Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

" ... το όριο των 375 ppm (0,0375% ή 0,375 kg/m3) που έχει ασπαστεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, υπολείπεται σημαντικά έναντι αυτού που μετράται σε πόλεις με πυκνότητα πληθυσμού >1.000 κατοίκους/km2 για την περίοδο μετά το 1990 ..."

Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε Μέρος 2ο από 5: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα Δρ. Χρ. Αλεξ. Ροδόπουλος MSc in Materials Science, Nottingham University, PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University1 Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουµε Μέρος 1ο από 5: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα1.Από το τσιµέντο, στα CH, C-S-H του σκυροδέµατος και στην διάµετρο της δεξαµενήςΓια να καταλάβουµε τον ρόλο των ένυδρων φάσεων CH, C-S-H ας ξεκινήσουµε από την εξίσωση του Βαγγέλη Παπαδάκη που εκτιµά το βάθος ενανθράκωσης,:(1) όπου XC [CO2] [CH] [CSH] De,CO2 tείναι το βάθος της ενανθράκωσης σε meters είναι η µοριακή συγκέντρωση του CO2 στον αέρα σε (mol/m3). είναι η συγκέντρωση του CH στο µείγµα του σκυροδέµατος σε (kg/m3). είναι η συγκέντρωση του C-S-H στο µείγµα του σκυροδέµατος σε (kg/m3). είναι η διαχυτότητα της ενανθρακωµένης φάσης του µείγµατος σε (m2/s) είναι ο χρόνος έκθεσης της ενανθράκωσης σε seconds (χρόνος ωφέλιµης ζωής µιας κατασκευής).H εξίσωση 1 µπορεί επίσης να γραφτεί υπό την µορφή:(2)όπου tc είναι ο χρόνος για να φτάσει η ενανθράκωση στο οπλισµό που απέχει απόσταση C (πάχος επικάλυψης). Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο αριθµητής της εξίσωσης 2, είναι στην ουσία οι διαστάσεις της δεξαµενής µας µε το C να παίζει τον ρόλο του ύψους της δεξαµενής και το ([CH]+3[C-S-H]) την διάµετρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επικάλυψη (ύψος δεξαµενής) είναι υψωµένη στο τετράγωνο ορίζοντας µε τον τρόπο αυτό την µεγάλη βαρύτητα της επικάλυψης στο θέµα.2 Καθαρά εγκυκλοπαιδικά και χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες, µπορούµε να υπολογίσουµε τα ποσοστά CH, C-S-H. Ξεκινάµε λοιπόν από τα ποσοστά οξειδίων που έχουµε για να φτιάξουµε το τσιµέντο µας στο καµίνι. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι κανένα top secret και δίνονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς τσιµέντου, εικόνα 1. Τα όρια των οξειδίων ορίζονται από το ΕΝ 197-1.(α)(β)3 (γ) Εικόνα 1Χηµική σύσταση οξειδίων για τον τύπο (α) CEM-I, (β) και (γ) CEM-II, CEM III. Τα όρια min, max συνδέονται µε τα όρια που δίνονται στο ΕΝ 197-1.Μέσα στο καµίνι (kiln), τα οξείδια αντιδρούν και καταλήγουν στην δηµιουργία τεσσάρων βασικών ορυκτολογικών συστατικών (γνωστές και σαν Φάσεις Bogue): πυριτικό τριασβέστιο, πυριτικό διασβέστιο, αργιλικό τριάσβέστιο και αργιλοσιδηρικό τετρασβέστιο. Συντοµογραφικά αυτά γράφονται κατά αντιστοιχία, C3S, C2S, C3A και C4AF. Σε µια απλοποιηµένη διατύπωση το οξείδιο τρισθενούς σιδήρου (Fe2O3) αντιδρά µε το οξείδιο του αλουµινίου (Al2O3) και το οξείδιο του ασβεστίου (CaO) για να σχηµατίσει αργιλοσιδηρικό τετρασβέστιο. Το υπόλοιπο οξείδιο του αλουµινίου αντιδρά µε το οξείδιο του ασβεστίου για να σχηµατίσει αργιλικό τριάσβέστιο. Το οξείδιο του ασβεστίου (CaO) αντιδρά µε το οξείδιο του πυριτίου (SiO2) και σχηµατίζει δύο φάσεις πυριτικού ασβεστίου (πυριτικό τριασβέστιο και πυριτικό διασβέστιο). Οι βασικές ιδιότητες των τεσσάρων φάσεων είναι οι εξής:: Πυριτικό Τριασβέστιο - C3S Το C3S ενυδατώνεται και σκληραίνει πολύ γρήγορα και είναι υπεύθυνο για την αρχική πήξη και την ανάπτυξη πρώιµων αντοχών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της φάσης είναι, • Το κυριότερο συστατικό του clinker στο τσιµέντο, συνήθως περισσότερο από 50% κ.