική άγνοια της Φυσικής, των νόμων της και των Διεθνών Προτύπων. Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης ΥδρατμώνΟ αφυγραντήραςΟ ΚινέζοςΟ κύριος ΦΕΚΣύμφωνα με το ASHRAE Standard 62.1-2010, ο ρυθμός φυσικού εξαερισμού για στάσιμο αέρα δίδεται από την σχέση: Όπου: g : η επιτάχυνση της βαρύτητας Ηd : το ύψος του παραθύρου ή πόρτας Α : το εμβαδόν του παραθύρου ή πόρτας Ti ,To : η εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία αντίστοιχαΔηλαδή ένα παράθυρο με ύψος 1,0 m και εμβαδόν 2,0 m2 εξαερίζει με ρυθμό: Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης ΥδρατμώνΟ αφυγραντήραςΟ ΚινέζοςΟ κύριος ΦΕΚΓια εσωτερική θερμοκρασία 20 °C και εξωτερική 15 °C, ο ρυθμός φυσικού αερισμού θα είναι:Φυσικά ο ρυθμός αυτός μειώνεται στην μονάδα του χρόνου διότι οι θερμοκρασίες τείνουν να εξισωθούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου είναι μικρότερη από την θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου, ο φυσικός αερισμός αντιστρέφεται. Για τον λόγο αυτό η εξίσωση ASHRAE καλά κάνει και δεν ορίζει αντίστροφο αερισμό (βλέπε τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού). Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης ΥδρατμώνΟ αφυγραντήραςΟ ΚινέζοςΟ κύριος ΦΕΚΤο ASHRAE απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για να το καταλάβουν. Όταν οι στοιχειώδεις γνώσεις δεν υπάρχουν, όπως στην περίπτωση του Κινέζου, του δικηγόρου και του ΦΕΚ, ξεκινάει το πρόβλημα. Η ροή υδρατμών για στάσιμο αέρα (ανοικτό παράθυρο ή πόρτα) δίνεται από την σχέση:Όπου pi,u είναι πίεση υδρατμων του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης Υδρατμών Η πίεση υδρατμών εξαρτάται εκτός από την θερμοκρασία και από την σχετική υγρασίαΗ πίεση υδρατμών για θερμοκρασία 15 °C και σχετική υγρασία 72% είναι: Ps : η πίεση κορεσμένου υδρατμού στην θερμοκρασία που μας ενδιαφέρειΗ πίεση υδρατμών για t = 20ο C και σχετική υγρασία 50% είναι αντίστοιχα 119,25 daN/m2 Άρα η ροή υδρατμών θα είναι – 0,037 g/m2 hΤο αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι με τον αερισμό βάζουμε υγρασία από το περιβάλλον στο σπίτι μας, οπότε κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης Υδρατμών Για την μείωση λοιπόν της υγρασίας μέσω του φυσικού αερισμού θα πρέπει, τουλάχιστον, να βρούμε την χρονική περίοδο που θα έχει θετικό πρόσημο. Αν πχ στο εσωτερικό είχαμε 20 °C και σχετική υγρασία 70%, στο δε εξωτερικό θερμοκρασία 15 °C και σχετική υγρασία 72%, θα είχαμε ροή υδρατμών + 0,26 g/m2 h Μην χαίρεστε όμως! Οταν ανοίγουμε το παράθυρο στην ουσία ξεκινάμε μια διαδικασία εξίσωσης την θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο. Μπορεί λοιπόν το πρώτο δευτερόλεπτο να ξεκινήσαμε με +0,26 g/m2 h αλλά ο ρυθμός εντός λίγων λεπτών θα σταματήσει. Έλα όμως που η θερμοκρασία και η υγρασία περιβάλλοντος μεταβάλλονται με τον χρόνο και μάλιστα πάνω από 150 φορές την ημέρα ….Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σένσορες και λογισμικό στο κεφάλι μας για να ξέρουμε ποια χρονική στιγμή θα ανοίγουμε τα παράθυρα. Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης ΥδρατμώνΟ αφυγραντήραςΟ ΚινέζοςΟ κύριος ΦΕΚΟ μπαμπάς λοιπόν θα είναι έξω με τον σένσορα, η μαμά μέσα με τον σένσορα και το πιτσιρίκι με το χέρι στο παράθυρο και όλοι μαζί σε ανοικτή επικοινωνία στα κινητά! Μπαμπάς: Γυναίκα τι μετράς; Μαμά:Τ= 17,12 °C και υγρασία 64,12%Μπαμπάς: Άνοιξε Γιωργάκη! Μετά από λίγα λεπτά … Μπαμπάς: Γυναίκα τι μετράς; Μαμά:Τα= 15,19 °C και υγρασία 61,21%Μπαμπάς: Κλείσε Γιωργάκη!Και όλα αυτά για να ισχύσει το απερίγραπτο ΦΕΚ και να το παίζει ο δικηγόρος μάγκας και ο Κινέζος …..Κινέζος. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θα το ανάψετε με το παράθυρο ανοικτό και θα παρατηρήσετε την ροή του ατμού. Αν μπαίνει προς το σπίτι κλείστε το παράθυρο. Ο αερισμός βέβαια βασική χρησιμότητα έχει να μειώσει την συγκέντρωση του CO και CO2 στον εσωτερικό χώρο και όχι της υγρασίας αλλά αυτά είναι μικρά γράμματα για το ΦΕΚ. Περί Ανιούσας Υγρασίας Φυσικός Αερισμός Μέσω Διαφοράς Πίεσης ΥδρατμώνΟ αφυγραντήραςΟ ΚινέζοςΟ κύριος ΦΕΚΠροφανώς υπάρχουν air exchange ventilation sensors που ανοιγοκλείνουν από μόνα τους τα παράθυρα ή κάτι ειδικές γρίλιες…Κατά συνέπεια το ΦΕΚ θα έπρεπε να γράφει: " … ο συχνός αερισμός δύναται να ελαττώσει την υγρασία ενός χώρου, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, μετά από κατάλληλη μελέτη και με υποχρεωτική χρήση σένσορα ..." Περί Ανιούσας Υγρασίας (1) Το πρόβλημα - (2) Το γεγονός ότι κορόιδα υπάρχουν πολλά! Ο Κινέζος βασίζεται στην βασική αρχή του εμπορίου που λέει ότι τα κορόιδα είναι στατιστικά πολλαπλάσια από τα μη κορόιδα και άρα η πιθανότητα να βγάλω λεφτά από τα κορόιδα είναι υπέρ εμού. Ο ΚινέζοςΗ ποσοτικοποίηση των κορόιδων, είναι πλέον εύκολη υπόθεση.Ν = 12 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 13Ν = 20 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 21 Περί Ανιούσας Υγρασίας (1) Το πρόβλημα - (2) Το γεγονός ότι κορόιδα υπάρχουν πολλά! Ν= 5 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 6Ν= 52 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 53  Περί Ανιούσας Υγρασίας (1) Το πρόβλημα - (2) Το γεγονός ότι κορόιδα υπάρχουν πολλά!Ν = 58 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 59Ν = 25 που ταυτίζονται και ένας που το γράφει = 26  Περί Ανιούσας Υγρασίας Σχετικά με την υγροθερμική άνεση Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει υγρός εσωτερικός χώρος. Ο κάθε οργανισμός αντιδρά βιοχημικά διαφορετικά στην υγρασία και στην θερμοκρασία. Η ηλικία, το βάρος, ο μεταβολισμός και τα προβλήματα υγείας αποτελούν σημαντικούς παραμέτρους διαφοροποίησης. Όμοια με τους ανθρώπους, τα ζώα έχουν και αυτά δικά τους όρια και παραμέτρους διαφοροποίησης. Αν για παράδειγμα βάλουμε παλτό το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να νιώθουμε άσχημα. Αν βάλουμε 2 παλτά … μπορεί και να πεθάνουμε. Αν ασκούμαστε σε ένα κλειστό χώρο με θερμοκρασία 37 °C και υγρασία 90% το σίγουρο είναι ότι θα πάθουμε έμφραγμά