Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αναλυτική παρουσίαση και κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων

(στο αρχείο PDF λειτουργούν τα περιεχόμενα: μετάβαση στην σελίδα επιλογής με ctrl + click)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί και να γνωμοδοτεί επί θεμάτων αμοιβών Μηχανικών επιβάλλει για λόγους αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης την όμοια και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ. Η απουσία συστηματικής κατάταξης σε ένα ενιαίο έργο τωννομοθετημάτων, δικαστικώναποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εγκυκλίων κτλ που αφορούν στη νομοθεσία περί αμοιβών Μηχανικώνκατέστησαναναγκαίατηνσυγκέντρωση,αποδελτίωσηκαιταξινόμησητωνσημαντικοτέρων από αυτά. Η έκδοση της παρούσης συνιστά μια προσπάθεια συστηματικής κατάταξης και παράθεσης των σχετικών κειμένων ώστε να διευκολύνεται η συνδυασμένη αντιμετώπισή τους και παρέχεται υπό τη μορφή εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί αμοιβών μηχανικών. Πρόθεση της Δ.Ε. του ΤΕΕ είναι η παρούσα να ενημερώνεται συνεχώς και να δημοσιοποιούνται αναθεωρημένες εκδόσεις ανά τακτά διαστήματα. Οι Υπηρεσίες οφείλουν κατά τα λοιπά να ανάγονται στο ισχύον Π.Δ. 696/1974 και στις εν γένει ισχύουσες διατάξεις περί των αμοιβών μηχανικών, για την πληρέστερη κατανόηση των αναφερομένων άρθρων, τα οποία επεξηγούνται περαιτέρω με τα παρατιθέμενα στοιχεία και σχόλια.I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 1 από ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................22 I.1.1. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ........................................................................................................................... 22 I.1.2 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ................................................................................................. 23 Ι.1.3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.................................................................................................................. 23 Γενικά περί σύμβασης μίσθωσης έργου Α.Κ. 681 επ...................................................................23 Η σύμβαση με τους Μηχανικούς ως σύμβαση μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ.......24Ι.1.4. ΤΟ ΑΝΑΤΕΘΕΝ ΕΡΓΟ............................................................................................................... 24 ΧαρακτηριστικάτουΈργουτουΜηχανικούωςστοιχείουτηςμίσθωσηςΈργου–Συνομολογηθείσες Ιδιότητες αυτού...............................................................................................24 Έργο του Μηχανικού ως στοιχείο της μίσθωσης έργου και υπηρεσίες παρεχόμενες από αυτόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ελαχίστων αμοιβών..........................................................................24Ι.1.5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ................................................................................................................................ 26 Ι.1.6. ΑΜΟΙΒΗ................................................................................................................................. 27 Αμοιβή με την έννοια του ΑΚ. 681................................................................................................27 Μία αμοιβή για ένα έργο...............................................................................................................27 Αόριστη αμοιβή – Επίσημη Διατίμηση..........................................................................................27 Αμοιβή κατ' αποκοπήν.................................................................................................................. 29 Παράγοντες που επηρεάζουν την Αμοιβή....................................................................................29ΤΕΥΧΟΣ 1ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.................................32 ΙΙ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ...................................................................................................33 ΙΙ.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ (υπό συμπλήρωση)............................................................................33 ΙΙ.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ) ΜΕΛΕΤΗ..............................................................34 II.2.0. ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................................................. 34 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ................................................................................................................................ 34 (Ν.Δ. 17-7-1923) Άρθρο 53 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρο 1 Ν.Δ. 194/1969 ..................................................................................................................................................... 34 (Ν.Δ. 17-7-1923) Άρθρο 59 κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής Μηχανικού - Διατίμηση. 34 (Π.Δ. 13-6-1924) Άρθρο 10 παρ. 20 « Περί καθορισμού των εις τους Ιδιώτας Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονας, Μηχ/λόγους, Ηλ/λόγους και Τοπ/φους Χορηγουμένων Αμοιβών» Κανονισμός................................................................................................................................... 34 (Β. Δ. 19.21/1938) «Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/τος «περί καθορισμού των εις τους ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών» Κανονισμός.............................................................34 (Ν.Δ 2726/1953) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7 / 16.8. 1923 Ν.Δ. "περί σχεδίων πόλεων, κλπ του Κράτους και οικοδομής αυτών»" Κανονισμός.34 (ΒΔ 30/31 Μαΐου 1956) «Περί του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει» όπως τροποποιήθηκε να ισχύει σήμερα.......................................................................................34 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών.34 (Π.Δ. 515/5-10-89) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ. 694/74 «περί αμοιβών μηχανικών διά σύνταξη μελετών κλπ» (ΦΕΚ Α 219).................34 ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ (Α) ΓΕΝΙΚΑ....................................................35 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106 Αντικείμενον – Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74 ..................................................................................................................................................... 35I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 2 από ΤΜ. (Ε). ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ. ΚΕΦ. (Α) ΠΡΟΔ. (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ..............................................................................................................35 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενο, Σκοπός των οικιστικών (οικ/μικών - κτιρ/κών) μελετών....35 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες μελετών κτιριακών έργων..................................................35 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 221. Περιεχόμενο της οικιστικής (οικοδομικής – κτιριακής) μελέτης............35 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 223. Στάδια εκπόνησης οικιστικών (οικοδομικών – κτιριακών) Μελετών. Επί μέρους Μελέτες των οικιστικών (οικοδομικών – κτιριακών) Μελετών...........................................36 (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 331 Οικοδομική άδεια – Απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση της.......37 Ε98/82070/22-12-89 «Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικ. Αδειών».....................................38 (Π.