Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023

Κείμενο διαβούλευσης, το οποίο ανακοινώθηκε από τον κ. Σπίρτζη, μια μέρα πριν από την παραίτηση της κυβέρνησης (28 ΑΥΓ 15). Οι αλλαγές που προβλέπονται στο ΣΝ είναι πρωτοφανείς!

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΆρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες αυτών, που ανατίθενται από, αναθέτουσες αρχές ή υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ή από φυσικά ή από νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και λειτουργίας και προς ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας. 2. Από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 10 του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται: A) Οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας του Ν. 3978/2011 (Α΄ 137), συμπεριλαμβανομένων και των εξαιρέσεων του άρθρου 17 αυτού, Β) Οι συμβάσεις του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας καιΆρθρο 2 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών 1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών».1 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών».3.Μετά το άρθρο 53 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθενται άρθρα 53Α, 53Β, 53Γ, και 53Δ ως εξής: « «Άρθρο 53Α Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών 1.Οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης είναι: α. Η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, με προγραμματισμό έργων εθνικού επιπέδου σε ετήσια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, β. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων (εικοσαετών) προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και της αναθεώρησής τους ενδιάμεσα, εφόσον απαιτείται, γ. Η προώθηση με συγκεκριμένες δράσεις της υλοποίησης του στόχου ανάδειξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως επιτελικού δημόσιου φορέα στον τομέα υλοποίησης των Δημόσιων Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας, δ. Η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η ένταξή τους στα προγράμματά της, η μέριμνα για την πρόοδο και την αναθεώρησή τους. ε. Η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των δράσεων – προγραμμάτων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. στ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η μελέτη και ο προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών, όταν και εφόσον απαιτηθεί. ζ. Η διερεύνηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της, καθώς και η σύνταξη προτάσεων για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των ηλεκτρονικών συστημάτων, των μητρώων και των λοιπών διαδικασιών του παρόντος νόμου, η. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, και έργων παραχώρησης, θ. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων έργων παραχώρησης, ι. Η υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και συμβάσεων έργων παραχώρησης με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), 2 ια. Η τήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Αρχείων τεχνικού αντικειμένου των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, των αρχείων ηλεκτρονικών τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών. ιβ. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα Διεθνών Διαιτησιών. ιγ. Η μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη θεμάτων, καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για προώθηση των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης. 2.Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημόσιων Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες: α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων β. Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων γ. Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων Επιπλέον των τμημάτων από τα οποία συγκροτείται κάθε Διεύθυνση, όπως ορίζονται στα άρθρα 53Β, 53Γ και 53Δ, σε κάθε διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων, την τήρηση, φύλαξη και ταξινόμηση του τεχνικού αρχείου μελετών και έργων, καθώς και την χορήγηση αντιγράφων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μεριμνά για την ενιαία γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων. Άρθρο 53Β Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων είναι η συλλογή και αξιολόγηση της τεχνικής πληροφορίας που αφορά σε έργα τοπικής, περιφερειακής, και εθνικής κλίμακας, με στόχο την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης, και μακροπρόθεσμης διάρκειας, καθώς και η εποπτεία της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης. 2.Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης Προγραμμάτων β. Τμήμα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων3 3.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης Προγραμμάτων περιλαμβάνονται: α. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων από τα Τμήματα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων, και Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, της ίδιας Δ/νσης καθώς και άλλων αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων. β. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών Προγραμμάτων που αφορούν στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών. γ. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή με στόχο την ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων φορέων, ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών Προγραμμάτων που αφορούν στα τεχνικά έργα που δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. δ. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων εικοσαετών προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της αναθεώρησής τους ενδιάμεσα, εφόσον απαιτείται. ε. Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της και η εποπτεία του τρόπου υλοποίησής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της ποιότητας των έργων. στ. Ο συντονισμός της τεχνικής εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η μέριμνα για τη σύνταξη κανονισμού εποπτείας ανά φορέα. ζ. Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός σύναψης δανείων με διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης για τη μελέτη και κατασκευή έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, και η παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων που συνάπτονται. η. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών και η εποπτεία κατασκευής έργων ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που δεν εντάσσονται ως σύνολο στις αρμοδιότητες άλλων Γενικών Διευθύνσεων. θ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. ι. Η υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού της παρ. 22 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.4.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων περιλαμβάνονται: α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος. 4 β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που προκύπτουν κατά τη χρήση του, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. γ. Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς επίσης και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλου αναγκαίου προσδιορισμού αναζήτησης, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή αναθεώρηση των τεχνικών έργων και τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων. δ. Η διασφάλιση της πρόσβασης στα στοιχεία του Συστήματος, η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή. στ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.5.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων περιλαμβάνονται: α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος. β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που προκύπτουν κατά τη χρήση του με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. γ. Η συλλογή αρχειακού υλικού από τις αναθέτουσες αρχές και η τροφοδότηση του συστήματος με τα στοιχεία του και αφορούν σε δημόσια έργα τοπικής, περιφερειακής, ή εθνικής κλίμακας και έχουν περαιωθεί σε βάθος χρόνου τριακονταετίας. δ. Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων. ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή. στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.Άρθρο 53Γ Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων5 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων είναι η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής, με ενιαίο τρόπο, των διαγωνισμών ανάθεσης των τεχνικών έργων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και η τήρηση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου. 2.Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών β. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται: α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών. β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών. γ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ. δ. Η αξιολόγηση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων και η ανατροφοδότηση του συστήματος. ε. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών. στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης περιλαμβάνονται: α.Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων παραχώρησης. β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων παραχώρησης. γ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων έργων παραχώρησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ. δ. Η αξιολόγηση διαγωνισμών συμβάσεων έργων παραχώρησης και η 6 ανατροφοδότηση του συστήματος. ε. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβάσεων έργων παραχώρησης. στ. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων παραχώρησης. ζ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται: α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου. β. Η μέριμνα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. γ. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή. δ. Η επικοινωνία με τους χρήστες του συστήματος με στόχο την επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση του. ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.Άρθρο 53Δ Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων 1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Αρχείων είναι η συλλογή, ταξινόμηση, φύλαξη και ανάδειξη όλων των φυσικών στοιχείων τεχνικού αντικειμένου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η υποστήριξη για ψηφιοποίηση των απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τήρηση των αρχείων των Τμημάτων του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η μέριμνα εκδόσεων σχετικά με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η λειτουργία της βιβλιοθήκης. Επιπλέον παρέχει υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα Διεθνών Διαιτησιών. 2.Η Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων β. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών γ. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 7 δ. Τμήμα Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών. 3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων περιλαμβάνονται: α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού αντικειμένου που αφορούν σε έργα (συμπεριλαμβανομένων και των έργων παραχώρησης), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων, και η παροχή αρχειακού υλικού στον τεχνικό κόσμο. δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων για την πληρότητα και ορθότητα τροφοδότησης των στοιχείων της εφαρμογής. 4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται: α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού αντικειμένου που αφορούν σε Μελέτες και Τεχνικές Υπηρεσίες, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων και η παροχή αρχειακού υλικού στον τεχνικό κόσμο. δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων για την πληρότητα και ορθότητα τροφοδότησης των στοιχείων της εφαρμογής. ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων της Διεύθυνσης.5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται: α. Η μέριμνα για εκδόσεις σχετικά με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών β. Η μέριμνα για τη φύλαξη, ταξινόμηση, συντήρηση του αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης. γ. Η παροχή αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης στο κοινό. δ. Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό του αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης με εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία με στόχο της προώθηση της επιστημονικής τεχνικής έρευνας. 8 ε. Η συνεργασία με ιδιωτικά αρχεία και η αποδοχή δωρεών αρχείων. στ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Αναγνωστηρίου.6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών περιλαμβάνονται: α. Η συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρμοδιότητες συνευθύνης του Τμήματος για την ορθή διεξαγωγή των Διεθνών Διαιτησιών. β. Η τήρηση του καταλόγου διαιτητών και η κατ’ έτος επικαιροποίησή του. γ. Η σύνταξη της ύλης των σεμιναρίων και των εξετάσεων γνωστικού αντικειμένου μηχανικού, που οδηγούν στην απόκτηση δικαιώματος Διαιτητή διεθνούς Διαιτησίας. δ. Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη διεξαγωγή της Διαιτησίας και η γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας. ε. Η μέριμνα για τον υπολογισμό της αμοιβής των Διαιτητών που έχουν διεξάγει διεθνή Διαιτησία. στ. Η προώθηση του Φορέα σε διεθνές επίπεδο και η αναζήτηση πεδίου εφαρμογής και συνεργασίας με ξένα κράτη. ζ. Η μέριμνα διοικητικής, οργανωτικής και οικονομικής υποστήριξης για την επίλυση ζητημάτων του Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών.» »Άρθρο 3 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε) 1.Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων από την έναρξη εργασιών τους μέχρι και την οριστική παραλαβή τους. 2.Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα για κάθε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο, όλα τα επιμέρους στοιχεία που το χαρακτηρίζουν σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο κύριος του έργου, ο φορέας υλοποίησης, οι αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η ομάδα μελέτης, το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας μελέτης, η ομάδα επίβλεψης το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας επίβλεψης, η ομάδα τεχνικού συμβούλου το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας τεχνικού συμβούλου, οι συντελεστές παραγωγής του(ανάδοχοι, κατασκευαστές, υπεργολάβοι, όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που 9 εμπλέκονται στην κατασκευή του, το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε φυσικού προσώπου, όλα τα μηχανήματα), οι συντελεστές διοίκησής του (επιβλέποντες, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ), η κατηγορία του έργου, ο τίτλος του, το φυσικό αντικείμενο (ποιοτικά και ποσοτικά), ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο προϋπολογισμός του, η σύμβαση ανάθεσης του έργου, τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί και οι πληρωμές, οι πιστοποιήσεις, οι διοικητικές πράξεις ελέγχου, οι ενδεχόμενες διακοπές εργασιών κ.α. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ., δύναται να προστίθενται στα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου επιπλέον στοιχεία προσδιοριστικά του έργου, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω. 3.Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και υλοποίησής τους διασυνδέεται λειτουργικά: α) με την ηλεκτρονική εφαρμογή του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τα κτιριακά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, β) με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160), γ) με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), δ) με την εφαρμογή Ηλεκτρονικoύ Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 3 του παρόντος, ε) με την εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων του άρθρου 5 του παρόντος στ) με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του παρόντος ζ) με το σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε., η) με το πρόγραμμα Διαύγεια και θ) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 4. Η συμπλήρωση των στοιχείων για τα ιδιωτικά έργα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), ενώ για τα δημόσια έργα με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της διευθύνουσας υπηρεσίας. 5. Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τεχνικό έργο είναι η καταχώρηση των στοιχείων της παραγράφου 2 στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. 