Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Το www.e-archimedes.gr θα παρουσιάζει τα σχόλια και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου ΚΤΣ-2015 που λαμβάνει, με στόχο τον προβληματισμό ή/και τις αναδράσεις των εδιαφερομένων για το ιδιαίτερα σημαντικό κανονιστικό αυτό κείμενο που αφορά το βασικότερο υλικό κατασκευής στην Χώρα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι αφ' ενός να σχολιάζουν τις παρατηρήσεις που αναρτώνται και αφ' ετέρου να να στέλνουν και δικά τους ιδιαίτερα κείμενα παρατηρήσεων στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 2015i Γενικά Σχόλια επί του κειµένου Το κείµενο επί της αρχής δηµιουργεί συνθήκες περαιτέρω σύγχυσης σε σειρά θεµάτων. Υπάρχουν απο απλά λάθη µέχρι ιδιαίτερα σηµαντικά. Όσον αφορά το θέµα της ανθεκτικότητας δηµιουργεί περαιτέρω σύγχυση ενώ υπάρχουν βασικά λάθη σε Πίνακες και όρια. ∆υστυχώς ο όρος της ανθεκτικότητας παρουσιάζετε υπο µορφή ελαχίστων τιµών και ορίων και σε καµιά περίπτωση δεν προδιαθέτει τον αναγνώστη να καταλάβει ότι αποτελεί µια τελείως διαφορετική και ιδιαίτερα πιθανολογική προσέγγιση της χρονο-επάρκειας επιτελεστικότητας. Ο κανονισµός εµπεριέχει ενδεικτικές τιµές και όρια και σε καµία περίπτωση δεν παρέχει συντελεστές ασφαλείας έναντι περιβαλλοντικών δράσεων. Σε κάθε περίπτωση αντί να αποτελεί έναν ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό οδηγό σε αντιστοιχία µε αντίστοιχους ξένους κανονισµούς, δηµιουργεί καταστάσεις και προτρέπει επι συγκεκριµένων προδιαγραφών και ορίων χωρίς να κάνει παραποµπή σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή άλλα πρότυπα. Η έλλειψη βιβλιογραφίας είναι ενδεικτική και σε πλήρη αντίθεση µε Κανονισµούς άλλων χωρών. Υπάρχει έλλειψη ενδεικτικών παραδειγµάτων στα παραρτήµατα, πχ. µελέτης σύνθεσης Ως έχει, δηµιουργεί "γκρίζες ζώνες" όσον αφορά τον επιµερισµό ευθυνών µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων. Σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτει νέες τεχνολογίες που σήµερα είναι θεσµοθετηµένες διεθνώς. Ένας κανονισµός που αναγράφει 2015 θα πρέπει όσον το δυνατό καλύτερα να περιλαµβάνει τεχνολογικές εξελίξεις µέχρι το 2010. Σήµερα εµφανίζετε παρωχηµένος. Ακολουθεί αναλυτικός σχολιασµός -153 σχόλια- επι του κειµένου. Χρήστος Ροδόπουλος Dipl-Ing, MSc, PhD Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΑ Α1 A1.1 A1.2 A1.3 Α1.4ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Πεδίο εφαρµογής Αντικείµενο Κατηγορίες σκυροδέµατος1 1 1 1 3Α2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ3Α3 Α3.1 Α3.2ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Ορισµοί Σύµβολα6 6 10ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Β1 Β1.1 Β1.2 Β1.3 Β1.3.1 Β1.3.2 Β1.3.3 Β1.3.4 Β1.3.5 Β1.3.6 Β1.3.7 Β1.3.8 Β1.3.9 Β1.4 Β1.5ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Γενικά Τσιµέντο Αδρανή υλικά Γενικά Γεωµετρικές απαιτήσεις Φυσικές απαιτήσεις Χηµικές απαιτήσεις Απαιτήσεις αδρανών υλικών για τη σύνθεση σκυροδέµατος Παραλαβή των αδρανών ∆ειγµατοληψία των αδρανών για ελέγχους και δοκιµές Συχνότητα ελέγχων αδρανών υλικών Αποθήκευση των αδρανών Νερό Πρόσθετα13 13 13 13 13 13 15 16 18 18 19 19 20 20 21Β2 Β2.1 Β2.2 Β2.2.1 Β2.2.2 Β2.2.3 Β2.2.4 Β2.2.5 Β2.2.6ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Γενικά Μελέτη σύνθεσης και αρχικοί έλεγχοι Υποχρεώσεις Απαιτούµενη αντοχή σχεδιασµού παραγωγής Στοιχεία Μελέτης Σύνθεσης Συνεκτικότητα Ελάχιστες απαιτήσεις Αντλητό σκυρόδεµα22 22 22 22 23 24 25 26 27Β3ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ29Β4ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ30Β5 Β5.1 Β5.2 Β5.3 Β5.4 Β5.5 Β5.6 Β5.7 Β5.8 Β5.9 Β5.10 Β5.11 Β5.12ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Γενικά Προσωπικό Εγκαταστάσεις και µηχανικός εξοπλισµός Μελέτες σύνθεσης και αρχικοί έλεγχοι Ελεγχος των υλικών Ζύγιση και διαδικασία ανάµιξης των υλικών Ελεγχος συµµόρφωσης της παραγωγής (αυτοέλεγχος) Ηµερολόγια – µητρώα Παραγγελία σκυροδέµατος ∆ελτίο αποστολής Μεταφορά σκυροδέµατος Παραλαβή σκυροδέµατος31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37iii Β6ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ38Β7 Β7.1 Β7.2ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Γενικά Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε αέρα κορεσµένο µε θαλάσσια άλατα (παραθαλάσσιο περιβάλλον) Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά Σκυρόδεµα για θαλάσσιες κατασκευές Σκυρόδεµα µέσα σε νερό (πλην θαλασσινού νερού) Σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας Σκυρόδεµα που εκτίθεται σε χηµικές προσβολές Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε παγετό40 40 40Β7.3 Β7.4 Β7.5 Β7.6 Β7.7 Β7.841 41 41 42 42 43ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ Γ1 Γ1.1 Γ1.2 Γ1.3 Γ1.4ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ∆ειγµατοληψία Εργοστασιακό Σκυρόδεµα µε Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασιακό Σκυρόδεµα χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Εργοταξιακό σκυρόδεµα44 44 44 46 47Γ2ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ49ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ) ∆1 ∆1.1 ∆1.2 ∆1.3 ∆1.4ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Ορισµοί Υπολογισµός και απαιτήσεις µόρφωσης και κατασκευής των ικριωµάτων Χρόνοι αφαίρεσης των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων Ανοχές διαστάσεων ξυλοτύπων52 52 52 54 55∆2 ∆2.1 ∆2.2 ∆2.3ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Αρµοί εργασίας Προετοιµασία αρµών εργασίας πριν και µετά τη σκυροδέτηση Ειδικά τεµάχια ενσωµατωµένα ή εν επαφή µε το σκυρόδεµα55 55 55 56∆3 ∆3.1 ∆3.2 ∆3.3 ∆3.4 ∆3.5∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Απαιτήσεις πριν την εκτέλεση του έργου Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση του έργου Επαλήθευση και ανοχές συνεκτικότητας Απαιτήσεις ως προς την κάθιση Απαιτήσεις ως προς την άντληση57 57 58 59 60 60∆4ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ60∆5 ∆5.1 ∆5.2 ∆5.2.1 ∆5.2.2 ∆5.3 ∆5.4ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Απαιτήσεις για τη συντήρηση Απαιτήσεις για τα υλικά συντήρησης Υλικά που σχηµατίζουν επιφανειακή µεµβράνη Νάιλον συντήρησης Μέθοδος συντήρησης Επαλήθευση της επάρκειας συντήρησης62 62 63 63 63 63 64∆6ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Σκυροδέτηση σε ζεστό καιρό) Γενικά Προστασία του σκυροδέµατος έναντι υψηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος64∆6.1 ∆6.2 ∆7 ∆7.1 ∆7.2ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Κατάταξη πόλεων και γεωγραφικών περιοχών της χώρας σε κατηγορίες θερµοκρασιακών συνθηκών64 65 65 65 66iv ∆7.3 ∆7.466 67ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ∆7.5Χρήση αερακτικού στη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος Ελάχιστη θερµοκρασία νωπού σκυροδέµατος για σκυροδέτηση σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος ∆ιάρκεια θερµικής προστασίας του σκυροδέµατος µετά τη σκυροδέτηση6867ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑ1 ΠΑ1-1 ΠΑ1-2 ΠΒ1 ΠΒ1-1 ΠΒ1-2 ΠΒ1-3 ΠΒ2 ΠΒ3 ΠΒ4 ΠΒ5 ΠΒ7 ΠΓ1 ΠΓ2 Π∆6 Π∆7 ΠΕΓΕΝΙΚΑ Σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης σύνθεσης Τυποποιηµένο σκυρόδεµα ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Αδρανή υλικά Νερό Πρόσθετα ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ71 71 71 72 72 79 80 81 85 87 88 93 94 95 96 99 103v ΚΕΦΑΛΑΙΟ A: ΓΕΝΙΚΑ A1 – ΓΕΝΙΚΑ A1.1 Εισαγωγή Στον παρόντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), η αρίθµηση των πινάκων και διαγραµµάτων ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων Κεφαλαίων και Παραρτηµάτων. Ειδικά για τους Πίνακες των Σχολίων, προηγείται της αρίθµησης το γράµµα “Σ”.A1.1.1 Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει το κυρίως Κείµενο (δεξιά στήλη), τα Σχόλια (αριστερή στήλη), καθώς και τα Παραρτήµατα, τα οποία είναι πληροφοριακά ή υποχρεωτικά.A1.1.2 Αντικείµενο των Σχολίων είναι: α) Η βασική ερµηνεία του κυρίως Κειµένου ή/και η αιτιολόγηση των κανόνων και των διατάξεών του, καθώς και η παράθεση στοιχείων που συµβάλλουν στην κατανόησή τους. β) Η παράθεση πρακτικών εφαρµογών ή και απλοποιηµένων κανόνων, που δεν έχουν ίσως γενική εφαρµογή αλλά ισχύουν για τις συνήθεις περιπτώσεις της πράξης. γ) Η συσχέτιση του εκάστοτε άρθρου µε άλλα άρθρα του παρόντος Κανονισµού και άλλων Κανονισµών, Προτύπων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων κ.λπ. όπου απαιτείται. Τα χονδροειδή σφάλµατα αποτελούν σηµαντική αιτία αστοχιών στις κατασκευές. Ακριβώς δε για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλµάτων, θεωρείται ότι ο Κανονισµός θα εφαρµόζεται από εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά πρόσωπα.A1.1.3 Ο Κανονισµός αυτός δεν προφυλάσσει από χονδροειδή σφάλµατα. Προτείνεται να εφαρµόζεται από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία.A1.2 Πεδίο εφαρµογής A1.2.1 Ο Κανονισµός αυτός προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεµα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεµαComment [c1]: ως δοµικό υλικόΑ1.2.2 Ο Κύριος του Εργου µπορεί, µετά από συµφωνία, να προσθέσει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των εδώ αναγραφοµένων - ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεµα που προορίζεται για ειδικά έργα- δεν µπορεί όµως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να µειώσει την αυστηρότητα των αναγραφοµένων.Comment [c2]: προϋποθέτει οτι ο ΚΤΕ έργου έχει τις γνώσεις, την οργάνωση και τις διαδικασίες. Ο όρος αυστηρότητα δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιείται καθόλου διότι οδηγεί σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Αντ. αυτού θα έπρεπε η παράγραφος να επαναδιατυπωθεί και να περιλαµβάνει τις λέξεις κλειδιά, απαιτήσεις, προδιαγραφές και στάθµη ποιοτικού ελέγχου.A1.2.3 Αυτός ο Κανονισµός ενσωµατώνει και διατάξεις άλλων σχετικών κανονιστικών κειµένων και Προτύπων µέσω παραποµπών, που βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις µέσα στο κείµενο. Όλες οι παραποµπές αναφέρονται σε χρονολογηµένες εκδόσεις, οι οποίες συγκεντρωτικά φαίνονται στο Κεφάλαιο Α2. Για τις παραποµπές αυτές οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, θα έχουν εφαρµογή µόνο εφόσον ενσωµατωθούν στον παρόντα Κανονισµό µέσω τροποποίησης ή αναθεώρησής του.Comment [c3]: Οι εκδόσεις σε κανένα πρότυπο δεν είναι χρονολογηµένες αλλα σε κάθε περίπτωση πρέπει αναγράφεται οτι βρίσκετε σε ισχύ η τελευταία επίσηµη έκδοση.A1.3 Αντικείµενο A1.3.1 Ο Κανονισµός αυτός αφορά στο σκυρόδεµα κανονικού βάρους, που έχει πυκνότητα έπειτα από ξήρανση 3 σε κλίβανο µεγαλύτερη από 2000 kg/m αλλά όχι 3 περισσότερο από 2600 kg/m , όπως αυτή προσδιορίζεται µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.07. α) ∆εν περιλαµβάνονται εδώ τα ελαφρά και βαρέα αδρανή του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620Comment [c4]: µεταξύ 20002600 Κgr/m3. Comment [c5]: απο την στιγµή που παρακάτω ορίζετε η πυκνότητα η έννοια του βάρους δεν είναι ιδιαίτερα σκόπιµη.A1.3.2 Το σκυρόδεµα αυτό, παρασκευάζεται µε συνήθη λίθινα αδρανή, κανονικού βάρους, που έχουν πυκνότητα1 β) Τεχνητά ή ανακυκλωµένα αδρανή δεν περιλαµβάνονται επίσης στον παρόντα Κανονισµό γ) Τα παραπάνω αδρανή µπορεί να προδιαγραφούν ώστε να χρησιµοποιηθούν είτε σε επόµενη αναθεώρηση του παρόντος Κανονισµού, είτε σε άλλο τεχνικό ή κανονιστικό κείµενο, µετά από κατάλληλη τεκµηρίωση.