του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό, ασχέτως αν έχουμε προβλήματα υγείας. Οι παράμετροι διαφοροποίησης για τους ανθρώπους, βάσει του Προτύπου ΕΝ ΙSO 7730, είναι: α) Η θερμοκρασία του αέρα του χώρου (Air temperature) β) Η θερμοκρασία του σώματος μέσω ακτινοβολίας (radiant temperature) γ) Η σχετική υγρασία του αέρα του χώρου (Relative Humidity) δ) Η ταχύτητα του ανέμου στον χώρο που κινούμαστε (air velocity) ε) Τι κάνουμε μέσα στο χώρο; ζ) Τι ρούχα φοράμε; Όπως είπαμε και παραπάνω κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις παραπάνω παραμέτρους. Περί Ανιούσας Υγρασίας Σχετικά με την υγροθερμική άνεση Για να καταλάβουμε τι σημαίνει θέρμανση του σώματος μέσω ακτινοβολίας σκεφτείτε πως νιώθουμε το καλοκαίρι κάτω από τον καυτό ήλιο ή όταν οδηγούμε με κλιματισμό και τον ήλιο επάνω μας.Η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος υπό σκιά κατά την μέτρηση ήταν 17,8 °C Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 1. Γυμναστήριο με θερμοκρασία αέρα 20 °C και σχετική υγρασία 50 %. Κάνουμε ελαφρύ περπάτημα στο διάδρομο, δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού, λαμβάνουμε από τα υαλοστάσια θερμοκρασία επιδερμίδας 25,8 °C και φοράμε σορτσάκι και φανελάκι βαμβακερό.Μόνο το 8,3 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 2. Γυμναστήριο με θερμοκρασία αέρα 20 °C και σχετική υγρασία 50 %. Κάνουμε ελαφρύ περπάτημα στο διάδρομο, δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού. Λόγω ανακλαστικής μεμβράνης λαμβάνουμε από τα υαλοστάσια θερμοκρασία επιδερμίδας 20,8 °C. Φοράμε σορτσάκι και φανελάκι βαμβακερό.Μόνο το 5,0 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 3. Γραφείο με θερμοκρασία αέρα 20 °C και σχετική υγρασία 60 %. Δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού. Λόγω ανακλαστικής μεμβράνης λαμβάνουμε από τα υαλοστάσια θερμοκρασία επιδερμίδας 20,8 °C. Φοράμε ελαφρύ κοστούμι.Το 15,3 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 4. Γραφείο με θερμοκρασία αέρα 20 °C και σχετική υγρασία 60 %. Εχουμε ταχύτητα αερισμού 0,5 m/s. Λόγω ανακλαστικής μεμβράνης λαμβάνουμε από τα υαλοστάσια θερμοκρασία επιδερμίδας 20,8 °C. Φοράμε ελαφρύ κοστούμι.Το 45,5 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι, διότι θα αρχίσουν να αισθάνονται κρύο Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 5. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 20 °C και σχετική υγρασία 60 %. Δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού. Καθόμαστε μακριά από πηγές ακτινοβολίας, φοράμε ελαφριά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.Το 99,1 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι, διότι θα ξεπαγιάζουν Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση και Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 Με βάση το Πρότυπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα αισθάνονται θερμική άνεση ή, καλύτερα, υγροθερμική άνεση. Παράδειγμα 6. