Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Το ΠΤ Πελοποννήσου του ΤΕΕ επιμελήθηκε τη σύνταξη ενός χρήσιμου, συνοπτικού και ευκολόχρηστου οδηγού για την "Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα". Το κείμενο περιλαμβάνει hyperlinks για την άμεση πρόσβαση στις αναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις.

Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα ΠελοποννήσουΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΕπιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα2 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα ΠελοποννήσουΠΙΝ ΑΚ ΑΣ ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ ------------------------------------------------------------------------------- 5 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ----------------------------------------------------------------------- 9 3.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ----------------- 9 3.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ------------------------------- 10 4. Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ.------------------------------------------------------------------------------------ 11 4.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ---------------------------------------------------------- 12 4.1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΥ -------------------------------------------------------------------- 13 4.1.2 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ------------------------------------------- 14 4.1.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ --------------------------------- 15 4.1.4 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ------------------------------------------------ 16 4.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ------------------------------------------------------- 17 5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ------------------------------------------------------- 18 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ---------------------------------------- 19 7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ------------------------------------------------------------------ 20 7.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ---------------------------- 20 7.1.1 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ---------------------------------- 20 7.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ--------------------------------------- 20 7.1.3 OΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ --------------------------------------- 20 7.1.4 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ------------------------------------------------ 21 7.1.5 ΑΕΡΙΣΜΟΣ --------------------------------------------------------------------------------- 21 7.1.6 ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ---------------------------------------------- 22 7.1.7 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ --------------------------------------------------------------------------- 22 7.1.8 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣMΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Α Ξ Ι Ο ------------------------- 22 7.1.9 ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ ---------------------------------------------------------------------- 23 7.1.10 OΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ------------------------------------- 23 7.1.11 ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑMΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ----------------------------------------- 24 7.1.12 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -------- 24 7.1.13 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -------------------------------------------------------------------- 24 7.1.14 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΟΦΥΛΑΚΙΑ ----------------------------------------------- 25 7.1.15 ΝΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ) ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ------------------------------------ 25 7.1.16 ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ --------------------------------------------------- 26 7.1.17 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥMΑΤΑ ----------------------------------------- 26 7.1.18 ΈΓΚΥΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΕΣ MΗΤΕΡΕΣ ----------------------------------------- 26 7.1.19 ΕΡΓΑΖΟMΕΝΟΙ MΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ------------------------------------------- 26 7.1.20 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ----------------------------------------------------------------- 27 7.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.2.1 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ---------------------------------- 28 7.2.2 ΘΥΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------- 28 7.2.3 ΕΞΑΕΡΙΣMΟΣ ----------------------------------------------------------------------------- 28 7.2.