β. • Ανθεκτική ένωση σε παρουσία θείου • Το 25% του προστιθέµενου νερού στο σκυρόδεµα ενώνεται και αντιδρά κατά τη διεργασία ενυδάτωσης του C3S. • Ταχεία ανάπτυξη αντοχής (C3S αντιδρά ταχύτερα από το C2S) • Μεγάλη συνεισφορά στην τελική αντοχή4 Πυριτικό ∆ιασβέστιο - C2S • Το δεύτερο από πλευράς περιεκτικότητας συστατικό του clinker, που κυµαίνεται από 10-60% • Αργή ανάπτυξη αντοχής – Το C2S αντιδρά πιο αργά από το C3S • Το C2S ενυδατώνεται και σκληραίνει πολύ αργά και συµβάλλει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της αντοχής µετά την πάροδο µιας εβδοµάδας περίπου από την έναρξη της ενυδάτωσης. • Συµµετέχει σηµαντικά στην τελική αντοχή • Το 20% του προστιθέµενου νερού ενώνεται και αντιδρά κατά τη διεργασία ενυδάτωσης του C2S Αργιλικό Τριασβέστιο - C3A • Η περιεκτικότητά του στο clinker κυµαίνεται µεταξύ 3-10% • Έχει µικρή συνεισφορά στην ανάπτυξη αρχικής αντοχής (early strength) • Χαµηλή συµβολή στην τελική αντοχή • 40-210% του βάρους του προστιθέµενου νερού χρησιµοποιείται κατά την ενυδάτωση του C3Α Αργιλοσιδηρικό Τετρασβέστιο - C4AF • Κυµαίνεται µεταξύ 5-10% στο τσιµέντο • Έχει µικρή συµµετοχή στην ανάπτυξη αντοχής • 37-70 του βάρους % του προστιθέµενου νερού καταναλώνεται κατά την ενυδάτωσή του Για να βρούµε τα θεωρητικά τα ποσοστά των βασικών συστατικών κάνουµε χρήση των εξισώσεων Bogue, α) για την περίπτωση που %Al2O3 / %Fe2O3 ή Α/F >=0,64 %C3S = 4.0710 %CaO -7.6024 %SiO2 -1.4297 %Fe2O3 - 6.7187 %Al2O3-2,852% SO3 %C2S = 2,867 SiO2 - 0,7544 C3S %C3A = 2,6504 Al2O3 - 1,6920 Fe2O3 %C4AF = 3,0432Fe2O3 και β) για την περίπτωση που Al2O3 / Fe2O3 ή Α/F <0,64 %C3S = 4,0710 %CaO -7,6024 %SiO2 - 2,859 %Fe2O3 - 4,479 %Al2O3 - 2,852 SO3 %C2S = 2,867 %SiO2 - 0,7544 %C3S %C3A = 0 %C4AF = 2,10 %Al2O3 + 1,702 %Fe2O3 Όταν λοιπόν έχουµε την χηµική σύσταση του τσιµέντου από τον παραγωγό, π.χ. Εικόνα 2, µπορούµε να εκτιµήσουµε τις φάσεις Bogue. 5 Εικόνα 2Χηµική σύσταση ενός CEM II/A-P 42.5 R.Με τις εξισώσεις Bogue µπορούµε εύκολα να κατατάξουµε της κατηγορίες των τσιµέντων που αναφέρονται στο ΕΝ 197-1 σε σχέση µε τις φάσεις Bogue, Πίνακας 2. Κατηγορία Τσιµέντου CEM -I CEM-II CEM -III CEM - IV CEM-VC3S (%) 50-65 45-65 55-65 35-45 40-65C2S(%) 10-30 7-30 5-25 28-35 15-30C3A(%) 6-14 2-8 5-12 3-4 1-5C4AF(%) 7-10 10-12 5-12 11-18 10-17Για να συνδέσουµε τις ορυκτολογικές φάσεις µε τα ποσοστά CH, C-S-H, θα πρέπει να δούµε τις εξισώσεις ενυδάτωσης των φάσεων που µας ενδιαφέρουν στην ενανθράκωση (δεξαµενή Ca2+). Αυτές είναι: 2C3S+6H → C3S2H3 (C-S-H) + 3CH 2C2S+4H → C3S2H3 (C-S-H) + CH 6 Η διαδικασία της ενυδάτωσης σε σχέση µε τον χρόνο της ενυδάτωσης για τσιµέντο τύπου CEM-I δίνεται ενδεικτικά στην εικόνα 3. Πολύ απλοποιηµένα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κατά την ενυδάτωση του τσιµέντου Portland (CEM-I) το ποσοστό C-S-H θα είναι 50-60% και το CH θα είναι το 20-25% του όγκου του ξηραµένου τσιµεντοπολτού.Εικόνα 3νδεικτική δυναµική δηµιουργία φάσεων ενυδάτωσης για CEM-I.Ο υπολογισµός των ένυδρων φάσεων σε ποσοστά ή και kg/m3 είναι µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες αναλυτικές εξισώσεις καθώς και πολύπλοκα υπολογιστικά µοντέλα πχ. Virtual Cement and Concrete Testing Laboratory (VCCTL) απο την NIST. Στο άρθρο αυτό θα δούµε κάποιες πολύ απλές αναλυτικές εξισώσεις για την κατηγορία CEM II που συνήθως χρησιµοποιούνται στα έργα. Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-D (πυριτικής παιπάλης) CH = 0.29C - 1.62SF CSH= 0.57C + 2.49SF όπου C= κιλά τσιµέντο στο κυβικό και SF= κιλά πυριτικής παιπάλης στο κυβικό. ∆ηλαδή όταν έχουµε, πχ 300 kg/m3 τσιµέντο CEM II/A-D-6% στην ουσία έχουµε 282 kg/m3 κλίνκερ και 18 kg/m3 πυριτική παιπάλη και άρα στο σκληρυµένο σκυρόδεµα θα έχουµε: CH= 0.29C - 1.62SF = 0.29 (282) - 1.62 (18) = 110,9 kg/m3 Υδροξείδιο του ασβεστίου CSH=0.57C + 2.49SF = 0.57 (282) +2.49 (18) = 205,5 lgr/m3 Ένυδρο πυριτικό ασβέστιο και άρα η δεξαµενή µας θα έχει διάµετρο: 0.33[CH] + 0.214[C-S-H] = 0.33(110.9) + 0.214(205.5) = 80,57 kg/m3 Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-P/B-P/A-Q/B-Q (ποζολανικά): CH = 0.30C - 1.30FL CSH = 0.57C + 1.25FL 7 όπου C= κιλά τσιµέντο στο κυβικό και FL= κιλά της ποζολάνης στο κυβικό. ∆ηλαδή όταν έχουµε, πχ 300 kg/m3 τσιµέντο CEM II/B-P 21% στην ουσία έχουµε 237 kg/m3 κλίνκερ και 63 kg/m3 ποζολάνη και άρα στο σκληρυµένο σκυρόδεµα θα έχουµε, CH = 0.30C - 1.30FL = 0.30(237) -1.30(63) = -10.80 kg/m3 Υδροξείδιο του ασβεστίου CSH = 0.57C + 1.25FL = 0.57(237)+1.25(63) = 213.84 kg/m3 Ένυδρο πυριτικό ασβέστιο και άρα η δεξαµενή µας θα έχει διάµετρο: 0.33[CH] + 0.214[C-S-H] = 0.33(-10.8) + 0.214(213.54 )= 42.13 kg/m3 Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-V/B-V/A-W/B-W (ιπτάµενης τέφρας): CH = 0,29C - 0.50 FH CSH = 0,57C + 0.79 FH FH = κιλά της ιπτάµενης τέφρας στο κυβικό. ∆ηλαδή, η εικόνα 10 του πρώτου µέρους, χονδρικά µπορεί να αποδοθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 4.