Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Με απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εγκρίθηκαν αναθεωρημένες Πρότυπες Διακηρύξεις Δημοσίων Εργων Τύπου Α και Β (επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 664Β/2015), οι οποίες είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 6 Μαϊου 2015.

ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2ΑINFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCYΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/4/2015 Αρ. πρωτ. 1778ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνo: eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος:Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.23 14:39:21 EEST Reason: Location: AthensΛεωφόρος Κηφισίας 7 115 23 Αθήνα Σ. Παναγόπουλος, Σ. Καλογήρου 213 2124 793 counsel@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.grΠρος: Αποδέκτες πίνακα διανομήςΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β». Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 664) η με αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β», σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Με την εν λόγω απόφαση αναθεωρούνται οι πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Τύπου Β, οι οποίες είχαν εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 487/2013 (Β’ 2897) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, μετά τη θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων των νόμων 4250/2014 (Α 74), 4254/2014 (Α 85), 4278/2014 (Α 157), 4281/2014 (Α 160), 4313/2014 (Α 261), 4320/2015 (Α 29). Οι αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις δημοσίων έργων συντάχθηκαν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού καθώς και κατόπιν διαβούλευσης με πλήθος επαγγελματικών οργανώσεων και επιστημονικών ενώσεων. Επισημαίνεται ότι η χρήση των αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων είναι υποχρεωτική για την δημοπράτηση συμβάσεων δημοσίων έργων, των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 6/5/15 και εφεξής. Τα εν λόγω πρότυπα τεύχη έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (http://www.eaadhsy.gr).1 ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στις πρότυπες διακηρύξεις με την ως άνω απόφαση αφορούν και στους δύο τύπους προτύπων διακηρύξεων (Τύπος Α και Τύπος Β) και συνοψίζονται ως εξής: Ι. Και στους δύο Τύπους: 1) Η υποσημείωση 2 επικαιροποιήθηκε με τον νέο Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με την αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 2) Η υποσημείωση 5 αναδιατυπώθηκε με την διευκρίνιση ότι εφόσον η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν ανήκουν στην ίδια αναθέτουσα αρχή, όπως για παράδειγμα όταν εκτελείται έργο δήμου που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου, τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 3) Απαλείφθηκε η υποχρέωση ελέγχου της (πρωτότυπης) βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή του αντιγράφου επαγγελματικής εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής κατά την αποσφράγιση των προσφορών (άρθρο 4, σημείο 4.1., στοιχείο γ Τύπου Α και άρθρο 4, σημείο 4.1., στοιχείο δ Τύπου Β). 4) Απαλείφθηκε η υποχρέωση επίθεσης μηχανοσήμων του ΤΣΜΕΔΕ στην προσφορά και η αντίστοιχη υποχρέωση παρακράτησής τους και διαγραφής τους από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 4, σημείο 4.1., στοιχείο ε, άρθρο 24, πρώην σημείο 24.1 παρ. 5, πρώην υποσημείωση 50 Τύπου Α και άρθρο 4, σημείο 4.1., στοιχείο στ, άρθρο 24, πρώην σημείο 24.1 παρ. 6, πρώην υποσημείωση 54 Τύπου Β). 5) Διευκρινίζεται ότι ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται την ημέρα της δημοπρασίας, με την επιφύλαξη της τήρησης διαδικασιών για τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών (άρθρο 4 , σημείο 4.1., στοιχείο ζ Τύπου Α και άρθρο 4, σημείο 4.1., στοιχείο η Τύπου Β). 6) Απαλείφθηκε η υποχρέωση της Προϊσταμένης Αρχής να γνωστοποιήσει στον δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στον μειοδότη (άρθρο 4 , σημείο 4.2., στοιχείο β). 7) Στο άρθρο 5 προστέθηκε υποσημείωση 15 (στον Τύπο Α) και υποσημείωση 17 (στον Τύπο Β) δυνάμει της οποίας δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 8) Στο άρθρο 5 διαγράφηκε η πρώην υποσημείωση 15 του Τύπου Α κι η υποσημείωση 17 του Τύπου Β αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα. 9) Στο άρθρο 15 τροποποιήθηκαν οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατόπιν της θέσης σε ισχύ του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. Ειδικότερα, - στο σημείο 15.1. τροποποιήθηκε το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2 ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α - Στο σημείο 15.2 τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. - Στο σημείο 15.3 τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις επιστροφής της εγγύησης συμμετοχής και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 10) Στο άρθρο 17 τροποποιήθηκαν οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατόπιν της θέσης σε ισχύ του άρθρου 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014. Ειδικότερα, ορίστηκε ότι για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, διευκρινίστηκε ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. Επίσης, συμπληρώθηκαν τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να γίνονται δεκτές από την υπηρεσία. Τέλος, απαλείφτηκε οποιαδήποτε αναφορά περί υποχρέωσης κατάθεσης πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. 11) Προστέθηκε νέο άρθρο 17Α, στο οποίο περιλαμβάνονται οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές που δύνανται να κατατεθούν παραδεκτώς στους διαγωνισμούς. 12) Στο άρθρο 21: - το σημείο 21.1, κατόπιν της κατάργησης των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων, τροποποιήθηκε ώστε να είναι σαφές ότι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις και ανώτερης τάξης από την καλούμενη. - Στο σημείο 21.2 προστέθηκε η τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, δυνάμει του άρθρου 199, παρ. 2 γ) περ. ββ) του Ν. 4281/2014, βάσει του οποίου καταργείται ο περιορισμός των επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν να είναι είτε της αυτής τάξης είτε να διαφέρουν ατά μία τάξη. Αντίστοιχα, διαγράφηκε και η σχετική υποσημείωση. - Στο σημείο 21.5, δυνάμει της παρ. 2 γ ββ’ του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014 διαγράφηκε ο περιορισμός περί κάλυψης της τάξης της «κύριας κατηγορίας», που προβλεπόταν στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 13) Στο άρθρο 22: - Στο άρθρο 22.1 απαλείφτηκε η εκκίνηση της διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή άλλη παρόμοια κατάσταση ως λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Συναφείς διαγραφές που συνέχονταν με αυτόν τον λόγο αποκλεισμού έγιναν και σε λοιπά σημεία. 