Δ. 14/7/1999) Αρθρο 332 Προέλεγχος Μελετών.....................................................................38 (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρo 333 Έλεγχος φακέλου μελέτης – χορήγηση οικοδομικής άδειας...........39 (Π.Δ. 14/7/1999) Αρθρo 334 Ισχύς και αναθεώρηση οικοδομικής αδείας....................................40 (Σ.τ.Ε. 2692/2009) Αστική ευθύνη Δημοσίου από παράνομες παραλείψεις ενεργειών της Πολεοδομίας................................................................................................................................. 42 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ............43 (Π.Δ.696/74) Άρθρo 228 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Αρχιτεκτονικής Μελέτης...........................43 (Π.Δ.696/74) Άρθρo 237 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Φερούσης Κατασκευής...............43 (Π.Δ.696/74) Άρθρo 246 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελέτης εγκατάστασης............................44 (ΥΑ Δ17/01) Άρθρο 5 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Χρ. Προγ/μου των έργων................44 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ....................................................................45 (Π.Δ. 696/74) Αρθρo 87 Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια.............................................45 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ..........................................................................45 (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 3 παρ. 5 Τροποποιήσεις της μελέτης σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια ..................................................................................................................................................... 45 (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 83 παρ. 12 Τροποποίηση της μελέτης μετά την έγκριση αυτής..................45 (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 83 παρ. 14 Τροποποίηση της μελέτης κατά την διάρκεια εκπόνησης αυτής ..................................................................................................................................................... 45 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 228 παρ. 4 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Αρχιτεκτονικής μελέτης...............46 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 237 παρ. 4 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Φέρουσας Κατασκευής. .46 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 246 παρ. 5 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελετών Εγκαταστάσεων............46 ΜΕΛΕΤΕΣΠΡΟΣΘΗΚΗΣΉΕΠΕΚΤΑΣΗΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΉΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΉΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 220.2 82.6 ΚΑΙ 88 ΤΟΥ Π.Δ. 696/74..............................46 (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 88.1.α. Αρχ. Μελέτη Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο.. .46 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Αρχ. Μελέτη επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο..........................46 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ. Αρχ. Μελέτη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρ. έργου............................................................................................................................................ 46 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ................................................................................................................................ 46 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 229 παρ.1, παρ. 2β «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ»..........................................................46 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 87 παρ. 1 «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ»..........................................................................47 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...............................47 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.13 Πρόσθετος απασχόληση Μελετητού.................................................47 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ..............................47 (Εφ. Πατρών Απόφ. 997/2004) Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή μελέτης οι διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αδείας...................................................................................................47 ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ (Α) ΓΕΝΙΚΑ..............................................................................47 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών.47 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 3 από (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής μελετών Μηχανικών.............................................48 (ΤΕΕ Γνωμ. 1 Επ. Αμοιβ.) Τρόπος καθορισμού της αμοιβής των μελετών..................................49 (ΤΕΕ Γνωμ. 2 Επ. Αμοιβ.) Κατ’ αποκοπήν αμοιβή (Άρθρ. 2 παρ. 1 εδάφιο γ του ΠΔ 696/74).....50 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 86 Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι.............................51 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...................................................................52 Η Δαπάνη Πραγματοποίησης του Έργου ως βάση για την αμοιβή Μηχανικών...........................52 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 παρ. 4 Προϋπολογισμός του σταδίου της Μελέτης με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης του κάθε έργου............................................................................52 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης [δια να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής.].....................................................53 (Ν. 2238/94) Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών...................53 (ΤΕΕ ΔΕ Γ47/Σ39/2006 )«Κόστος κατασκευής οικοδομικών έργων.............................................54 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 Προϋπολογισμός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης του κάθε έργου................................................................................................................................... 55 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 παρ. 6 Προϋπολογισμός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης κάθε έργου για την έκδοση οικοδομικής αδείας...............................................................56 (ΣΤΕ 2506/2000 και 2507/2000) Τιμές μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.................................................................................................................56 (Μον. Πρωτ. Αθ. 566/1976) Ογκομετρικός Προϋπολογισμός προς έκδοσιν Οικοδομικής αδείας 56 (Εφ. Θράκης 370/1987) Αμοιβή εκτός έδρας και αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης.......................57 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ...................................................................................................57 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 2 παρ. 2&3 Αναθεώρηση της αμοιβής........................................................57 (ΤΕΕ Γνωμ. 8 Επ. Αμοιβ.) «Τιμή του λ΄»......................................................................................57 (ΠΔ 19/2/1938) Παρ. 10 άρθρου 12 ως αντεκατεστάθη δια του άρθρου μόνου του Κ.