Εικόνα 4∆ιαβάθµιση των τύπων τσιµέντου υπό µορφή διαµέτρου δεξαµενής Ca2+.Σχεδόν µπακαλίστικα µπορούµε να πούµε ότι αν έχουµε διάµετρο δεξαµενής µεγαλύτερη από 55 kg/m3 είµαστε o.k. (θυµηθείτε εδώ το µέρος Α που µιλάγαµε για ποιότητας "κατασκευασιµότητας"). Αυτό που εύκολα παρατηρούµε είναι ότι στις παραπάνω εξισώσεις για τα CH, C-S-H, λείπει η ποσόστωση του νερού στο µείγµα. Η απάντηση είναι ότι η ενυδάτωση του τσιµέντου στο µείγµα είναι πλήρης για τιµές που υπολείπονται σηµαντικά των ποσοστών που συνήθως χρησιµοποιούνται, π.χ. Ν/Τα > 0,45. Μπορούµε κάλλιστα να δούµε στην εικόνα 2 ότι το water demand του τσιµέντου CEM II/A-P 42.5 R είναι µόλις 27,84%. Το εύλογο ερώτηµα είναι: αφού µε τα 55 kg/m3 γιατί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 µας δίνει ελάχιστες ποσότητες τσιµέντου; Π.χ. στην κατηγορία ΧC2 ζητάει ≥ 300 kg/m3 ενώ µπορούµε µε 270 kg/m3 CEM II/A-D-6% να πάρουµε δεξαµενή 55 kg/m3.8 Η απάντηση είναι απλή. Το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 "δεν βλέπει" την επίδραση του τσιµέντου στην διάµετρο της δεξαµενής. Λαϊκά θα µπορούσαµε να πούµε ότι για την κατηγορία XC τα βάζει όλα στο ίδιο σακούλι ή, ακόµα καλύτερα, στην κατηγορία XC είναι περισσότερο περιγραφικό (descriptive). Μια άλλη απάντηση είναι ότι δεν είναι όλοι οι τύποι τσιµέντου εµπορικά διαθέσιµοι σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα για παράδειγµα έχουµε CEM II/B-M (P-W-L) 42,5 N CEM II/A-P 42,5 N CEM II/B-P 32,5 N CEM II/B-M (P-L) 32,5 N CEM II/A-L 42,5 N CEM I 42,5 R CEM I 52,5 N Προσοχή: Το ότι δεν είναι όλοι οι τύποι διαθέσιµοι δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να φτιάξουµε τα πάντα! Το κάθε παρασκευαστήριο µπορεί να φτιάξει την δική του "σαλάτα" οξειδίων και άρα CH, C-S-H και άρα δεξαµενή χρησιµοποιώντας συνδυασµούς από τους διαθέσιµους τύπους. Το "γιατί δεν το κάνει;" είναι µια άλλη συζήτηση που περιέχει σωρεία οικονοµικών, ιστορικών, ψυχολογικών και ψυχοσωµατικών παραγόντων.2.Από την διάµετρο της δεξαµενής στις κατηγορίες XCΟι περισσότεροι γνωρίζουµε ότι υπάρχουν τέσσερις διαβαθµίσεις της κατηγορίας XC για το οπλισµένο σκυρόδεµα. Για κάποιο λόγο έχει επικρατήσει η λογική να αναφερόµαστε σε στοιχεία κατασκευών ως εξής: XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα, σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό XC2 - Επιφάνειες σκυροδέµατος εκτεθειµένες σε µακροχρόνια επαφή µε νερό, πολλές θεµελιώσεις XC3 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα, σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή XC4 - Επιφάνειες σκυροδέµατος εκτεθειµένες σε επαφή µε νερό, εκτός κατηγορίας έκθεσης XC2 Ας δούµε τι σηµαίνει κάθε διαβάθµιση χωριστά σε σχέση µε την υγρασία, XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα: 45% ≤ RH < 65%. XC1 - Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό: RH ≥98% XC2 - Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε µακροχρόνια επαφή µε νερό: 90% ≤ RH < 98% XC3- Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα:- 65% ≤ RH < 85% XC3- Σκυρόδεµα εξωτερικών χώρων προφυλαγµένο από την βροχή: 65% ≤ RH < 85% XC4 - Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε κυκλική επαφή µε νερό: 75% ≤ RH < 90%9 Ας ξεχάσουµε για λίγο τους εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους,, τους κύκλους, αν είναι πυλωτή, τον υδροφόρο κλπ και ας συγκεντρωθούµε στα ποσοστά υγρασίας ανά διαβάθµιση. Για να το κάνουµε αυτό χρησιµοποιούµε την παράµετρο της διαχυτότητας που είδαµε στην εξίσωση 1 και που εκφράζεται: µε βάση την σχέση:(3) Για να καταλάβουµε την εξίσωση 3 σταδιακά και να µην τα µπλέξουµε στο µυαλό µας, θα την γράψουµε υπό την µορφή:(4) όπου Α είµαι µια σταθερά ίσον µε την µονάδα και RH είναι η σχετική υγρασία. Στην εικόνα 5 µπορούµε να δούµε πλέον την επίδραση των διαβαθµίσεων στην διαχυτότητα.