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 22 °C και σχετική υγρασία 50 %. Δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού. Καθόμαστε μακριά από πηγές ακτινοβολίας, φοράμε ελαφριά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.Το 99,1 % των παρευρισκομένων θα είναι δυσαρεστημένοι, διότι θα ξεπαγιάζουν Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση, Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 και ΤΟΤΕΕ Παράδειγμα 6. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 22 °C και σχετική υγρασία 50 %. Δεν έχουμε ταχύτητα αερισμού. Καθόμαστε μακριά από πηγές ακτινοβολίας, φοράμε ελαφριά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η ΤΟΤΕΕ μας λέει ότι θα είμαστε μια χαρά. Δυστυχώς η ΤΟΤΕΕ αυτή ισχύει ακόμα και σήμερα …. Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση, Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 και ΤΟΤΕΕ Παράδειγμα 7. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 22 °C και σχετική υγρασία 30 %. Έχουμε ταχύτητα αερισμού m/s. Καθόμαστε μακριά από πηγές ακτινοβολίας, φοράμε ελαφριά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.0,125Ακόμα και αν εφαρμόσουμε και την ελάχιστη υγρασία της ΤΟΤΕΕ (30%) και αερισμό (0,25 m/s) … πάλι τζίφος !! Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση, Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 και ΤΟΤΕΕ Παράδειγμα 8. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 22 °C και σχετική υγρασία 30 %. Έχουμε ταχύτητα αερισμού m/s. Καθόμαστε μακριά από πηγές ακτινοβολίας, φοράμε ζεστά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.Για να αρχίσει να "δουλευει" η ΤΟΤΕΕ, θα πρέπει να φορέσουμε καμία ζακετούλα !!0,125 Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση, Πρότυπο ΕΝ ISO 7730 και ΤΟΤΕΕ Παράδειγμα 9. Σπίτι με θερμοκρασία αέρα 22 °C και σχετική υγρασία 30 %. Έχουμε ταχύτητα αερισμού m/s. Έχουμε αναμμένο το τζάκι, φοράμε ζεστά ρούχα και βλέπουμε τηλεόραση.Για να "δουλέψει" η ΤΟΤΕΕ θα πρέπει να ανάψουμε το τζάκι !!Μπορείτε να πειραματιστείτε με το EN ISO 7730 comfort calculator στην διεύθυνση: http://www.healthyheating.com/solutions.htm#.V1PrReT3S5J0,125 Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγροθερμική άνεση, Πρότυπο ΕΝ ISO 7730, ΚΕΝΑΚ και ΤΟΤΕΕ Δυστυχώς, παρά το ότι και ο ΚΕΝΑΚ αναφέρεται στο Πρότυπο,… στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ δεν συνυπολογίζεται η ενέργεια που απαιτείται για την επίτευξη της θερμικής άνεσης βάσει των ορίων ΕΛΟΤ ΕΝ 7730:2005. Για τον λόγο αυτό καταλήγουμε σε ενεργειακή κατηγορία πολύ υψηλότερη από την πραγματική …… και μας έχουν ταράξει στις μηνύσεις οι Ευρωπαίοι. Όπως καταλαβαίνετε εξοικονομώ και άλλα ευτράπελα γιοκ και άντε τώρα να βγάλεις τον ΕΝΦΙΑ. Ο ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ έχει βέβαια και άλλα λάθη. Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει θερμική άνεση από ιατρική άποψη. Ας δούμε λοιπόν τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).