6.Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς επίσης και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλης αναζήτησης αναγκαίου προσδιορισμού.10 7. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται κατά προτεραιότητα τα εν εξελίξει έργα που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη οριστικά και συγκεκριμένα για τα μεν δημόσια τεχνικά έργα η καταχώρηση γίνεται από τα αρμόδια όργανα των διευθυνουσών υπηρεσιών και για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα από τους κατασκευαστές. 8.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των κατά περίπτωση καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε., στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό και χρήσης των πληροφοριών που τηρούνται σε αυτό, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω. 9. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ. προσδιορίζονται τα ακριβή στοιχεία που συμπληρώνονται από κάθε υπηρεσία και εντάσσονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 9.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Άρθρο 4 Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) 1.Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ), στο οποίο καταγράφονται όλα τα εκτελεσμένα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, τα οποία έχουν παραληφθεί οριστικά, και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62). 2.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 3 του παρόντος και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 5 του παρόντος και τροφοδοτείται διαλειτουργικά με τα δεδομένα τους. 11 3.Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ καταχωρούνται, επιπρόσθετα των δεδομένων της παραγράφου 2, τα στοιχεία συντήρησης και λειτουργίας των έργων, που έχουν παραληφθεί οριστικά με ευθύνη του κυρίου του έργου ή του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά των υπολογισμών και των σχεδίων, ως κατασκευάστηκαν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της κατασκευής, όπως πιστοποιητικά ελέγχου, συσκευών, υλικών, έγγραφα πιστοποίησης, εγγυήσεις, εγχειρίδια λειτουργίας. 4.Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων λειτουργεί υποκατάλογος στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας έργων που περιλαμβάνει προεκτιμώμενη τακτική συντήρηση για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και τα στοιχεία της τελικής υλοποίησής της. 5.Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς επίσης και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλης αναγκαίου προσδιορισμού αναζήτησης. 6.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των κατά περίπτωση καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.Άρθρο 5 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.), η οποία αναθέτει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκτασή του. Η αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχος του Κ.Η.Σ.Α. ασκείται από την Γ.Γ.Υ., δυνάμενη οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να την ανακαλέσει.2.Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) αναπτύσσεται με σκοπό την διασύνδεση ηλεκτρονικά όλων των φορέων και υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται, οι οποίοι 12 εμπλέκονται στην αδειοδότηση του δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, αποτελώντας το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα επί του οποίου διασυνδέονται οι επιμέρους ηλεκτρονικές εφαρμογές των ανωτέρω φορέων αδειοδότησης. 3.Η πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α. γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, που κυρώθηκε με τη Υ.Α. με αρ.ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12-4-2012 (ΦΕΚ Α 1301), στην οποία περιλαμβάνεται και η ασφαλής αποθήκευση του αρχειακού υλικού σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία. 4.Το Κ.Η.Σ.Α. τροφοδοτείται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς με ψηφιακά αρχεία που αφορούν στο αίτημα αδειοδότησης του πολίτη και μέσω διαδικτυακών εφαρμογών οι φορείς και υπηρεσίες της παραγράφου 2 αδειοδοτούν διαδοχικά ή παράλληλα κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δεδομένα που κατά τις κείμενες διατάξεις χρειάζονται για την από μέρους τους αδειοδότηση του έργου. 5.Τα ψηφιακά αρχεία υποβάλλονται άπαξ στο Κ.Η.Σ.Α. και επικαιροποιούνται, εφόσον προκύπτουν τροποποιήσεις ή αυτό καθίσταται αναγκαίο από το αποτέλεσμα των επί μέρους ελέγχων των διαφορετικών εμπλεκομένων Υπηρεσιών.6.Η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων διεκπεραιώνεται στο σύνολό της ηλεκτρονικά. 7.Στο Κ.Η.Σ.Α. τηρείται η εγκεκριμένη άδεια και κάθε στοιχείο που κατά την ισχύουσα νομοθεσία τη συνοδεύει, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των ελεγκτών δόμησης του Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α’ 249). Οι εμπλεκόμενες στην αδειοδότηση του έργου φορείς και υπηρεσίες της παραγράφου 2 του παρόντος έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης εκείνων αποκλειστικά των δεδομένων του Κ.Η.Σ.Α, που τους είναι αναγκαία κατά την κείμενη νομοθεσία, για την από μέρους τους αδειοδότηση και μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος αδειοδότησης για το έργο προς αυτές από τον ενδιαφερόμενο πολίτη δια του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του. 8.Ο αιτών την αδειοδότηση του έργου, δια του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα του Κ.Η.Σ.