Η ∆ιαβάθµιση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 για XC 0.30 XC3XC1-AXC2Απλοιποιηµένη ∆ιαχυτότητα0.25 XC1-B XC4 0.200.150.100.050.00 40Εικονα 54550556065707580859095100105Ποσοστό Σχετικής Υγρασίας (%) ∆ιαβάθµιση κατηγοριών XC µε την σχετική υγρασία.Στην εξίσωση 2 έχουµε την διαχυτότητα στον παρανοµαστή. Με λίγα λόγια όσο µεγαλύτερη τιµή έχει η διαχυτότητα τόσο µικρότερο χρόνο έχουµε για να φάει ο ελέφαντας τα Ca 2+. Θυµάστε τι είπαµε στο πρώτο µέρος; 10 Το αέριο CO2 (gas) για να αντιδράσει µε τα συστατικά του τσιµέντου πρέπει πρώτα να διαλυθεί σε νερό για να σχηµατίσουν ανθρακικά ιόντα. Το πόσο όµως αέριο CO2 (gas) θα περάσει στον πόρο του σκυροδέµατος για να αντιδράσει εξαρτάται και από την υγρασία στον πόρο. Η υγρασία µε λίγα λόγια έχει διπλό ρόλο. Από την µια βοηθάει στην διάλυση του CO2 (gas) και από την άλλη "µπλοκάρει" το CO2 (gas) να περάσει στον πόρο. Ας ξεκινήσουµε από τα βασικά,Το µόριο του CO2(gas) µόριο του νερούέχει διαστάσειςπου έχει διαστάσειςκαι είναι πιο µεγάλο (χονδρό) από το.Ας φέρουµε στο µυαλό µας τα club που έχουν πόρτα (face control). Το δικό µας club έχει την φωτεινή επιγραφήΕικόνα 6Το club µας. By the way, το club αυτό υπάρχει στην πραγµατικότητα και είναι στην ∆ιεύθυνση Boulevard 1, 33613 Bielefeld στην Γερµανία και γίνεται της κακοµοίρας.Στο club αυτό, µερικά από τα κορίτσια (H2O) είναι ήδη µέσα (υγρασία στους πόρους) και τα υπόλοιπα (υγρασία περιβάλλοντος) µαζί µε τους µαντραχαλάδες (CO2) κάνουν ουρά έξω από την πόρτα, εικόνα 7α. Το face control αφήνει να περάσουν όσοι χωράνε, εικόνα 7β. Αφού γίνουν οι σχετικές "συστάσεις" ξεκινάει αυτό που συνήθως οι ειδικοί στις σχέσεις ονοµάζουν "χηµεία" ή επιστηµονικότερα η "ζευγαροποίηση" εικόνα 7γ. Το συγκεκριµένο club έχει ένα επίπεδο και το άσµα "µια γυναίκα 2 άντρες κοµπολόι δίχως χάντρες" δεν παίζει ή CO2 (gas) + H2O. Η "σχέση" θα συνεχιστεί και µετά τα "σχετικά" θα βγούνε τα ...... κουτσούβελα (HCO3-) Τα κουτσούβελα για να µεγαλώσουν θα φάνε τα Ca2+ εικόνα 7δ..11 Εικόνα 7αΆνοιξε πέτρα (σκυρόδεµα) να κλειστώ (στο club) ήλιος να µη, ήλιος να µη µε βλέπει (διότι άµα µε δει θα µου πάρει τα κορίτσια/εξάτµιση). Μετατροπή του γνωστού άσµατος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίµη Πλέσσα. Η περιοχή µε το κίτρινο χρώµα είναι το τοίχωµα του πόρου που περιέχει τα Ca 2+. Μερικά κορίτσια (υγρασία) πόρου κάθονται ακριβώς στο τοίχωµα.Εικόνα 7β∆ιάλογος. Πόρτα. Αφεντικό δεν χωράνε όλοι είναι και πολλοί και χονδροί, µπούκωσε το µαγαζί. Αφεντικό. Άσε τους άλλους απέξω......Εικόνα 7γΤα ζευγαράκια της .....Αγίας Παρασκευής.12 Εικόνα 7δΤα κουτσούβελα.Εικόνα 7εΤα κουτσούβελα ξεκινάνε την µάσα.Την ∆ευτέρα το club δεν έχει πολλά κορίτσια αλλά το στρατόπεδο στην περιοχή έδωσε βραδινή έξοδο στους φαντάρους, εικόνα 8. Οι χρήση των φαντάρων εξηγείται λίγο παρακάτω. Εφόσον το club είναι σχεδόν άδειο θα µπούνε πολλά αγοράκια και θα ζευγαρώσουν µε όλα σχεδόν τα κοριτσάκια, θα κάνουνε πολλά κουτσουβελάκια που θα φάνε πολλά ιοντάκια. Η ∆ευτέρα λοιπόν είναι η διαβάθµιση XC1 - Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα - 45%≤RH<65%.(α) ( β)13 (γ) Εικόνα 8( δ)Οι φαντάροι έχουν βραδινή έξοδο αλλά τα κορίτσια της υγρασίας περιβάλλοντος λίγα.Την Τρίτη αποφάσισαν όλα τα κορίτσια να κάνουν Ladies Night Out, εικόνα 9. Το στρατόπεδο δεν δίνει έξοδο. Πολύ λίγα αγόρια περνάνε την είσοδο, ζευγαρώνουν και κάνουν φαγανά κουτσουβελάκια, XC1 - Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό - RH ≥ 98%, εικόνα 9.((α)(γ) Εικόνα 9β)(δ)Ladies Night OutΤην Τετάρτη έχουµε πάλι Ladies Night Out αλλά µε ηλικίες +30 ετών. Το στρατόπεδο δεν δίνει έξοδο. Σε σχέση µε την διαβάθµιση XC1- Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό - RH ≥ 98% λίγα περισσότερα αγοράκια θα περάσουν, κλπ. Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε µακροχρόνια επαφή µε νερό 90% ≤ RH < 98%. Με τον παραπάνω τρόπο µπορούµε να αποτυπώσουµε κάθε διαβάθµιση στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Στη ουσία δηλαδή από την µία τα κορίτσια βοηθάνε (υγρασία στου πόρους) και από την άλλη τα κορίτσια (υγρασία περιβάλλοντος) περιορίζουν την ενανθράκωση κοινώς, "της γυναίκας η καρδιά είναι µια άβυσσος πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος". Ο περιορισµός δίνεται στην εικόνα 10 (δηλαδή η δυνατότητα να περάσουν τα αγοράκια στο club είναι σταθερή µέχρι 52% RH και από εκεί και πέρα πέφτει όσο αυξάνονται τα κοριτσάκια στο περιβάλλον.14 Εικόνα 10Ο ρόλος των κοριτσιών στην διαχυτότητα του CO2.Είναι προφανές ότι σε κάθε έργο µπορεί κάποιος να καταλήξει και στις 4 διαβαθµίσεις XC. To να προδιαγράψεις όµως για την θεµελίωση την δεξαµενή Α, για τα περιµετρικά υποστυλώµατα την δεξαµενή Β και για τις εσωτερικές πλάκες την δεξαµενή Γ, αυτόµατα µετατρέπει την διαδικασία σε γρίφο/παρωδία. Η παρωδία οφείλεται στο γεγονός ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 µαζί µε τις στήλες διαµέτρου και ύψους δεξαµενής βάζει και κατηγορία θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος, εικόνα 11.Μια εξήγηση του γρίφου µπορεί να είναι η λογική κάτσε να τα κάνω ακόµα πιο απλά ή κάτσε να βάλω µια ασφαλιστική δικλείδα ασφάλειας ώστε να ελέγξω και λίγο τα παρασκευαστήρια. Μια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι πιθανολογική, δηλαδή αν βάλεις ελάχιστο τσιµέντο Χ και µέγιστο νερό Ψ δύσκολα θα πάρεις θλιπτική αντοχή µικρότερη από την ελάχιστη. Όπως και να έχουν τα πράγµατα στο µυαλό µας δεν θα πρέπει να συνδέονται.15 3.Το µέγεθος του Club ElephantΠροφανώς υπάρχουν club µικρά, µέτρια και µεγάλα σε µέγεθος. Το µέγεθος του club δεν είναι τίποτα άλλο από το µέγεθος του πορώδους του σκυροδέµατος (η τρύπια δεξαµενή που είπαµε στο πρώτο µέρος). Ας ξαναπιάσουµε λίγο την εξίσωση 3:εδώ έχουµε τις παραµέτρους: ecπορώδες ενανθρακωµένης ζώνης υπό µορφή κυβικών αέρα στο κυβικό του σκληρυµένου σκυροδέµατος (air m3/m3),eairποσοστό αέρα που έχουµε εγκλωβίσει στο µείγµα συνήθως επίτηδες (entrapped air m3/m3),Αο όγκος των αδρανών µας (kg/m3)dAη πυκνότητα των αδρανών (kg/m3).Άρα το πρώτο µέρος της εξίσωσης 3 γίνεται:και µας δίνει το µέγεθος του Club Elephant. Θα αναρωτηθείτε γιατί χρησιµοποιούµε την παράµετρο πορώδες ενανθρακωµένης ζώνης. Η απάντηση είναι απλή. Θεωρούµε ότι η πρώτη εξωτερική φέτα της επικάλυψης ελάχιστου πάχους (dC) ενανθρακώνεται αµέσως πχ σε µία εβδοµάδα, άρα οι κρύσταλλοι που σχηµατίζονται µειώνουν το πορώδες και άρα τα αγόρια και τα κορίτσια για να µπουν club θα περάσουν αναγκαστικά από αυτή την πόρτα. Το µέγεθος της πόρτας αυτής εξαρτάται από τα κιλά τσιµέντου, το τύπο του τσιµέντου και το νεράκι: . Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-D (πυριτικής παιπάλης):(5)πχ 300 kg/m3 CEM II/A-D-6% και W=150 kg/m3 (δηλαδή λόγο νερού προς τσιµέντο =0.5) µας δίνει (150 kg/m3 - 0,267(282 kg/m3) - 0,0278 (18 kg/m3))/1000 = 0,074 kg/m3 Αν βάζαµε π.χ. 300 kg/m3 CEM II/A-D-6% και W=170 kg/m3 (δηλαδή λόγο νερού προς τσιµέντο =0,56) θα είχαµε 0.094 kg/m3.16 Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-P/B-P/A-Q/B-Q (ποζολανικά) η εξίσωση αλλάζει και έχουµε:(6) πχ 300 kg/m3 CEM II/B-P 21% και W=150 kg/m3 (δηλαδή λόγο νερού προς τσιµέντο =0.5) µας δίνει 0.075 kg/m3. Για τα τσιµέντα τύπου CEM II/A-V/B-V/A-W/B-W (ιπτάµενης τέφρας): (7) Για τις παραµέτρους Α, dA ας τις κρατήσουµε στο µυαλό µας καθαρά αλγεβρικά και δεν θα µπούµε σε µεγαλύτερη ανάλυση στο άρθρο αυτό. Να θυµάστε µόνο ότι το πορώδες ορίζεται κατά βάση από τα κιλά του τσιµέντου και το Ν/Τ. Αφού µάθαµε πως να εκτιµούµε το πορώδες ας δούµε τώρα και τι είναι πορώδες. Το σκυρόδεµα περιέχει σκληρυµένο τσιµεντοπολτό, τα αδρανή µας και αέρα κοπανιστό. Ο κοπανιστός αέρας είναι διαβαθµισµένος σε πέντε µεγέθη, εικόνα 12.Εικόνα 12Τα 5 µεγέθη του πορώδους.Το να τα µετρήσουµε και να τα υπολογίζουµε αναλυτικά τα ποσοστά κάθε διαβάθµισης γίνεται µε χρήση µικροσκοπίων, ξεκινώντας από τα οπτικά και καταλήγοντας στα ατοµικά (AFM). Ενδεικτικά η διαβάθµιση των πόρων δίνεται στην Εικόνα 13.17 (α)(β)(δ) (γ)(ε) Εικόνα 13∆ιαβάθµιση των πόρων.Courtesy of Prof. Dr. M. Setzer, UGE - IBPMΚαι τα 5 είδη των πόρων συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου (porosity network), όπως ενδεικτικά φαίνεται στην εικόνα 14.18 Εικόνα 14Το δίκτυο των πόρων.