Δ. 17 29.11.43....................................................................................................................................... 58 ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 8 1990 «Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ. 515/89 και της ΥΠΕΧΩΔΕ απόφασης 81304/90 (ΦΕΚ 886Β) Κεφ. 4ο Αναθεωρήσεις............................................................................58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ...59 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.............................................................................................................59 (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας.............59 (Π.Δ. της 19.2.1938) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος»...........................59 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 85 Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας..............................................................59 (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας»........................................................................59 (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής – διαρρύθμισης»..........................................................................................................60 (ΤΕΕ Γνωμ. 22 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή Μελετών εκτός Έδρας (Άρθρον 85)».................................60 (ΤΕΕ Νομική Υπηρεσία) Αμοιβή Εκτός Έδρας.............................................................................61 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ..................................................................................................................62 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής Μελέτης..............................................................62 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών...............................................63ΙΙ.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ....................................................................................................... 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α): ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ..64 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 86 2β. 1 Μελέτη Σκοπιμότητας...................................................................64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ...........................................64 (ΤΕΕ Αρ. Πρ. 1289/16-1-09) Αντικείμενο – Σκοπός της Μελέτης Σκοπιμότητας..........................64 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 4 από (ΤΕΕ Αρ. Πρ. 1289/16-1-09) Περιεχόμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας.........................................64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄(Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ..........................................................65 (ΤΕΕ. ΔΕ Α4/Σ34/2007) «Αμοιβή Μελετών Σκοπιμότητας»..........................................................65 (ΤΕΕ. ΔΕ Α4/Σ34/2007)«Αμοιβή Μελετών Σκοπιμότητας»...........................................................66 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.............................................................................................................67 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ..................................................................................................................67 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής Μελέτης..............................................................67 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών...............................................67ΙΙ.2.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ .....68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Αμ): ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 68 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενο – Σκοπός, των οικιστικών (Οικ/μικών-Κτιρ/κών) μελετών 68 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 221.1.α. Περιεχόμενο της Προκαταρκτικής Μελέτης...................................68 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 223. Προδιαγραφές του Σταδίου Προκαταρκτικής Μελέτης των Οικοδομικών - Κτιριακών Μελετών.................................................................................................................... 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄(Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ...................................................69 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 80. Διάκριση επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων..................................69 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83.16. Αμοιβή Προκαταρκτικής Μελέτης Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών 69 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 2 Συντελεστής Σ (προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ 2 του Π.Δ. 696/74.......................................................................................................................................... 69 (ΤΕΕ Γνωμ. 3 Επ. Αμοιβ.) «Ολική Αμοιβή μελέτης».....................................................................69 (ΤΕΕ ΔΕ Α6/Σ34/2007) Αμοιβή των τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης....................71 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.............................................................................................................71 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ..................................................................................................................71 (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής Μελέτης..............................................................71 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών...............................................72ΙΙ.2.3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΣΤΑΔΙΑ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)......................... 73 ΙΙ.2.3.01. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π.Δ. 696/74).............................................................. 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ..................................................................................................................................................... 73 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον – Σκοπός των Τεχν. Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74...73 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών.....................73 (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221. Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης..............................73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΑΜ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ...................................................................74 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών...............74 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση.............................................................................................................................. 