Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Με έγγραφό του ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών υπέβαλε το παραδοτέο σύμβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε ανάδοχη σύμπραξη για την υλοποίηση Νέου Συστήματος Ανάλυσης Τιμών για την Τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συμβατικών τιμών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.:30440/ΣΜ/σβΑΘΗΝΑ, 26 Σεπτεµβρίου 20161)2)ΠΡΟΣ Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων/Τµήµα Κατασκευών κ. Αντώνιο Κοτσώνη Υπεύθυνο Οµάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές κ. Ιωάννη ΜπακογιάννηΑΝΑΚ.: Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι κ. Χρ. Σπίρτζη ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ ΘΕΜΑ: Αναλύσεις Τιµών και Τιµολόγηση ∆ηµόσιων Έργων ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. 5996/02-09-2016 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα «Σύνταξη “προσχεδίων” υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, και έργων, παραχωρήσεων, αντίστοιχα καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους». 2) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ6/261/6-9-2016 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε µε θέµα: "Κατανοµή εργασιών, καθορισµός χρονοδιαγράµµατος, γραµµατειακή υποστήριξη στις οµάδες εργασίας για «Σύνταξη “προσχεδίων” Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους» .Αγαπητοί κύριοι, Σε συνέχεια των 1) και 2) σχετικών, συνηµµένα σας αποστέλλονται: Το παραδοτέο σύµβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε σε ανάδοχη σύµπραξη για την υλοποίηση Νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών. Το παραδοτέο σύµβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ σε διεθνώς αναγνωρισµένο συµβουλευτικό οίκο µε παραρτήµατα σε περισσότερες από 140 χώρες στον κόσµο µε θέµα: "Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Έργων". Η από 9-8-2013 κοινή επιστολή των ΤΕΕ-ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ". Οι προβλέψεις του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 και της 26ης έκδοσης του ν/σ για τις ∆ηΣυ (προσχέδιο του Ν.4412/2016), σχετικά µε τη σύσταση ενός "Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ", προβλέψεις οι οποίες δεν περιλήφθησαν τελικά στο κείµενο του Ν.4412/2016. Οκτώ έτη µετά την έναρξη της πρωτοβουλίας των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την αναµόρφωση του µηχανισµού διαµόρφωσης των προϋπολογισµών των έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr w w w . s a t e . g r έργων, πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω πρωτοβουλίας καθώς και τρία έτη µετά την κοινή πρόταση ΤΕΕ- ΣΑΤΕ ο τεχνικός κόσµος που µετέχει στην παραγωγή των Τεχνικών Έργων (δηµοσίων και ιδιωτικών) αναµένει ακόµη την καθιέρωση ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους. Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας αυτήν την επιτακτική ανάγκη θα µπορούσε να καλύψει η ενεργοποίηση του άρθρου 70 του Ν.4313/2014, σύµφωνα µε το οποίο προβλεπόταν η σύσταση Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ συνηµµένο 4). Ωστόσο µετά την ψήφιση του Ν.4412/2016 το άρθρο αυτό είναι κατηργηµένο. Σε κάθε περίπτωση, είτε µε την επανενεργοποίηση των προβλέψεων του ως άνω άρθρου είτε µε άλλο τρόπο, η καθιέρωση ενός συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Έργων, που να καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνικών έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, να αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών Έργων, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, παραµένει κοµβική, ειδικά για