κόκκων - ρrd - (σε ξηρή σε φούρνο βάση) µεγαλύτερη από 2000 kg/m3 και µικρότερη από 3000 kg/m3 όπως αυτή προσδιορίζεται, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6.A1.3.3 ∆εν αποτελούν αντικείµενο του Κανονισµού αυτού: α) το σκυρόδεµα που παρασκευάζεται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε προσµίξεις ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλιού σκυροδέµατος ή µε τεχνητά αδρανή. β) το σκυρόδεµα που διαστρώνεται περιοδικά σε µικρές ποσότητες σε έργα που χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία ως "Μικρά Τεχνικά Εργα" και το σκυρόδεµα έργων 3 συνολικού όγκου µέχρι δέκα (10) m και για κατηγορίες C8/10 και C12/15. γ) τα ειδικά σκυροδέµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Β7 του παρόντος Κανονισµού, όπως π.χ. το σκυρόδεµα ογκωδών έργων (φραγµάτων κ.λ.π.), το αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα οδοστρωµάτων, το ινοπλισµένο σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα µε τεχνητά, καθώς και ανακυκλωµένα αδρανή, το σκυρόδεµα για την αποθήκευση των υγρών και αερίων αποβλήτων, το σκυρόδεµα για δεξαµενές αποθήκευσης ρυπαντικών ουσιών, το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, το κυψελωτό σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα ανοικτής δοµής, το αφροσκυρόδεµα, το πυρίµαχο σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα υψηλής αντοχής και επιτελεστικότητας (HPC) µε κατηγορία αντοχής: fck >C50/60) Μερικά από αυτά (στρωτήρες, κράσπεδα, κρασπεδόρειθρα, αλλά και δοκοί, πλάκες κ.λπ. προκατασκευασµένων κατασκευών), µπορεί να συντηρούνται µε ατµό, ή να συµπυκνώνονται σε κενό (vacuum concrete) ώστε να αποκτήσουν γρήγορα αντοχή και να ξεκαλουπώνονται πιο γρήγορα.Comment [c7]: High Performance Concrete (HPC)δ) το σκυρόδεµα προκατασκευασµένων στοιχείων. Στα προκατασκευασµένα στοιχεία περιλαµβάνεται και το φυγοκεντρικό σκυρόδεµα (centrifugally cast concrete) στύλων, σωλήνων κ.λπ.Για το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-01-01-06-00Comment [c6]: κάτι λείπει εδω!!ε) το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα στ) το σκυρόδεµα στο οποίο η µέτρηση των αδρανών υλικών ή/και του τσιµέντου ή/και των προσθέτων σε στερεή µορφή γίνεται σε όγκο. A1.3.4 Η παραγωγή και ο έλεγχος των εξαιρούµενων σκυροδεµάτων θα ρυθµίζονται στη Σύµβαση του έργου ή µε ειδική συµφωνία κατασκευαστή και Κυρίου του Εργου.Comment [c8]: Ο µελετητής?A1.3.5 Ολοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στη συνέχεια, θα διενεργούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ που προσδιορίζονται εδώ και µε αυτά, που αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206.Comment [c9]: δηλώνονται εδωΑ1.3.6 Στην περίπτωση που σε έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης σύνθεσης, ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο ΠΑ1-1 στο Παράρτηµα ΠΑ1.Comment [c10]: σύνθεσης ειδικών προδιαγραφώνΑ1.3.7 Στην περίπτωση επίσης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί τυποποιηµένο σκυρόδεµα, ισχύουν αυτά2 που αναφέρονται στην παράγραφο ΠΑ1-2 στο Παράρτηµα ΠΑ1. A1.4 Κατηγορίες σκυροδέµατος Για τη µελέτη και κατασκευή των έργων χρησιµοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέµατος του Πίνακα Α1-1, όπου ο πρώτος αριθµός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου και ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου σε MΡa. Πίνακας Α1-1: Κατηγορίες σκυροδέµατοςΚατηγορία αντοχής σε θλίψηΕλάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυλινδρικού δοκιµίου fck,cylΕλάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυβικού δοκιµίου fck,cubeN/mm2C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C26/32* C28/35* C30/37 C32/40* C35/45 C40/50 C45/55 C50/60N/mm28 12 16 20 25 26 28 30 32 35 40 45 5010 15 20 25 30 32 35 37 40 45 50 55 60* Οι κατηγορίες αυτές χρησιµοποιούνται για λόγους ανθεκτικότητας βάσει του Πίνακα Β2-7Α2 – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Α2-1 Στο παρόντα Κανονισµό γίνονται παραποµπές στα εξής Πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονιστικά κείµενα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206Σκυρόδεµα - Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συµµόρφωση2013ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1Τσιµέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.2011ΕΛΟΤ ΕΝ 934-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 934.02+Α1 ΕΛΟΤ ΕΝ 934.06ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620+A1 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02Πρόσθετα σκυροδέµατος κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 1 : Κοινές απαιτήσεις Πρόσθετα σκυροδέµατος κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις , συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση Πρόσθετα σκυροδέµατος κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 6 : ∆ειγµατοληψία, έλεγχος συµµόρφωσης και εκτίµηση της συµµόρφωσης2009 2012 2002Νερό ανάµειξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού , συµπεριλαµβανοµένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιοµηχανία σκυροδέµατος, για τη χρήση του ως νερό ανάµειξης σκυροδέµατος2002Αδρανή για σκυρόδεµα2008∆οκιµές για τον προσδιορισµό γενικών ιδιοτήτων των αδρανών -Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών -Μέρος 2: Μέθοδοι µείωσης µεγέθους εργαστηριακού δείγµατος1996 20003 ΕΛΟΤ ΕΝ 932-03/Α1∆οκιµές για τον προσδιορισµό γενικών ιδιοτήτων των αδρανών -Μέρος 3: ∆ιαδικασία και ορολογία για απλοποιηµένη πετρογραφική περιγραφή2004ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1 : Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα2012ΕΛΟΤ ΕΝ 933.03∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών -Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων-∆είκτης Πλακοειδούς2012ΕΛΟΤ ΕΝ 933.07∆οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών -Μέρος 7: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κελύφη Ποσοστό κελυφών σε χονδρόκοκκα αδρανή1997ΕΛΟΤ ΕΝ 933.08∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών -Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - ∆οκιµή ισοδυνάµου άµµου2012ΕΛΟΤ ΕΝ 933.09+Α1∆οκιµές των γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών-Μέρος 9: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) -∆οκιµή µπλε του µεθυλενίου2013ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6 ΕΛΟΤ ΕΝ 1367.02∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2 : Μέθοδοι του προσδιορισµού της αντίστασης σε θρυµµατισµό ∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2 : Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2 : ∆οκιµή θειïκού µαγνησίου2011 2013 2010ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1+Α1∆οκιµές των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση2013ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 1 : ∆ειγµατοληψία2009ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.02∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 2 : ∆οκιµή καθίζησης2009ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.03 ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.04∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 3 : ∆οκιµή Vebe ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 4 : Βαθµός συµβατότητας ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος- Μέρος 5 :∆οκιµή σε τράπεζα εξαπλώσεως ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 6 : Πυκνότητα ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 7 : Περιεκτικότητα σε αέραΜέθοδοι µε πίεση ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 1 : Σχήµα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίµια και µήτρες ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 2 : Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων για δοκιµές αντοχής ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 3 : Αντοχή σε θλίψη δοκιµίων ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 4 : Αντοχή σε θλίψη Προδιαγραφή για µηχανές δοκιµών ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 7 : Πυκνότητα σκληρυµένου σκυροδέµατος ∆οκιµές σκυροδέµατος στις κατασκευές - Μέρος 1 : ∆οκίµια πυρήνων Λήψη, εξέταση και δοκιµή σε θλίψη ∆οκιµές σκυροδέµατος στις κατασκευές - Μέρος 2 : Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισµός του δείκτη αναπήδησης ∆οκιµές σκυροδέµατος στις κατασκευές - Μέρος 3 : Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισµός της δύναµης εξόλκευσης ∆οκιµές σκυροδέµατος στις κατασκευές - Μέρος 4 : Προσδιορισµός της ταχύτητας µετάδοσης του ήχου µε υπέρηχους Κατασκευές έργων από σκυρόδεµα Εκτίµηση της επί τόπου του έργου θλιπτικής αντοχής σε κατασκευές και προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα Standard Specification for Liquid Membrane – Forming Compounds for Curing Concrete Standard Specification for Liquid Membrane – Forming Compounds Having Special Properties for Curing and Sealing Concrete2009 2009ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.05 ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.06 ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.07 ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03 ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.04 ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.07 ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.02 ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.03 ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.04 ΕΛΟΤ ΕN 13670 ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 ASTM C309 ASTM C13152009 2009 2009 2012 2009 2010 2000 2010 2010 2012 2005 2005 2010 2007 2011 20114 ASTM C289 ASTM C227 ASTM C1105 ISO 565 ISO 3310-1 ISO 3310-2Standard Test Method for Potential Alkali- Silica Reactivity of Aggregates ( Chemical Method) Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement – Aggregate Combinations (Mortar – Bar Method) Standard Test Method for Length Change of Concrete Due to Alkali – Carbonate Rock Reaktion Test sieves – Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet – Nominal sizes of openings Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1 : Test sieves of metal wire cloth Test sieves – Technical requirements and testing – Part 2 : Test sieves of perforated metal plateΕΛΟΤ ΤΠ (ΕΤΕΠ)2008Comment [c11]: REACTION2007 2000 2013Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος ∆ιάστρωση σκυροδέµατος Συντήρηση σκυροδέµατος Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος Ικριώµατα Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 756 / Β / 28-9-932010(ΦΕΚ 221/Β/30-7-2012)1501-01-01-01-00 1501-01-01-02-00 1501-01-01-03-00 1501-01-01-04-00 1501-01-01-05-00 1501-01-03-00-00 1501-01-04-00-002007Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιώνΚΥΑ 6310/41/28-3-2006 (ΦΕΚ 427/Β/7-4-2006) ∆14/οικ./108445/16-5-14 (ΦΕΚ 1450/Β/5-6-14) ∆6/Β/οικ. 5825/30-3-10 (ΦΕΚ 407/Β/9-4-10) Kανονισµός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και διορθωτικό αυτού (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης L88/2011 και L103/2013) Kανονισµός (ΕΕ) αριθ. 568/2014 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης L88/2014)Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων, γεωϋφάσµατα, σφαιρικά εφέδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συµπεριλαµβανοµένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιµές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ης Συµβουλίου, της 9 Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου ∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 568/2014 της επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήµατος V του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των δοµικών προϊόντωνΑ2-2 Γίνεται επίσης παραποµπή στις παρακάτω οδηγίες: ACI 347 ΣΠΜΕ, Τ.Ο. Νο 1 ΣΠΜΕ, Τ.Ο. Νο 2 ΣΠΜΕ, Τ.Ο. Νο 3 ΣΠΜΕ, Τ.Ο. Νο 4Guide to Formwork for Concrete Τεχνική οδηγία 1, Σκυροδέτηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας) Τεχνική οδηγία 2, Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας) Τεχνική οδηγία 3, Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας) Τεχνική οδηγία 4, ∆άπεδα από σκυρόδεµα (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας)2011Comment [c12]: σε συνθήκες2011Comment [c13]: σε συνθήκες2012 20135 Α3 – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Α3.1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού δίνονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 1.γράφοντα η σύνθεση και τα υλικά µε τα οποία ο παραγωγός θα το παράγει. 6.Τυποποιηµένο σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης σύνθεσης (standardized prescribed concrete). Προδιαγραφόµενο σκυρόδεµα του οποίου η σύνθεση καθορίζεται από ένα εν ισχύ Εθνικό πρότυπο.Στο εργοστασιακό σκυρόδεµα ο κύριος του έργου δια των αρµοδίων οργάνων του (Υπηρεσία, επιβλέπων µηχανικός, άλλο θεσµικό όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη του έργου) ή ο κατασκευαστής δεν έχει δικές του πληροφορίες για τα υλικά, τις αναλογίες σύνθεσης και τη διαδικασία παραγωγής ελέγχει δε το έτοιµο προϊόν στη θέση παράδοσής του. 2.Εργοστασιακό σκυρόδεµα. Λέγεται το σκυρόδεµα που παράγεται σε σταθερές εγκαταστάσεις και παραδίδεται νωπό από κάποιο άτοµο ή φορέα που δεν είναι ο κατασκευαστής (χρήστης).7.Σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Σκυρόδεµα παραγόµενο µετά από µε αξιολόγηση, επιτήρηση και πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής µέσω αυτόελέγχου του παραγωγού και µε εξωτερική δειγµατοληψία και ελέγχους από ∆ιαπιστευµένους Φορείς ελέγχου και πιστοποίησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΠΒ5.8.Σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Σκυρόδεµα που δεν παράγεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και επιτήρησης που καθορίζονται στο παρόντα Κανονισµό για το σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής.9.Υφυγρο σκυρόδεµα είναι το σκυρόδεµα µε κάθιση ≤ 10 mm.Εργοταξιακό σκυρόδεµα. Λέγεται το σκυρόδεµα που παράγεται σε σταθερές εγκαταστάσεις στον τόπο εκτέλεσης του έργου και χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου, δηµόσιου ή ιδιωτικού. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα παράγεται από τον κατασκευαστή (χρήστη) του έργου ή από υπεργολάβο του. Στο εργοταξιακό σκυρόδεµα ο κύριος του έργου δια των αρµοδίων οργάνων του (Υπηρεσία, επιβλέπων µηχανικός, άλλο θεσµικό όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη του έργου) θα ασκεί πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου (συγκέντρωση των υλικών, έλεγχος των δελτίων ποιότητας των υλικών, εργαστηριακός έλεγχος των υλικών, επίβλεψη στο συγκρότηµα παραγωγής, στη λήψη δοκιµίων, στη µεταφορά, τη διάστρωση και τη συντήρηση του σκυροδέµατος, στον πιθανό επανέλεγχο της κατασκευής κ.λπ.). Η παρακολούθηση αυτή δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή (χρήστη) από την ευθύνη της ποιότητας των υλικών και του σκυροδέµατος.3.Μονάδα ή Συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος. Χώρος παραγωγής σκυροδέµατος εντός ή εκτός του εργοταξίου που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις και εξοπλισµό σύµφωνα µε το Κεφ. Β6 ή Β5 αντίστοιχα.4.Σκυρόδεµα προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών (designed concrete). Το σκυρόδεµα του οποίου οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά προδιαγράφονται από τον προδιαγράφοντα και ο παραγωγός, διενεργώντας µελέτη σύνθεσης µε υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισµού, παραδίδει σκυρόδεµα που ικανοποιεί τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά.5.Σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης σύνθεσης (prescribed concrete). Το σκυρόδεµα του οποίου προδιαγράφεται από τον προδια-10. Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα είναι σκυρόδεµα πολύ µεγάλης ρευστότητας που αυτοσυµπυκνούται και αυτοεπιπεδώνεται χωρίς µηχανικά µέσα µε τη βοήθεια του ίδιου βάρους του. 11. Μελέτη σύνθεσης (mix design). Εργαστηριακή µελέτη που προσδιορίζει τις ποσότητες των επί µέρους αδρανών, των προσθέτων και της, κατά το δυνατόν, µικρότερης ποσότητας τσιµέντου για την παραγωγή ενός κυβικού µέτρου συµπυκνωµένου σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες ιδιότητες τόσο στη νωπή κατάσταση (κάθιση, φαινόµενο βάρος) όσο και στη σκληρυµένη (αρχική αντοχή σχεδιασµού fασ και ανθεκτικότητα). 12. Προδιαγραφή (specification). Το τελικό σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων τεκµηρίωσης που δίνονται στον παραγωγό σε ότι αφορά τις ιδιότητες του σκυροδέµατος και τα χαρακτηριστικά του στη νωπή και σκληρυµένη κατάσταση (σκυρόδεµα προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών). ή τη σύνθεση (σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης σύνθεσης). Αποτελεί µέρος των συµβατικών τευχών και πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην παραγγελία του προϊόντος. Συντάσσεται από τον προδιαγράφοντα. 13. ∆ιάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία η επιτελεστικότητα του σκυροδέµατος στην κατασκευή θα τηρηθεί σε ένα επίπεδο συµβατό µε την εκπλήρωση των απαιτήσεων επιτελεστικότητας του δοµήµατος, µε την προϋπόθεση ότι αυτό συντηρείται6Comment [c14]: τον ενεργό λόγο Ν/Τ. Ο όρος ανθεκτικότητα δεν αποτελεί όρο της µελέτης σύνθεση, εκτός και αν προδιαγράφετε διαφορετικά. Η µελέτη σύνθεσης που ακολουθεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 δεν είναι ανθεκτική έναντι δράσεων αλλά ενδεικτική εναντι δράσεων. Επίση µια µελέτη σύνθεσης θα πρέπει να αναγράφει την σήµανση του τσιµέντου που χρησιµοποιεί κατά το πρότυπο ΕΝ 197. κατάλληλα. Σχετίζεται µε τη διάρκεια ζωής σχεδιασµού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1990-1.Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01.14. Περιβαλλοντικές δράσεις είναι οι χηµικές και φυσικές δράσεις στις οποίες είναι εκτεθειµένο το σκυρόδεµα και επιφέρουν συνέπειες στο σκυρόδεµα ή στον οπλισµό ή στα ενσωµατατωµένα µέταλλα και οι οποίες δεν θεωρούνται φορτίσεις στο δοµοστατικό σχεδιασµό.22. Περιεκτικότητα σε ενεργό νερό (effective water content). Η διαφορά µεταξύ του συνολικού νερού που υπάρχει στο νωπό σκυρόδεµα και του νερού που απορροφάται από τα αδρανή έως την κορεσµένη και επιφανειακά ξηρή κατάσταση.15. Κατηγορία έκθεσης ή Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης (Exposure classes). Κατηγοριοποίηση σε είδος και, ακολούθως, σε δραστικότητα των περιβαλλοντικών διαβρωτικών δράσεων στις οποίες εκτίθεται ένα έργο από σκυρόδεµα κατά τη διάρκεια ζωής του. Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 206, συµπεριλαµβάνονται οι κατηγορίες διάβρωσης: α) ουδεµία διαβρωτική δράση και διάβρωση λόγω έκθεσης β) σε ενανθράκωση, γ) σε χλωριόντα πλην θαλασσινού νερού, δ) σε χλωριόντα από τη θάλασσα, ε) σε παγετό και παγοπληξία και στ) σε χηµική προσβολή Στον παρόντα Κανονισµό περιλαµβάνονται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του πίνακα ΠΒ2-1 του Παραρτήµατος ΠΒ2. 16. Τύπος σκυροδέµατος. Περιλαµβάνει όλα τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά και ιδιότητες του σκυροδέµατος στη νωπή και σκληρυµένη φάση, συγκεκριµένα: κατηγορία αντοχής, µέγιστο κόκκο σκυροδέµατος, κατηγορία έκθεσης, κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα, κατηγορία (ή εύρος κατηγορίας) κάθισης 17. Μέγιστος κόκκος αδρανούς. D Είναι η ονοµαστική διάσταση D του κόσκινου µιας σειράς από το οποίο διέρχεται ποσοστιαία ποσότητα υλικού όπως καθορίζεται στον Πίνακα B1-1 του Κεφ. B1. 18. Μέγιστος κόκκος σκυροδέµατος Dmax. Είναι ο µέγιστος κόκκος του πλέον χονδρόκοκκου κλάσµατος των αδρανών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του εκάστοτε τύπου σκυροδέµατος. 19. Πρόσθετα σκυροδέµατος ή Χηµικά πρόσθετα (admixtures). Είναι χηµικά υλικά που προστίθενται στο νωπό µίγµα, σε µικρές ποσότητες, για να προσδώσουν σε αυτό ορισµένες ιδιότητες, ή για να βελτιώσουν άλλες. 20. Πρόσµικτο σκυροδέµατος (additions). Λεπτά καταµερισµένο υλικό, που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα προκειµένου να βελτιωθούν ορισµένες ιδιότητες ή να επιτευχθούν συγκεκριµένες ιδιότητες. ∆ιακρίνονται στα α) σχεδόν αδρανή πρόσµικτα (τύπου Ι) και β) στα ποζολανικά πρόσµικτα ή πρόσµικτα µε λανθάνουσες υδραυλικές ιδιότητες (τύπου ΙΙ). 21. Παιπάλη (fines). Το µέρος του αδρανούς που περνάει από το κόσκινο 0,063mm.23. Λόγος Νερό / Τσιµέντο. Ο λόγος, κατά µάζα, της περιεκτικότητας σε ενεργό νερό και της περιεκτικότητας σε τσιµέντο, στο νωπό σκυρόδεµα. 24. Κορεσµένο και επιφανειακά ξηρό αδρανές (saturated surface dry aggregate). Αδρανές που βρίσκεται σε κορεσµένη και επιφανειακά ξηρή κατάσταση σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6. 25. Ξηρό αδρανές (dry aggregate). Αδρανές που βρίσκεται σε ξηρή κατάσταση σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6 (Ξήρανση σε φούρνο στους 110±5 °C ). 