Φανταστείτε αυτό το δίκτυο σαν τους δρόµους της Αθήνας. Μπορώ να πάω όπου θέλω από όπου θέλω. Μπορώ να φύγω από την Κηφισιά και να πάω στον Πειραιά, από την Πειραιά στον Λυκαβηττό, κ.ο.κ. Αν όµως κόψω την Κηφισίας, την Συγγρού και την Ποσειδώνος για να πάω από την Κηφισιά στον Πειραιά θα µου πάρει περισσότερο χρόνο. Με λίγα λόγια το πόσο νερό θα βάλω στο µείγµα του τσιµέντου ορίζει αν θέλετε τους δρόµους που έχω στην διάθεσή µου. Πολύ νερό, µεγάλες λεωφόροι και πάω µε τα χίλια, µικρότεροι δρόµοι πάω πιο αργά και άρα θέλω περισσότερη ώρα, κ.ο.κ.4.Οι Μαντραχαλάδες (CO2) και τα ΣτρατόπεδαΗ ατµόσφαιρα περιέχει σηµαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (µαντραχαλάδες). Στην εικόνα 15, βλέπουµε σε παγκόσµιο επίπεδο την συγκέντρωση CO2 ξεκινώντας από το 1750. 400 390European Enviromental Agency380 370CO2 (ppm)360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025Period of DataΕικόνα 15Μέση παγκόσµια ατµοσφαιρική συγκέντρωση CO2. Πηγή Scripps CO2 Program at the Mauna Loa Observatory in Hawaii.Μια προσεκτική εξέταση της εικόνας 15 αποκαλύπτει την στενή σχέση µεταξύ των µέσων συγκεντρώσεων του CO2 και των βιοµηχανικών επαναστάσεων, Εικόνα 16. Στην ίδια εικόνα, είναι σηµαντικό να παρατηρήσετε τη δραµατική αύξηση του ποσοστού της συγκέντρωσης του CO2 από το 1970 και ύστερα. Ειδικότερα το 1959 ήταν η πρώτη φορά που ο ρυθµός αύξησης του CO2 ανά έτος ξεπέρασε το όριο των 0,5 ppm/έτος. 19 Atmospheric CO2 Concentrations 400 390European Enviromental Agency380 370CO2 (ppm)360 350 3401st Time CO2 rate exceed 0.5ppm/year330 320 3101st Industrial Revolution 1760-18402nd Industrial Revolution 1870-1914300 290 280 270 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025Period of DataΕικόνα 16Συσχετισµός της µέσης παγκόσµιας ατµοσφαιρικής συγκέντρωσης CO2 και των 2 βιοµηχανικών επαναστάσεων.Η µέση συγκέντρωση του CO2 (στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 έχει θεωρηθεί σαν όριο τα 375 ppm) αποτελεί µια ψευδαίσθηση του φορτίου ενανθράκωσης. Στον Πίνακα 1 µπορούµε να δούµε εξωτερικές συγκεντρώσεις CO2 για διάφορες πόλεις στον κόσµο και διαφορετικές περιόδους. Πίνακας 1Ενδεικτικές συγκεντρώσεις CO2 για διάφορες πόλεις στον κόσµο.CountryPopulationHeight of Measurement from Sea level (m)Population Density (Inhabitants/ Km2)Min CO2 (ppm)Max CO2 (ppm)Mean CO2 (ppm)PeriodLong Island Sendai Krakow Nottingham Biel Athens Attica Karachi Nagoya London Vancouver Phoenix Cincinnati New Orleans St. Louis Basel Melbourne Mexico City Tokyo EdinburghUSA Japan Poland UK Switzerland Greece Greece Pakistan Japan UK Canada USA USA USA USA Switzerland Australia Mexico Japan UK7,568,304 1,028,214 760,700 310,837 53,051 666,046 3,090,508 23,500,000 2,171,557 6,679,332 2,093,125 1,445,632 325,000 593,471 575,238 173,808 4,442,919 19,415,324 13,185,502 778,0003-125 0.5-30 0-20 0-40 0-25 0-25 0-35 5-15 5-22.5 0-2 3.7-4.6 0-29 0-40 0-37 0-29 -2,086 6,879 743 4,073 2,500 17,043 7,501 6,662 6,923 5,223 18,205 1,080 2,245 1,167 5,158 7,300 430 6,000 6,000 1,828290 339 346 344 423 405 357 384 351 402 323 320 332 388 376 424 364 384315 354 376 345 487 458 370 427 445 481 411 377 346 452 400 472 484 452349 373 350 468 412 377 359 375 -1966 1981 1994 1985 1994 2013 2013 1990 1993 1994 1993 2000 1963 1963 1964 2002 2007 2005 2002 2000RomeItaly2,915,244-2,256447477-2004City20 Στην εικόνα 17 µπορούµε να δούµε τις συγκεντρώσεις και το εύρος του CO2 σε σχέση µε την πυκνότητα του πληθυσµού (PD-population density). Ο αναγνώστης µπορεί εύκολα να καταλάβει ότι οι πόλεις µε PD > 1.000 κατοίκους/km2 παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σύγκριση µε το παγκόσµιο µέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, πόλεις µε PD < 1.000 κατοίκους/km2 φαίνεται να ακολουθούν την παγκόσµια µέση τιµή, π.