Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ. 1471/01-04-15)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑρ. πρωτ.: 1472 Αθήνα, 01-04-2015 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΤαχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. – Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Καλογρίδου, Κυρίτσης Τηλ.:213 2124 732, -738 eMail : eaadhsy@eaadhsy.gr, presidentoffice@eaadhsy.gr Τηλ. Κέντρο:213 2124 700 Fax: 213 2124 777 Ιστότοπος: www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.grΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014” Σχετικά: 1. Το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3, περ. 2Α, υποπερ. ιθ του ν. 4254/2014 (A 85) 2. Το με α.π. Φ80020/οικ./8355/327/13-5-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/ Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-4ΟΤ)Α. Με το νόμο 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7-4-2014 (ΦΕΚ 85 Α) και ειδικότερα με το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3, εισήχθησαν ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργήθηκε από 1.1.2015 σειρά διατάξεων που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων έχει ήδη εκδοθεί και το (υπό 2) σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην υποπερίπτωση ιθ της ως άνω διάταξης ορίζεται: “.. 2. Α. Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:..... ιθ. των περιπτώσεων β`, γ`, δ` και ιστ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α`145) υπέρ του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ...'' Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη από 01-01-2015 καταργήθηκε η ως άνω υποχρέωση προσκόμισης μηχανοσήμων στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων. Συναφώς επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του ν. 4254/2014 δεν περιλήφθηκε μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει ειδικά το ζήτημα των εκκρεμών -κατά την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης- διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων. B. Κατόπιν των προαναφερθέντων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Ι. Διακηρύξεις δημοσίων έργων, των οποίων η περίληψη δημοσιεύεται μετά την 1η-1-2015 Ως προς τις συμβάσεις δημοσίων έργων, για τις οποίες, εξακολουθούν να ισχύουν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων τύπου Α και Β, που έχουν εγκριθεί με την με αρ. Δ17α/02/115/ΦΝ443/3-8-2007 απόφαση του πρώην Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β 1586), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 487/2013 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β 2897), και οι περιλήψεις των οποίων δημοσιεύονται μετά την 1η-1-2015, καταλαμβάνονται από τη ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3, περ. 2Α. (ιθ) του ν. 4254/2014 και τη συναφή κατάργηση από 1-1-2015 των διατάξεων των περιπτώσεων β`, γ`, δ` και ιστ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α`145) υπέρ του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ...''. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν- να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα των πρότυπων τευχών των διακηρύξεων, δυνάμει της “ρήτρας ευελιξίας” (υποσημείωση 16 άρθρου 7 των ανωτέρω προτύπων τευχών διακηρύξεων τύπου Α και Τύπου Β), ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του ν. 4254/2014. Ειδικότερα στις διακηρύξεις που δημοσιεύονται μετά την 1-1-2015 οφείλουν να απαλείψουν τα άρθρα 24.1.5 και 24.1.6. των πρότυπων διακηρύξεων τύπου Α και Β αντίστοιχα. ΙΙ. Διακηρύξεις των οποίων η περίληψη δημοσιεύθηκε πριν από την έναρξη ισχύος (1-1-2015) της διάταξης του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπ. 3, περ. Ιθ του ν. 4250/2014. Για τις εν λόγω διακηρύξεις, σε συνέχεια των οποίων, ωστόσο, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής ή κατακύρωσης πραγματοποιείται μετά την 1-1-2015, εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, καθώς δεν προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τη ρύθμιση των εκκρεμών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της οικείας διακήρυξης, μη δυνάμενες να κάνουν χρήση της ως άνω νομοθετικής διάταξης και οι διαγωνισμοί που διενεργούνται δυνάμει αυτών των διακηρύξεων συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους σε αυτές όρους .Ο ΠρόεδροςΔημήτριος Ράικος
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.