Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Τώρα πότε θα ετοιμαστούν τα νέα κείμενα, πότε θα κοινοποιηθούν στην ΕΕ και πότε θα τεθούν σε εφαρμογή ... οψόμεθα!!

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής στα ∆ηµόσια Εργα 59 τίτλων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ. Μηχ.Το Υπουργείο επέλεξε µια ... πρωτότυπη διαδικασία: την απόσυρση σηµαντικού αριθµού ΕΠΕΠ χωρίς αντικατάστασή τους µε νέες (!!) και µάλιστα χωρίς καµµιά εξήγηση/τεκµηρίωση των λόγων που καθιστούσαν κάτι τέτοιο απαραίτητο ...Οι ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) που συντάχθηκαν από το ΙΟΚ (το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών που ... καταργήθηκε και έκλεισε) υπό την εποπτεία Επιτροπής εµπειρογνωµόνων µε συντονιστή τον Οµότιµο Καθηγητή ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιο (2η Ο∆Ε), και στην συνέχεια µορφοποιήθηκαν ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) από τον ΕΛΟΤ, αποτέλεσαν την πρώτη συστηµατική προσπάθεια κατάρτισης ενός σώµατος συγχρόνων Τεχνικών Προδιαγραφών για ευρεία ποικιλία κατασκευαστικών αντικειµένων. Παρά τις χιλιάδες ανθρωποώρες εµπείρων Μηχανικών (από όλους τους κλάδους: Μηχανικοί του ∆ηµοσίου, ∆ιοίκηση, Μελετητές, Κατασκευαστές, Πανεπιστηµιακοί) που αναλώθηκαν για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ, τους διαδοχικούς ελέγχους από οµάδες ειδικών και την αξιοποιηση αναδράσων ενδιαφεροµένων στα κείµενα που είχαν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΙΟΚ και της ΓΓ∆Ε, οι ΠΕΤΕΠ ουδέποτε θεωρήθηκαν κείµενα µη επιδιεχόµενα βελτιώσεων και συµπληρώσεων. Για τον λόγο αυτό, η υπό τον κ. Τάσιο Επιτροπή, παραδίνοντας το 2005 τις ΠΕΤΕΠ στο Υπουργείο, υπέβαλε µνηµόνιο προτάσεων για την διεύρυνση του θεµατολογίου και την διαρκή επικαιροποίησή τους, µε τίτλο ΣΠΑΝ: Συνέχιση - Παρακολύθηση - ΑΝάδραση. Ο ΕΛΟΤ, µε σύµβαση που υπέγραψε µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέλαβε τον Αυγουστο του 2009 την µετεξέλιξη των ΠΕΤΕΠ σε ΕΤΕΠ, δηλαδή την µορφοποίηση των κειµένων σύµφωνα µε το format και την παραγραφοποίηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων (οδηγίες σύνταξης Ευρωπαϊκών Προτύπων της CEN) και την επικαιροποίηση των αναφορών στα ισχύοντα µέχρι τότε Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα ενσωµατούµενα υλικά και τις διαδικασίες δοκιµών και ελέγχων. Για την υλοποίηση του έργου συγκρότησε Οµάδες Εργασίας (συµµετείχε και ο γράφων) καθώς και την ευρείας συνθέσεως Μόνιµη Τεχνική Επιτροπή 99 (ΤΕ99) για την εποπτεία και έλεγχο των ΕΤΕΠ (των υπαρχουσών και όσων θα καταρτισθούν ή θα τροποποιηθούν ή θα επικαιροποιηθούν στο µέλλον), προκειµένου να κοινοποιηθούν στην ΕΕ σύµφωναµε την Οδηγία 98/34. Με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρµογή στα ∆ηµόσια Εργα 440 τίτλων ΕΤΕΠ, οι οποίοι δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-07-2012.1/5 Οι ΕΤΕΠ έχουν βασισθεί στα κείµενα των ΠΕΠΕΠ που είχαν παραδοθεί στον ΕΛΟΤ τον Αύγουστο του 2009, µε όσες επεµβάσεις/βετριώσεις είχαν γίνει µέχρι τότε από το ΙΟΚ στα αρχικώς υποβληθέντα κείµενα το 2005. Εν τω µεταξύ έχει εκδοθεί πληθώρα νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων, έχουν επέλθει τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ µετά την έγκριση των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων της ΓΓ∆Ε το 2012, που ήταν εναρµονισµένα µε τις ΕΤΕΠ, διαπιστώθηκαν ορισµένα προβλήµατα εφαρµογής. Αυτό είναι εύλογο, αφού ο Τεχνικός Κόσµος, µετά την επίσηµη θέσπιση των ΕΤΕΠ στα ∆ηµόσια Εργα, αρχισε να δίνει πολύ µεγαλύτερη προσοχή στο περιεχόµενό τους,πράγµα που δεν είχε κάνει ενόσω τα κείµενα ήταν αναρτηµένα στις ιστοσελίδες του ΙΟΚ και της ΓΓ∆Ε προς σχολιασµό. Ωστόσο, το Υπουργείο δεν προχωρούσε στην υποποίηση του ΣΠΑΝ ... Εν όψει αυτού η εποπτική οµάδα της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr (κ.