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ --------------------------------------------------------------------------- 28 7.2.5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣMΟΣ -------------------------------------------- 28 7.2.6 ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ---------------------------------- 29 7.2.7 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 29 7.2.8 ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ ---------------------------------------------------------------------- 29 7.2.9 OΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ------------------------------------------------------------------- 30 3 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα 7.2.10 EΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ---------------------------------------------------------------- 30 7.2.11 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ----------------------------------- 30 7.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ------------------------------------------------------------------------------------- 31 7.3.1 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ --------------------------------- 31 7.3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟMΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -------------------------------------- 31 7.3.3 ΑΤMΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ----------------------------------------------------- 31 7.3.4 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙMΕΝΩΝ ------------------------------------------------------------ 32 7.3.5 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ------------------------------------------------------------------- 32 7.3.6 IΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ---------------------------------------------------------- 32 7.3.7 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ --------------------------------------------------------------- 33 7.3.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, MΗΧΑΝΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣMΟΣ ---------------------------------- 33 7.3.9 OΧΗΜΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ----------------------------------------------------------------------------- 34 7.3.10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ------------------------------------------------------------ 34 7.3.11 ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΧΩMΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 7.3.12 ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣMΟΙ ΑΠΟ MΕΤΑΛΛΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕMΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣMΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ----------------------------------------- 35 7.3.13 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΡΑΓMΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑMΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -------------------------------------------------------------------------------------------- 36 7.3.14 EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ --------------------------------------------------------------- 36 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ------------------------------------------------------------------------------ 37 8.1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ --------------------------------------------------------------------------------------- 37 8.2 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ -------------------------------------------------------------------------------------- 38 8.3 ΣΧΟΙΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ -------------------------------------------------------------------------------------------- 404 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων εντός εργοταξίου, αποτελεί υποχρέωση του Επιβλέποντος μηχανικού και του κατασκευαστή. Εκ φύσεως ένα εργοτάξιο κρύβει κινδύνους για το σύνολο του προσωπικού ακόμα και του πιο καταρτισμένου. Η εκ των προτέρων αναγνώριση τους, ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας, ο συστηματικός έλεγχος τήρησης τους και η αναθεώρηση τους όταν αυτόν κριθεί απαραίτητο, συνθέτουν το τετράπτυχο της ολοκλήρωσης ενός έργου χωρίς ατυχήματα. Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστούν όροι βάσει των οποίων διαρθρώνεται η νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας σε εργοτάξια. Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο: Κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο. Ενδεικτικός κατάλογος οικοδομικών εργασιών και εργασιών πολιτικού μηχανικού: 1. Εκσκαφές 2. Χωματουργικές εργασίες 3. Κατασκευές 4. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων 5. Διαμόρφωση ή εξοπλισμός 6. Μετατροπές 7. Ανακαινίσεις 8. Επισκευές 9. Διαλύσεις 10. Κατεδαφίσεις 11. Έκτακτη συντήρηση 12. Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισμού 13. Εξυγίανση Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην §2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). Κύριος του έργου: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο.5 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα Ανάδοχος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασμό του κυρίου του έργου. Ο όρος του ανάδοχου αναλύεται περαιτέρω ως: Εργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό και προκειμένου για δημόσια έργα ο ανάδοχος όπως αυτός ορίζεται στο Αρθ-3 του Ν-1418/84. Υπεργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του. Μελετητής: Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη μελέτη του έργου. Συνεργείο θεωρείται κάθε πρόσωπο ή σύνολο προσώπων που εκτελεί μια συγκεκριμένη αυτοτελή εργασία κατά την εκτέλεση του έργου (πχ σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικά κ.