την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση διότι συντελεί στην αδυναµία της να σχεδιάσει, προγραµµατίσει και ελέγξει τους διατιθέµενους πόρους σε έργα υποδοµής και εν γένει απαιτούµενα δηµόσια έργα, µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική κατανοµή των περιορισµένων δηµοσίων πόρων. Παράπλευρα αποτελέσµατα είναι οι µεγάλες καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες έργων και στις εκπονήσεις µελετών, τα οικονοµικά προβλήµατα των εργοληπτικών εταιρειών που δηµιουργούνται κυρίως από την µεγάλη καθυστέρηση αποπληρωµής των έργων, ενώ δεν θα πρέπει να υποτιµάται ότι το ενδεχόµενο συνέχισης της σηµερινής στρεβλής πραγµατικότητας συντελεί στην καθήλωση του ελληνικού εργοληπτικού κλάδου εντός των ελληνικών συνόρων, αποστερώντας τη δυνατότητα εξωστρεφών δράσεων σε ένα κοινά διαµορφούµενο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στο οποίο η Ελλάδα και οι Ελληνικές Εργοληπτικές Εταιρείες θα απουσιάζουν.Ο ΣΑΤΕ είναι στην διάθεσή σας για κάθε απαιτούµενη συµπλήρωση και διευκρίνιση. Με τιµή, ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣΣυνηµµένα: 1. Το παραδοτέο σύµβασης υλοποίησης Νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών. 2. "Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Έργων". 3. Η από 9-8-2013 κοινή επιστολή των ΤΕΕ-ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ". 4. Προβλέψεις του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 και της 26ης έκδοσης του ν/σ για τις ∆ηΣυ (προσχέδιο του Ν.4412/2016), σχετικά µε τη σύσταση ενός "Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ".2 Π Ρ Ο Σ ΤονΑθήνα, 09 Αυγούστου 2013Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Μιχ. ΧρυσοχοίδηΘέµα: Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ (ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ) Κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια σχετικών συζητήσεων και αιτηµάτων που έχουν κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που έχει την ευθύνη παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων στην Χώρα, σας υποβάλλουµε κοινή πρόταση του ΤΕΕ και του ΣΑΤΕ για την υλοποίηση του έργου: «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων». Ευελπιστούµε, έστω και µε πολυετή καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου, στην ικανοποίηση του καθολικού και δίκαιου αιτήµατος του τεχνικού κόσµου για υιοθέτηση και θέσπιση ενός έγκυρου συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών στα δηµόσια έργα, το οποίο θα επιτρέψει τον ορθολογικό σχεδιασµό, τον αξιόπιστο προγραµµατισµό και τον αποτελεσµατικό έλεγχο των διατιθέµενων πόρων για τα δηµόσια έργα. Η συνηµµένη πρόταση επαναλαµβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που ανάλογες παλαιότερες προτάσεις εµπεριέχουν (ανάγκη αµεροληψίας, επιστηµονικής εγκυρότητας και τεκµηρίωσης του συστήµατος) καθώς και εκείνα τα διαδικαστικά προαπαιτούµενα υλοποίησης που ετέθησαν από Υπηρεσιακά στελέχη και Συµβούλους σας, σε µεταξύ µας συναντήσεις. Σε αναµονή της εντολής έναρξης υλοποίησης του έργου. Με τιµή, Για το ΤΕΕΓια τον ΣΑΤΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων (ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ) 09.08.2013 1. Αναγκαιότητα Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσων µετέχουν στην παραγωγή Τεχνικών Έργων ότι ο τοµέας στην Ελλάδα στερείται τα τελευταία 30 χρόνια ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, τιµολόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους, σε συνδυασµό µε ένα πλήρες σύστηµα σύγχρονων και εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο οφείλει να υποστηρίζει τον κλάδο παραγωγής Τεχνικών Έργων