Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Β / 22 ΙΑΝ 2015.

Προσοχή: Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση ως "Μηχανικοί" θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν "τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ...

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.01.23 13:05:30 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio1455ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω− νικής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινό− χρηστων ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκα− τοικίες του Δήμου Μοσχάτου − Ταύρου .................... 1 Δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών.»......................................................................................... 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 22526/ 30−10−2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανά− πτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν− σης Οικονομικών−Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερει− ακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), των Ανωτέ− ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι− σης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού» όπως συ− μπληρώθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 27274/ 29−12−2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού ... 3ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΝΣ/οικ.3822/Φ 2.2.1 (1) Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινωνι− κής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινόχρη− στων ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Μοσχάτου − Ταύρου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικούπροϋπολογισμού και συγκεκριμένα του ΠΔΕ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 073. 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4305/ 2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο− ποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατά− ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 237). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 180 της Κωδικο− ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) του άρθρου 180 παρ. 2 του Ν.3669/2008. 4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)−Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ− ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι− κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152). 5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντι− προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153). 6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240). 7. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 186). 8. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12.11.2014 απόφα− ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β΄ 3198). 9. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.66189/ΦΝ439.4/12.11.2014 από− φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών Υπουργείου Υποδομών, Μετα− φορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 3198), αποφασίζουμε: 1456ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1. Αναθέτουμε στην αρμόδια καθ’ ύλην υπηρεσία, Δι− εύθυνση Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, την εκτέλεση (μελέτη και κατασκευή) του έργου της υποδομής κοινωνικής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινόχρηστων ανελκυστήρων στις εργα− τικές πολυκατοικίες του Δήμου Μοσχάτου − Ταύρου. 2. Η ως άνω υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ 2014, ΣΑΕ 073, καθώς και για τη δημοπράτηση του έρ− γου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου θα καθο− ριστεί μετά τη σύνταξη από τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών της σχετικής μελέτης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.«Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, με τα στοιχεία των μηχανικών όπως ορίζονται στη παρούσα, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης. 2. Στο σύστημα αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμη− σης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, σε έκαστον εκ των οποίων δίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου. 3. Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελε− τητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε δημόσιας Υπηρεσίας.Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015Άρθρο 2 Στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο – Διαδικασία υποβολήςΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣF Αριθ. οικ.: 2759 (2) Δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 4. β. Tης παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α΄ 79). γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). δ. Την υπ’ αριθ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234). ε. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.δ/τος 189/2009 «Καθο− ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί− ων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). ζ. Την υπ’ αριθ. Υ521/04.11.2014 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ− γού ΠΕΚΑ Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄/2971), όπως ισχύει. 2. Την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους, τους πολίτες, καθώς και τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων, για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης. 3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 1. Δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιματικής Αλλαγής πληροφοριακό σύστημα1. Στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανι− κών» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4030/ 2011 στοιχεία. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο της παρούσας και δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα και αληθή. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πληροφοριακή βάση του ΥΠΕΚΑ και κατά την υποβολή ελέγχεται από το πλη− ροφοριακό σύστημα η πληρότητα συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων και ακολουθεί η έκδοση βεβαί− ωσης ένταξης στο Μητρώο. Για την τροποποίηση ή και συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων υποβάλλε− ται σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΚΑ. 2. Επίσης στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» περιλαμβάνονται οι Υπουργικές αποφάσεις κυρώσεων της παρ. 9γ του άρθρου 7 του Ν. 4030/2011. 3. Το «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανι− κών» αποτελεί δυναμικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με την κοινή βάση δεδομένων ηλεκτρονικής διαδικασί− ας έκδοσης των αδειών δόμησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249), καθώς και την «Ταυτότητα Κτιρίου», κατά το άρθρο 4 του Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α΄). Επίσης δύναται να συνδέεται και με τα μητρώα ή τις βάσεις δεδομένων των αρμοδίων φορέων για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και να ενημερώνεται αυτόματα. Άρθρο 3 Δικαίωμα Πρόσβασης στα Στοιχεία του Μητρώου 1. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο «Μη− τρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» μέσω της ιστοσελίδας (website) του ΥΠΕΚΑ, αποκλειστικά για την ανάγνωση των στοιχείων δημοσίου ενδιαφέροντος των Μηχανικών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα. 2. Στοιχεία πέραν αυτών της προηγουμένης παραγρά− φου χορηγούνται από το ΥΠΕΚΑ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από την οποία θα προκύπτει ότι έχει ειδικό έννομο συμφέρον, με συνημμένη ειδική εντολή από αρμόδιο όργανο. 3. Το ΥΠΕΚΑ δύνανται να προβαίνει σε σχετικό έλεγχο ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλονται στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών», με ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1457τα στοιχεία άλλων βάσεων δεδομένων και πληροφορι− ακών μητρώων δημοσίου χαρακτήρα (Τ.Ε.Ε , ΓΕΜ). Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο προκύψει ότι τα στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος είναι αναληθή ή ψευδή, αποκρύπτονται τα στοιχεία του Μηχανικού από τη δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΚΑ και ενημερώνονται ο αρμόδιος εισαγγελέας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ο ενδιαφερόμενος Μηχανι− κός ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορια− κού συστήματος του Μητρώου. 4. Επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η διάθεση όλων των στοιχείων του «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» σε Δημόσιες Υπηρεσίες ανάλογα με το σκο− πό της διάθεσης.διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α΄). 2. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγουμένης παραγράφου εγκρίσεις και άδειες δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της, χωρίς τη δήλωση του αριθμού του μηχανικού στο μητρώο της παρούσης Απόφασης, θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες. Ομοίως, αιτήσεις για έγκριση και άδεια δόμησης που είχαν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. χωρίς τη δήλωση του αριθμού μητρώου του Μηχανικού, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, εκδίδονται υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης του αριθμού μητρώου του μηχανικού πριν την έκδοσή τους.Άρθρο 4 Μεταβατικές Διατάξεις1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δη− μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α΄ 79).1. Η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος οργάνωσης του Μητρώου και η ελεύθερη πρόσβασηΆρθρο 5 Έναρξη ισχύος 1458ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).: 1. 2. 3. 4. 5. . ./ 6. 7. . . . 8.:.:: 1. 2. 3. / 4.(/.): 1. 2.() :. . . . .():. . 3.4. 5. 6. / 7. 8. 9. .: . . .: . i……. ((. . 138/2009))(/): 1.:………………………………… ( :) 1459ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2. 3. 4.() MASTER…………… ()…………… ()5. 6. 7.…………… ()(8.):.: 1. 2.–. 2472/1997 ( ,50 /10.4.1997) ,,,. , ,,,. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣF Αριθ. 1763 (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 22526/ 30−10−2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανά− πτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών−Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονι− κής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊστα− μένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσι− ών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), των Ανωτέρων Σχολών Του− ριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργεί− ου Τουρισμού» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 27274/29−12−2014 απόφαση της Υπουρ− γού Τουρισμού Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» άρθρα 54 και 90 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) και όπως ισχύει.β) Του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11−10−2004) και όπως ισχύει. γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ− νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010) και όπως ισχύει. δ) Του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες δια− τάξεις» άρθρο 4 (ΦΕΚ 16/Α/23−1−2013). ε) Του Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17 (ΦΕΚ 175/Α/8−8−2013). στ) Του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α/17−9−2013). ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011//85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» άρθρα 24, 65 και 66 (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2014). η) Του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω− τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012).
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
31 Ιανουαρίου 2015