Μας ενδιαφέρουν ειδικότερα τα όρια ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συνθήκες ανάπτυξης των μικροοργανισμών στους εσωτερικούς χώρους και τις επιπτώσεις τους παρουσιάζει ο ακόλουθος πίνακας του WHO: Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Τα όρια: Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Τα όρια:Τα όρια αυτά δεν είναι για την υγρασία του αέρα αλλά για την υγρασία στην επιφάνεια των υλικών. Μάθετε να διαβάζετε τα Αγγλικά Moisture levels required for growth of selected microorganisms in construction, finishing and furnishing materials. Ο Κινέζος βέβαια από Αγγλικά … γρί . Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Aς δούμε όμως σε εικόνες τι σημαίνει υγρασία και μούχλα, ή καλύτερα, τι έχουμε στους τοίχους μας όταν λέμε μούχλα Περί Ανιούσας Υγρασίας Υγρασία και ανάπτυξη μικροοργανισμών Όταν λοιπόν βλέπουμε στους τοίχους τέτοιες εικόνες:Ας αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά !! Περί Ανιούσας Υγρασίας Αντιμετώπιση της μούχλας στους εσωτερικούς χώρους Επειδή κυκλοφορούν διάφορα αντιμουχλικά προϊόντα να θυμάστε ότι: α) β)δεν υπάρχει κανένα πρότυπο που να τα ελέγχει για την απόδοση τους, τα περισσότερα βασίζονται στην αρχή ότι η υγρασία της επιφάνειας δεν θα συνεχίσει να είναι πάνω κάποια κρίσιμα όρια και πολλά άλλα.Τα πλέον σοβαρά προϊόντα αναγράφουνΜας δηλώνουν δηλαδή σε γενικές οικογένειες κάποια δράση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μας λένε ότι θα εξαλείψουν το πρόβλημα ή ότι θα γλυτώσετε την υγεία σας. Ας μάθουμε να διαβάζουμε τι μας λένε και να σταματήσουμε να διαβάζουμε ότι μας αρέσει. Κάτι χλωρίνες, κάτι γαλαζόπετρες και κάτι άλλα ευτράπελα ξεχάστε τα. Περί Ανιούσας Υγρασίας Αντιμετώπιση της μούχλας στους εσωτερικούς χώρους Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείτε από το πρόβλημα των "κατοίκων" στους τοίχους, είναι να καθαιρέσετε προσεκτικά την περιοχή από τους σοβάδες και μετά να εφαρμόσετε υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C.Επαναλαμβάνουμε: τύπου C (germicidal wave length). Τέτοιες συσκευές πουλάνε σοβαρές εταιρίες και χρειάζονται ειδικά γυαλιά προστασίας. Το κόστος είναι μικρότερο από τον αφυγραντήρα.Είναι κάτι σαν τους αναστολείς διάβρωσης, όρος με τον οποίο έχουν αποδοθεί στην Ελληνική οι corrosion Inhibitors. Στην Ελλάδα κάποιοι πιάσανε το λεξικό, είδαν ότι inhibitor = αναστολέας και χαρήκανε. Όμως στην Αγγλική γλώσσα οι λέξεις αλλάζουν νόημα ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Για ένα τέτοιο φαινόμενο (περίπτωση μούχλας) ο όρος αποδίδεται ορθότερα ως impediment. Στα Ελληνικά θα το λέγαμε εμπόδιο. Το εμπόδιο όμως έχει διαβαθμίσεις. Όταν δεν ξέρουμε την διαβάθμιση, το ονομάζουμε μέσο περιορισμού. Περί Ανιούσας Υγρασίας Τα … μυστικά των αφυγραντήρων Όταν λοιπόν πάτε ξανά στον Κινέζο θα του κάνετε την εξής ερώτηση: Μου υπογράφεις ότι το μηχάνημα που μου πουλάς θα μου βγάλει την υγρασία από τους τοίχους; Όχι από τον αέρα, αλλά από τους τοίχους !! Άμα ξεκινήσει τα γιατροσόφια αφού θα την βγάλει από τον αέρα θα την βγάλει και από τους