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.......................................74 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 224. Αντικείμενο Σκοπός Αρχιτεκτονικών Μελετών.....................................74 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 225. Περιεχόμενον της Αρχιτεκτονικής Μελέτης..........................................74 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 229.1 Προμελέτη........................................................................................75 (Π.Δ 696/74) Άρθρο 230.1 Οριστική μελέτη.................................................................................75 (Π.Δ 696/74) Άρθρο 231.1 Μελέτη εφαρμογής............................................................................75 (Α.Π. 1093/87 Ε.Ε.Ν. 1988 σελ. 537)...........................................................................................75 (ΤΕΕ Γνωμ. 12 Επ. Αμοιβ.) «Γενική Αρχιτεκτονική Μελέτη και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη».....75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ.................................................76 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80. Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων..................................76 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 5 από (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια εκπονήσεως επί μέρους μελετών κτιριακών έργων....................76 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους Αρχιτεκτονικών μελετών ,................................77 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής Αρχιτεκτονικών Μελετών Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/74....................77 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης δια να χρησιμοποιηθεί στη Διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής..........................................................78 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός Σ της Δαπάνης του Έργου για τον υπολογισμό της Αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης............................................................................................79 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.2. Κατανομή της ολικής αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κατά στάδιο εκπόνησης της Μελέτης................................................................................................................80 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης......................................................................................................80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ....................................................80 (Π.Δ.696/74)Άρθρο 83.8. Αρχιτεκτονική Μελέτη Συγκροτήματος κτιρίων.....................................81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης υπάρχοντος κτιρίου................81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ...81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Αρχ. Μελέτη Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο...81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Αρχ. Μελέτη επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο..........................81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ. Αρχ. Μελέτη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρ. έργου............................................................................................................................................ 81 ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ....................................................................................................................... 81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Αρχ. Μελέτης Εφαρμογής...............81 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100.5. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης..........................82 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ...................................................................................................................... 82 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2.1. Υπολογισμός αμοιβής Αρχιτεκτονικών Μελετών (Ανέγερση)................82 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.............................................................................................................83 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ..................................................................................................................83 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης......................................83 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών...............................................84ΙΙ.2.3.02. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.............................................................. 85 (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε98/1989)................................................................................................................. 85 (ΥΠΕΧΩΔΕ 81304/6083/6-12-1989 άρθρο 1 παρ. 9)..................................................................85ΙΙ.2.3.03. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ..................................................................................... 86 (Π.Δ. 1-6-1979 ΦΕΚ 362Δ 4/7/79)...............................................................................................86 (ΥΠΕΧΩΔΕ 81304/9083/6-12-1989 και εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8/12-2-1990)...............................86ΙΙ.2.3.04. ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ (υπό συμπλήρωση)........................................................... 87 ΙΙ.2.3.05. ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (υπό συμπλήρωση)................................................................ 88 ΙΙ.2.3.06. ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ (υπό συμπλήρωση)......................................................... 89 ΙΙ.2.3.07. ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Δ. 696/74)................................................ 90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ..................................................................................................................................................... 90 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον – Σκοπός των Τεχν. Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74...90 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών.....................90 (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221 Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης...............................90 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 6 από ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ....................................................................91 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών...............91 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση.............................................................................................................................. 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ΠΡ): ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΩΝ) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ.................................................................................................................... 91 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 233. Αντικείμενο – Σκοπός Μελέτης Φερούσης Κατασκευής.......................91 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 234. Περιεχόμενον της μελέτης Φερούσης Κατασκευής..............................91 (Π.