Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων την 01.12.2015. (ΦΕΚ 330Β / 10-03-2015)

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.03.12 11:04:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio4499ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων. .......................................................................... Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρ− κειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασί− ας 11/02/2015. ...................................................................................... Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί− ου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 13/02/2015 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. .......................... Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί− ου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 13/02/2015 μέσω δημόσιας εγγραφής..................................................................... Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη− ρεσιών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015. .............1234 5ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 323/21−1−2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131/22 Ιανουαρίου 2015 τ. Β΄. ................................................................. 6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 138/5/22.12.2014 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223/17.2.2015 (τ. Β΄). ........................................................................................................ 7ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22015/406 (1) Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέ− λεσης έργων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1. Του N. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους − πολίτη και άλλες διατάξεις». 1.2. Του N. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δη− μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».1.3. Του N. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δα− πανών και άλλες διατάξεις». 1.4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι− κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 1.5. Του N. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 1.6. Του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομι− κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη− γίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 1.7. Του N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». 1.8. Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέμα− τα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου. 1.9. Του N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις». 1.10. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδι− κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 1.11. Του Π.δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και θρησκευ− μάτων αντιστοίχως». 1.12. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 1.13. Του Π.δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλε− ξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού». 1.14. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο− μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 1.15. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ− δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ− γών και Υφυπουργών». 1.16. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης που διαβιβά− σθηκε την 22.01.2015 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 4500ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ) του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει. 2. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τριάντα ημερών από την περιέλευση του σχεδίου υπουργικής απόφασης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ), εδάφιο 2 του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει. 3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κε− ντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέ− λεσης έργων, την 01.12.2015. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣF Αριθμ. 277 (2) Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/02/2015. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του N.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 81Α/1982). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του N. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2074/1992 «Δι− αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α/1992). 5. Τις διατάξεις του N. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα− νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011). 6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί− ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4223/2013 «Ενι− αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013). 8. Την υπ’ αριθμ. 275/25−02−2015 απόφαση του Αναπλη− ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμμα−τίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 13/02/2015 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού». 9. Τα αποτελέσματα της από 11/02/2015 δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων. 10. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο− μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009) και το Π.δ. 189/2009 «Καθορι− σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009). 11. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ− βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 21 Α/2015). 12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/2015). 13. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια− φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά− ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, N.δ. 3745/1957 και N. 1266/1982, που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 11/02/2015 για διάρ− κεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 2,50%. 2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο− πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 11/02/2015. 3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε η έκδοση τους. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη− μοσίου Χρέους. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣF Αριθμ. 275 (3) Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 13/02/2015 μέσω δημο− πρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του N. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 2187/1994 «Ρύθ− μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2074/1992 «Δι− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 128 Α/1992). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του N. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994). 6. Τις διατάξεις του N. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή− ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατά− ξεις» (ΦΕΚ 167 Α/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του N. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα− τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α/2000). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128 και 177 του N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δη− μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του N. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα− νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011). 10. Τις διατάξεις του N.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι− ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του N. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α/1982). 11. Την υπ’ αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπλη− ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα−δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β/2014). 12. Την υπ’ αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Ανα− πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β/2014). 