και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σε θέµατα όπως: - Η προδιαγραφή του τρόπου εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών (τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων) και ο καθορισµός των απαιτήσεων ποιοτικής παραλαβής κάθε εργασίας, - Η τεκµηρίωση της συµβολής των διαφόρων συντελεστών κόστους ανά µονάδα έργου (πώς αναλύεται το κόστος κάθε µονάδας έργου και πώς επηρεάζεται αυτό από τη µεταβολή του κόστους κάθε συντελεστή παραγωγής), - Ο καθορισµός του τρόπου επιµέτρησης των εργασιών (τι επιµετράται στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας και τι θεωρείται ότι αποζηµιώνεται µε αυτήν, π.χ. τα υλικά, η εργασία, τα λαµβανόµενα µέτρα υγείας και ασφάλειας, η χρησιµοποιούµενη ενέργεια, η αποθήκευση, οι σταλίες του εξοπλισµού κλπ), - Η τεκµηρίωσης της βασικής τιµής κάθε συντελεστή κόστους, της τιµής µονάδος κάθε εργασίας και του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. -Η τυποποίηση του περιεχοµένου και της δοµής των συµβατικών τευχών και ο σαφής καθορισµός της ιεραρχίας τους, ώστε να αποφεύγονται αυθαιρεσίες και σύγχυση κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων (για παράδειγµα, περιγραφικά άρθρα τιµολογίων λειτουργούν ως τεχνικές προδιαγραφές, ενώ στην ΕΣΥ περιλαµβάνονται όροι που αλλοιώνουν τόσο το τιµολόγιο όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές). Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες διόρθωσης της κατάστασης (π.χ. πρόταση ΥΠΕΧΩ∆Ε προς Ε.Ε. το 2002 και Action Plan) αυτές είναι περιστασιακές, δεν ολοκληρώνονται, δεν επικαιροποιούνται, υιοθετούνται µερικώς ή/και εγκαταλείπονται, περιπλέκοντας ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Κατά το πρόσφατο παρελθόν (2004) η κατάσταση έγινε ακόµη χειρότερη αφού µε απόφαση του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει ανασταλεί η εφαρµογή αναλυτικών τιµολογίων για τον υπολογισµό των τιµών µονάδος των εργασιών κατά τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού µελέτης των ∆.Ε,. παρά τις σχετικές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, και εφαρµόζονται τα λεγόµενα «Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών» µε προκαθορισµένες από το ΥΠΥΜΕ∆Ι τιµές µονάδος εργασιών. Η διαιώνιση του ελλείµµατος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων έχει ως αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να στερείται της δυνατότητας ορθολογικού σχεδιασµού, αξιόπιστου προγραµµατισµού και αποτελεσµατικού ελέγχου των διατιθέµενων πόρων για τα δηµόσια έργα µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική κατανοµή και διαχείριση των περιορισµένων δηµοσίων πόρων. Παράλληλα, εµποδίζεται η ανάδειξη και επιβράβευση ορθών επιχειρηµατικών επιλογών και πρακτικών, στοιχεία απαραίτητα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των αλλοδαπών.1 2. Σκοπός Η Ελληνική Πολιτεία διέρχεται µια περίοδο έντονης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης. Η στενότητα των διατιθέµενων πόρων επιβάλλουν τον βέλτιστο δυνατό σχεδιασµό προκειµένου µε τη σειρά του να µεγεθυνθεί και το αναµενόµενο από τη διάθεσή τους αποτέλεσµα. Τα έργα που θα περιληφθούν στο ΣΕΣ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σύµφωνα µε σύγχρονες και εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές και ένα αξιόπιστο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο σύστηµα τιµολόγησης, το οποίο θα επιτρέψει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο να υποβοηθήσει την προσαρµογή του τοµέα παραγωγής τεχνικών έργων της Ελλάδας σε εναρµονισµένα µε τις κοινοτικές απαιτήσεις επίπεδα ποιότητας και διαδικασίες, βοηθώντας έτσι στην κατά υγιή τρόπο ανάκαµψη της