κ. Θ. Βουδικλάρης, Π. Αναγνωστόπουλος και Ν. Μαρσέλλος, που είχαν κατά το παρελθόν ασχοληθεί εκτενώς µε το θέµα) ανέλαβε την πρωτοβουλία σύνταξης/εξέλιξης σχεδίων ΠΕΤΕΠ (οι ΕΤΕΠ απαιτούν διαδικασίες αρµοδιότητας της Τεχνικής Επιτροπής 99 του ΕΛΟΤ), µε την αξιοποίηση των εθελοντικά προσφεροµένων υπηρεσιών εµπείρων Μηχανικών που είχαν ασχοληθεί µε τις ΠΕΤΕΠ (όπως ο κ. Γεώργιος Καλύβας) καθώς και στελεχών εταιρειών παραγωγής και εµπορίας δοµικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί εξ αρχής ή έχουν βελτιωθεί και αναρτηθεί οι ακόλουθοι τίτλοι, ενώ αρκετοί άλλοι ευρίσκονται υπό επεξεργασία. ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 03-06-02-05 ΠΕΤΕΠ 03-06-02-06 ΠΕΤΕΠ 03-06-02-07 ΠΕΤΕΠ 03-07-15-02 ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΕΤΕΠ 08-06-08-08 ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01ΠΕΤΕΠ 14-01-04-02ΠΕΤΕΠ 14-01-04-03Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Θερµοµονώσεις δωµάτων µε ελαφροβαρή σκυροδέµατα διογκωµένης πολυστερίνης Θερµοµονώσεις στεγών µε ελαφροβαρή σκυροδέµατα διογκωµένης πολυστερίνης Θερµοµονωτικά επιχρίσµατα διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) Θερµοµονώσεις δαπέδων µε ελαφροβαρή σκυροδέµατα διογκωµένης πολυστερίνης Εφαρµογές ψυχρών υλικών (cool materials) Ιστοι οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα Προστασία κοίτης και πρανών µε συρµατοκιβώτια (Serasanetti) Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον κατηγορίας XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον συνδυασµού των κατηγοριών XC+XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-12/5 ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 ΠΕΤΕΠ 14-01-08-02 ΠΕΤΕΠ 14-04-01-00 ΠΕΤΕΠ 14-05-01-00Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP) --Τρίτη έκδοση Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP) Ενίσχυση - Αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση ελασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP ελάσµατα) Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών -- 1η έκδοση Λήψη πυρήνων για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατοςΤο Υπουργείο ουδέποτε αξιοποίησε την εργασία αυτή ... Επέλεξε όµως µια άλλη ... πρωτότυπη διαδικασία: την απόσυρση σηµαντικού αριθµού ΕΠΕΠ χωρίς αντικατάστασή τους µε νέες (!!) και µάλιστα χωρίς καµµιά εξήγηση/τεκµηρίωση των λόγων που καθιστούσαν κάτι τέτοιο απαραίτητο ... Ετσι, µε την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και ∆ικτύων ∆.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2524Β/16.08.2016, αναστέλλεται η υποχρεωτική εφαρµογή και άλλων πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ), µέχρις ότου επικαιροποιηθούν. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους: ΕΤΕΠ 01-01-01-00Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-01-04-00Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-03-00-00ΙκριώµαταΕΤΕΠ 02-02-01-00Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργωνΕΤΕΠ 02-07-01 -00 ΕΤΕΠ 02-07-03-00Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων Μεταβατικά επιχώµαταΕΤΕΠ 03-02-02-00Τοίχοι από οπτόπλινθουςΕΤΕΠ 03-06-01-01Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνεςΕΤΕΠ 03-06-02-01Θερµοµονώσεις δωµάτωνΕΤΕΠ 03-06-02-02Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχωνΕΤΕΠ 03-06-02-03Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγώνΕΤΕΠ 03-06-02-04Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθουςΕΤΕΠ 03-07-03-003/5 ΕΤΕΠ 03-07-04-00Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθωνΕΤΕΠ 03-08-04-00Κουφώµατα από συνθετικά υλικάΕΤΕΠ 04-04-03-02Υδραυλικοί υποδοχείς ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΚ)ΕΤΕΠ 04-50-01-00Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίαςΕΤΕΠ 04-50-02-00Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίαςΕΤΕΠ 05-01-07-01Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές µεµβράνεςΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΕΤΕΠ 05-02-02-00Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα. Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειώνΕΤΕΠ 05-02-04-00Ηχοπετάσµατα οδώνΕΤΕΠ 05-02-07-00Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεωνΕΤΕΠ 05-03-01-00Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικάΕΤΕΠ 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικάΕΤΕΠ 05-03-11-04Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπουΕΤΕΠ 05-03-12-01Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 05-03-16-00 ΕΤΕΠ 05-04-07-00Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσηςΕΤΕΠ 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύωνΕΤΕΠ 08-02-01-00ΕΤΕΠ 08-06-02-02Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti) Στεγανοποίηση κα-τασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVCΕΤΕΠ 08-06-07-02∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτέςΕΤΕΠ 08-06-07-06Αντιπληγµατικές βαλβίδεςΕΤΕΠ 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής- εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειαςΕΤΕΠ 08-06-07-10Αρδευτικοί κρουνοίΕΤΕΠ 08-06-08-03ΕΤΕΠ 08-07-01-05Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Βαθµίδες φρεατίωνΕΤΕΠ 08-08-02-00Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσηςΕΤΕΠ 10-02-02-01Καθιστικά υπαίθριων χώρωνΕΤΕΠ 10-02-02-02Κάδοι απορριµµάτωνΕΤΕΠ 10-02-02-03Εξοπλισµός παιδικής χαράςΕΤΕΠ 10-06-04-01Κλάδεµα δένδρωνΕΤΕΠ 10-06-04-02Κλάδεµα θάµνωνΕΤΕΠ 11 -03-04-00Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)ΕΤΕΠ 08-05-01-02ΕΤΕΠ 08-06-08-044/5 ΕΤΕΠ 12-02-01 -01Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε συµβατικά µέσαΕΤΕΠ 12-05-01-00Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων µε συνθετικές µεµβράνεςΕΤΕΠ 12-05-02-00Γαιοϋφάσµατα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων ∆ιατρήµατα σηράγγων για τσιµεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κ.λπ. Τσιµεντενέσεις σηράγγωνΕΤΕΠ 12-07-01-00 ΕΤΕΠ 12-07-02-00 ΕΤΕΠ 13-01-04-01 ΕΤΕΠ 13-01-04-02 ΕΤΕΠ 13-01-04-03 ΕΤΕΠ 13-01-05-01 ΕΤΕΠ 14-02-04-00Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από Αµµοχάλικα Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από µη διαβαθµισµένα υλικά Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων∆εν είναι η πρώτη φορά που αναστέλεται η υποχρεωτική εφαρµογή ΕΤΕΠ ... µέχρι νεωτέρας! Εχουν προηγηθεί οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής εφαρµογής ΕΤΕΠ: ΦΕΚ 3068B/14-11-2014 ΕΤΕΠ 08-02-02-00Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανώνΕΤΕΠ 08-03-03-00Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίώνΕΤΕΠ 08-03-06-00Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλαΕΤΕΠ 08-05-03-03Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικόΕΤΕΠ 08-05-03-04Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)ΦΕΚ 2828Β/21-10-2014 ΕΤΕΠ 05-07-01-00Υποδοµή οδοφωτισµού.ΕΤΕΠ 05-07-02-00Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα.ΕΤΕΠ 04-09-02-00Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτωνΦΕΚ 2542/Β/10-10-2013 ΕΤΕΠ 03-08-03-00Κουφώµατα αλουµινίουΤώρα πότε θα ετοιµαστούν τα νέα κείµενα, πότε θα κοινοποιηθούν στην ΕΕ και πότε θα τεθούν σε εφαρµογή ... οψόµεθα!! Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο ουδέποτε ζήτησε την συνδροµή των παλιών συντελεστών παραγωγής των ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ για την βελτίωση/συµπλήρωση/επικαιροποίησή τους, ούτε του ΕΛΟΤ και ούτε, βεβαίως (!), της Οµάδας Αρχιµήδη ...5/5
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
22 Σεπτεμβρίου 2016

Η συνεχεια της παραφροσυνης .
βλπ. και http://www.sate.gr/data_source/2016%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-17.pdf

Κων. Φιλίππου

31 Αυγούστου 2016

Είναι συμβατική υποχρεωση του Υπουργού να απαιτήσει την άμεση  αντικατάσταση πριν υπογράψει την όποια αναστολή. Είναι επίσης συμβατική υποχρέωση των αρμόδιων υπαλλήλων να διαβάσουν την Ευρωπαική Νομοθεσία στο θέμα. Οταν αυτό δεν γίνεται και καταλήγουμε στην αναστολή κοινοποιημένων στην ΕΕ Εθνικών προδιαγραφών, τότε το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και επιφέρει κυρώσεις.
Βέβαια στην Ελλάδα επειδή είμαστε μέλος της ΕΕ με ειδική λογική δημιουργούμε και ΚΤΣ και όχι απλά οδηγία που έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνουμε. Κανονισμό δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να κάνουμε.
Επειδή στην Ελλάδα δεν φαίνεται να βάζουμε μυαλό, δεν αποκλείεται η ΕΕ να μας αλλάξει τα φώτα στα πρόστιμα. 

Χρήστος Ροδόπουλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.