26. Κυβικό µέτρο σκυροδέµατος. η ποσότητα νωπού σκυροδέµατος που, όταν συµπυκνωθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που δίδεται στο ΕΛΟΤ EN 12350.06, καταλαµβάνει όγκο ενός κυβικού µέτρου. 27. Φαινόµενο βάρος νωπού σκυροδέµατος ή Πυκνότητα νωπού σκυροδέµατος (unit weight, density of fresh concrete). Η µάζα του νωπού συµπυκνωµένου σκυροδέµατος που περιλαµβάνει όλα τα υλικά και τον περικλειόµενο αέρα (εγκλωβισµένο ή σκόπιµα εισηγµένο αέρα), ανά µονάδα όγκου, σε kg/m3. 28. Πλαστικότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέµατος να παραµορφώνεται χωρίς να θραύεται. 29. Συνεκτικότητα (consistence) είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέµατος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού µείγµατος των επί µέρους υλικών και σχετίζεται έµµεσα µε τις µετρήσεις εργασιµότητας. 30. Εργασιµότητα (workability) είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέµατος που χαρακτηρίζει την ευκολία µε την οποία αυτό µεταφέρεται, διαστρώνεται και συµπυκνώνεται και η οποία εκτιµάται έµµεσα µέσω τυποποιηµένων δοκιµών, όπως είναι η δοκιµή της κάθισης.Comment [c15]: ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1Comment [c22]: Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται επιπλέον συγκολλητικές ουσίες, πχ. ιπτάµενη τεφρα, silica fume όρος θα πρέπει να αναγράφετε ως κατα βάρος λόγος Νερού/Συγκολλητικό Μέσο Comment [c16]: κατηγορίες και υποκατηγορίες έκθεσης, πχ XC είναι κατηγορία, XC3 είναι υποκατηγορίαComment [c17]: ∆εν είναι όλες οι δράσεις διαβρωτικές προς τον οπλισµό. Η κατηγορία XA επιφέρει κατά βάση απώλεια συνεκτικότητας και αντοχής του σκυροδέµατος. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθούν τα παρακάτω α) Οι κατηγορίες εκθέσεις δεν καλύπτουν συνδυαστικές δράσεις΄ β) Η κατηγοριοποίηση γίνετε ανα δοµικό στοιχείο γ) Η επιλογή γίνετε µε βάση το υπάρχων περιβαλλοντικό φορτίο και σε καµία περίπτωση δεν καλύπτει αλλαγές που µπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του έργου, π.χ. αλλαγή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα , αλλαγή κατηγορίας έκθεσης λόγω ελλιπούς συντήρησης, αλλαγή χρήσης, επιπλέον περιβαλλοντικών φορτίων λόγω γειτνίασης σε µελλοντικό χρόνο. ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση δεξαµενών λυµάτων που ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας πχ XC σε ΧΑ.31. Αντλησιµότητα. Είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέµατος να µεταφέρεται µέσα από σωλήνες, ωθούµενο µε κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την οµοιογένεια και την εργασιµότητα του.Comment [c18]: Η κατηγορία έκθεσης δεν αποτελεί παράµετρο τύπου σκυροδέµατος. Ο τύπος θα πρέπει να αναγράφει καλύπτει τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες βάσει ΕΝΟΤ ΕΝ 206-1.32. Απόµιξη (segregation). Είναι ο διαχωρισµός των χονδρόκοκκων από τα λεπτόκκοκα συστατικά του νωπού σκυροδέµατος.Comment [c19]: χηµικές ενώσεις33. Εξίδρωση (bleeding). Είναι η ανάδυση νερού στην επιφάνεια του µόλις διαστρωµένου σκυροδέµατος.7Comment [c20]: Additive Comment [c21]: Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες προσθέτων και πρέπει να αναφερθούν. 34. Εξάπλωση. Είναι ένα µέτρο εργασιµότητας που εκφράζεται µε τη µέση διάµετρο σε cm που αποκτά µια κωνική στήλη νωπού σκυροδέµατος, η οποία µορφώθηκε επάνω στην τράπεζα εξάπλωσης, έπειτα από ορισµένο αριθµό αναπηδήσεων της τράπεζας (EΛΟΤ ΕΝ 12350.05). 35. Κάθιση (slump). Είναι ένα µέτρο εργασιµότητας που εκφράζεται µε την απώλεια ύψους, σε cm, που παρουσιάζει µια κωνική στήλη νωπού σκυροδέµατος, όταν ανασυρθεί η κωνική µήτρα (κώνος κάθισης) µε την οποία µορφώθηκε (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.02). 36. Ανάµιγµα. Είναι η ποσότητα σκυροδέµατος που προκύπτει από µια φόρτωση, ανάµιξη και αποφόρτωση του αναµικτήρα. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι µικρότερη ή το πολύ ίση µε εκείνη που επιτρέπουν οι Προδιαγραφές λειτουργίας του αναµικτήρα. 37. Φορτίο είναι η ποσότητα σκυροδέµατος που µεταφέρεται µε αυτοκίνητο και περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα αναµίγµατα. 38. Παρτίδα είναι η ποσότητα του σκυροδέµατος που αξιολογείται από τα δοκίµια µιας δειγµατοληψίας. Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί µε τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια µηχανικά µέσα. 39. Συµβατικό δοκίµιο είναι το δοκίµιο που έχει τις διαστάσεις και τη µορφή που προβλέπονται στον Κανονισµό αυτό και του οποίου η παρασκευή και η συντήρηση γίνεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 από δείγµα σκυροδέµατος, και ο έλεγχος σύµφωνα µε τη Μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03. Η αντοχή αυτού του δοκιµίου στις 28 ηµέρες ορίζεται ως συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, ή συµβατική θλιπτική αντοχή δοκιµίου f28. 40.41.