δραστηριότητας του κατασκευαστικού τοµέα της χώρας σε συνδυασµό µε την µεγιστοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την υλοποίηση άρτιων από λειτουργική και τεχνική άποψη υποδοµών. Για όλους αυτούς τους λόγους καθίσταται πλέον επιτακτική και κρίσιµη η κάλυψη αυτού του µείζονος σηµασίας ελλείµµατος, και επιβάλλεται η συγκρότηση, η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός εθνικού, ολοκληρωµένου συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων, µε επιστηµονικά έγκυρο και οικονοµικά βιώσιµο και ανταποδοτικό τρόπο, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και οικονοµικές συγκυρίες. 3. Πρόσφατες - σχετικές αλλά αποσπασµατικές - δράσεις Α. Πρόσφατη συµβολή για τη δηµιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των έργων είναι και η πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις (Ε.Ο.) µε τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης σχετικού πιλοτικού έργου, την περίοδο 2009 – 2011. Το πιλοτικό αυτό έργο των Ε.Ο., υποβλήθηκε και στην αρµόδια επιτροπή του ΥπΥΜΕ∆Ι για έλεγχο και κρίση αλλά και στην πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι και αποτελεί ένα ολοκληρωµένο υπόδειγµα, που περιλαµβάνει: µεθοδολογία για τη σύνταξη των αναλύσεων τιµών και υποδείγµατα τυποποιηµένων αναλύσεων, µεθοδολογία προσδιορισµού µισθωµάτων µηχανηµάτων και µέσων ωροµισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού, βάση µηχανηµάτων, µισθωµάτων και ηµερήσιας δαπάνης µηχανικού εξοπλισµού, βάση δοµικών υλικών, διαδικτυακή εφαρµογή υποστήριξης του συστήµατος και µελέτη επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για την σύσταση Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Β. Τον Αύγουστο 2010 µε απόφαση του τότε Υπουργού ΥΜΕ∆Ι συνεστήθη πολυµελής Επιτροπή µε αντικείµενο τη «∆ιαρκή παρακολούθηση και βελτίωση – τροποποίηση του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών των εργασιών ∆Ε». Στο πλαίσιο των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς το ΥΠΥΜΕ∆Ι το ∆εκέµβριο του 2010 Πρόταση – Πλαίσιο κοινής αποδοχής για τις αναγκαίες δράσεις εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του συστήµατος τιµολόγησης των ∆.Ε. Στις προτεινόµενες από την Επιτροπή αναγκαίες δράσεις εκσυγχρονισµού περιλαµβάνεται και η επιτακτική ανάγκη αναβάθµισης – χωρίς κρατική επιβάρυνση – της λειτουργίας και της εγκυρότητας της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) και της αρµόδιας υπηρεσίας, που λειτουργούν µέχρι σήµερα στη ΓΓ∆Ε. Η αναβάθµιση αυτή προτείνεται να γίνει µέσω ενός «Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων», το οποίο οφείλει να λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και εξάρτηση, από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο µιας βιώσιµης, ανεξάρτητης, µη-κυβερνητικής, µη-κερδοσκοπικής, πολύ-συµµετοχικής, κλαδικής δοµής, κατ’ αναλογία µε αντίστοιχους οργανισµούς που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 2 Με βάση την Πρόταση-Πλαίσιο της εν λόγω Επιτροπής, οι ΕΟ, µε δική τους δαπάνη, ολοκλήρωσαν το πιλοτικό έργο που αναφέρεται στο (Α) ενώ επίσης µε δαπάνη τους, ανέθεσαν σε εξειδικευµένο διεθνή οίκο και την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) για τη σύσταση του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου. Το ολοκληρωµένο πιλοτικό έργο των ΕΟ κοινοποιήθηκε στην ως άνω Επιτροπή στις 16/2/2012, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕ∆Ι στις 23/2/2012, προκειµένου η προτεινόµενη από τις ΕΟ µεθοδολογία και η διαδικτυακή εφαρµογή να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω ανάπτυξης του νέου συστήµατος, µετά από σχετικό έλεγχο, σχολιασµό και διαβούλευση. Γ. Το ∆εκέµβριο 2011 το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) – πλέον δεν υφίσταται – έχοντας και αυτό διαπιστώσει ότι «η απουσία Αναλυτικών Τιµολογίων και Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών εναρµονισµένων µεταξύ τους, για όλες τις εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά προβλήµατα του χώρου, καθώς οδηγεί σε µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης, χαµηλότερη ποιότητα και µεγαλύτερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των έργων», πρότεινε στην οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή (ΕΥ∆-ΕΠΕΠ), την υλοποίηση Πράξης µε τίτλο: «Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων Άρθρων Αναλυτικών Τιµολογίων Εργασιών ∆ηµοσίων Έργων». Η εν λόγω πράξη εγκρίθηκε και χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013» του Ταµείου Συνοχής, µε συνολικό προϋπολογισµό 2.899.850,00€. Για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης, τον Ιανουάριο του 2012 το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) προκήρυξε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία, µε σκοπό την επιλογή αναδόχου σύµβασης µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στη Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων Άρθρων Αναλυτικών Τιµολογίων Εργασιών ∆ηµοσίων Έργων» συνολικού προϋπολογισµού 424.800,00 €. Ο εν λόγω διαγωνισµός εκκρεµεί ενώ και όλη η εγκεκριµένη χρηµατοδότηση βρίσκεται στον «αέρα». ∆. Η έγκριση και θέση σε ισχύ - αρχικά από τον Οκτώβριο του 2012 και εν συνεχεία από τον Μάρτιο του 2013 - των νέων 440 Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), αποτελεί επίσης µία σηµαντική προσπάθεια γεφύρωσης της µεγάλης υστέρησης που παρουσιάζει ο κλάδος ως την τεχνική του εναρµόνιση µε σύγχρονες µεθόδους κατασκευής και σύγχρονα υλικά, µε τις υποχρεώσεις εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και µε την χρήση σύµµορφων υλικών µε σήµανση CE. Το γεγονός όµως ότι από την αρχική σύνταξη των νέων ΕΤΕΠ µέχρι την πρόσφατη θέση τους σε ισχύ, έχει ήδη παρέλθει – για γραφειοκρατικούς λόγους – µία 10ετία, χωρίς να έχει γίνει εν τω µεταξύ οιαδήποτε επικαιροποίησή τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να είναι ήδη παρωχηµένες, καταδεικνύει την αδυναµία των υφιστάµενων µηχανισµών και διαδικασιών να συντηρούν, να επικαιροποιούν και να συµπληρώνουν έγκαιρα µία εθνική βάση έγκυρων Τεχνικών Προδιαγραφών και επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσµατικότερου ανάλογου µηχανισµού. Ε. Η Επιτροπή της Β παραγράφου ασχολήθηκε και µε την επικαιροποίηση των εφαρµοζόµενων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δηµοσίων έργων «Ενιαίων Τιµολογίων» (ΝΕΤ) και µε την εναρµόνισή τους µε τις νέες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ωστόσο τόσο στις προηγούµενες όπως και στην νέα έκδοση των ΝΕΤ που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2013, οι «αναπροσαρµοσµένες» τιµές µονάδος των εργασιών δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη «ανάλυση της τιµής». Έτσι οι τιµές µονάδες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά για την τιµολόγηση των εργασιών και τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού των ∆Ε, συνεχίζουν να στερούνται οιασδήποτε τεκµηρίωσης, ως προς τη δαπάνη των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, µηχανικός εξοπλισµός) που συµµετέχουν σε αυτές και που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση κάθε εργασίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των νέων ΕΤΕΠ.3 4. Γενικές Αρχές Οι γενικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν τον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης των τεχνικών έργων είναι οι ακόλουθες: 1. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν µπορεί να είναι στατικό, αφού διεθνώς αναγνωρίζεται η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης, συµπλήρωσης, ενηµέρωσης και διορθώσεων. 2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες και του συστήµατος οφείλουν να είναι πλήρως τεκµηριωµένα και διαθέσιµα σε όλους όσοι συµµετέχουν στην διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων. 3. Οι παρεχόµενες από το σύστηµα υπηρεσίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τον κλάδο των Τεχνικών Έργων και την Εγχώρια Βιοµηχανία ∆οµικών Υλικών, έτσι ώστε να προωθείται η συνεχής βελτίωση των διατιθεµένων στην αγορά υλικών, των εκπονούµενων µελετών και συναφών υπηρεσιών και των εφαρµοζόµενων µέσων και µεθόδων κατασκευής. 4. Οι διαδικασίες δηµιουργίας και συντήρησης του συστήµατος πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς, και να προσδίδουν σε αυτό την απαιτούµενη αναγνωρισιµότητα και καλή µαρτυρία αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 5. Ειδικές Απαιτήσεις 1. Η αποτελεσµατική λειτουργία του εθνικού συστήµατος ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ, δεν µπορεί διασφαλιστεί µέσα από υπηρεσιακές δοµές της Γενικής ∆ιοίκησης και δεν είναι σκόπιµο να διασπαστεί. 2. Τα αντικείµενα του Έργου (scope of work) είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν, να οριοθετηθούν, να ποσοτικοποιηθούν και να συµφωνηθούν, ως απαιτήσεις και γενικές κατευθύνσεις. Αυτή την απαίτηση θα καλύψει η συγκρότηση αντιπροσωπευτικής Ο∆Ε, η οποία θα λειτουργήσει και ως αποφαινόµενο όργανο. 3. Προκειµένου να µην αναλωθούν πόροι «εν ανεπαρκεία» και κρίσιµος χρόνος για τον επαναπροσδιορισµό και την επανεπίλυση ήδη απαντηµένων ζητηµάτων, για την υλοποίηση του έργου, ως προς το σκέλος της αναλυτικής τιµολόγησης των εργασιών, η Ο∆Ε θα αξιοποιήσει πλήρως το σχετικό πιλοτικό έργο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ενώ ως προς το σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών θα αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες ΕΤΕΠ και ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. 4. Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει σε φάσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άµεση επικύρωση και θέση σε εφαρµογή του νέου συστήµατος σταδιακά, παράλληλα µε τις απαιτούµενες θεσµικές και οργανωτικές παρεµβάσεις και αλλαγές. 5. Θα πρέπει να προβλεφθούν διαγωνιστικές διαδικασίες τουλάχιστον για τα κρίσιµα τµήµατα του έργου, ώστε να τύχει της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης (3Γ). 6. Σχεδιασµός Έργου – Στόχευση Στόχοι της 1ης φάσης του έργου: 1. Να τεθούν οι βάσεις (µεθοδολογία, τυποποίηση, υποδοµή, επιχειρησιακό σχήµα, θεσµικέςνοµοθετικές παρεµβάσεις) για την βιώσιµη ανάπτυξη και αρχική λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα εντολή. 2. Η υποκατάσταση ή/και συµπλήρωση του υφισταµένου συστήµατος (ΝΕΤ, ΕΤΕΠ, τρόπος διαπίστωσης και αναθεώρησης τιµών) µόνο στην έκταση που έχει αυτό σήµερα και σε τέτοιο βαθµό, ώστε τα δηµόσια έργα που θα περιληφθούν στο ΕΣΠΑ της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, να καλύπτονται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιµολόγησή τους από τα εργαλεία, τη µεθοδολογία και την τυποποίηση του νέου συστήµατος, και 3. Η υποστήριξη ορθής πρακτικής εφαρµογής του υφισταµένου συστήµατος (ΝΕΤ 2013 και ΕΤΕΠ) µε παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών και µε τις εντελώς απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του νέου συστήµατος για τα έργα της νέας προγραµµατικής περιόδου, κατά τα αναφερόµενα στο πιο πάνω στο σηµείο 2. Στόχοι της 2ης φάσης του έργου: 1. Η υποστήριξη αρχικής λειτουργίας του νέου επιχειρησιακού σχήµατος, που θα έχει συµφωνηθεί κατά την 1η φάση του έργου, για χρονικό διάστηµα ενός έτους, και 4 2. Η πλήρης ανάπτυξη και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος από το νέο επιχειρησιακό σχήµα, µε βιώσιµο και ανταποδοτικό τρόπο. 