Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Αναλυπική παρουσίαση και τεκμηρίωση του νέου εξελιγμένου συστήματος Αναλύσεων Τιμών / Αναθεώρησης που αναπτύχθηκε από την σύμπραξη Δ. Τουλιάτος & Συνεργάτες - ACE Hellas στο πλαίσιο σχετικής σύμβασής της με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις της Χώρας. Το εκτενές αυτό κείμενο επισυνάπτεται στο από 26/09/16 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ΓΓΔΕ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕ ΡΗΣΗΣ ΤΙΜ Ν ∆ΗΜΟΣΙ Ν ΕΡΓ Ν ΑΝΑΘΕ ΡΗΣΗΣ ΤΙΜ Ν ∆ΗΜΟΣΙ Ν ΕΡΓ ΝΈργο: Έργο:Νο 0910-1 Νο 0910-1ΕργοδότηςΑνάδοχοςΣύµπραξη: Γραφείο Πολ. Μηχανικού ∆ηµοσθένης Τουλιάτος και ΣυνεργάτεςΤΕΥΧΟΣ: Φ4.01 Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές Εργασίες (τιµές εφαρµογής για το ∆’ 2010) Έκδοση:0.1Κατ/ση:προς έγκρισηΈγκριση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου Μέλη:Οκτώβριος 2011Ηµ/νία:Οκτώβριος 2011 ΥπογραφήΕµ. Βράιλας(ΣΑΤΕ)Μεν. Κωνσταντάκος(ΣΤΕΑΤ)Γ. Μπαρµπούτης(ΠΕΣΕ∆Ε)Ε. Μανδηλαράς(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΗµ/νία: Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΠίνακας Περιεχοµένων1. Πρόλογος. 2. Συνοπτικός συγκριτικός κατάλογος άρθρων ΟΙΚ για το ∆’ τρίµηνο 2010. 3. Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών Οικοδοµικών Εργασιών για το ∆’ τρίµηνο 2010.∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:1 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύµπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΜέρος 1ο: Πρόλογος 1.1Αντικείµενο Στο παρόν τεύχος περιλαµβάνονται οι αναλύσεις των τιµών επιλεγµένων άρθρων του ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών (ΝΕΤ-ΟΙΚ), όπως αυτό ισχύει σήµερα µε βάση την ΥΑ ∆17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΕΚ 513 Β’/19-3-2009). Τα συγκεκριµένα άρθρα που αναλύθηκαν και περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος ανέρχονται σε 198 και οι προτεινόµενες αναλύσεις τους περιλαµβάνονται στο 3ο Μέρος του παρόντος. Ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας περιλαµβάνεται στο 2ο Μέρος του παρόντος. Η διαµόρφωση των προτεινόµενων αναλύσεων έγινε µε βάση την αναλυτική περιγραφή κάθε άρθρου όπως αυτή αναγράφεται στα Τιµολόγια ΝΕΤ-ΟΙΚ. Οι προκύπτουσες τιµές µονάδος συγκρίνονται µε αυτήν του τιµολογίου ΝΕΤ-ΟΙΚ για έργα προϋπολογισµού άνω των 2 εκ.€ (Πίνακας 2 του ΦΕΚ).1.2Εφαρµοζόµενες βασικές τιµές Στις προτεινόµενες αναλύσεις έχουν εφαρµοστεί βασικές τιµές για το ∆’ τρίµηνο 2010. Ειδικότερα: • Τα µέσα ροµίσθια Εργατοτεχνικού Προσωπικού και Χειριστών, είναι εκείνα που υπολογίζονται στο επισυναπτόµενο τεύχος Φ4.04 (εκδ.0.1) και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακα ς Μέ σων Βασικών Τιµών ροµισθ ίων Προσωπικούγια την κοστ ολό γηση µηχανηµάτων και ερ γα σιών για το ∆΄2010Χειριστές - Βοηθοί ΜΕ Χειριστής Ελαφρού Μηχανήµατος 3.01 ΧΕΜ 3.02 ΧΜΜ Χειριστής Μεσαίου Μηχανήµατος 3.03 ΧΒΜ Χειριστής Βαριού Μηχανήµατος 3.04 ΧΠΓ Χειριστής Πυργογερανού Βοηθός Χειριστή ΜΕ (*) 3.05 ΒΧΜ Οδηγοί Οχηµάτ ων Τε χνικών Έργων 2.01 Ο∆Ε Οδηγός Ελαφρού Οχήµατος Οδηγός Βαριού Οχήµατος 2.02 Ο∆Β 2.03 ΟΒΣΟδηγός Βαρέλας Σκυροδέµατος Εργατ οτεχνίτες 1.03 ΤΕΧ Τεχνίτες Βοηθοί Τεχνίτη & Ειδικ. Εργάτες 1.02 ΕΕΡ Ανειδίκευτοι Εργάτες 1.01 ΑΕΡ (*)Τιµές ∆'10 µε Εργ.Ε πιβ.Περιγραφή Ειδικότηταςκωδ. Τιµαρ.Κωδ.ώρες απασχα/α222,30 244,96 244,96 244,96 81,0127,79 30,62 30,62 30,62 10,138,00 8,00 8,00 8,00005169,31 169,31 169,3121,168,0000821,16 21,168,00 8,00008192,04 166,14 151,5724,78 21,447,750037,75 7,75002Ηµερ/ σθιο <7 5 kW 7 5-149 kW > 1 50 kW(*) <2 5 ton >2 5 tonροµίσθιο19,56004 004 0048,00008001Σε όλα τ α ΜΕ ά νω των 100 ΗΡ (75 kW)∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:2 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύµπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές Εργασίες• Οι τιµές των υλικών είναι εκείνες αναφέρονται στο επισυναπτόµενο τεύχος Φ4.05 (εκδ.0.1). • Τα Μισθώµατα των Μηχανηµάτων, είναι εκείνα που είναι εκείνα που υπολογίζονται στο επισυναπτόµενο τεύχος Φ4.06 (εκδ.0.1).1.3Η νέα ενιάια κωδικοποίηση των άρθρων Τα άρθρα εργασιών κωδικοποιούνται τόσο µε