τοίχους, να τον ρωτήσετε μετά: Όταν θα ανοίξω την πόρτα να βγάλω τον σκύλο βόλτα και μου μπουν 500 κυβικά με μεγάλη υγρασία τι γίνεται; Ο Κινέζος θα σας απαντήσει ότι το μηχάνημα θα την μαζέψει. Μετά θα τον ρωτήσετε: Και αν σε 1 ώρα μου έρθει να ανοίξω την πόρτα για να πάω για καφέ και μου μπουν άλλα 500 κυβικά τι γίνεται; Για να τον αποτελειώσετε, να τον ρωτήσετε να σας δώσει τον ρυθμό αφύγρανσης σε μονάδες ΔRH/m3 την ώρα ή ακόμα καλύτερα dry airflow !! Περί Ανιούσας Υγρασίας Τα … μυστικά των αφυγραντήρων Διατασιολόγηση αφυγραντήρα με βάση το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ASHRAEΠάρτε όμως μια ιδέα τι σημαίνει 35.000 m3/h : Περί Ανιούσας Υγρασίας Τα … μυστικά των αφυγραντήρων Πάμε τώρα να μάθουμε βασικά πραγματάκια για να μην την πατήσουμε από τον Κινέζο!Βλέπω το μηχάνημα και διαβάζω ότι καλύπτει μέχρι 160 m2 και χαίρομαι, δεν βλέπω όμως παρακάτω που λέει:!! Περί Ανιούσας Υγρασίας Τα … μυστικά των αφυγραντήρων Έστω ότι στα 400 m3 έχουμε θερμοκρασία 22 °C και 70% υγρασία. Για να έχουμε dry air βάσει του ΕΝ 7033 θέλουμε σχετική υγρασία 38 - 40%. Ας θεωρήσουμε αρχικά ότι δεν ζούμε στο σπίτι (δεν δημιουργούμε επιπλέον υγρομετρικό φορτίο) και το έχουμε σφραγισμένο με μεμβράνη από παντού. Έχουμε και λέμε λοιπόν:Για τους 22 °C έχουμε κορεσμένη υγρασία (RH = 100%) 17,3 g/m3 αέρα. Για RH = 70% έχουμε: 17,3 x 0,70 = 12,11 g/m3 Θέλουμε να κατεβάσουμε την σχετική υγρασία στο 40% πάλι με 22 °C, δηλαδή: 17,3 x 0,40 = 6,92 g/m3 Έχουμε λοιπόν μια διαφορά 5,19 g/m3, οπότε στα 400 κυβικά αέρα έχουμε 2.076 g ή 2 κιλά νεράκι που πρέπει να βγάλουμε. Αφού βγάζει 38 κιλά την ημέρα είμαστε o.k. Σε περίπου 75 λεπτά θα έχουμε σχετική υγρασία 40%. Περί Ανιούσας Υγρασίας Τα … μυστικά των αφυγραντήρων Τι συμβαίνει όμως όταν το σπίτι κατοικείται; Ας πούμε ότι είμαστε 4 άτομα που τρώμε, πλενόμαστε, καθόμαστε αλλάζουμε καμία καμένη λάμπα, οπότε παράγουμε ένα τυπικό υγρομετρικό φορτίο της τάξεως των 0,40 kg/h έκαστος ή 1,6 kg/h ή 40,4 kg/ημέρα ως οικογένεια. Και έστω ότι το σπίτι το έχουμε το έχουμε σφραγισμένο με μεμβράνη γύρω-γύρω! Έχουμε λοιπόν τα 2 κιλά νεράκι χωρίς εμάς + τα 38,4 κιλά με εμάς = 40,4 κιλά νεράκι. Αφού βγάζει 38 κιλά την ημέρα ΔΕΝ είμαστε o.k. και μας δουλεύει ο Κινέζος. Ο Κινέζος δίνει μια Κινέζικη Προδιαγραφή που κανένας δεν καταλαβαίνει άμεσα. Έμμεσα μας δίνει ένα ρυθμό αφαίρεσης υγρασίας ή ρυθμό αφύγρανσης της τάξεως των 1,58 λίτρων την ώρα. Επειδή όμως είναι μάγκας ο Κινέζος, δεν μας δίνει τον ρυθμό σε μονάδες dry airflow όπως υποχρεωτικά πρέπει να κάνει, αλλά σε έν
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Νοεμβρίου 2019

Nikos Marsellos Δεν υπάρχει παγκοσμίως τέτοιο βιβλίο. Απίστευτα γλαφυρό, επεξηγηματικο και προσιτό.
Ο συγγραφέας είναι όμως μερικές φορές πολύ ασυγκράτητος και δεν μπορούμε να συνεννοηθουμε...
Αποκτημα σε όποιον διαβασει το βιβλίο.
Εγώ πάντως "δεν κάνω τον Κινέζο", παρ' όλο που είμαι Mr ΦΕΚ!

Νίκος Μαρσέλλος, ΠΜ/ΕΜΠ

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.