Δ 696/74) Άρθρο 238.1 Προμελέτη.........................................................................................91 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 239.1 Οριστική μελέτη................................................................................91 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 240.1 Μελέτη Εφαρμογής...........................................................................92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (Α): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ...................................................92 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80 Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων...................................92 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια εκπονήσεως επί μέρους μελετών κτιριακών έργων....................93 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους μελετών Φερούσης Κατασκευής......................93 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής Μελετών Φερούσης Κατασκευής. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/74...........93 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης για να χρησιμοποιηθεί στη Διαδικασία ανάθεσης της Κατασκευής..........................................................94 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός (Σ) της Δαπάνης του Έργου για τον υπολογισμό της Αμοιβής της Μελέτης Φερούσης Κατασκευής..............................................................................95 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.2. Κατανομή της Αμοιβής της Μελέτης Φερούσης Κατασκευής κατά στάδιο εκπόνησης της μελέτης.....................................................................................................96 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Φερούσης Κατασκευής σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης.............................................................................................96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ......................................................96 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.7. Υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες,................................................97 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83.8. Μελέτη Φέρουσας Κατασκευής Συγκροτήματος κτιρίων.....................97 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.2. Μελέτη Αποτύπωσης Φέρουσας Κατασκευής υπάρχοντος κτιρίου...97 (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε8/178 54/12-2-90 Κεφ. 7ο.) Στατικός και Αντισεισμικός Έλεγχος Υπαρχόντων Κτισμάτων..................................................................................................................................... 97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ...97 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Μελέτη Φ. Κατ. Προσθήκης, επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο. 97 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β Μελέτη Φ. Κατ. επισκευής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο.................97 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Φ. Κατ., διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου............................................................................................................................ 97 ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ....................................................................................................................... 98 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Μελέτης Εφαρμογής Φέρουσας Κατασκευής.................................................................................................................................. 98 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100.5. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στάδιο Οριστικής Μελέτης Φέρουσας Κατασκευής.............................................98 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ...................................................................................................................... 98 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2. Υπολογισμός αμοιβής μελετών Φερούσης κατασκευής (Ανέγερση)........98 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ...........................................................................................................100 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ................................................................................................................100 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 7 από (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής μελέτης Φέρουσας Κατασκευής........................100 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών.............................................100ΙΙ.2.3.08. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 696/74).............................................................. 102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ................................................................................................................................................... 102 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον – Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74 ................................................................................................................................................... 102 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών.-Κτιριακών Μελετών..................102 (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221. Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης............................102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ..................................................................103 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών.............103 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση............................................................................................................................ 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ΠΡ): ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 696/74)...............103 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 242. Αντικείμενο – Σκοπός Μελετών Εγκαταστάσεων...............................103 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 243. Περιεχόμενον των μελετών Εγκαταστάσεων.....................................103 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 247 Προμελέτη.........................................................................................103 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 248 Οριστική μελέτη.................................................................................104 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 249.1 Μελέτη εφαρμογής.........................................................................104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (Α): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ.................................................104 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80 Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων.................................104 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων.....................................104 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους μελετών Εγκαταστάσεων...............................105 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής μελετών Εγκαταστάσεων. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/74..................105 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός (Σ) της Δαπάνης έργου ως στοιχείου της Μελέτης για να χρησιμοποιηθεί στην Διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής..................................................106 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός (Σ) Δαπάνης του Έργου για να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της Αμοιβής της μελέτης Εγκαταστάσεων...............................................................107 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.2. Κατανομή της ολικής αμοιβής της Μελέτης Εγκαταστάσεων κατά στάδιο εκπόνησης της Μελέτης..................................................................................................108 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης....................................................................................................108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ....................................................108 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.15 Καθορισμός Αμοιβής μελέτης Εγκαταστάσεων...............................108 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83.8. Μελέτη Εγκαταστάσεων Συγκροτήματος κτιρίων..............................109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.2. Μελέτη Αποτύπωσης Εγκαταστάσεων υπάρχοντος κτιρίου............109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Μελέτη Εγκαταστάσεων σε προσθήκη, επέκτασή υφιστάμενου κτιρ. έργου.......................................................................................................................................... 109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Μελέτη επισκευής Εγκαταστάσεων σε υφιστάμενο κτιριακό. έργο109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Εγκαταστάσεων σε διαρρύθμιση ή μεταρρύθμιση υφιστάμενου κτιριακού έργου.....................................................................................................109 ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.....................................................................................................................109I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 8 από (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Μελέτης Εφαρμογής Εγκαταστάσεων ................................................................................................................................................... 109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100.5. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης Εγκαταστάσεων..........................................109 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................... 110 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2. Υπολογισμός αμοιβής μελετών Εγκαταστάσεων (Ανέγερση).................110 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ...........................................................................................................111 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ................................................................................................................111 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 104.2 Πληρωμή αμοιβής μελέτης Εγκαταστάσεων...................................111 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών.............................................112ΙΙ.2.3.09. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (υπό συμπλήρωση)...................................... 113 ΙΙ.2.3.10. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤ., ΕΓΚΑΤ) (υπό συμπλήρωση) ................................................................................................................................................. 114 ΙΙ.2.3.11. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤ., ΕΓΚΑΤ) (υπό συμπλήρωση) ..................115 ΙΙ.2.3.12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ....................116 (ΤΕΕ Αρ. Πρ. 15298/2-6-2009) Σχέδια και στοιχεία για τις Προδιαγραφές των υλικών και τη σύνταξη Προμέτρησης του Έργου..............................................................................................116 (ΤΕΕΑποφ.527/1983)Τροποποίησηαποφάσεωςυπ’αριθμ470/76περίαμοιβώνπρομετρήσεων και προϋπολογισμού μελετών κτιριακών έργων................................................116ΙΙ.2.3.13. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ......................................................................................... 117 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 229 παρ.1, παρ. 2β «Προμελέτη»............................................................117 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.2.β «Καθορισμός αμοιβής».................................................................117 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87 «Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια».......................................117ΙΙ.2.4. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ17/01/117/ΦΝ/332 (ΦΕΚ 862/Β/16.11.1989) 118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ................................................................................................................................................... 118 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον – Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74 ................................................................................................................................................... 118 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών...................118 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 221.1.στ Περιεχόμενον της μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού.............118 (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Χρονικός Προγραμματισμός (Α, Γ)................118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ..................................................................119 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών.............119 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση............................................................................................................................ 119 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................................................... 119 (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρ. 1. Αντικείμενο – Σκοπός Μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού ................................................................................................................................................... 120 (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 2. Περιεχόμενο μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού.............120 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄(Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ................................................120 (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 4. Κατανομή της ολικής αμοιβής μελέτης Χρ. Προγρ. κατά στάδια εκπόνησης της Μελέτης..................................................................................................120 (Π.Δ 515/89) Άρθρο 53. Καθορισμός Αμοιβής μελέτης Χρ. Προγραμματισμού. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρου 2 του Π.