τον υφιστάµενο αριθµό τιµολογίου όσο και µε τον νέο κωδικό, κατά το προτεινόµενο νέο ενιαίο σύστηµα κωδικοποίησης των τιµολογίων. Τα υλικά, τα µηχανήµατα και τα ωροµίσθια εµφανίζονται στις αναλύσεις τιµών µε τους νέους κωδικούς που προτείνονται για το νέο σύστηµα.1.4Η τυπική δοµή ανάλυσης τιµής και ο υπολογισµός της τιµής εφαρµογής Η ανάλυση της τιµής κάθε άρθρου του τιµολογίου γίνεται µε τον ίδιο τυποποιηµένο τρόπο, που εφαρµόστηκε και στην περίπτωση των άρθρων οδοποιίας στην έκδοση ∆’ 2009 (τεύχος Φ3.01 / 07-2010 / εκδ. 1.1), µε διαφορετική όµως γραµµογράφηση, που καθιστά πιο κατανοητή και ευανάγνωστη την κάθε ανάλυση. Έτσι και στην παρούσα έκδοση η τυποποιηµένη φόρµα κάθε ανάλυσης τιµής περιλαµβάνει τα ακόλουθα τυπικά τµήµατα: α/Στο πρώτο τµήµα εµφανίζονται: ο νέος κωδικός του άρθρου, η συνοπτική περιγραφή, η µονάδα µέτρησης (πληρωµής) της εργασίας, το αντίστοιχο άρθρο ΝΕΤ-ΟΙΚ και η τιµή µονάδος της εργασίας; κατά το ΝΕΤ-ΟΙΚ. Το 1ο τµήµα της τυποποιηµένης ανάλυσης τιµήςβ/Στο δεύτερο τµήµα της ανάλυσης περιγράφεται η σύνθεση της τυπικής οµάδα εργασίας που εκτελεί τη συγκεκριµένη εργασία, ήτοι το συνεργείο εργατοτεχνικού προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού, εφόσον υπάρχει, και υπολογίζεται η η ηµερήσια δαπάνη του. Για κάθε µέλος της οµάδας εργασίας αναφέρεται το απαιτούµενο πλήθος, το ποσοστό απασχόλησής του και η ηµερήσια δαπάνη του.∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:3 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΕιδικότερα για τα ΜΕ, η ηµερήσια δαπάνη για κάθε µηχάνηµα αναλύεται σε µίσθωµα, προσωπικό και ενέργεια. Το 2ο τµήµα της τυποποιηµένης ανάλυσης τιµήςγ/Στο τρίτο τµήµα της ανάλυσης καταγράφονται τα υλικά που ενσωµατώνονται ή αναλώνονται κατά την εκτέλεση µίας µονάδος της θεωρούµενης εργασίας. Για κάθε αναγραφόµενο υλικό ορίζεται η απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν ποσοστό φθορών ή απωλειών και η βασική τιµή µονάδος του υλικού. Με τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται η συνολική δαπάνη των ενσωµατούµενων υλικών για την εκτέλεση µίας µονάδας της εξεταζόµενης εργασίας. Το 3ο τµήµα της τυποποιηµένης ανάλυσης τιµήςδ/Τέλος στο τέταρτο τµήµα της ανάλυσης γίνεται η υπολογισµός της τιµής µονάδος (τιµή εφαρµογής) της εξεταζόµενης εργασίας µε βάση την εκτιµώµενη ηµερήσια απόδοση του προαναφερόµενου συνεργείου.∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:4 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΣτο τµήµα αυτό της ανάλυσης γίνεται και ο υπολογισµός της ποσοστιαίας συµµετοχής των επιµέρους στοιχείων κόστους (προσωπικό, µισθώµατα, υλικά, ενέργεια, υπηρεσίες τρίτων), στην τιµή µονάδος της εξεταζόµενης εργασίας. Το 4ο τµήµα της τυποποιηµένης ανάλυσης τιµής∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:5 από 12 Σύνδεσμοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύμπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕΔ.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήματος Αναθεώρησης Τιμών Δημοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόμενες Αναλύσεις Τιμών για Οικοδομικές ΕργασίεςΑναλυτικά, ο υπολογισμός της τιμής μονάδας (ΤΜ) κάθε εργασίας γίνεται με τις ακόλουθες σχέσεις: Έστω: ΜΕ= η μονάδα μέτρησης (πληρωμής) της θεωρούμενης εργασίας (m3, m2, ton, κλπ)Qd= η ημερήσια απόδοση της ομάδας εργασίας, που ορίζεται στο 4ο τμήμα της ανάλυσης για ευνοϊκές, κανονικές και δυσμενείς συνθήκες (ΜΕ/ημ).ΩΕ= οι ώρες εργασίας ανά ημέρα (h/ημ).Qh= η ωριαία απόδοση της ομάδας εργασίας, (ΜΕ/h).ΣΕΡΓ = η αξία του προσωπικού (εργατοτεχνίτες, χειριστές, κλπ) που απασχολείται ανά ώρα (€/h), κατά την εκτέλεση της θεωρούμενης εργασίας, όπως υπολογίζεται στο 2ο τμήμα της ανάλυσης. ΣΕΝΡ = η αξία καυσιμο-λιπαντικών που αναλώνονται ανά ώρα (€/h), κατά την εκτέλεση της θεωρούμενης εργασίας, όπως υπολογίζεται στο 2ο τμήμα της ανάλυσης. ΣΕΞΠ = η αξία των ωριαίων μισθωμάτων των μηχανημάτων που απασχολούνται, κατά την εκτέλεση της θεωρούμενης εργασίας (€/h), όπως υπολογίζεται στο 2ο τμήμα της ανάλυσης. ΣΥΥΤ = η αξία των υλικών και υπηρεσιών τρίτων που αναλώνονται, ενσωματώνονται ή παρέχονται για την παραγωγή μιας μονάδας της θεωρούμενης εργασίας (€/ΜΕ), όπως υπολογίζεται στο 3ο τμήμα της ανάλυσης.