∆είγµα σκυροδέµατος. Μια µικρή ποσότητα σκυροδέµατος που έχει ληφθεί σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01 και είναι αντιπροσωπευτική του υπό έλεγχο φορτίου σκυροδέµατος. Από κάθε δείγµα σκυροδέµατος παρασκευάζονται ένα ή δύο ή τρία συµβατικά δοκίµια, όπως ορίζεται στα επιµέρους κεφάλαια αυτού του Κανονισµού, τα οποία ελέγχονται ως προς την αντοχή τους σε θλίψη. Η συµβατική αντοχή σε θλίψη του δείγµατος, fi προκύπτει από το µέσο όρο των συµβατικών αντοχών σε θλίψη των δοκιµίων αυτών. Στην περίπτωση λήψης ενός δοκιµίου από το δείγµα σκυροδέµατος, η συµβατική αντοχή σε θλίψη του δείγµατος συµπίπτει µε τη συµβατική αντοχή σε θλίψη του δοκιµίου. ∆οκίµιο του έργου είναι το δοκίµιο που έχει τις διαστάσεις του συµβατικού δοκιµίου, αλλά το οποίο παρέµεινε δίπλα στο έργο καισυντηρήθηκε όπως αυτό, για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης και της εν γένει προόδου της σκλήρυνσης. 42. Πληθυσµός είναι το σύνολο του σκυροδέµατος που παράγεται µε τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια µηχανικά µέσα και του οποίου δεχόµαστε ότι η αντοχή όλων των δοκιµίων που µπορεί να µορφωθούν από αυτόν έχει κανονική κατανοµή. 43. Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη, fck, θεωρείται εκείνη η τιµή αντοχής κάτω της οποίας υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιµή αντοχής ενός τυχαίου δοκιµίου του πληθυσµού.Comment [c24]: τον πληθυσµό αυτόν, ακολουθούν την κανονική κατανοµή.44. Μέση αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη, fm είναι ο µέσος όρος αντοχής όλων των συµβατικών δοκιµίων που θα µπορούσαν να παρα-σκευασθούν από έναν πληθυσµό (42) σκυροδέµατος. 45. Συµβατικήµέσηαντοχήσεθλίψη(n)δειγµάτων, είναι ο µέσος όρος των αντοχών σε θλίψη ορισµένου αριθµού (n) δειγµάτων ταComment [c23]: ∆εν είναι ξεκάθαρο!!!οποία ελέγχονται σε ηλικία 28 ηµερών (π.χ. είναι ο µέσος όρος αντοχών σε θλίψη, 28 ηµερών τριών (3) δειγµάτων) 46. Απαιτούµενη αντοχή σχεδιασµού παραγωγής σκυροδέµατος σε θλίψη, fασ, είναι η τιµή της µέσης αντοχής, για την οποία το σκυρόδεµα του έργου έχει µια ορισµένη πιθανότητα αποδοχής, όταν εξετάζεται µε τα Κριτήρια συµµόρφωσης του Κανονισµού αυτού. Οι αναλογίες υλικών της Μελέτης Σύνθεσης πρέπει να εξασφαλίζουν µέση αντοχή τουλάχιστον ίση µε την απαιτούµενη αντοχή σχεδιασµού παραγωγής fασ. 47. Αρχικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται πριν την έναρξη της παραγωγής οποιουδήποτε τύπου σκυροδέµατος. Περιλαµβάνουν την παρασκευή δοκιµαστικών αναµιγµάτων και σκοπός αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι το παραγόµενο σκυρόδεµα συµµορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις της προδιαγραφής του σκυροδέµατος. Ο αριθµός αναµιγµάτων, η διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου αναφέρονται στα Κεφάλαια Β5.4 και Β6.4 για το εργοστασιακό και εργοταξιακό σκυρόδεµα αντίστοιχα. 48. Ελεγχος συµµόρφωσης παραγωγής (αυτοέλεγχος) είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τον παραγωγό σκυροδέµατος προκειµένου αυτός να αξιολογήσει τη συµµόρφωση του σκυροδέµατος που παράγει µε βάση αυτόν τον Κανονισµό. Γίνεται σύµφωνα µε τα Κεφάλαια Β5.7 και Β6.7. 49. Έλεγχος συµµόρφωσης προϊόντος είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τον κύριο του έργου ή τον επιβλέποντα, προκειµένου να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του σκυροδέµατος που παραλαµβάνεται στο έργο µε βάση αυτόν8Comment [c25]: βλέπε παραπάνω Comment [c26]: προς τις χαρακτηριστικές τιµές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην µελέτη συνθέσεως προς έλεγχο παραγωγής. τον Κανονισµό. Γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια συµµόρφωσης προϊόντος του Κεφ. Γ1.2 εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, σύµφωνα µε τα κριτήρια συµµόρφωσης προϊόντος του Κεφ. Γ1.3, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και σύµφωνα µε τα κριτήρια συµµόρφωσης προϊόντος του Κεφ. Γ1.4, εφόσον πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεµα , µε δοκίµια που
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
04 Φεβρουαρίου 2015

κ. Ροδόπουλε,
Συγχαρητήρια για τις εύστοχες παρατηρήσεις στο σχέδιο για τον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος 2015, που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση.
Διαβάζοντάς τον, παρατήρησα ότι υπάρχει πλεονασμός στην σελίδα 33 και 39. Θα πρέπει να αναγράφεται μόνο ΑΕΙ. Γενικότερα, όπου επαναλαμβάνεται το ΑΕΙ και ΤΕΙ, πρέπει να αντικατασταθεί. Έρχεται σε σύγκρουση με την υφιστάμενη νομοθεσία που αναφέρει ότι τα ΑΕΙ αποτελούνται από τους παράλληλους, τεχνολογικό και πανεπιστημιακό τομέα, ως υποσύνολα. Κατ' επέκταση ή θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο όρος ΑΕΙ συμπεριλαμβάνοντας και τις 2 υποκατηγορίες, είτε ο όρος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Κατ' επέκταση το ΑΤΕΙ εξακολουθεί να είναι πλεονασματικό στην διόρθωση που κάνατε.
Στη συνέχεια απομονώνω τα δεδομένα τμήματα:
"Η οργανωτική δομή κάθε εταιρείας παραγωγής εργοστασιακού σκυροδέματος θα περιλαμβάνει Τμήμα Ποιότητας, στο οποίο θα προΐσταται άτομο απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο και με αποδεδειγμένη εμπειρία στην τεχνολογία του σκυροδέματος, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση της εταιρείας."
"Β6.2 Ο Υπεύθυνος παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο και με αποδεδειγμένη εμπειρία στην τεχνολογία του σκυροδέματος."

YΓ. Ελπίζω οι επόμενες παρατηρήσεις μου, αν και εφόσον υπάρξουν, να εστιάζουν στο πνεύμα του κανονισμού και όχι στους τύπους όπως η υφιστάμενη, με σκοπό να δοθεί σε ισχύ ένας σύγχρονος κανονισμός σκυροδέματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικότητας.
Με εκτίμηση.
Στέφανος Καρπενησιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.