Δ 696/74............120 (ΤΕΕ Γνωμ. 11 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού κατά στάδιο»..........121 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 9 από (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Χρονικού. Προγραμματισμού σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της μελέτης........................................................................121 (ΤΕΕ Γνωμ. 11 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού κατά στάδιο»..........121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ..................................................122 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83.8. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού Συγκροτήματος κτιρίων...........122 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ........122 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α Μελέτη Χρ. Πρ., προσθήκης, επέκτασής, σε υφιστάμενο κτιρ. έργο ................................................................................................................................................... 122 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β Μελέτη Χρ. Πρ., επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. Έργο..................122 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Χρ. Πρ. διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστ. κτιρ. έργου ................................................................................................................................................... 123 ΤΜΗΜΑ Α:ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................................ 123(Π.Δ.696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Μελετών Χρον. Προγ/μού (Ανέγερση)................123 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ...........................................................................................................124 (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Χρονικός Προγραμματισμός (Β)....................124 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ................................................................................................................124 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 104.2. Πληρωμή αμοιβής μελέτης............................................................124 (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/22.9.04) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών.............................................125ΙΙ.2.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ............................ 126 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 102. Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως................................126 (ΤΕΕ ΔΕ Α8/Σ34/2007) «Αμοιβή της καθυστέρησης εκπόνησης μελέτης κ.λ.π..........................126 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ιδέ κεφ. ΙΙ. 2)....................................................................................................126 (ΤΕΕ ΔΕ Α8/Σ34/2007) «Αμοιβή της καθυστέρησης εκπόνησης μελέτης κ.λ.π..........................126 (ΤΕΕ Γνωμ. 6 Επ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης εκτός έδρας στις αμοιβές αναλόγως του χρόνου απασχόλησης του άρθρου 102 του π.δ. 696/74»..........................................................127ΙΙ.2.6.ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ.......................................................................................................... 129 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 89. Έλεγχος και παρακολούθηση Μελετών..............................................129 (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Έλεγχος Μελετών.........................................129ΙΙ.2.7.ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ ΦΑΥ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ) (υπό συμπλήρωση)................................................... 130ΙΙ.2.8.ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΩΦΕΛΕΙΑΣ (υπό συμπλήρωση)...................................................... 131ΙΙ.2.9. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.............................................................................................. 132 ΤΜΗΜΑ Α (ΠΡ) ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................132 (ΤΕΕ Γνωμ. 18 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης προσδιορισμού του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής»............................................................................................132 (ΤΕΕ Γνωμ. 19 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή σύνταξης και παρακολούθησης τεχνικών δελτίων»..........134III. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...........................................................................137 (ΤΕΕ Γνωμ. 13 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή Επίβλεψης μελετών κτιριακού έργου»..............................137ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 696/74................................................................................................................................ 138 ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ............................................ 139 ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ......................................... 140 ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.......................................... 141 ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ............................................... 142 ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.......................................... 143 I:\JULY 2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ.doc24/3/2010 11:36:00 ΠΜ 287Σελίδα 10 από ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.................144ΤΕΥΧΟΣ 2ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.................................145 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ..............................................................................................................145 IV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ.........................................................................146 Η έννοια της επίβλεψης..............................................................................................................146 Α. Επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών έργων για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια προς προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.....................................................................................146 Β. Επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών έργων ως προς την εφαρμογή της σύμβασης με τον γενικό ή μερικούς εργολάβους ή δι’ αυτεπιστασίας....................................................................146 Διαφορές μεταξύ επίβλεψης του άρθρου 91 του Π.Δ 696/74 και εκείνη του άρθρου 53-55 του 17/7-16/8/23 Ν.Δ........................................................................................................................147 Γ. Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού της κατασκευής κτιριακών έργων ως προς την εφαρμογή της σύμβασης με γενικό ή μερικούς εργολάβους ή δι’ αυτεπιστασίας........................148 Δ. Καθήκοντα, ευθύνες και οι εκ του νόμου υποχρεώσεις των συντελεστών των τεχνικών έργων εν γένει, σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων και τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων και την διαδικασία λήψης μέτρων ασφαλείας.................................................
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.