Είναι:Qh =Q d (ME/d) ΩΕ (h/d)(ME/h)και:TM (€/ME)Δ. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.doc=Σ ΕΡΓ (€/h) Q h (ME/h)+Σ ΕΝΡ (€/h) Q h (ME/h)+Σ ΕΞΠ Qh(€/h) (ME/h)+ Σ ΥΥΤ (€ / ΜE)Έκδοση: 0.131.10.11Σελίδα:6 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύµπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές Εργασίες1.5Μεταφορές Η δαπάνη µεταφορών, που δεν περιλαµβάνεται στα άρθρα των εργασιών, θα πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος Φ3.01 / 07-2010 / εκδ. 1.1 για τις αναλύσεις οδοποιίας, µε ένα κόµιστρο (€/tkm ή €/m3km) που θα προκύπτει από: • την ωριαία δαπάνη του µεταφορικού οχήµατος • το ωφέλιµο φορτίο του µεταφορικού οχήµατος • την µέση ταχύτητα µεταφοράς (km/h)1.6Επέκταση της διαδικτυακής εφαρµογής CCIS.Gr για την πρωτογενή επεξεργασία των αναλύσεων τιµών. Η διαµόρφωση και η επεξεργασία των προτεινόµενων νέων αναλύσεων για τις περιλαµβανόµενες στο παρόν οικοδοµικές εργασίες, έγινε για το ∆’ τρίµηνο του 2010, µε την επέκταση της εφαρµογής CCIS ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή και επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων των αναλύσεων των τιµών σε περιβάλλον διαδικτύου. Με την επέκταση αυτή του CCIS υπάρχει πλέον δυνατότητα ταχύτερης και αποκεντρωµένης διαµόρφωσης και επεξεργασίας των νέων τυποποιηµένων αναλυτικών τιµολογίων (ΤΑΤΕ) και διαχείρισης όλων των παραµέτρων και των πόρων (εργατικά, υλικά, µηχανήµατα) του συστήµατος, µέσω του διαδικτύου. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται χαρακτηριστικές οθόνες από τη λειτουργία της εν λόγω διαδικτυακής επέκτασης του CCIS για την επεξεργασία των αναλύσεων τιµών ΟΙΚ.∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-02 cov art.docΈκδοση: 0.201.11.11Σελίδα:7 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές Εργασίες∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-02 cov art.docΈκδοση: 0.201.11.11Σελίδα:8 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύµπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΗ εφαρµογή CCIS έχει πλέον ολοκληρωθεί και αποτελείται τώρα από τα εξής υποσυστήµατα: 1. CCIS – Public: Πρόσβαση χρηστών σε καταλόγους έτοιµων αποτελεσµάτων στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και δίνει πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε βασικές τιµές, άρθρα εργασιών, αναλύσεις τιµών, συντελεστές αναθεώρησης) τόσο των παλαιών αναλυτικών τιµολογίων (ΠΑΤ) όσο και των νέων (ΤΑΤΕ) καθώς και στα ισχύοντα σήµερα Ενιαία Τιµολόγια (ΝΕΤ). 2.CCIS – Manager: Επεξεργασία όλων των στοιχείων της βάσης δεδοµένων µε χρήση ειδικής client-server εφαρµογής. Απευθύνεται µόνο στους διαχειριστές του συστήµατος και δίνει πλήρη πρόσβαση και δυνατότητα επεξεργασίας όλων των στοιχείων της βάσης δεδοµένων.3.CCIS – Web Manager: Επεξεργασία των νέων αναλυτικών τιµολογίων (ΤΑΤΕ) σε διαδικτυακό περιβάλλον. Είναι η νέα επέκταση του συστήµατος που απευθύνεται στους επιµελητές του συστήµατος και σε επιλεγµένους χρήστες και τους δίνει τη δυνατότητα να προσθέτουν και να επεξεργάζονται βασικές τιµές και αναλύσεις τιµών εργασιών από το διαδίκτυο.4.CCIS – Observer: Παρατηρητήριο ∆ηµοσίων Έργων στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες για ενηµέρωση και σε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους χειριστές (π.χ. αναθέτουσες αρχές) για τη δηµιουργίας καρτέλας ταυτότητας και παρακολούθησης όλων των σταδίων της προόδου των δηµοσίων έργων.Η αρχική οθόνη της εφαρµογής CCIS–Public:∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-02 cov art.docΈκδοση: 0.201.11.11Σελίδα:9 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΟι οθόνες προβολής των στοιχείων του καταλόγου των νέων αναλύσεων µέσω της εφαρµογήςCCIS–Public:∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-02 cov art.docΈκδοση: 0.201.11.11Σελίδα:10 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:Σύµπραξη:ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΜε τις εφαρµογές CCIS – public και CCIS – manager/web manager καλύπτονται πλήρως οι 2 από τις 3 βασικές λειτουργίες του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, που είναι: 1/ Η τιµοληψία και στατιστικής επεξεργασία βασικών τιµών, 2/ Η ανάπτυξη και διαχείριση των νέων τυποποιηµένων αναλυτικών και περιγραφικών τιµολογίων (CCIS–Manager/Web) και 3/ Η προβολή των αποτελεσµάτων και πρόσβαση των χρηστών στο σύστηµα και στους τηρούµενους καταλόγους (CCIS–Public). Στην εικόνα που ακολουθεί εµφανίζεται η συνολική διάρθρωση του Παρατηρητηρίου µε τους 2 βασικούς και ήδη διαθέσιµους υποστηρικτικούς µηχανισµούς του.∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-02 cov art.docΈκδοση: 0.201.11.11Σελίδα:11 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές Εργασίες1.7Τεκµηρίωση αναλύσεων Για την ανάλυση του κόστους των οικοδοµικών εργασιών υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ εξαιρετικά πλούσιες και έγκυρες αναφορές, επίσηµες ή/και ανεπίσηµες, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Εξαιρετικά πλούσιες είναι και οι σχετικές αναφορές στις ΗΠΑ. Κατά κανόνα η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αναλυτικών τιµολογίων είναι συνδροµητική. Στο τεύχος Φ4.02 που συνυποβάλλεται µε το παρόν, γίνεται µία ενδεικτική αναφορά σε σχετικές πηγές.Υπενθυµίζεται ότι στην Ελλάδα η πρώτη σειρά αναλυτικών τιµολογίων ανάγεται στο έτος 1930. Εκδόθηκαν από το Τεχνικό Επιµελητήριο ως Ελληνικά Πρότυπα∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11Σελίδα:12 από 12 Σύνδεσµοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΣΤΕΑΤ – ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆ΕΣύµπραξη: ∆.Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. – ACE Hellas ATEΠΕΈργο: Ανάπτυξη Νέου Συστήµατος Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων ΈργωνΤεύχος: Φ4.01Προτεινόµενες Αναλύσεις Τιµών για Οικοδοµικές ΕργασίεςΜέρος 2ο:Συνοπτικός συγκριτικός κατάλογος άρθρων ΟΙΚ για το ∆’ τρίµηνο 2010∆. Τουλιάτος, Πολ.Μηχ. 00 ccis-oik-04-1-01 cov art.docΈκδοση: 0.130.10.11 Μεταφορές µε αυτοκίνητο διαµέσου οδών περιορισµένης βατότηταςΕκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 mΕκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών Γενικές εκσκαφές σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών20-10-07-0220-20-01-0120-20-01-0220-20-0220-20-03-0120-20-03-0220-20-03-0320-20-03-0420-20-04-0120-20-04-0220-20-04-0320-20-05-0120-20-05-0220-20-05-0320-20-06-0101001101201301401501601701801902002130/10/11Μεταφορά υλικών µε µονότροχοΠροσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m, για τις γενικές εκσκαφέςEκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλώνEκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικώνΓενικές εκσκαφές σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλώνΜεταφορά υλικών µε τα χέρια20-10-03Μεταφορές µε αυτοκίνητο διαµέσου οδών καλής βατότηταςΦορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων20-10-0220-10-07-01Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα µε µηχανικά µέσα20-10-01-0220-10-04Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα µε τα χέριαΣυνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-10-01-01Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ001 002 003 004 005 006 007 008 009a/am3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m2m2ton.kmton.kmton x 10 mton x 10 mtontontonΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:20.06.0120.05.0320.05.0220.05.0120.04.0320.04.0220.04.0120.03.0420.03.0320.03.0220.03.0120.0220.01.0220.01.0110.07.0210.07.0110.0410.0310.0210.01.0210.01.01Κωδικός0,6040,3034,605,8032,2025,300,5152,7231,865,0453,3935,5918,3114,3028,80 17,307,809,125,811,2112,63 1,47 10,83 8,42 6,06 0,17 0,25 3,03 4,82Ευνοϊκές συνθήκες0,0063,2637,175,8864,0742,7121,3617,168,5810,156,481,5115,16 1,97 12,63 10,11 7,58 0,20 0,30 3,54 4,24Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 1 / 80,0079,0744,607,0680,0953,3925,6321,459,5410,997,342,0218,95 2,36 15,16 12,63 10,11 0,25 0,38 4,24 3,79∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 201023,0020,8017,303,5012,90 1,80 6,50 4,60 1,80 0,30 0,40 4,10 