Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση της επιτυχούς αυτής εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία Unisteel, αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιταλικού Ομίλου Marcegaglia, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλυβδίνων στηθαίων ασφαλείας στον κόσμο.

Ηµερίδα για τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-1317 και την εφαρµογή τους στην Ελληνική Επικράτεια∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ιταλικός όµιλος Μarcegaglia και η εταιρεία Uniglass πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία την Πέµπτη 11 ∆εκεµβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, ηµερίδα µε στόχο την ενηµέρωση’’ σχετικά µε τα στηθαία ασφαλείας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα Οδικά Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων ΕΝ-1317. Ως γνωστόν, η Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να εναρµονιστεί πλήρως µε το εν λόγω Ευρωπαϊκό Πρότυπο, που αφορά την υποχρέωση της κάθε χώρας για τοποθέτηση αντίστοιχων συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων και στηθαίων ασφαλείας. Οι σχετικές Ελληνικές Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ βρίσκονται σε ισχύ από το 2011. Κατά την διάρκεια της ηµερίδας, δόθηκε η ευκαιρία για πλήθος ερωτήσεων και διευκρινίσεων γύρω από το φλέγον ζήτηµα της οδικής ασφάλειας και της αναγκαιότητας χρήσης πιστοποιηµένων στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΝ-1317, καθώς και τις δυνατότητες εφαρµογής τους στην ελληνική αγορά. 1/4 Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. ∆ιονύσης Μακρής, Γενικός ∆ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό και αναφέρθηκε στην σηµασία και την ανάγκη ορθής χρήσης στηθαίων ασφαλείας σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, µε αποκλειστικό στόχο τη δραστική µείωση των ανθρώπινων απωλειών από τροχαία ατυχήµατα.Ο κ. ∆. Μακρής στο βήµαΤην εισαγωγή στo θεµατολόγιο της ηµερίδας έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Πανάρετος, εκπρόσωπος της εταιρείας Uniglass / Unisteel, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στηθαίων ασφαλείας της εταιρείας Marcegaglia στην Ελλάδα.2/4 Κύριοι οµιλητές της ηµερίδας ήταν και εκπρόσωποι του Ιταλικού οίκου Marcegaglia, που αποτελεί εναν από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς οµίλους σε παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της µεταποίησης χάλυβα, µε ετήσια παραγωγή άνω των 5.000.000 τόνων. Ένα από τα βασικά προϊόντα που διαθέτει παγκοσµίως η εταιρεία, είναι τα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οδών, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 1317. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη σειρά στηθαίων, όλων των τύπων και κατηγοριών, τα οποία έχει αναπτύξει και παράγει µετά από την επιτεχεή εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών πρόσκρουσης από κοινοπιηµένους προς τούτο φορείς στην Ευρωπαϊκή Ενωση (notified bodies). Από την πλευρά του οµίλου Marcegaglia, µίλησαν οι κ.κ. Paolo Scevola, ∆ιευθυντής Πωλήσεων στον τοµέα των κατασκευών, Stefano Caviglioli, ∆ιευθυντής Εξαγωγών και Mauro Monteleone, ∆ιευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίοι ανέπτυξαν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα στηθαία ασφαλείας στις χώρες της ΕΕ, τις τεχνολογικές εξελίξεις στο τοµέα, τις διαδικασίες σχεδιασµού, δοκιµών και εγκατάστασης των στηθαίων, τα χαρακτηριστικά τους και την σηµασία τους στην οδική ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος του φορέα πιστοποίησης AISICO, κ. Franco Pompei, αναφέρθηκε σε θέµατα οδικής ασφάλειας και την σηµασία τοποθέτησης πιστοποιηµένων στηθαίων ασφαλείας που έχουν διεξέλθει επιτυχώς τις προβλεπόµενες από το Πρότυπο ΕΝ 1317 δοκιµές πρόσκρουσης (crash test). Ο κ. Mauro Monteleone άναφέρθηκε επίσης στις επιτυχείς δοκιµές αξιολόγησης της επίδοσης τυποποιηµένων στηθαίων που τοποθετούνται πίσω από αβαθή επενδεδυµένη µε σκυρόδεµα τάγρο οµβρίων, τις οποίες πραγµατοποιεί η εταιρεία. Το θέµα αυτό είναι µεγάλου ενδιαφέροντος για τους Ελληνικούς δρόµους. Οπως ανέφερε, από τις δοκιµές αυτές προέκυψε ότι για τάφρο βάθους έως 20 cm, η ικανότητα συγκράτησης των στηθαίων που εξετάσθηκαν δεν µεταβάλλεται. Οι εκπρόσωποι της Marcegaglia απάντησαν διεξοδικά σε πλήθος ερωτηµάτων που έθεσαν οι παρευρισκόµενοι, τα οποία αφορούσαν θέµατα επιλογής και εφαρµογής των στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες θέσεις επί της οδού (γέφυρες, ερείσµατα), θέµατα τυποποίησης και πιστοποίησης των στηθαίων, θέµατα ορθής εγκατάστασης κλπ. Κατά τις απαντήσεις που δόθηκαν τονίσθηκε ότι το λειτουργικό πλάτος (και η δυναµική παραµόρφωση) των στηθαίων αφορούν µόνον τα άκαµπτα εµπόδια που βρίσκονται πίσω από τα στηθαία και όχι το κενό, όπως στην περίπτωση των γεφυρών και των ερεισµάτων σε θέσεις επιχωµάτων της οδού. Επεξηγήθηκε δε αναλυτικά ότι η ικανότητα συγκράτησης ενός πιστοποιουµένου στηθαίου διασφαλίζει ότι όχηµα της αντίστοιχης κατηγορίας που θα προσκρούσει επί του στηθαίου θα επανακάµψει στην πορεία του, χωρίς να "ανοίξει" το στηθαίο και να ευρεθεί το όχηµα εκτός οδού. Τα ερωτήµατα αυτά έχουν προβληµατίσει αρκετά τους µηχανικούς που ασχολούνται µε τα στηθαία ασφαλείας στην Ελλάδα και οι παρευρισκόµενοι άκουσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τις απαντήσεις των ειδικών της Marcegaglia.. Στην ηµερίδα παρευρέθηκαν πολλοί µηχανικοί ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Εργων από ολόκληρη την χώρα, όπως από την Γενική ∆/νση Συγκοινωνιακών Υποδοµών, την ∆/νση Οδικών Έργων και τις ∆/νσεις Εργων Παραχώρησης της Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εργων, καθώς και από τις Περιφέρειες Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου . 3/4 Σηµαντική ήταν επίσης και η παρουσία εκπροσώπων φορέων εργοληπτών (ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε κλπ), µελετητών συγκοινωνιακών έργων, στελεχών κατασκευαστικών εταιρειών και παραχωρησιούχων µεγάλων οδικών αξόνων (Aττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., Ολυµπία Οδός Α.Ε. κλπ), στελεχών σχηµάτων Ανεξαρτήτου Μηχανικού µεγάλων έργων καθώς και λοιπών εναχολουµένων ή ενδιαφεροµένων επί θεµάτων οδικής ασφάλειας.. Η ηµερίδα έληξε µε κοινή διαπίστωση ότι είναι εφικτή και επιβεβληµένη η επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων στον τοµέα της οδικής ασφάλειας µε την εφαρµογή υψηλών επιδόσεων πιστοποιηµένων συστηµάτων αναχαίτισης (ΣΑΟ).4/4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.