Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Παρουσιάσεις εισηγήσεων στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας, με επισημάνσεις σχετικά με την πιστοποίηση της παραγωγής και τα οφέλη από την συνεχή και ορθή εποπτεία της αγοράς.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΡοδόλφος ∆ρακούλης Εκπρόσωπος ΣΕΒ Μέλος του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ευτερογενής τοµέας της οικονοµίας µε πλήθος προβληµάτων που δηµιουργούνται από εξωγενείς παράγοντες και την καθιστούν • λιγότερο ανταγωνιστική • λιγότερο αποτελεσµατικήΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ικανότητα µιας επιχείρησης να επιβιώσει και να αναπτυχθεί λαµβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισµό άλλων επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο ή την αγορά, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ∆ράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας από τις βιοµηχανίες • Οργανωµένη και αποτελεσµατική λειτουργία • Συνεχής επιµόρφωση εργαζοµένων • Έρευνα • Καινοτοµία σε όλους τους τοµείς και βέβαια και στα προϊόντα • Τεχνολογία ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (σχετιζόµενα µε το αντικείµενο του Συνεδρίου) •ι καθυστερήσεις της ενσωµάτωσης στην ελληνική νοµοθεσία των επί µέρους εναρµονισµένων προδιαγραφών των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης, των αναθεωρήσεων τους συµπεριλαµβανοµένων, καθυστερεί την εξέλιξη/βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων σε σύγκριση µε τη ποιότητα άλλων αντίστοιχων προϊόντων από άλλες χώρες.• η έλλειψη ορθής και κατάλληλης τεχνικής εκπαίδευσης και σχετικής πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων. • η µη διασφάλιση των σωστών κανόνων της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων, µια τέτοια διασφάλιση είναι η σήµανση CE και η κατά συνέπεια δυνατότητα διακίνησης των προϊόντων σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), δηλαδή στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ και στις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν). ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γιατί να µην είναι απλό και κατανοητό από όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, ανεξαρτήτω µεγέθους, το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την υποχρέωση πιστοποίησης των προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση των παραγόµενων/διακινούµενων προϊόντων προς αυτό και να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των χρηστών/καταναλωτών και η περιβαλλοντική προστασία ; Μήπως πρέπει να βρεθεί σχήµα-τρόπος συνεχούς ενηµέρωσης όχι µόνο των παραγωγών αλλά και του δηµόσιου και αυτοδιοικητικού τοµέα, και των χρηστών/καταναλωτών, σχετικά µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της πιστοποίησης προϊόντων και µε τα οφέλη από αυτό ; Υπάρχει µηχανισµός συνεχούς παρακολούθησης και ταχείας επικαιροποίησης των αναθεωρηµένων εναρµονισµένων προδιαγραφών και της υποχρεωτικής εφαρµογής των ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γιατί να µην είναι δυνατή η διαρκής και µε γρήγορους ρυθµούς επιµόρφωση των τεχνικών-τεχνιτών και κυρίως η πιστοποίηση των αντίστοιχων επαγγελµατικών προσόντων ; Γιατί να µην υπάρχει επαρκής εποπτεία της αγοράς ώστε να αποφεύγεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός ; ; Εφαρµόζονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων χωρίς σήµανση CE ή και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται οι «ελληνικές συνήθειες» µε σχετικές παρεµβάσεις; Μήπως πρέπει οι ενώσεις καταναλωτών να ενηµερώνουν συνεχώς την κοινωνία για τα οφέλη των πιστοποιηµένων προϊόντων ώστε να γίνουν «συνειδητοποιηµένοι» καταναλωτές ; ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (πέραν των όσων αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κου Μπρισκόλα)Μείωση της γραφειοκρατίας και της ορθής λειτουργίας των δηµόσιων φορέων και ∆ΕΚΟ µε τη πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών συστηµάτων των φορέων. Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων, λειτουργία η οποία έστω και καθυστερηµένα αρχίζει να προχωράει. Έµµεση εποπτεία της αγοράς η οποία σχετίζεται µε την ορθή εφαρµογή της υποχρεωτικής νοµοθεσίας των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και τη πιστοποίηση των προϊόντων. Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), όπως και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας επιδιώκουν και απαιτούν την παραγωγή και διακίνηση πιστοποιηµένων βιοµηχανικών προϊόντων αφού έτσι διασφαλίζεται σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες - ασφάλεια και υγιεινή - περιβάλλον/ποιότητα ζωής - ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε εγγύηση ποιότητας µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΡοδόλφος Δρακούλης Εκπρόσωπος ΣΕΒ Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Υποχρέωση και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), γίνεται σε όλη την αγοράΕΜΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Φορείς πιστοποίησης, Εργαστήρια, Τελωνεία, με διακριτούς ρόλους, στους «σύνομους» της αγοράς αλλά και Περιφέρειες, Φορείς επιθεώρησης και παραλαβής έργων Εποπτεία και από τον ενημερωμένο χρήστη/καταναλωτή σε όλη την αγορά ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ • διασφάλιση ασφάλειας και υγιεινής των χρηστών • διασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας • αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού με συνέπεια - ασφαλή προϊόντα για τον χρήστη/καταναλωτή - όχι έμμεση ανταμοιβή των παρανομούντων - επιβίωση των σύνομων εταιρειών • ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ • ο χρήστης/καταναλωτής ξέρει τι αποκτά • η επιχείρηση/παραγωγός ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις» • η επιχείρηση/παραγωγός προσπαθεί να βελτιώνει συνέχεια τη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών για να αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα προς όφελος πάλι του χρήστη/καταναλωτή. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υπάρχει στην Ελλάδα ικανός αριθμός ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και επαγγελματικά προσόντα για την Εποπτεία της αγοράς ;Επαρκεί ο αριθμός των ατόμων που απαιτείται στην ΓΓΒ για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εποπτείας της αγοράς και αν όχι ποιός είναι απαραίτητος ; Μήπως η ΓΓΒ δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για την ορθή και συνεχή εποπτεία ; Είναι σκόπιμο να εμπλακούν με άμεσο τρόπο στην εποπτεία της αγοράς οι κλαδικοί φορείς των μελετητών / φορέων πιστοποίησης / εργαστηρίων / παραγωγών / διακινητών / κατασκευαστών / χρηστών/καταναλωτών και αν ναι πως είναι δυνατόν ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι κλαδικοί φορείς υποχρεώνουν τα μέλη τους στη τήρηση των απαιτήσεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας; Εφαρμόζονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβατικότητας ή και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται οι «ελληνικές συνήθειες» με σχετικές παρεμβάσεις; Μήπως πρέπει οι ενώσεις καταναλωτών να ενημερώνουν συνεχώς την κοινωνία για τα οφέλη της εποπτείας ώστε να γίνουν «συνειδητοποιημένοι» καταναλωτές ; Μήπως πρέπει επιτέλους να αποδαιμονοποιηθεί ο θεσμός της καταγγελίας ο οποίος υπαγορεύεται και από τον Κανονισμό 765/2008 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπως και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, όχι απλά επιθυμούν αλλά και απαιτούν την συνεχή εποπτεία της αγοράς όπως εξάλλου επιτάσσει ο Κανονισμός 765/2008 ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός και κυρίως να διασφαλίζεται σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες - ασφάλεια και υγιεινή - περιβάλλον/ποιότητα ζωής - ελεύθερη διακίνηση προϊόντων με εγγύηση ποιότητας Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οικονομικά οφέλη Κοινωνική συνοχή Περιβαλλοντική προστασίαΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΩΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ! ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οικονοµικά οφέλη Κοινωνική συνοχή Περιβαλλοντική προστασία
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.