4,60Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤΦ4.01 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεωςΚαθαιρέσεις πλινθοδοµών∆ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεωςΧωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακώνΜε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m220-20-08-0120-20-08-0220-20-08-0320-20-08-0420-20-09-0120-20-09-0220-20-1020-20-31-0120-20-31-0220-20-4020-20-4120-22-0120-22-0220-22-0320-22-0420-22-0520-22-21-0120-22-21-0220-22-30-0220-22-30-03026027028029030031 032 033 034 035036037038039040 041 042 043 044 045 046 047 04830/10/11Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή20-20-07024 025Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείουΕξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφώνΦορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων20-20-2020-20-2120-20-30∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτωνΠρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης20-20-11Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεωνΑνόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλώνΑνόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών20-20-06-03023Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m, για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m, για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια)Συνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-20-06-02Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ022a/aτεµτεµm2m2m3m3m3m3m3ton x 10 mton x 10 mm3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3ΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:22.30.0322.30.0222.21.0222.21.0122.0522.0422.0322.0222.0120.4120.4020.31.0220.31.0120.3020.2120.2020.1120.1020.09.0220.09.0120.08.0420.08.0320.08.0220.08.0120.0720.06.0320.06.02Κωδικός1,88 9,46 6,08 16,11 27,04 30,76 4,89 10,91 4,05 10,6523,00 28,80 4,60 28,80 11,60 4,10 7,00 11,60 13,803,374,265,4834,75 5,25 31,66 19,09 0,994,222,6430,1230,6519,8315,97 10,482,772,56Ευνοϊκές συνθήκες10,65 7,10 16,92 31,65 33,84 5,18 11,32 4,06 12,312,193,794,796,3940,54 0,00 33,46 21,00 1,210,000,0035,1435,6721,7519,96 13,103,320,00Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 2 / 812,17 8,52 17,81 38,57 37,60 5,53 11,81 4,06 13,232,634,335,487,6748,64 0,00 35,65 23,33 1,580,000,0042,1742,7024,0926,61 17,474,150,00∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 20101,804,604,105,805,20 1,80 18,40 4,60 1,2020,8017,3048,3046,0040,3019,60 34,600,904,60Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤΦ4.01 m3m3m3m3m3m3Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/3720-22-30-0820-32-01-0120-32-01-0220-32-01-0320-32-01-0420-32-01-0520-32-01-0620-32-01-0720-32-02-0120-32-02-0220-32-02-0320-32-02-0420-32-02-0520-32-05-01054055056057058059060061062063064065066 067 06830/10/11m3Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m220-22-30-07Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/1520-32-05-0220-32-05-03Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10τεµΓια ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m220-22-30-06τεµΓια ανοίγµατα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2m3m3m3m3m3m3m3m3τεµτεµτεµΓια οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m220-22-30-05Συνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-22-30-04Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ049 050 051 052 053a/a ΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:32.05.0332.05.0232.05.0132.02.0532.02.0432.02.0332.02.0232.02.0132.01.0732.01.0632.01.0532.01.0432.01.0332.01.0232.01.0122.30.0822.30.0722.30.0622.30.0522.30.04Κωδικός86,30 92,00 105,00115,00110,0092,0080,6074,80133,00113,00104,0097,8086,3074,8069,0019,60 34,60 46,00 51,80 57,50Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤ60,12 61,40 62,4875,3562,5960,4959,4457,1384,5479,5876,4365,6763,6162,5861,4013,23 25,86 28,70 34,89 24,46Ευνοϊκές συνθήκες60,97 62,27 63,3577,0463,4061,3060,2557,7285,7481,3978,2367,4865,4264,3962,1414,39 28,70 32,48 37,78 26,77Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 3 / 862,16 63,49 64,5779,8764,5362,4361,3858,5188,1584,0980,9470,1868,1267,0965,3615,87 32,48 34,89 41,31 29,74∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 2010Φ4.