χ. Μελβούρνη (2007) και Βασιλεία (2002) µε το PD < 1.000 κατοίκους/km2. Προφανώς παράµετροι όπως εδαφολογικά/µετεωρολογικά/Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, πυκνότητα και είδος βιοµηχανικών χρήσεων και δεκάδες άλλες παράµετροι θα έπρεπε να µπουν στην εκτίµηση. Το βασικό πρόβληµα που προκύπτει από την εικόνα 17 είναι ότι το όριο των 375 ppm (0,0375% ή 0,375 kg/m3) που έχει ασπαστεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, υπολείπεται σηµαντικά ένατι αυτού που µετράται σε πόλεις µε πυκνότητα πληθυσµού >1.000 κατοίκους/km2 για την περίοδο µετά το 1990. Στην Ελλάδα το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα αυξηµένο στην Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Αθήνα. Στον Πίνακα 2 µπορούµε να δούµε κάποιους από τους δήµους της Ελλάδος µε πυκνότητα πληθυσµού >1000 κατοίκους/km2 από την απογραφή του 2011.Atmospheric CO2 Concentrations 500 Mean Clobal Vancouver PD=18,205 Phoenix PD=1,080 London PD=5,223 Krakow PD= 743 New Orleans PD=1,167 Rome PD=2,256 Melbourne PD=430480 460CO2 (ppm)440 420 400 380375 ppm360 340 320 300 19501960197019801990200020102020Period of Data Εικόνα 17Όρια συγκέντρωσης CO2 για διάφορες πόλεις του Πίνακα 1.21 Πίνακας 2Πυκνότητα Πληθυσµού µε PD> κατοίκους/km2. Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.Περιοχή ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣPD 17.042 6.661 14.740 14.309 8.339 6.142 3.374 16.855 14.260 7.617 6.567 4.176 5.323Πληθυσµός 664.046 61.308 59.345 33.628 71.026 78.153 26.458 325.182 91.279 101.753 84.741 99.245 52.127Πολύ απλά, µπορούµε να πούµε ότι το φορτίο ενανθράκωσης στον δήµο Γαλατσίου είναι µεγαλύτερο από το φορτίο ενανθράκωσης στον δήµο Ανάφης µε PD = 6.71 κατοίκους/km2 και άρα (εξίσωση 1) πιο βαθειά θα φτάσει η ενανθράκωση στον ίδιο χρόνο στο Γαλάτσι από ότι στην Ανάφη. Αυτό δεν το βλέπει το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Αν νοµίζετε ότι τα 500 ppm είναι πολλά τότε θα εκπλαγείτε όταν ακούσετε ότι το Πανεπιστήµιο Αθηνών έκανε µετρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και µέτρησε τιµές µέχρι και 1600 ppm, εικόνα 18. Αυτά είναι τα φανταράκια που έγραψα παραπάνω και που θα βρούµε µόνο στην κατηγορία XC1 σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα - 45% ≤ RH < 65% και XC3σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα - 65% ≤ RH < 85%.Εικόνα 18Τα στρατόπεδα και η βραδινή έξοδος. Αν µάλιστα καπνίζετε και µερικά πακέτα τσιγάρα την ηµέρα µπορεί να πάει και στα 1780ppm.22 5.Συµπεράσµατα 2ου Μέρουςα)Η εξίσωσηστην ουσία είναι : Χρόνος Ενανθράκωσης =∆ιάµετρος και ύψος Τρύπιας εξαµενής (Αριθµός µαντραχαλάδων και στρατόπεδα) x (Πόρτα και µέγεθος του Club Elephant)β)Οι διαβαθµίσεις XC1, 2, 3, 4 είναι στην ουσία ο λόγος των "καλών" κοριτσιών για οικογένεια και κουτσούβελα προς τα "κακά" κορίτσια που ζηλεύουν τις "καλές" και δεν τις αφήνουν να κάνουν κουτσούβελα.γ)Οι διαβαθµίσεις των εσωτερικών χώρων XC1, XC3 είναι οι βραδινές άδειες των φαντάρων και τα τσιγάρα.δ)Για τους µαντράχαλους στους εξωτερικούς χώρους, ο ποιητής δεν βλέπει διάφορα µεταξύ Ανάφης και Βύρωνα, σίγουρα δεν είναι µέλος της Greenpeace και δεν καταλαβαίνει από ειδικές περιπτώσεις. Το ότι στην Ελλάδα κολλήσαµε τα 2/3 του πληθυσµού στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη να προσέχαµε. Να πάτε στην Ανάφη ωρέ ....ε)Μπορούµε να κάνουµε ότι σαλάτα οξειδίων θέλουµε και φράσεις όπως δεν έχει αυτό τον τύπο ή τον άλλο είναι απλά δικαιολογίες. Είναι καλύτερα να πούµε "εγώ µπετό πουλάω και σιγά µην γίνω και χηµικός από την NASA", παρά "δεν γίνεται".ζ)Μην βάζετε πολύ νερό στο τσιµέντο. Είναι σαν το ούζο: αν βάλεις πολύ νερό µετά δεν πίνεται ή πίνεις κατιτίς από ούζο.η)Μην κάνουµε τσιγκουνιές στο τσιµέντο βάλτε όσο σας λέει. ∆εν το γράφει ο ποιητής για να µην αδειάσει ο τόπος. Τώρα αν µας βγαίνει πιο ακριβό τι να κάνουµε. Σκεφτείτε το λίγο διαφορετικά. Πας και αγοράζεις την σούπερ ντούπερ Porsche που έχει 800 άλογα, της πετάς επάνω τα καλύτερα δερµάτινα καθίσµατα, βάζεις το καλύτερο ηχοσύστηµα, κλπ µετά..... είναι κρίµα να πεις δεν θα βάλω το λάδι στον κινητήρα που µου λέει ο κατασκευαστής και θα βάλω ΕΛΑΙΣ.θ)Αν καταφέρατε και διαβάσατε το 2ο µέρος τότε το τρίτο θα σας φανεί παιχνιδάκι.23 6.