Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Εγκύκλιος 22 της ΓΓΔΕ / Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.658/ 24-10-2014 / ΑΔΑ ΩΜΞ21-27Κ

Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα επισυνάπτονται.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCYDigitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.24 12:07:26 EEST Reason: Location: AthensΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)Αθήνα, 24-10-2014 Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ.658 ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες του πίνακα διανομήςΤαχ.δ/νση: Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου 11526 Αθήνα Πληροφορίες : Διευθυντής Τηλέφωνο : 210 7710242, FAX : 210 7710216 Mail: dipad.dir@ggde.gr, dipad.gram@ggde.grΘΕΜΑ:Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ..Β' 2828/21-10-2014, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014, Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα περιέχονται στα συνημμένα παραρτήματα 1, 2 και 3.1 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΣε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις παρακαλούνται να συντάσσουν και να υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση Ποιότητας της ΓΓΔΕ, Δ/νση ΔΙΠΑΔ, η οποία θα εισηγείται και θα προωθεί την υλοποίησή τους. Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι εν λόγω Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης ώστε τα κείμενα να είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Η Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές ενέργειες, ώστε η εν λόγω Εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Συνημμένα :(μόνο ηλεκτρονική ανάρτηση)1. Παραρτήματα 1, 2, και 3, με τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών. 2. Πίνακας διανομής αποδεκτών Κοινοποίηση : 1. 2. 3. 4. 5. 6.Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΔΕ Γραφεία Γεν. Δ/ντων της ΓΓΔΕ Δ/νση Πληροφορικής( με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) Δ/νση Δ17 Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5)2 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή Υποδομή οδοφωτισμού Εισαγωγή Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009. 1ΑντικείμενοΗ παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού η οποία περιλαμβάνει:  Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.  Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.  Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.  Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού.  Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες.  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).  Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου. 2Τυποποιητικές παραπομπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες 3 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κδημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ HD 21-1 S4Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having thermoplastic insulation - Part 1: General requirements -- Καλώδια ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750V που έχουν θερµοπλαστική µόνωση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.ΕΛΟΤ 563-4Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring -- Καλώδια µε µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750 V - Μέρος 4: Καλώδια µε µανδύα για σταθερή καλωδίωση.ΕΛΟΤ 843Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage 600/1000 V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).ΕΛΟΤ EN 60228Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων καλωδίων.ΕΛΟΤ EN ISO 1461Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.ΕΛΟΤ EN ISO 9001Quality management systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.3Όροι και ορισμοίΣτην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. 4Απαιτήσεις4.1ΓενικάΤα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE. Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει: 1. να φέρει σήμανση CE. 2. να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.4 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ3. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό. Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό. Κατά την προμήθεια όλα τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα. Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής. Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία από κοινοποιημένους στην Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης. Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την Εθνική νομοθεσία εναρμόνισης. Στην περίπτωση δομικών υλικών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών, πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης. Από τη σύμβαση πρέπει να προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί μπορούν να διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European Accreditation – Multilateral Agreement). Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης των υλικών με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τον Κανονισμό ΕΚ 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι: 5 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.  Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.  Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.  Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφιγκτήρες) γείωσης.  Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.  Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης).  Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 21-1 S4).  Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VVU, J1VV-R, J1VV-S).  Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).  Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά.  Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.4.2Αποδεκτά υλικάΓια τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις: 1.Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15.2.Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25.3.Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).4.Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.5.Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.6.Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228.7. Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228. 8.Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.9.Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον. 6 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Φ101,6 (4’’). 11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500 x 500 x5 mm. 13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE, βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 563-4 αποτελούμενα από: Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm215. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 με διατομές: 2 x 10 mm23 x 10 mm24 x 10 mm216. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφιγκτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2. 17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα συμμορφώνονται με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας). 18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου. 5Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών5.1ΓενικάΟι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και τα σχέδια της μελέτης. Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων σε όσα τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια. 7 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ5.2Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρωνΓια την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους τουλάχιστον 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται. Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών. 5.3Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίωνΟι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα. Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων). Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα. Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των. Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους. Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα καλώδια. Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα γίνεται με σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια. Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων. 5.4Έλξη καλωδίωνΗ έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα.8 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΣτην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων. 5.5Εγκατάσταση γείωσηςΟ αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό διατομής 6 mm2 με σφιγκτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη μελέτη. 5.6Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίωνΤα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα τοποθετούνται εντός της τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.5.7 5.7.1Στήριξη ιστών οδοφωτισμού Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα)Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε προκατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από σκυρόδεμα ή εμπηγνυόμενους σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία έναντι διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H > 14 m). Εναλλακτικά είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτηση της βάσης στήριξης των ιστών (οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25). Επί της βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο αγκύρωσης του ιστού σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να παραμένει ακλόνητο κατά τη σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού της βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ή την επιτόπου σκυροδέτηση βάσεων θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως με τον εκτιμώμενο κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του σκάμματος ή/και προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων. Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα ή η επιτόπου κατασκευή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα με ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της 9 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κσκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης ή η στάθμη της επιτόπου κατασκευής, θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια. Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες κοχλίες του στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα στη βάση του φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους. Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη. 5.7.2Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός θα εγκαθίσταται σε κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του εδάφους θα γίνεται με σκυρόδεμα. 5.8Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου, περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε τύπο που ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ θα φέρει κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη. Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων. Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό γαλβάνισμα ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55. Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.10 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ6Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίαςΈλεγχοι κατά την παραλαβή:  Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 της παρούσας.  Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.  Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.  Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.  Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των ιστών οδοφωτισμού.  Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη.  Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της βάσης των ιστών οδοφωτισμού.  Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον: α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο γ. έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος  Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού. 7Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντοςΣτην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα εκτελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ).11 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ8Τρόπος επιμέτρησηςΗ επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της μελέτης. Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα: α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση. β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό. γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή). δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης. ε. Τις πλάκες γείωσης. στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους, πλήρως τοποθετημένα. ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της Μελέτης. η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού. θ. Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων. Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.).Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, γειώσεων και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο.Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα.Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικώνΗ μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργοΗ ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο12 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΗ φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους13 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΒιβλιογραφία−Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86−VDE Association for Electrical, Electronic & Information Technologies -Σύνδεσμος Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών και πληροφοριακών τεχνολογιών−ΚΤΧΚανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων14 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Εισαγωγή Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009. 1. Αντικείμενο Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού και περιλαμβάνει:  Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, φωτεινών πηγών, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το φωτισμό οδών, οδικών κόμβων, σταθμών διοδίων, και σταθμών εξυπηρέτησης.  Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού. Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής. Η παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζεται σε: -Νέες εγκαταστάσεις.-Υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν:•Την αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας.•Την προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.•Την αντικατάσταση των διατάξεων γείωσης.•Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων2. Τυποποιητικές παραπομπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 15 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Infrastructure for road lighting -- Υποδομή οδοφωτισμού ΕΛΟΤ EN 40-1Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 1: Ορισμοί και όροιΕΛΟΤ EN 40-2 Ε2Lighting Columns - Part 2: General requirements and dimensions -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσειςΕΛΟΤ EN 40-3-1 E2Lighting columns - Part 3-1: Design and verification Specification for characteristic loads -- Ιστοί φωτισμού Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτίαΕΛΟΤ EN 40-3-2 E2Lighting columns - Part 3-2: Design and verification Verification by testing -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-2: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με δοκιμέςΕΛΟΤ EN 40-3-3 E2Lighting columns - Part 3-3: Design and verification Verification by calculation -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 33: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση βάσει υπολογισμών.ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns: απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα.ΕΛΟΤ EN 40-5 E3Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμούΕΛΟΤ EN 40-6 E3Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιοΕΛΟΤ ΕΝ 40-7E2Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting colums - Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές.ΕΛΟΤ EN 10025-1Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions – Προϊόντα θερμής εξέλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1 : Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσηςΕΛΟΤ EN 10149-1Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 1: General delivery conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσηςΕΛΟΤ EN 10149-2Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για16 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κψυχρή διαμόρφωση - Μέρος 2:Τεχνικοί παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς χάλυβεςόροιΕΛΟΤ EN ISO 15612Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure -- Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας με βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησηςΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules -- Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών – Γενικοί κανόνεςΕΛΟΤ EN ISO 15609-1Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification Part 1: Arc welding-- Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξουΕΛΟΤ EN ISO 15613Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on preproduction welding test -- Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την παραγωγήΕΛΟΤ EN ISO 1461Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods -Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμώνΕΛΟΤ EN ISO 9001Quality management systems – Requirements -Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.ΕΛΟΤ EN 485-3Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 3: Tolerances on dimensions and form for hotrolled Products. -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες - Μέρος 3: Ανοχές μορφών και διαστάσεων προϊόντων θερμής έλασης.ISO 209-1Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical composition and forms of products -- Part 1: Chemical composition -- Σφυρήλατο αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων. Μέρος 1: Χημική σύνθεση 17 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΕΛΟΤ EN 15088Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσηςΕΛΟΤ EN 12020-2Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένο προφίλ ακριβείας από κράµατα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και µορφήΕΛΟΤ EN 60900Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and 1500 V/DC -- Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματοςΕΛΟΤ EN 388Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.ΕΛΟΤ EN 397Industrial safety προστασίαςΕΛΟΤ EN ISO 20345Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείαςΕΛΟΤ ΕΝ 165Measurements of self-health protection - vocabulary -Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - ΛεξιλόγιοΕΛΟΤ CEN/TR 13201-1Road lighting - Selection of lighting classesOδοφωτισμός - Επιλογή κατηγοριών φωτισμούΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2Road lighting - Performance requirementsOδοφωτισμός Απαιτήσεις επιδόσεωνΕΛΟΤ EN 13201-3Road lighting - Calculation of performanceOδοφωτισμός -Υπολογισμός επιδόσεωνΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4Road lighting - Methods of measuring lighting performance- Oδοφωτισμός -Μέθοδοι μέτρησης επιδόσεων φωτισμούΕΛΟΤ ΕΝ 12464-2Lighting of work places - Part 2: Outdoor work placesΦωτισμός χώρων εργασίας- Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας18helmets–Βιομηχανικάκράνη ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΕΛΟΤ ΕΝ 55015Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment - Όρια και μέθοδοι μετρήσεων χαρακτηριστικών ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευώνΕΛΟΤ ΕΝ 61547Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements - Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης - Απαιτήσεις ατρωσίας EMCΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3: Όρια - Τμήμα 2: Όρια εκπομπών αρμονικoύ ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής <= 16 Α ανά φάση)ΕΛΟΤ EN 50102Degrees of Protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ)ΕΛΟΤ EN 60529:Degrees of protection provided by enclosures (IP code) - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα(κωδικός IP)ΕΛΟΤ EN 60598-1Luminaires - Part1: General requirements and tests Φωτιστικά σώματα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμέςΕΛΟΤ EN 60598-2-3Luminaires - Part 2 -3: Particular requirements Luminaires for road and street lighting - Φωτιστικά σώματα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις - Φωτιστικά σώματα για οδικό φωτισμόΕΛΟΤ EN 60662High-pressure sodium vapour lamps - Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Προδιαγραφές επίδοσηςΕΛΟΤ EN 60923Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - Performance requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες εκκένωσης (εξαιρουμένων των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού) - Απαιτήσεις απόδοσης.ΕΛΟΤ EN 60927Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες - Διατάξεις εκκίνησης (εκτός από τους εκκινητές αίγλης) - Απαιτήσεις λειτουργίας.ΕΛΟΤ EN 61048Auxiliaries for Lamps - capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες Πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων λαμπτήρων εκκένωσης - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας. 19 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27ΚΕΛΟΤ EN 61049Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements Πυκνωτές για χρήση σε κυκλώματα σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων λαμπτήρων εκκένωσης - Απαιτήσεις απόδοσης.ΕΛΟΤ EN 61167Metal halide lamps - Performance - Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων - Προδιαγραφές απόδοσης.ΕΛΟΤ EN 62035Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications - Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση τους λαμπτήρες φθορισμού) -Προδιαγραφή ασφαλείας.ΕΛΟΤ EN 62442-1Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear. Απόδοση ενέργειας για διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων – Μέρος 1: Διατάξεις ελέγχου για λαμπτήρες φθορισμούΜέθοδος μέτρησης για τον προσδιορισμό της ολικής ισχύος εισόδου των διατάξεων ελέγχου κυκλώματος και της απόδοσης των διατάξεων ελέγχου.ΕΛΟΤ ΕΝ 62471Photobiological safety of lamps and lamp systems Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστημάτων λαμπτήρων.ΕΛΟΤ ΕΝ 62560Self ballasted LED - lamps for general lighting services by voltage >50V - safety specifications. - LED λάμπες γενικές υπηρεσίες φωτισμού ισχύος >50V Προδιαγραφές ασφαλείας.ΕΛΟΤ ΕΝ 62262Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code). – Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κωδικός ΙΚ).IESNA LM 80-08Measuring Lumen Maintenance of LED Light SourcesΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1Specification and qualification of welding procedures of metallic materials.- Welding procedure test-Part 1: Arc and gas welding of steels and welding of nickel and nickel alloys. – Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών.-Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησηςΜέρος 1: Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με τόξο για Νικέλιο και κράματα Νικελίου.20 ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ3. Όροι και ορισμοί Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. 4. Απαιτήσεις 4.1 Ενσωματούμενα υλικά Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:  Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικο
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
02 Δεκεμβρίου 2014

Γνωρίζει κανείς τις διαφορές των νέων προσωρινών ΤΠ, όσον αφορά στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού και στα φωτιστικά σώματα;

Γρηγόρης Δεληγιαννίδης

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.