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχωνΞυλότυποι χυτών µικροκατασκευώνΞυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευώνΚαµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότηταςΚαµπύλοι ξυλότυποι διπλής καµπυλότηταςΠροσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψουςΧαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s)Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευώνΑνοξείδωτοι οπλισµοί λείοιΑνοξείδωτοι οπλισµοί µε νευρώσειςΕφαρµογή προέντασης και αγκυρώσεωνΠάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι)Πάχους 2 πλίνθωνΠάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)Πάχους 3/4 πλίνθουΠάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικές)Πάχους 2 πλίνθωνTοιχοποιίες πάχους 10 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cmTοιχοποιίες πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cmTοιχοποιίες πάχους 20 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cmTοιχοποιίες πάχους 25 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cmTοιχοποιίες πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cmΓραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχωνΓραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm20-38-0220-38-0320-38-0420-38-0520-38-0620-38-20-0120-38-20-0220-38-20-0320-38-2520-38-30-0120-38-30-0220-38-4020-46-01-0120-46-01-0220-46-01-0320-46-01-0420-46-01-0520-46-10-0120-46-10-0220-46-10-0320-46-10-0420-46-10-0520-46-10-0620-48-60-0120-48-60-0220-48-60-0320-48-60-0420-48-60-0520-49-01-0120-49-01-0220-61-0110130/10/11Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/2020-38-01Συνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-32-05-04Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100a/akgmmm2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2kgkgkgkgkgkgkgm2m2m2m2m2m2m3ΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:61.0149.01.0249.01.0148.60.0548.60.0448.60.0348.60.0248.60.0146.10.0646.10.0546.10.0446.10.0346.10.0246.10.0146.01.0546.01.0446.01.0346.01.0246.01.0138.4038.30.0238.30.0138.2538.20.0338.20.0238.20.0138.0638.0538.0438.0338.0238.0132.05.04Κωδικός2,20121,00 11,60 15,00 13,30 34,60 46,00 7,00 1,00 1,00 0,95 0,25 6,50 6,50 6,00 15,00 18,00 35,00 55,00 70,00 15,50 20,00 25,00 30,00 45,00 59,80 18,40 27,60 36,80 44,90 55,20 15,00 18,40Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤ4,3464,64 10,48 18,97 12,63 25,20 32,63 5,97 1,05 0,90 0,83 0,36 0,60 0,35 8,69 22,96 31,68 52,12 69,49 91,50 19,58 24,53 35,13 42,33 51,18 70,60 26,50 37,32 48,59 60,11 71,99 25,83 30,71Ευνοϊκές συνθήκες5,0265,51 11,42 21,40 14,24 28,42 37,87 7,16 1,13 0,95 0,88 0,00 0,73 0,40 8,87 25,31 33,81 57,62 75,38 96,00 21,35 26,89 37,25 44,58 53,93 76,49 27,19 38,10 49,07 60,74 72,89 28,94 34,85Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 4 / 86,0466,73 12,63 24,80 16,49 32,92 46,61 8,96 1,26 1,02 0,94 0,00 0,95 0,47 8,99 28,62 36,51 65,87 83,64 101,50 23,71 30,19 39,95 47,33 57,37 84,75 28,07 39,11 49,61 61,49 73,99 33,08 40,64∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 2010Φ4.01 30/10/11Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cmΕπιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cmΕπιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm20-73-33-0220-73-33-0320-64-26-01124 125 126 127 128 129 130 13120-73-33-0120-64-21-03123Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα20-64-21-0212220-71-2220-64-21-01121Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα20-64-10-03Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 2'', χωρίς ειδικά τεµάχια20-64-10-0220-71-21Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2'', ανά µµ τοποθετηµένου σωλήνα20-64-1020-64-26-03Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1 1/2'', ανά µµ τοποθετηµένου σωλήνα20-64-03Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 1 1/2'', χωρίς ειδικά τεµάχιαΚιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους20-64-01-0220-64-26-02Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα20-64-01-01Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2'', ανά µµ τοποθετηµένου σωλήνα Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι Φ 1'', χωρίς ειδικά τεµάχια, βαµένοι µε αντισκωριακό υπόστρωµα βάσεως ψευδαργύρου (zinc rust primer) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι Φ 1 1/2'', χωρίς ειδικά τεµάχια, βαµένοι µε αντισκωριακό υπόστρωµα βάσεως ψευδαργύρου (zinc rust primer) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι Φ 2'', χωρίς ειδικά τεµάχια, βαµένοι µε αντισκωριακό υπόστρωµα βάσεως ψευδαργύρου (zinc rust primer) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 1'', χωρίς ειδικά τεµάχιαΣυνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους20-64-01Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2'', ανά µµ τοποθετηµένου σωλήναΑπλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους20-62-0320-64-16-03Σιδηρά κιγκλιδώµατα από προφίλ και λάµες20-62-0220-64-16-02Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς20-62-01Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένουςΥαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m220-61-06Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1'', ανά µµ τοποθετηµένου σωλήναΥαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m220-61-05105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12020-64-16-01Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm20-61-0410420-64-16Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm20-61-03103Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cmΣυνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-61-02Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ102a/am2m2m2m2m2µµµµµµµµµµµµmmm0µµµµ0kgkgkg0kgkgkgkgkgkgkgkgΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:73.33.0373.33.0273.33.0171.2271.2164.26.0364.26.0264.26.0164.21.0364.21.0264.21.0164.16.0364.16.0264.16.0164.1664.10.0364.10.0264.1064.0364.01.0264.01.0164.0162.0362.0262.0161.0661.0561.0461.0361.02Κωδικός4,643,985,64Ευνοϊκές συνθήκες6,50 9,00 11,00 11,00 11,50 28,80 32,20 34,6010,508,006,007,82 10,96 14,64 11,36 13,41 50,28 50,06 50,4613,1316,1815,205,04 5,85 4,15 3,00 4,04 0,00 4,46 5,75 12,24 0,00 11,77 15,68 0,00 2,24 2,56 2,992,40 2,50 7,00 5,00 9,20 0,00 4,00 4,70 6,00 0,00 12,00 15,00 0,00 10,50 12,50 15,508,31 11,64 15,21 13,41 14,79 52,66 51,62 51,9313,7717,5416,185,72 6,80 4,83 3,46 4,41 0,00 5,14 6,32 14,06 0,00 12,37 16,58 0,00 2,56 2,99 3,585,324,466,21Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 5 / 88,99 12,66 15,94 16,50 16,50 55,73 53,53 53,8014,5819,5817,546,68 8,24 5,85 4,14 0,00 0,00 6,16 7,05 16,62 0,00 11,34 17,22 0,00 2,99 3,58 3,986,345,146,94∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 20102,302,202,30Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤΦ4.01 Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm20-74-30-0120-74-30-0220-74-30-0320-74-30-0420-74-30-0520-74-30-0620-74-30-0720-74-30-0820-74-30-0920-74-30-1020-74-30-1120-74-30-1220-74-30-1320-74-30-1420-74-30-1520-74-30-1620-74-3520-74-90-0120-74-90-0220-74-90-03134135136137138139140141142143144145146147148149150 15115215330/10/11Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρουΤαινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cmΤαινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm20-73-34-02Συνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-73-34-01Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ132 133a/aµµµµµµm2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2ΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:74.90.0374.90.0274.90.0174.3574.30.1674.30.1574.30.1474.30.1374.30.1274.30.1174.30.1074.30.0974.30.0874.30.0774.30.0674.30.0574.30.0474.30.0374.30.0274.30.0173.34.0273.34.01Κωδικός71,5770,2729,27 29,66Ευνοϊκές συνθήκες13,8011,60115,00 11,00122,007,947,9483,88 7,28109,25106,18103,79113,00 118,00101,8881,9284,61109,00105,00101,0078,0776,6492,00 95,5099,17101,8695,3293,8975,04117,00112,00107,00104,0094,4073,1389,708,218,2186,95 