α.) Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε απότομο γεγονός που προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργαστεί, εφόσον αυτό προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργαστεί [για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το εργατικό ατύχημα εξομοιώνεται και η επαγγελματική ασθένεια. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέξουν για να θεωρηθεί ένα συμβάν εργατικό ατύχημα οι εξής: 1. Το συμβάν να είναι βίαιο 2. Το συμβάν να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή επ’ αφορμή αυτής (π.χ. μεταφορά εργαζομένων στον τόπο εργασίας). 3. Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή σύνδεσμος μεταξύ του επισυμβάντος γεγονότος και της εργασίας. 4. Η πρόκληση του βίαιου συμβάντος να μην οφείλεται σε πρόθεση του εργαζομένου. 5. Το συμβάν να προκαλεί αδυναμία του εργαζομένου για εργασία πέραν των τριών (3) ημερών. (Πηγή: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.)6 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Σύμφωνα με την «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Σ.Ε.Π.Ε. 2011» διαπιστώθηκε πως, παρά τη σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας που ελάμβανε χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων στον κλάδο των κατασκευών επί του συνόλου εξακολουθούσε να είναι υψηλό, και μάλιστα υψηλότερο του 2009 (περίπου 55% επί του συνόλου των θανατηφόρων έναντι 51% του 2009). Τα κύρια αίτια ήταν: •πτώσεις από ύψος εξαιτίας πρόχειρων ή ελλιπώς συναρμολογημένων σκαλωσιών, ή πτώσεις από ανοίγματα, φρεάτια, φωταγωγούς, κλιμακοστάσια, πέρατα πλακών που δε διέθεταν προφυλάξεις κ.λπ.•ηλεκτροπληξίες κυρίως λόγω επαφής ή προσέγγισης με το εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ της μπούμας γερανοφόρων οχημάτων ή αντλιών σκυροδέματος ή ακόμα και υλικών (π.χ. ράβδοι οπλισμού) κατά τη χειρωνακτική διακίνησή τους.• καταπλακώσεις από καταρρεύσεις πρανών ή πλαϊνών εκσκαφής. Οι εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγείλει κάθε εργατικό ατύχημα: 1. Στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή χωρίς αναβολή και με το ταχύτερο μέσο. 2. Επίσης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 24ώρες. Όπου δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας, η αναγγελία πρέπει να γίνει στην οικεία Αστυνομική Αρχή. Πρότυπο έντυπο αναγγελίας ατυχήματος εδώ. 3. Για να αναγνωριστεί το ατύχημα από το ΙΚΑ, είτε πρόκειται για εργατικό είτε εκτός εργασίας είναι απαραίτητο να αναγγελθεί εμπρόθεσμα στις υπηρεσίες του. Η προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος στο ΙΚΑ πρέπει να γίνει μέσα σε 5 μέρες από το ατύχημα. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του ΙΚΑ πρέπει να το αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που έλαβαν γνώση. Συγκεκριμένα: Κάθε ατύχημα που γίνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή την αδυναμία για την συνέχιση της εργασίας ή το θάνατο του ασφαλισμένου, αναγγέλλεται υποχρεωτικά στο Ίδρυμα από τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπο του, από τον παθόντα ασφαλισμένο και σε περίπτωση αδυναμίας του ή θανάτου του, από τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα απ' αυτό, από τον γιατρό που έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάθε υπάλληλο του Ι.Κ.Α., επίσης και από οποιοδήποτε τρίτο που έλαβε γνώση. Η δήλωση μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η δήλωση γίνεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο που συνέβη το ατύχημα υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.. Αν εκεί δεν εδρεύει Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α., η δήλωση γίνεται στην Αστυνομική Αρχή, η οποία την διαβιβάζει στο πλησιέστερο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.. Με την αναγγελία εργατικού ατυχήματος εξομοιώνεται κάθε αίτηση, δήλωση κλπ που υποβάλλεται σε Υπηρεσία του Ι.Κ.Α., εφ όσον σ' αυτή μνημονεύεται συγκεκριμένα το ατύχημα και ταυτόχρονα περιγράφονται τα περιστατικά τα οποία συνιστούν εργατικό ατύχημα. Η προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος στο Ι.Κ.Α. πρέπει να γίνει μέσα σε 5 μέρες από το ατύχημα. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του Ι.Κ.Α. πρέπει να το αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που έλαβαν γνώση. (Πηγή: ΓΣΕΕ - Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων)7 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η νομοθεσία για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια είναι όπως συνήθως διασκορπισμένη και χωρίς κωδικοποίηση. Τμήμα των σε ισχύ νομοθετημάτων: Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α’/26.08.1980) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α’/16.09.1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού» Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/15.09.1983) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» Υ.