Προκαλεί εντύπωση η ταχύτητα ενεργειών με την οποία ο Υπουργός, Πολιτικός Μηχανικός, κέρδισε τη μάχη με την προθεσμία των εκλογών, προκειμένου να ολοκληρώσει την πλήρη εξομοίωση των διπλωματούχων μηχανικών, αποφοίτων ΑΕΙ, με τους πάσης φύσεων πτυχιούχους ΤΕΙ, Κολεγίων κλπ., στη λογική του "κολιός και κολιός απ' το ίδιο βαρέλι". Η Υπουργική Απόφαση υπεγράφη στις 20-1- 2015 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 22-1-2015, μία μόλις εργάσιμη ημέρα πριν από τις εκλογές της 25ης - 1 - 2015. Τόση βιασύνη.
Είναι προφανώς περιττό να επισημάνει κανείς τις γενικεύσεις, τις ασάφειες και τις άλλες ατέλειες της Απόφασης.
Προκαλεί επίσης εντύπωση (ασχέτως προς την υπ' όψιν Απόφαση) το ότι η χώρα μας δεν αντέταξε και δεν επικαλέστηκε τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος στην πίεση της Ε.Ε. για την ως άνω εξομοίωση. Η "δημοκρατία" των Σκοπίων προβάλλει την διεκδίκηση του ονόματος της Μακεδονίας επικαλούμενη το Σύνταγμά της, κάτι που θεωρείται ισχυρό και σεβαστό από τους εταίρους μας στη Ευρώπη, ίσως το δικό μας Σύνταγμα είναι κατώτερο.
Προσέξτε τη διαφορά και εκτιμήστε την πολιτική ικανότητα της χώρας μας.

Θ. Βουδικλάρης

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.