7. Ανάλυση Έργου Ε1.1 Πρόδροµες εργασίες: Υποστήριξη για την κατάρτιση Τεχνικού ∆ελτίου και την εξασφάλιση χρηµατοδότησης – Λοιπές προπαρασκευαστικές δράσεις (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/8/2013 –ΤΕΕ - ΣΑΤΕ) α1 Ακύρωση του διαγωνισµού πρόσληψης συµβούλου για την υλοποίηση του προγράµµατος του τ. ΙΟΚ. α2 Υποστήριξη για την ανασύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης που είχε εγκριθεί για το τ.ΙΟΚ - Υποβολή της πρότασης από το ΥΠΥΜΕ∆Ι – Φορέας Υλοποίησης το ΤΕΕ – Εξασφάλιση ισότιµης και αντιπροσωπευτικής συµµετοχής των εµπλεκοµένων φορέων του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων στην Ο∆Ε (∆ηµόσιο, ΤΕΕ, Εργολήπτες, Μελετητές). Ε1.2 ∆ιαµόρφωση των βασικών αρχών και προδιαγραφή των µηχανισµών για τη λειτουργία του νέου Συστήµατος – Συγγραφή τευχών δηµοπράτησης (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 15/10/2013 – Ο∆Ε) β1 Ανασκόπηση και επικύρωση των προτεινόµενων από το πιλοτικό έργο των ΕΟ µεθόδων: ανάλυσης της τιµής µονάδος των εργασιών, προσδιορισµού του µισθώµατος και της δαπάνης του µηχανικού εξοπλισµού και προσδιορισµού του µέσου ωροµισθίου του εργατοτεχνικού προσωπικού. β2 Ανασκόπηση και επικύρωση εθνικών συστηµάτων κωδικοποίησης για: τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, τις κατηγορίες και τα άρθρων εργασιών, τα υλικά, το µηχανικό εξοπλισµό και τις κατηγορίες εργατοτεχνικού προσωπικού. β3 Εξέταση βέλτιστων διαδικασιών υλοποίησης του έργου - Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δηµοπράτησης των φάσεων του έργου που θα επιλέξει η Ο∆Ε. Ε1.3 ΝΕΤ-2013 και ΕΤΕΠ – Ιστοσελίδα έργου - Help Desk, συµπληρώσεις, βελτιώσεις (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) γ1 Λειτουργία Help Desk για ΝΕΤ-2013 και ΕΤΕΠ µέσω ιστοσελίδας, για την υποστήριξη των χρηστών (αναθέτουσες αρχές, µελετητές, διευθύνουσες υπηρεσίες, ανάδοχοι) τη συγκέντρωση παρατηρήσεων και την έκδοση οδηγιών. γ2 Επεξεργασία παρατηρήσεων και σύνταξη απαιτούµενων διορθώσεων και συµπληρώσεων. Έκδοση διορθωτικών εγκυκλίων. γ3 Κατάρτιση νέας σειράς περιγραφικών άρθρων ΝΕΤ- ΗΛΜ(οικ) χωρίς τιµές και ανάλυση τιµών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την κατάρτιση του νέου αναλυτικού τιµολογίου για ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες οικοδοµικών έργων και την αντικατάσταση των εφαρµοζόµενων ακόµη και σήµερα παλαιών αναλυτικών τιµολογίων ΑΤΗΕ και ΗΛΜ. γ4 Συνολική επεξεργασία αρχικής έκδοσης, διορθώσεων και συµπληρώσεων προκειµένου να ενσωµατωθούν σε νέα συνολική έκδοση των ΕΤΕΠ – ΝΕΤ (χωρίς αναλύσεις) και προώθηση των ενεργειών για την επικύρωση της νέας έκδοσης (δηµόσια διαβούλευση, κοινοποίηση στην ΕΕ, έκδοση ΥΑ) και την εφαρµογή της εντός του 2ου 3µήνου 2014 (ΝΕΤ-ΧΧΧ -2014, όπου ΧΧΧ=Ο∆Ο, ΟΙΚ, κλπ). γ5 Καταγραφή ασύµβατων κανονιστικών κειµένων προς απόσυρση και για την προώθηση έκδοσης σχετικής ΥΑ - (∆/νση Κανόνων & Ποιότητας Μελετών & Έργων) γ6 Εφαρµογή (από 1/7/2013) του νέου Κανονισµού (305/2011) για τα ∆οµικά Υλικά (σήµανση CE, ενηµέρωση ΕΤΕΠ, ενσωµάτωση νέων εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων, κλπ) - (∆/νση Κανόνων & Ποιότητας Μελετών & Έργων) Ε1.4 Νοµοθετικές ρυθµίσεις για την σταδιακή ενσωµάτωση των παραδοτέων και για τη λειτουργία του νέου Συστήµατος (ΕΠΙΤΡΟΠΗ –ΥΠΥΜΕ∆Ι, ΤΕΕ, ΣΑΤΕ) δ1 Καταγραφή και κωδικοποίηση των απαιτουµένων