Α. 130646/1984 (ΦΕΚ 154/Β’/19.03.1984) «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας» Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α’/18.04.1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση ισχύ μ’ αυτή» Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α’/02.05.1989) «Υγιεινή και ασφάλεια σε υπόγεια τεχνικά έργα» Εγκύκλιος 130159/1997 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»8 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κατά την εκπόνηση της μελέτης έργου για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ορίζεται (από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει από τον κύριο του έργου) ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα ασφαλείας Δικαίωμα ορισμού ως συντονιστής έχει το άτομο που έχει το δικαίωμα υπογραφής της συγκεκριμένης μελέτης. (§1 άρθρο 5 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996)). Μπορεί δηλαδή να είναι και ο ίδιος ο μελετητής. Οι υποχρεώσεις του συντονιστή σε θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση μελέτης έργου είναι: 1. Συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996)) ήτοι: a. Προγραμματισμός εργασιών που διεξάγονται ταυτόχρονα b. Πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών 2. Κατάρτιση ή ανάθεση κατάρτισης του σχεδίου ασφαλείας και υγείας (Σ.Α.Υ.) και του φακέλου ασφαλείας και υγείας (Φ.Α.Υ.). Την ευθύνη της μη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. ή/και του Φ.Α.Υ. έχει το πρόσωπο που ορίζει τον συντονιστή.9 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα 3.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά την εκτέλεση του έργου για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ορίζεται (από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει από τον κύριο του έργου) ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα ασφαλείας Δικαίωμα ορισμού ως συντονιστής έχουν τα άτομα που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις περί τεχνικών ασφαλείας. (§1 άρθρο 6 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996)). Ο συντονιστής ασφαλείας μπορεί να είναι παράλληλα και τεχνικός ασφαλείας ΧΩΡΙΣ όμως να συμψηφίζεται ο χρόνος απασχόλησης. (§2 άρθρο 6 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996)). Οι υποχρεώσεις του συντονιστή σε θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου είναι: 1. Συντονισμός γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας με σκοπό την προγραμματισμό των διαφόρων εργασιών ή φάσεων εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 2. Μεριμνά έτσι ώστε οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τα παρακάτω: a. διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη υγιεινής. b. οριοθέτηση των ζωνών μετακίνησης και κυκλοφορίας. c. ορισμός συνθηκών μεταφοράς υλικών. d. συντήρηση, έλεγχο πριν την πρώτη χρήση και περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μηχανικών διατάξεων. e. οριοθέτηση και διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης υλικών. f. την αποθήκευση και απομάκρυνση επικίνδυνων ή άχρηστων υλικών και αποκομιδή απορριμμάτων. g. αναπροσαρμογή του χρονικού προγραμματισμού του έργου h. τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων i. τις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο χώρο μέσα ή κοντά στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο. 3. Λαμβάνει μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα IV του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996) 4. Λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις του συντονιστή ασφαλείας και του γιατρού ασφαλείας. 5. Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε πρόσωπα που έχουν την σχετική άδεια.10 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου4. Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ. Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου. Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην αρμόδια ΥΔΟΜ για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Σε δημόσια έργα και εφόσον δεν απαιτείται οικοδομική άδεια αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ φυλάσσονται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου για όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Κατά τις πιθανές αγοραπωλησίες κάθε νέος ιδιοκτήτης πρέπει να μεριμνά για να περιέλθει στη διάθεση του αντίγραφο του ΦΑΥ.11 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα 4.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ υπάρχει όταν: 1. Σε εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία 2. Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). Αναλυτικά: i. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου. ii. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. iii. Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχόμενων ή επιτηρουμένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο Αρθ20 της κοινής Υπουργικής Αποφ-Α2στ/1539/13-5-85 "Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΦΕΚ-280/Β). iv. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης. v. Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες. vi. Εργασίες καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή. vii. viii. Εργασίες με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα. ix. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. x. Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων. 3. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα με το παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). (δες παράγραφο 3.1.2 του παρόντος σημειώματος) Στο ΣΑΥ περιγράφονται και διευκρινίζονται οι κανόνες που θα εφαρμοσθούν στο εργοτάξιο και ειδικά μέτρα για τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996) (δες αναλυτικά παραπάνω από i-x)12 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου4.1.1ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΥΤο ΣΑΥ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: i. Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. ii. Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις. iii. Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. iv. Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις. v. Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. vi. Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. vii. Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και ΑΔ βοηθειών. viii. Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Δίνεται ένας ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων ενός ΣΑΥ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ i. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ii. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ a. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ b. ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ c. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ d. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ i. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ii. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 9. ΥΓΙΕΙΝΗ 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 11. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΚΟΙΝΗΣΟ παραπάνω πίνακας περιεχομένων είναι ενδεικτικός και μπορεί να εμπλουτιστεί. Γενικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως το ΣΑΥ δεν είναι ένα copy-paste έγγραφο αλλά πρέπει να συντάσσετε μονοσήμαντα για κάθε έργο.13 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα4.1.2ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΠροκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). Η προβλεπόμενη διαβίβαση της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email. Αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας είναι εκείνες της τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης τα στοιχεία των οποίων εμφαίνονται, κάθε φορά εδώ. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ημερομηνία διαβίβασης: 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: 3. Αριθμός αδείας (ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): 4. Κύριος(οι), του έργου [όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 5. Είδος του έργου: 6. Ανάδοχος(οι) [όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 7. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου [όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 8. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου [όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο: 10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου: 11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο: 12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουμένων στο εργοτάξιο: 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί: Υπόδειγμα για την εκ των προτέρων γνωστοποίηση εδώ.14 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου4.1.3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥΤο περιεχόμενο του εργοταξιακού φαρμακείου ορίζεται από το ΠΔ 1073/1981 και συγκεκριμένα στο άρθρο 110. Γίνεται κατηγοριοποίηση των ποσοτήτων αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων ενώ προβλέπεται επιπλέον υλικό για περιοχές εκτός πόλης. Για τα υπόγεια έργα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και ορίζονται στο άρθρο 31 του ΠΔ 225/1989. Ελάχιστο απαιτούμενο ιατροφαρμακευτικό υλικό εντός πόλης. α/αΕίδοςΠοσότητα / Αριθμός εργαζομένων 1-2526-5051-1001Αλοιφή για κάψιμο1232Εισπνεύσιμη αμμωνία1233Αποστειρωμένες γάζες σε διάφορα μεγέθη1234Επίδεσμος γάζας2465Τριγωνικός επίδεσμος1116Λευκοπλαστ ρολλό2227Ψαλίδι1118Τσιμπίδα1119Ύφασμα λεπτό καθαρισμού11110Αντισηπτικό διάλυμα11111Ελαστικός επίδεσμος11112Αντισταμινική αλοιφή11113Σπασμολυτικό11114Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης παροχής Α’ βοηθειών111Επιπλέον εκτός πόλης α/αΕίδοςποσότητα1Αντιοφικός ορός12Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα13Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσης 5cc3 τεμάχια4Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσης 10cc3 τεμάχια5Αντιδιαρροϊκά1 κουτί6Αντιόξινα1 κουτί15 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα Οι απαιτήσεις τροποποιούνται σε εργοτάξια με πάνω από 100 άτομα και αναλόγως της απόστασης από νοσοκομείο μπορεί να απαιτηθεί ακόμα και πρόχειρο ιατρείο. Θα πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλους ότι η χρήση των υλικών ή/και των συσκευών του φαρμακείου θα πρέπει να γίνεται υπό αυστηρούς όρους και πάντα σε συνεργασία έστω και μέσω τηλεφώνου με γιατρό ή το ΕΚΑΒ. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να εξετάζετε το σύνολο των υλικών ως προς την ημερομηνία λήξης τους. Το φαρμακείο τοποθετείται σε χώρο σκιερό, χωρίς υγρασία, άμεσα προσβάσιμο. Επί του φωριαμού καλό είναι να υπάρχει κολλημένο τηλέφωνο γιατρού.4.1.4ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΟι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων. Ως δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω: 1. Χαμηλή θερμοκρασία 2. Υψηλή θερμοκρασία 3. Έντονος άνεμος 4. Έντονη βροχόπτωση 5. Χιονόπτωση κ.α. Οι ενέργειες που πρέπει να προβλέπονται στο ΣΑΥ ξεκινούν από απλές ενέργειες όπως αύξηση των διαλλειμάτων, χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού κ.