7,52113,34109,25106,18103,7984,6181,9279,7978,07101,8699,1797,0495,3277,4375,0473,1371,5730,83 31,13Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 6 / 88,568,5691,04 7,82119,07113,34109,25106,1886,2584,6181,9279,79103,50101,8699,1797,0480,5077,4375,0473,1332,74 33,00∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 201085,1081,7030,00 34,60Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤΦ4.01 m2Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mmΓυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mmΓυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mmΓυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mmΓυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mmΓυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mmΓυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mmΓυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mmΠρόσθετη των παραπάνω τιµών (78.05.01 έως 78.05.12) τιµή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιµα φύλλα διαστάσεων µέχρι 0.72 m2Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mmΤσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mmΕπένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών µε ανοξείδωτη λαµαρίνα Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας µε διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm επί µεταλλικού σκελετού Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώΕπάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµαΕπάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµαΕπάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνεςΕπάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικάΕπάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερόΕπάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλταλουµίνιο20-74-95-0320-74-95-0420-78-05-0420-78-05-0520-78-05-0620-78-05-0720-78-05-0820-78-05-0920-78-05-1020-78-05-1120-78-05-1220-78-05-1320-78-10-0120-78-10-0220-78-1220-78-9020-78-9120-79-0120-79-0220-79-0320-79-0420-79-0520-79-0620-79-07157158159 160 161 162 163 164 165 166 167168169 170171172173174 175 176 177 178 179 180 181 182 18330/10/11m2Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm20-74-95-02Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανοΜεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)Μεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες20-79-0920-79-12-0120-79-12-02Πρόσθετη τιµή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καµπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.Κατώφλια επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cmΚατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.m2m2m2kgkgkgm2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2µµµµµµµµ156Κατώφλια επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm20-74-95-01µµ155Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.Συνοπτιική Περιγραφή Εργασιών20-74-90-04Νέος Κωδικός ΤΑΤΕ154a/a ΜονΣύγκριση προτεινόµενων Τιµών Μονάδος µε ΝΕΤ-ΟΙΚΣυγκριτικός Πίνακας Τιµών Μονάδος ΟIK-ΝΕΤ και ΟIK-ΤΑΤΕ (∆' 2010)Πίνακας 1:79.12.0279.12.0179.0979.0779.0679.0579.0479.0379.0279.0178.9178.9078.1278.10.0278.10.0178.05.1378.05.1278.05.1178.05.1078.05.0978.05.0878.05.0778.05.0678.05.0578.05.0474.95.0474.95.0374.95.0274.95.0174.90.04Κωδικός28,47 1,62 3,65 5,12 7,18 11,18 9,00 5,22 11,67 20,63 21,371,20 2,60 2,40 5,80 6,40 6,00 5,20 7,00 15,00 15,6069,941,1512,33 16,030,8110,50 9,72 12,70 11,07 13,72 12,73 11,07 12,70 14,245,115,115,114,9210,27Ευνοϊκές συνθήκες1,75 3,78 5,27 7,33 11,34 9,15 5,35 12,57 21,32 22,0629,4570,631,3713,14 17,170,0011,13 10,35 13,46 11,84 14,67 13,68 11,69 13,46 15,205,385,385,385,1610,57Συνήθεις συνθήκεςΠίνακας 1: 7 / 81,92 3,95 5,46 7,53 11,52 9,34 5,49 13,67 22,20 22,9430,6471,521,7214,29 18,890,0011,89 11,11 14,42 12,79 15,90 14,91 12,46 14,42 16,425,735,735,735,4610,98∆υσµενείς συνθήκεςΤιµές Μονάδας ΤΑΤΕ - ∆' 201032,2055,203,5027,60 32,201,0013,80 15,00 16,20 14,50 15,00 16,00 15,00 15,50 16,0010,409,208,107,5015,00Τιµή Μον.Τιµές ΟIK-ΝΕΤΦ4.01 Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεµάτωνΠλαστικές ίνες σκυροδεµάτω
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.