13. Την υπ’ αριθμ. του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4223/2013 «Ενι− αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013). 15. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615 Β/2001). 16. Την υπ’ αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή4501της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014). 17. Την υπ’ αριθμ. 2137/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2015» (ΦΕΚ 3483 Β/2014). 18. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο− νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009). 19. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009). 20. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 21 Α/2015). 21. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/2015). 22. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια− φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά− ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 23. Το υπ’ αριθμ. 282/6−02−2015 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ− ματίων στις 11/02/2015 και της διάθεσής τους σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα− σία της δημοπρασίας στις 11/02/2015, μέσω της οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρα− σίας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 13/02/2015 και ημερομηνία λήξης την 15/05/2015. 2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360). 3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (875.000.000,00) ευρώ. 4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία λήξεως στην ονομαστική τους αξία. 5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. 6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων. Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τετάρτη 11/02/2015, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ− γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τε− λευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρα− σία (cut off price). 2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 4502ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο− πρατούμενου ποσού. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000). 3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο− μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε επενδυτής. 4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα χίλια ευρώ (€ 1.000). 5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να υπο− βάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη αντα− γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα δια− τίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμε− νου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποι− ούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price). Η κάθε μία μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών. Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 11/02/2015 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλά− δος. 6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ− ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 11/02/2015 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι− καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 12/02/2015, να υπο− βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη− μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ− μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 12/02/2015, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανι− σμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) θα γίνει στις 13/02/2015, ημερομηνία έκδο− σης των εντόκων γραμματίων.9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δεν θα δοθεί προμήθεια. Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 13/02/2015 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ− γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 20/02/2015, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε− ριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι. Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν− δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την παραπάνω διαδικασία θα ισχύει το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 13/02/2015 για φυσικά πρόσω− πα (GR0026197070). Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φο− ρείς ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμματίων από το αρχικό ISIN (GR0000130337) (δη− μοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερί− δες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN Β μπο− ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι. Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/ 29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ− ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/2001). ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣF Αριθμ. 276 (4) Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 13/02/2015 μέσω δημό− σιας εγγραφής. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του N. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 2187/1994 «Ρύθ− μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2074/1992 «Δι− αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α/1992). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του N. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/1994). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996). 6. Τις διατάξεις του N. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή− ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατά− ξεις» (ΦΕΚ 167 Α/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του N. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα− τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α/2000). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128 και 177 του N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δη− μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του N. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα− νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011). 10. Τις διατάξεις του N.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι− ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του N. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α/1982). 11. Την υπ’ αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπλη− ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα−δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β/2014). 12. Την υπ’ αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Ανα− πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β/2014). 13. Την υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι− σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο− λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4223/2013 «Ενι− αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013).450315. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615 Β/2001). 16. Την υπ’ αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014). 17. Την υπ’ αριθμ. 2137/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2015» (ΦΕΚ 3483 Β/2014). 18. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο− νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009). 19. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009). 20. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 21 Α/2015). 21. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/2015). 22. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια− φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά− ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 23. Το υπ’ αριθμ. 282/6−02−2015 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ− ματίων στις 11/02/2015 και της διάθεσής τους σε φυσικά πρόσωπα. 24. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων της 11/02/2015, αποφασίζουμε: Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί− ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 13/02/2015 και ημερομηνία λήξης την 15/05/2015. Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε− ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360). Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 2,50%, δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων της 11/02/2015. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο− σίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκδοθούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β, GR0026197070). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Τρίτη 10/02/2015 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 12/02/2015. Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι− κασία της δημόσιας εγγραφής: 4504ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)• Το Α.Φ.Μ. τους, • Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους, • Τον χειριστή τους στο Σ.Α.T., • Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ., • Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο επιθυμούν να εγγραφούν. Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα 1.000 ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διάθεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται από το Σύ− στημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ. Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη− μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου− σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτ− λους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000130337). Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι. Για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επενδυ− τικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιο− δοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε− τηρίου Αξιών 0,04%. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/ 29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ− ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/2001). ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣF Αριθμ. 8899/4942 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη− ρεσιών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015. Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο− κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»(ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του N. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω− μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ− ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι− κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ− γείου Εσωτερικών». 5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα− ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής. 6. Την υπ’ αριθμ. 018/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειιτουργίας των υπηρεσιών για το έτος 2015, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες σε βάρδιες από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, λόγω της σύνδεσης του Δημοτολογίου με το Ληξιαρχείο, αυξημένων εγγραφών λόγω πολιτο− γραφήσεων, κ.λπ. Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 15:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ. για το Τμήμα Διοι− κητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, λόγω φύλαξης του Δημοτικού Καταστήματος και των λοιπών δημοτικών κτηρίων καθώς και για τον καθαρισμό του Δημοτικού καταστήματος κατά τη διενέργεια εκδηλώσεων. Καθιερώνουμε: 3) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα της διεύθυνσης, όπως ηλε− κτρολογική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων, αντιμετώ− πιση εκτάκτων βλαβών σε δημοτικά κτίρια, στο οδικό δίκτυο καθώς και δυσλειτουργίες που δημιουργούνται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λπ. Καθιερώνουμε: 4) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, λόγω διεξαγωγής αιμοδοσιών, διοργάνωση ημερίδων, αντιμετώπιση εκτά− κτων περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, τη λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου, όπου παρέχονται υπηρεσίες σε παιδιά με μαθησιακές δυσκο− λίες μετά τη λειτουργία του σχολείου, τη λειτουργία του Κέντρου ΑμεΑ και των ΚΑΠΗ, κ.λπ. Καθιερώνουμε: 5) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή αγώνων ανδρικών, γυναικείων και τμημάτων υποδομών με τις διοργανώτριες αρχές (Μπάσκετ με την Ε.Σ.Κ.Α., Βόλεϊ με την ΕΣΠΕΔΑ, Ποδόσφαιρο με την Ε.Π.Σ.Α.),πληθώρα εκδηλώσεων (Ρυθμική, Ενόργανη, Γιορτή κ.λπ.) και ημε− ρίδων αθλητικού περιεχομένου, Διοργάνωση πρωτα− θλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Αντισφαίριση, Στίβου, Κολύμβησης κ.λπ.) με την πρωτοβάθμια και δευ− τεροβάθμια εκπαίδευση, συνδιοργανώσεις με Αθλητικές Ομοσπονδίες (Ομοσπονδία Πάλης, Πολεμικών Τεχνών, Ποδηλασίας, κ.λπ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθιερώνουμε: 6) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και Κυριακές και εξαιρέσι− μες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού λόγω πολλαπλών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που υλοποιεί η Υπηρεσία Πολιτισμού του Δήμου, όπως δι− εξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, παρελάσεις, λιτανείες, μαθητικές εξετάσεις κ.λπ. Καθιερώνουμε: 7) τη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες της Διεύ− θυνση Περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα και υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν την εκπόνηση μελετών, προμηθειών, εργασιών, έργων και επίβλεψη αυτών, τις διαδικασίες για άδεια χρήσης νερού και συναφή εργασίες με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, κ.λπ. Καθιερώνουμε: 8) τη λειτουργία σε 15ωρη όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και από 12:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Γραφείο Δημάρχου λόγω απαραίτητης παρουσίας προσωπικού στις συνεχείς συναντήσεις, συσκέψεις και μετακινήσεις του Δημάρχου κ.λπ. Καθιερώνουμε: 9) τη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Ληξιαρχείο λόγω χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και τέλεσης αυτών, δήλωση θανάτων εντός 24 ωρών κ.λπ. Καθιερώνουμε: 10) τη λειτουργία σε 16ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι− ρέσιμες από τις 08:00 π.μ. έως τις 24:00 μ.μ. για το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων, και αφορά τη θέσπιση ωραρίου εργασίας δύο υπαλλήλων που θα εκτελούν εναλλάξ χρέη πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω τήρησης επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν το Δημο− τικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λπ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 212.000,00 € περίπου σε βάρος του προ− ϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 2015 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012, ΚΑ 10.6022, ΚΑ450515.6012, 15.6022, ΚΑ 30.6012, KA 30.6022, KA 35.6012, ΚΑ 35.6022, ανάλογη δαπάνη, προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ FΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στην υπ’ αριθμ. 323/21−1−2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τ. Β΄, 131/22 Ιανουαρίου 2015 γίνονται οι εξής διορθώσεις: 1) στη σελίδα 1221 διορθώνεται το εσφαλμένο: «Αριθμ. 323 “Λεπτομέρειες εφαρμογής .................. από την κρίση στην Ουκρανία» στο ορθό: «Αριθμ. 328» «Λεπτομέρειες εφαρμογής .................. από την κρίση στην Ουκρανία». 2) στο τέλος της απόφασης στη σελ. 1222 διορθώνεται το εσφαλμένο: «Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2015 με το ορθό: «Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2015». (Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας) F (7) Στην υπ’ αριθμ. 138/5/22.12.2014 απόφαση της Επιτρο− πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223/17.2.2015 (τ. Β΄), στη σελίδα 3339 στον 13ο στίχο του πρώτου εδαφίου του Τεύχους Προδιαγραφών 3, κεφάλαιο 3, άρθρο 3, παράγραφος 3.16.5, διορθώνεται το εσφαλμένο: «...3.13...», στο ορθό «....3.16.5.......». (Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) 4506ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.