Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023

Ο ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 174 Α / 2013.

Τα περί συμψηφισμού δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2440 Β / 15-09-2014

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.09.16 11:01:54 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio30579ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 2440 15 Σεπτεμβρίου 2014ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλ− λονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπο− νται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυ− θαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174). .......................................... 1 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προ− κειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που κατα− βλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό− μησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες δια− τάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174). ................................................................... 2ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 42554 (1) Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλ− λονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες δια− τάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντι− μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω− θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).4. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθο− ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί− ων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). 5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141). 6. Την υπ’ αριθμ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831). 7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού− ρα». 8. Την υπ’ αριθμ. 41525/27−9−2011 «Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο του παραβόλου και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την ονο− μασία «Πράσινο Ταμείο» του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ− θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» και καθορισμός των δόσεων καταβολής του παραπά− νω ενιαίου ειδικού προστίμου (Α΄ 209).» κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 2167). 9. Την παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 2254/30−8−2013 «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δι− καιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περι− βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 2184). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ− ϋπολογισμού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του ν. 4178/2013 1. Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και σε λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν 30580ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας για υλοποίηση παρεμ− βάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρω− παϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους. 2. Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται οι δα− πάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμ− βάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοπο− θέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ. και για την παροχή υπηρεσιών ενεργει− ακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο υπολογισμός της δαπάνης συμψηφισμού πραγματο− ποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3 της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουρ− γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμμα− τος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετι− κού παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργει− ακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. 4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διε− νέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυ− τών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των πα− ρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου. Άρθρο 2 Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Στατική Ενίσχυση κτιρίων του ν. 4178/2013 1. Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου, που καταβάλλεται δυ− νάμει του ανωτέρω νόμου, δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης για την στατική ενίσχυση των κτιρίων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτί− ρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουνπληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση). 2. Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού καθώς και για πρόσθε− τες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/ εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμά− των, κ.λπ. για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης και για τις μελέτες στατικής επάρ− κειας και στατικής ενίσχυσης όταν αυτές δεν αναφέρο− νται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή. Στην αμοιβή των μηχανικών για την σύνταξη των ως άνω μελετών δύναται να συμψηφίζεται μέγιστο ποσοστό ίσο με το 5% του ήμισυ (50%) του ειδικού προστίμου. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβά− νεται ο Φ.Π.Α. Ο υπολογισμός των δαπανών συμψηφισμού πραγμα− τοποιείται κατά το τιμολόγιο της οικ: 6772 /Β9β/2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντί− στοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (ΦΕΚ 3201 Β΄). 3. Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου, μη συμπεριλαμβανομένου του σχετι− κού παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 3 Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών 1. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει στο πλη− ροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 20 του νόμου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλει έχουν ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητά τους και ότι τα παραστατικά που υποβάλλονται αντι− στοιχούν στις εργασίες που έχουν δηλωθεί και πραγμα− τοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση ή την στατική ενίσχυση της ιδιοκτησίας ή του ακινήτου. 2. Δύναται να υποβληθεί αίτημα συμψηφισμού για την ίδια ιδιοκτησία ή ακίνητο και για τις δύο περιπτώ− σεις συμψηφισμού των άρθρων 1 και 2 της παρούσας του ειδικού προστίμου, μη συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι ο συμψηφι− σμός διενεργείται συνολικά για ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου. 3. Σε περιπτώσεις υπαγωγής, όπου το ενιαίο ειδικό πρόστιμο συμψηφίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται το αρχικό υπολογιζόμενο ποσό πληρωμής πριν το συμψηφισμό κατά τα ανωτέρω. 4. Τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρο− νικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περί− πτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου που υπολείπεται, δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται. 5. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ελέγχει δειγματο− ληπτικά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να δια− πιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, τα παραστατικά και τα δελτία αποστολής, καθώς και τα πορίσματα των επιθεωρητών ενέργειας ή των Ελεγκτών Δόμησης είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων ή/και αναληθών δηλώσεων, το ειδικό πρόστι− μο που αρχικά είχε υπολογιστεί από την ηλεκτρονική διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήματος διπλασιά− ζεται. Για την επιβολή του διπλασιασμού του ειδικού προστίμου εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να προβεί στη διόρθωση του ποσού του προστίμου κατά τα ανωτέρω. 6. Ο έλεγχος μετά από καταγγελία ή εντολή δημοσίων αρχών δύναται να διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης όπως ορίζονται στο ν. 4030/2011 (Α΄ 249), τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Άρθρο 4 Μεταβατικές Διατάξεις Οι δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατά τις διατάξεις της παρούσας που έχουν πραγμα− τοποιηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4178/2013 και πριν την δημοσίευση της παρούσας, επί ιδιοκτη− σιών ή ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013, δύναται να συμψηφιστούν με το ειδικό πρό− στιμο, εφόσον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής βεβαιώσει ότι οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετή− σια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, στα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται ειδική μνεία για την χρονολογία έκδοσης των δικαιολογητικών και των παραστατικών σε σχέση με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Πλην του αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ30581Αριθμ. οικ. 42575 (2) Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υπο− βάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμέ− νου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρ− κεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι− ση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισο− ζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντι− μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω− θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234). 4. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθο− ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί− ων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). 5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141). 6. Την υπ’ αριθμ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ− λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο− γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του ν.4178/2013 − Δικαιολογητικά για το συμψηφισμό των δαπανών 1. Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003, καθώς και σε λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευά− στηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμί− σεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174) οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή τους δύναται να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι πα− ρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατά− ξεις και προδιαγραφές για τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 2. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού ο εξουσιοδοτη− μένος μηχανικός υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγρά− φονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπα− γωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί. 30582ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)β) Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης ερ− γασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. αν απαιτείται για την εκτέ− λεση των εργασιών. γ) Τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περι− λαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξο− πλισμού. δ) Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν ενεργειακών επι− θεωρήσεων. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπα− γωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου. ε) Πόρισμα − Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου. στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπα− νών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/ εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρί− ου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν πα− ρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους. Άρθρο 2 Στατική Ενίσχυση κτιρίων του ν. 4178/2013 – Δικαιολογητικά για το συμψηφισμό των δαπανών 1. Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174) οι παρεμβάσεις για τη στατική ενίσχυσή τους αφορούν στην επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υπο− χρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας κατά τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό. 2. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού ο εξουσιοδοτη− μένος μηχανικός υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγρά− φονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπα−*02024401509140004*γωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί. β) Τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περι− λαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξο− πλισμού. γ) Αντίγραφο του δελτίου δομικής τρωτότητας που έχει κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυ− θαιρέτων και αντίγραφο της μελέτης στατικής επάρ− κειας αν αυτή είναι υποχρεωτική. δ) Θεωρημένη άδεια δόμησης ή έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 ε) Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης μετά την ολοκλή− ρωση των εργασιών που βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην εκδοθείσα άδεια στατικής ενίσχυσης. στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπα− νών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/ εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του, καθώς επίσης και ότι για το εν λόγω κτίριο οι ιδιοκτήτες δεν έχουν λάβει επιδότη− ση/ενίσχυση από κρατικά ή και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση). Άρθρο 3 1. Η διαδικασία του συμψηφισμού των ποσών που κα− ταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτι− ρίων, καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών προ− βλέπεται στην κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα. 11 Αυγούστου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.