παρεµβάσεων, τροποποιήσεων και συµπληρώσεων της υφιστάµενης νοµοθεσίας, για την ενσωµάτωση του νέου Συστήµατος ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη µελέτη και την εκτέλεση των ∆Ε. 5 δ2 Υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούµενων θεσµικών παρεµβάσεων και αλλαγών, που έχουν καταγραφεί και κωδικοποιηθεί. Ε1.5 Υποστήριξη για τη σταδιακή µετάβαση στο νέο Σύστηµα (ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ε1 Ανασκόπηση και επικαιροποίηση αποτελεσµάτων του πιλοτικού έργου των ΕΟ για τα µισθώµατα και τη δαπάνη µηχανηµάτων – Εναρµόνιση µε την επικυρωµένη µεθοδολογία από τα σηµεία β1 και β2 – Ενηµέρωση της βάσης µε τον εφαρµοστέο κατάλογο µηχανηµάτων και των παραµέτρων τους για τον υπολογισµό των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης τους. ε2 Ανασκόπηση και επικαιροποίηση αποτελεσµάτων του πιλοτικού έργου του ΕΟ για τα ωροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού - Εναρµόνιση µε την επικυρωµένη µεθοδολογία και κωδικοποίηση από τα σηµεία β1 και β2 – Ενηµέρωση της βάσης µε τον εφαρµοστέο κατάλογο ειδικοτήτων και τις παραµέτρους για τον υπολογισµό των µέσων ωροµισθίων. ε3 Ανασκόπηση και επικαιροποίηση εφαρµοστέου καταλόγου υλικών – Εναρµόνιση µε την επικυρωµένη κωδικοποίηση και τη µεθοδολογία τιµοληψίας από τις ενότητες β1 και β2– Ενηµέρωση της βάσης µε τον εφαρµοστέο κατάλογο υλικών ε4 Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη ρύθµιση του τρόπου συναρµογής του υφισταµένου και του νέου συστήµατος, ως προς τον υπολογισµό της αναθεώρησης των συµβατικών τιµών των εργολαβιών. Καλύπτονται προοδευτικά οι βασικές τιµές για τους συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία εργασιών σύµφωνα µε τη σειρά ανάπτυξης των νέων αναλύσεων τιµών, που περιγράφεται στις επόµενες υπο-ενότητες (η). Ε1.6 Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του επιχειρησιακού σχήµατος, το οποίο σε 2η φάση, θα εξασφαλίσει - µε ανταποδοτικό και βιώσιµο τρόπο - την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διαρκή υποστήριξη και συντήρηση του νέου Συστήµατος (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Ε1.7 Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων – Τιµοληψία - Ανάπτυξη Λογισµικού και Εφαρµογών (ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ) ζ1 Καθορισµός µεθοδολογίας για την εφαρµογή έγκυρου µηχανισµού τιµοληψίας (παρατηρητήριο τιµών) και στατιστικής παρακολούθησης της µεταβολής των τιµών, για υλικά, µηχανήµατα, εργατικά, προσφερόµενες τιµές µονάδος, ολοκληρωµένες εργασίες, κλπ, µε πρόβλεψη διαφοροποίησης των βασικών τιµών για διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. ζ2 Ολοκλήρωση της υποδοµής (λογισµικό), που έχει αναπτυχθεί µε το πιλοτικό έργο των ΕΟ, για την υποστήριξη της διαδικτυακής λειτουργίας του νέου Συστήµατος ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ (περιβάλλον ανάπτυξης & συντήρησης του Συστήµατος και περιβάλλον χρήσης του Συστήµατος). ζ3 Υποστήριξη για την αρχική λειτουργία του νέου συστήµατος τιµοληψίας υλικών ζ4 Ενηµέρωση των καταλόγων βασικών τιµών του νέου συστήµατος (µέσες τιµές υλικών και ηµεροµισθίων, µέση αξία κτήσης µηχανηµάτων) µε βάση το νέο σύστηµα τιµοληψίας Ε1.8 Ανάπτυξη νέων αναλυτικών και περιγραφικών τιµολογίων κατ’ αντιστοιχία µε τα ΝΕΤ (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) η1 Αναλύσεις Τιµών για το ΝΕΤ-Ο∆Ο η2 Αναλύσεις Τιµών για το για το ΝΕΤ-ΗΛΜ(οδο) η3 Αναλύσεις Τιµών για το για το ΝΕΤ-ΛΙΜ η4 Αναλύσεις Τιµών για το για το ΝΕΤ-Υ∆Ρ η5 Αναλύσεις Τιµών για το ΝΕΤ-ΟΙΚ η6 Αναλύσεις Τιµών για το για το ΝΕΤ-ΠΡΣ η7 Αναλύσεις Τιµών για το ΝΕΤ- ΗΛΜ(οικ)6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.