λπ. και φτάνουν μέχρι την διακοπή των εργασιών. Μπορεί να αποφασισθεί αλλαγή των ωραρίου εργασίας σεβόμενοι πάντα τις ώρες κοινής ησυχίας.16 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 4.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΦΑΥ περιλαμβάνει τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου καθώς και στοιχεία για θέματα ασφαλείας, υγείας, υγιεινής, καθαριότητας, συντήρησης, μετατροπής κ.λπ.. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα, στην πυρασφάλεια κ.λπ.. Δίνεται ένας ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων ενός ΦΑΥ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΟΔΗΓΙΩΝ17 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) τηρείται στους χώρους εργασίας και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Δεν απαιτείται η θεώρηση του στην αρμόδια υπηρεσία. Πρότυπο ΗΜΑ εδώ. Θα πρέπει να εκτυπωθεί μπρος πίσω και να δεθεί ως βιβλίο. ΗΜΑ τηρείται σε τεχνικά έργα που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10000 κατοίκων ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή άνω των 1000m 3 και εφόσον απαιτείται άδεια από αρμόδια αρχή. Υποχρέωση για ενημέρωση του ΗΜΑ έχουν: 1. Ο επιβλέπων μηχανικός 2. Οι υπόχρεοι για την διενέργεια τακτικών ελέγχων ή δοκιμών. Δυνατότητα για την ενημέρωση του ΗΜΑ έχουν: 1. Τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα (Επιθεωρητής εργασίας κ.λπ.) Κάθε μία εγγραφή θα πρέπει να φέρει τα εξής: 1. Ημερομηνία 2. Ιδιότητα στο εργοτάξιο 3. Την διαπίστωση 4. Την πρόταση για τα προτεινόμενα μέτρα (στο αντίστοιχο πεδίο, εφόσον απαιτούνται) 5. Υπογραφή Κάθε ένας με έννομο συμφέρον δύναται να λάβει αντίγραφα του ΗΜΑ με μέριμνα του εργολάβου ή υπεργολάβου ή όταν αυτοί δεν υπάρχουν με μέριμνα του κυρίου του έργου. Υπάρχει δυνατότητα σύμπτυξης του βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας με το ΗΜΑ εφόσον υπάρχει σαφήνεια ως προς τις καταχωρούμενες εγγραφές-υποδείξεις, την ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στη σχετική υπόδειξη κλπ Ειδικότερα για το βιβλίο υποδείξεων η πρώτη αναγραφή που γίνεται από τον τεχνικό ασφάλειας ή/ και τον ιατρό εργασίας αφορούν την από αυτούς ανάληψη υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης αναγράφοντας και την σχετική ημερομηνία ή/και ώρα θέτοντας την σχετική σφραγίδα τους.18 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των τεχνικών έργων στις 3 κατηγορίες Α, Β και Γ και η απαίτηση Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Έργου (Γ.Ε.)Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ελάχιστες ώρες απασχόλησης ανά κατηγορία και ανά πλήθος εργαζομένων.19 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακάτω θα δοθεί η λίστα ενεργειών σε μία προσπάθεια διασφάλισης της ελάχιστης στάθμης ασφάλειας σε ένα εργοτάξιο, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα IV του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α’/29.08.1996). Είναι περιττό να αναφερθεί ότι κάθε εργοτάξιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που πέρα από την φύση του προς εκτέλεση έργου έχουν να κάνουν με την τοποθεσία, την εποχή, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ..7.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 7.1.1ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ•Τα υλικά, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα µπορούσε κατά τις µετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων πρέπει να σταθεροποιείται µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.•H πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασµένη από υλικά µη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται µόνο εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισµός ή τα κατάλληλα µέσα προκειµένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή.7.1.2ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ•Oι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να χρησιµοποιούνται ούτως ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στους εργαζοµένους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή.•Κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της διανεµόµενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε τµήµατα της εγκατάστασης.7.1.3OΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ• •Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να µπορούν να εκκενώνονται γρήγορα και υπό συνθήκες µέγιστης ασφάλειας για τους εργαζόµενους.•20Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραµένουν ελεύθερες και να οδηγούν µε το συντοµότερο δυνατό τρόπο σε ασφαλή περιοχή.Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις του εργοταξίου και των χώρων εργασίας, καθώς και από το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να βρίσκονται εκεί. Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου •Oι ειδικές οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το Π.Δ. 105/95 “Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK” (67/A). Η σήµανση αυτή πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεία.•Oι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδροµοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σ’ αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικεiµενα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα στιγµή.•Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισµό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης.7.1.4ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ•Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και τη χρήση των χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιουµένων ουσιών και υλικών καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθµός κατάλληλων πυροσβεστικών µέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήµατα συναγερµού.•Τα εν λόγω πυροσβεστικά µέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήµατα συναγερµού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να πραγµατοποιούνται δοκιµές και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.•4.3. Tα µη αυτόµατα (χειροκίνητα) πυροσβεστικά µέσα πρέπει να είναι εύκολα προσιτά, εύχρηστα και να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το π.δ. 105/95 “Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK” (67/A). H σήµανση αυτή πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεiα.7.1.5ΑΕΡΙΣΜΟΣ•Λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν οι εργαζόµενοι, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα σε επαρκείς ποσότητες.•Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση αερισµού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας και να µην εκθέτει τους εργαζόµενους σε ρεύµατα αέρα που βλάπτουν την υγεία.•Πρέπει να προβλέπεται σύστηµα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζοµένων.21 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα7.1.6ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ•Oι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθµες βλαβερές για την υγεία τους ούτε σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατµοί, σκόνες).•Eάv οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή, τέλος, να είναι εύφλεκτος, o αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να ελέγχεται και πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου.•Oι εργαζόµενοι δεν πρέπει σε καµιά περiπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη ατµόσφαιρα κλειστού χώρου και πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται συνεχώς από έξω και να λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειµένου να µπορεί να τους παρασχεθεί αποτελεσµατική και άµεση βοήθεια.7.1.7ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΗ θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρiνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού κατά το χρόνο εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις εφαρµοζόµενες µεθόδους εργασίας, τη σωµατική προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και τις κλιµατολογικές συνθήκες των εποχών του έτους. 7.1.8 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ••Oι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του προβλεπόµενου φωτισµού να µη δηµιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος.•22Oι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισµό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς µε τεχνητό φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ηµέρας δεν επαρκεί, εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται φορητές πηγές φωτισµού µε προστασία κατά των κραδασµών. Το χρώµα του τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλοιώνει ή να επηρεάζει την οπτική αντίληψη των σηµάτων ή των πινακίδων σήµανσης.Oι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους οποίους οι εργαζόµενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε φωτισµό ασφαλείας επαρκούς έντασης. Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου7.1.9ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ•Oι συρόµενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφάλειας το οποiο να αποτρέπει τον εκτροχιασµό και την πτώση τους.•Oι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα ασφάλειας, το οποίο να τις εµποδίζει να ξαναπέφτουν.•Oι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να επισηµαίνονται κατάλληλα.•Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται κυρiως για την προσπέλαση οχηµάτων, και εφόσον η διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, πρέπει να υπάρχουν θύρες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισηµαινόµενες και µονίµως ελεύθερες.•Oι µηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχήµατος για τους εργαζόµενους και να έχουν, για περίπτωση κινδύνου, µηχανισµούς ακινητοποίησης εύκολα αναγνωρίσιµους και προσιτούς και να µπορούν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, να ανοίγουν µε χειροκίνητο µηχανισµό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόµατα.7.1.10 OΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ•Oι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαµβάνονται τα κλιµακοστάσια, οι σταθερές κλίµακες, οι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, να τοποθετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται εύκολα, µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον προορισµό τους, χωρίς οι εργαζόµενοι που απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο.•υπολογισµός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή/και εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων και εκείνων όπου πραγµατοποιούνται φορτώσεις και εκφορτώσεις, πρέπει να γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό χρηστών και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον διά των εν λόγω οδών κ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.