Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση του κ. Ζ. Ευαγγέλου, Χημ. Μηχ., Συμβουλου Επιχειρήσεων, σε εσπερίδα με θέμα την Λιτή/Απέριττη Παραγωγή (Lean Manufacturing), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Ινςτιτοφτο Διοικιςεωσ Παραγωγισ Προϊόντων & Τπθρεςιών (ΙΔΙΠ) & Ελλθνικό Φόρουμ ΠοιότθτασΠαρουςίαςθΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΣΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΢Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕιςθγθτισ Ζ. Ευαγγζλου – ΢φμβουλοσ Επιχειριςεων E: meva655@gmail.com Mob: 6934-781768Δεκ. 2015 Προςζγγιςθ για αφξθςθ παραγωγικότθτασ Ιςτορικά, δραματικι αφξθςθ παραγωγικότθτασ ζγινε με:  Εφαρμογι αρχών τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ (επιςτθμονικό Management)  Σεχνολογία και νζο εξοπλιςμό (θλεκτρικό)  Αυτοματιςμόσ (μαηικι παραγωγι)  Πλθροφορικι  ΡομποτικιΑγνοικθκε, επί μακρόν, θ αφξθςθ παραγωγικότθτασ που μπορεί να προζλκει από τθν βελτίωςθ του process και τθσ μεκοδολογίασ εργαςίασ (υπάρχει μεγάλο περικώριο βελτίωςθσ)Η βελτίωςθ αυτι είναι θ μοναδικι πρακτικι μζκοδο για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, ιδιαίτερα όταν θ επζνδυςθ ςε αυτοματιςμοφσ ι νζα τεχνολογία είναι απαγορευτικι ι αδφνατθ (υπθρεςίεσ) Ο εμπειρικόσ κανόνασ 40 : 40 : 20 Ειςφορά ςτθν παραγωγικότθτα:Από τθν παραγωγικι δομι τθσ επιχείρθςθσ και τθν διαχείριςθ τθσ διεργαςίασ, εξοπλιςμοφ, υλικών και πλθροφορίασΑπό τισ αλλαγζσ που κα επιφζρει θ επιχείρθςθ ςτον εξοπλιςμό και ςτθν παραγωγικι τεχνολογία40 %40 % Λιτι Παραγωγι20 % Από τθν απόδοςθ του εργαηόμενου Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα 1. ΢χεδιαςμόσ του process και του εξοπλιςμοφ • ΢χεδιαςμόσ γραμμισ παραγωγισ και ροι • Αυτοματιςμόσ • Δυναμικότθτα γραμμισ5. ΢χεδιαςμόσ & οργάνωςη εργαςίασ • Οργάνωςθ εργαςίασ • Περιβάλλον εργαςίασ • Δεξιότθτεσ προςωπικοφ20% 4. Προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ • Προγραμματιςμόσ παραγωγισ & ζλεγχοσ • Διαχείριςθ Α΄υλών & υλικών • ΢χζςεισ με προμθκευτζσ40%Λιτι ΠαραγωγιΠαραγωγικότθταΕιςερχόμενα40% ΕξερχόμεναProcess3. Διακφμανςη παραγωγήσ και απώλειεσ • Διαχείριςθ εξοπλιςμοφ • ΢υντιρθςθ • Ποιότθτα προϊόντων • Αλλαγζσ γραμμισ και set-up2. ΢χεδιαςμόσ προϊόντοσ • Συποποίθςθ μερών • Ποικιλία προϊόντοσ • Πολυπλοκότθτα προϊόντοσ ΢τάδια εφαρμογισ λιτισ παραγωγισ ςε βιομθχανικό περιβάλλον1Αναγνώριςθ απωλειώνΑναγνωρίηουμε τι προςκζτει «αξία» ςτο προϊόν και τι όχι2Συποποίθςθ παραγωγισΜειώνουμε τθν διακφμανςθ ςτθν παραγωγι3΢υνεχισ ροιΧωρίσ διακοπζσ, αναμονζσ, ςταματιματα. Αφξθςθ πραγματικοφ χρόνου παραγωγισ4΢φςτθμα παραγωγισ PullΠαραγωγι μόνο αυτά που ηθτοφνται, όταν ηθτοφνται5΢υνεχισ βελτίωςθ΢υνεχισ προςπάκεια για τελειότθτα, μειώνοντασ διαρκώσ τισ απώλειεσ. Η ςυμμετοχι των εργαηομζνων κεωρείται απαραίτθτθ Χρόνοσ παραγωγισ και απώλειεσ εξοπλιςμοφ Χρόνοσ παραγωγήσΔιακζςιμοσ χρόνοσ6 απώλειεσ εξοπλιςμοφ 1.Βλάβεσ μθχανών2.Πραγματικόσ παραγωγικόσ χρόνοσΑποτελεςματικόσ χρόνοσ3.Μειωμζνθ απόδοςθ ςτο startup4.Διακζςιμοσ παραγωγικόσ χρόνοσSetup και ρυκμίςεισΜικροςταματιματα και χρόνοσ αδράνειασ5.Μειωμζνθ ταχφτθτα λόγω προβλθμάτωνDowntime: ΢ταματιματα6. Απώλειεσ λόγω ελαττωματικών και ανακατεργαςίασSpeed Losses: Μειωμζνθ ταχφτθταDefects: Ελαττωματικά Απαραίτθτεσ ομάδεσ εργαλείωνΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟSMED/OTSΧΕΙΡΙ΢ΣΗ5(+1) sΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑAutonomous MaintenanceΜετρήςεισ εργαςίασΕςτιαςμζνη βελτίωςη Αντιμετώπιςθ απωλειών εξοπλιςμοφΒλάβεσ μθχανώνSetup και ρυκμίςεισΜειωμζνθ απόδοςθ ςτο startupΜικροςταματι ματαΜειωμζνθ ταχφτθτα΢υνεχήσ ροήSMED/OTSAutonomous MaintenanceΣυποποίηςη5(+1) sΜετρήςεισ εργαςίασΕςτιαςμζνη βελτίωςηΕλαττωματικά Δείκτθσ «υγείασ» μθχανισ - ΟΕΕ Overall Equipment EffectivenessΔιακεςιμότθτα (>90%)*1. Βλάβεσ 2. Set-up και ρυκμίςεισΕπίδοςθ (>95%)*1. Μικροςταματιματα Αδράνεια 2. Μειωμζνθ ταχφτθταΠοιότθτα (>99%)*1. Ελαττωματικά 2. Ελαττωματικά ςτθν ζναρξθΔιαθεςιμότητα: (Προγραμματιςμζνοσ χρόνοσ – νεκρόσ χρόνοσ) / προγραμματιςμζνοσ χρόνοσΕπίδοςη: Πραγματικι παραγωγι / Θεωρθτικι παραγωγι Ποιότητα: Ποςοςτό «καλών» προϊόντων (χωρίσ διορκώςεισ και ανακατεργαςία) / πραγματικι παραγωγι * Διεκνώσ άριςτο
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.