3 ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α - Στο άρθρο 22.2 προστέθηκε ρητά η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων επιχειρήσεων υπό την εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) που θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012 (αντίστοιχη σχετική προσαρμογή και στο άρθρο 3, σημείο 3.3 διακήρυξης Τύπου Β). 14) Στο άρθρο 23 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των δικαιολογητικών εγγράφων του διαγωνισμού. Αντίστοιχα, προστέθηκε υποσημείωση 43 στον Τύπο Α και υποσημείωση 44 στον Τύπο Β, όπου αναλύεται η μορφή που θα πρέπει να έχει κάθε είδος εγγράφου, ανάλογα με τον φορέα έκδοσής του, δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Στο σημείο 23.2.1. συμπληρώθηκε στην υποσημείωση 45 του Τύπου Α και στην υποσημείωση 47 του Τύπου Β ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 15) Στο άρθρο 24, σημείο 24.1.1 διευκρινίστηκε ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής κατατίθενται πρωτότυπες. ΙΙ. Στον Τύπο Α Στην υποσημείωση 41 προστέθηκε ότι εάν ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου είναι μικρότερος εκείνου της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, αλλά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου μπορεί να τεθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. ΙΙΙ. Στον Τύπο Β 1) Η υποσημείωση 6 αναδιατυπώθηκε με την ορθή αναφορά της Προϊσταμένης Αρχής των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν. 3852/2010. 2) Στο σημείο 23.2.2.β διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα στελέχη του πτυχίου της εργοληπτικής επιχείρησης (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ). 3) Στο σημείο 23.2.4 γ διαγράφηκε η προηγούμενη απαίτηση οι βεβαιώσεις των υπηρεσιών σχετικά με το ανεκτέλεστο μέρος της εργολαβίας να εκδίδονται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων οργανικών μονάδων σας καθώς και των εποπτευόμενων φορέων σας, για την υποχρεωτική εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων τευχών κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται να προβεί σε ενημέρωση και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.Ο ΠρόεδροςΔημήτριος Ράικος 4 Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.04.23 08:35:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio7435ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ− βάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι− κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Την με αριθ. 3396/5−3−2012 (ΥΟΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί− ας με θέμα «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 3) Την υπ’ αριθμ. 7535/6−11−2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρ− τητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 4) Την υπ’ αριθμ. 7929/27.11.2013 (ΥΟΔΔ 601) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 5) Το Π.δ. 122/2012 (Α’215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» 6) Το Π.δ. 123/2012 (Α΄216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανε− ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπως ισχύει. 7) Την ανάγκη αναθεώρησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής δημοπρασίας τύπου Α και Β, όπως αυτά είχαν εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 487/2013 (Β΄ 2897) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να προσαρμοσθούν και να συνάδουν με το περιεχόμενο των μεταγενέ−στερων ρυθμίσεων των ν. 4250/2014 (Α΄ 74), 4254/2014 (Α΄ 85), 4278/2014 (Α΄ 157), 4281/2014 (Α΄ 160), 4313/2014 (Α΄ 261), 4320/2015 (Α΄ 29). 8) Τη διαβούλευση που διενεργήθηκε με τις υπηρε− σίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του− ρισμού καθώς και με επαγγελματικές οργανώσεις και επιστημονικές ενώσεις σχετικά με την αναθεώρηση των προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων. 9) Την υπ’ αριθ. 36/2015 απόφαση της Αρχής δυνά− μει της οποίας εγκρίθηκε το περιεχόμενο των τελικών σχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β. 10) Την υπ’ αριθ. 1425/30−3−2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου με θέμα την έγκριση δημοσίευσης των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημο− σίων έργων Τύπου Α και Β. 11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ− ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εκδίδουμε τις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύ− ξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β, που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β, οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ως εξής: Παράρτημα Α. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πε− δίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ ΕΚ (Τύπος Α), Παράρτημα Β. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ (Τύπος Β). 2. Οι ανωτέρω πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρε− ωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δημο− πρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7436ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7437 7438ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7439 7440ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7441 7442ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7443 7444ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7445 7446ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7447 7448ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7449 7450ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7451 7452ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7453 7454ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7455 7456ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7457 7458ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7459 7460ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7461 7462ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7463 7464ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7465 7466ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7467 7468ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7469 7470ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7471 7472ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7473 7474ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7475 7476ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7477 7478ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7479 7480ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7481 7482ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7483 7484ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)7485 7486ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Η απόφαση και οι πρότυπες διακηρύξεις που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος κ.α.α. Η Αντιπρόεδρος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ*02006642104150052*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.