Α, που αφορούν στο έργο, τα οποία διευκολύνουν την παρακολούθηση από αυτόν της εξέλιξης όλης της διαδικασίας αδειοδότησης. 9.Τα πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 13 10.Όλη η διαδικασία υποβολής έγκρισης και αδειοδότησης ολοκληρώνεται χωρίς την φυσική παρουσία του πολίτη ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού. 11.Η πληροφορία για κάθε κτήριο ή έργο ξεχωριστά αποθηκεύεται και τροφοδοτεί την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62) και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 4 του παρόντος. 12. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθορίζονται: α. οι κατηγορίες αδειοδοτήσεων που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.Α και β. τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που αφορούν στην πρώτη φάση υλοποίησης του και περιλαμβάνει την εφαρμογή που προβλέπεται στο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α 249) για την αδειοδότηση αδειών δόμησης, την εφαρμογή που αφορά στην αδειοδότηση σεισμοπλήκτων, πλημμυροπλήκτων και πυροπλήκτων κτισμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. 13.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που αφορούν στην πρώτη φάση υλοποίησης του Κ.Η.Σ.Α και περιλαμβάνει την εφαρμογή αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 14.Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Α. σε ειδικές κατηγορίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπως δασαρχείου, αρχαιολογίας, συμβουλίου αρχιτεκτονικής, πυροσβεστικής, με τις οποίες ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής των ειδικών αυτών κατηγοριών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.14 Άρθρο 6 Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π.) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)1.Συνιστάται και τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και παροχής συναφών υπηρεσιών (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) και Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π) που αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή, τήρηση και διάθεση με ενιαίο τρόπο: α. των τεχνικών χαρακτηριστικών και τιμών πιστοποιημένων δομικών υλικών όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011, β. των μηχανημάτων έργων και γ. του εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών. 2.Στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 κωδικοποιούνται και καταγράφονται με μοναδιαίο κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω: α. Τα δομικά υλικά τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και καταχωρούνται: περιγραφή υλικού-προϊόντος, ισχύον πρότυπο, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κατασκευαστής, τελική τιμή και τα στοιχεία του προμηθευτή τους. β. Τα Μηχανήματα Έργων τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης και Ονοματολογίας και καταχωρούνται: περιγραφή μηχανήματος, τεχνικά χαρακτηριστικά-ισχύς, πιστοποιητικά, κατασκευαστής, αξία κτήσης, ημερήσιο μίσθωμα και τα στοιχεία του προμηθευτή τους. γ. Το εργατικό κόστος το οποίο κωδικοποιείται και καταχωρείται: περιγραφή ειδικότητας, μέσο ημερομίσθιο, συνθέσεις πρότυπων συνεργείων, αποδόσεις συνεργείων με βάση τη διεθνή πρακτική προσαρμοζόμενη στην ελληνική πραγματικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3.Οι προμηθευτές δομικών υλικών ή προμηθευτές μηχανημάτων έργων, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων. 4.Η αποστολή των στοιχείων από τους προμηθευτές προβλέπεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος ή και, εκτάκτως, σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων αναφορικά με υφιστάμενα προϊόντα ή15 λόγω αλλαγής της τεχνικής νομοθεσίας των προτύπων και των προδιαγραφών των υλικών. 5.Το εργατικό κόστος τεχνικών εργασιών επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος ή και πλέον, ανάλογα με τυχόν προκύπτοντα νέα δεδομένα από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος. 6.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Σύνταξης Περιγραφικών Άρθρων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος. 7.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης αναλυτικών τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών Έργων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος. 8. Τμήμα του ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. είναι προσβάσιμο στο κοινό, αποτελεί το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π) και παρουσιάζει τα δημοσιοποιήσιμα στοιχεία τιμών προϊόντων, μηχανημάτων και εργασιών, που κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 9.α)Η τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α'50) και του Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό. β)Η καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό απαιτείται υποχρεωτικά πριν τη σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω). Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες με τις οποίες ο επιβλέπων μηχανικός ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα με τα τιμολόγια υλικών και εργασιών, τις προβλεπόμενες ποσότητες της μελέτης, τις τελικές ποσότητες και κάθε άλλο στοιχείο. 10.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. είναι ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βασίζεται στη χρήση Διαδραστικών Δικτυακών Οδηγών Τιμών και στοιχείων τιμολογίων, εφαρμόζει έναν καθορισμένο μηχανισμό τιμοληψίας ο οποίος καθορίζεται από τον Κανονισμό Τιμοληψίας και δίνει τη δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.