Βιβλιογραφία 2ου ΜέρουςΚ. Τσακαλάκης (2010) Τεχνολογία παραγωγής τσιµέντου και σκυροδέµατος, ΕΜΠ. R. H. Bogue, “Calculation of the compounds in Portland cement,” Industrial and Engineering Chemistry, vol. 1, no. 4, pp. 192–197, 1929. V.G. Papadakis, S. Tsimas, Supplementary cementing materials in concrete Part I: efficiency and design, Cement and Concrete Research 32 (2002) 1525–1532. Wierig, H.-J. (1984), ‘Longtime studies on the carbonation of concrete under normal outdoor exposure’, Proceedings of RILEM Seminar on Durability, Hanover. Hallberg, D. (2005), ‘Quantification of exposure classes in The European Standard EN 206-1’, Proceedings of 10th DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, 17-20 April 2005, Lyon. H.J.H. Brouwers, The work of Powers and Brownyard revisited: Part 1, Cement and Concrete Research 34 (2004) 1697–1716 A.V. Saetta, R.V. Vitaliani, Experimental investigation and numerical modeling of carbonation process in reinforced concrete structures: Part I: Theoretical formulation, Cem. Concr. Res. 34 (4) (2004) 571– 579. A.A. Rahman, F.P. Glasser, Comparative studies of the carbonation of hydrated cements, Adv. Cem. Res. 2 (6) (1989) 49–54. M. Santamouris, K. Argiroudis, M. Georgiou, K. Pavlou, M. Assimakopoulos, and K. Sfakianaki, Indoor Air Quality in fifty residences in Athens. Papadakis, V.G. (2000), “Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress”, Cement Concrete Res., 30(2), 291-299. Papadakis, V.G., Fardis, M.N. and Vayenas, C.G. (1991), “Fundamental modeling and experimental investigation of concrete carbonation”, ACI Mater. J., 88(4), 363-373. Richardson, M.G., Fundamentals of Durable Reinforced Concrete, Spon Press, London (2002). H. F.W. Taylor, Cement Chemistry, Tomas Telford Services, London, UK, 2nd edition, 1998. S. Kosmatka & W. Panarese (1988): Design and Control of Concrete Mixes, Portland Cement Association. M. Mamlouk & J. Zaniewski (1999): Materials for Civil and Construction Engineers, Addison Wesley Longman, Inc. ACI Committee 222, Protection of Metals in Concrete against Corrosion, ACI 222R-01, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2001. CEN EN 197-1, 2000. European Standard for Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements, Brussels. Swamy, R.N., Holistic design: Key to sustainability in concrete construction, Structures & Buildings, 146, No.4, pp. 371-379. Mehta, P.K., Concrete Durability – 50 Years of Progress?, American Concrete Institute, Special Publication SP-126, pp. 1-31. Saetta, A.V., Schrefler, B.A., and Vitaliani, R.V., The carbonation of concrete and the mechanisms of moisture, heat and carbon dioxide flow through porous materials, Cement and Concrete Research Vol.23, pp.761-772, 1993. 24 Steve Kosmatka & William Panarese (1988): Design and Control of Concrete Mixes, Portland Cement Association. Michael Mamlouk & John Zaniewski (1999): Materials for Civil and Construction Engineers, Addison Wesley Longman, Inc. ACI Committee 222, Protection of Metals in Concrete against Corrosion, ACI 222R-01, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2001. Canadell, J. G., Quéré, C. L., Raupach, M. R., Field, C. B., Buitenhuis, E. T., Ciais, P., Marland, G. (2007). Contributions to accelerating atmospheric CO₂ growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(47), 18866-18870. Woodwell, G.M., Houghton, R.A., Tempel, N.R., 1973. Atmospheric CO2 at Brookhaven, Long Island, New York: patterns of variation up to 125 m. Journal of Geophysical Research 78, 932–940. Tanaka, M., Nakazawa, T., Aoki, S., 1983. High quality measurements of the concentrations of atmospheric carbon dioxide over Japan. Journal of Geophysical Research 88, 1339–1344. Kuc, T., 1991. Concentration and carbon isotopic composition of atmospheric CO2 in southern Poland. Tellus 43B, 373–378. Berry, D., Colls, J.J., 1990a. Atmospheric carbon dioxide and sulphur dioxide on an urban/rural transect—I. Continuous measurements at the transect ends. Atmospheric Environment 24A, 2681– 2688. Sigrist, M.W., 1994. Laser photoacoustic spectrometry for trace gas monitoring. Analyst 119, 525–531.25
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.