Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

ΦΕΚ 1241Β / 15-05-2014

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.05.16 12:09:25 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio17557ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 1241 15 Μαΐου 2014ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 14867/825 Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέμα− τα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνι− κά έργα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ− βερνητικά όργανα» (Α΄ 137). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5−7−2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό− νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου». 4. Την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ− ΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, παράγρα− φος 1 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (85 Α΄). 5. Το άρθρο 73 παρ. 3β του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώ− θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84). 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Πρακτικό 4/8−5−2014). 7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβά− ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα Άρθρο 1 Τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 1. Το ΗΜΑ τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπλη− ρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελε− γκτικών αρχών. Για το ΗΜΑ δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία.Άρθρο 2 Τήρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και σύμπτυξη του βιβλίου και του ΗΜΑ 1. Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμό− διων ελεγκτικών αρχών. Για το βιβλίο αυτό δεν απαιτεί− ται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία. 2. Η διαδικασία και ο τρόπος τήρησης βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας εξαρτάται,μεταξύ άλλων από την φύση και την έκταση του έργου, τον αριθμό των εργοταξίων που υπάρχουν, την μεταξύ τους απόσταση, κ.λπ. Πρέπει να εξασφαλίζε− ται ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει καθιερωθεί το βιβλίο αυτό εκπληρούται εις το ακέραιο. Ειδικότερα οι εργοδό− τες πρέπει να λαμβάνουν άμεσα γνώση των υποδείξεων και να προβαίνουν στην λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Όσον αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου ενημερώνεται η αρμόδια επιθεώρη− ση εργασίας. Η ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας γίνεται με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση ή στις περιπτώσεις που η εκ των προτέρων γνωστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική κατά τον έλεγχο στο εργοτάξιο. 3. Στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια όταν παρευρί− σκονται περισσότεροι του ενός εργολάβοι (εργοδότες) και ο κάθε εργοδότης παρέχει στους εργαζόμενους του υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας, τηρούνται χωριστά από έκαστο εργοδότη βιβλία υποδείξεων όπως από τις κεί− μενες διατάξεις προβλέπεται. Εφόσον ο αριθμός των εργολάβων που ταυτόχρονα απασχολούνται δεν είναι μεγάλος και το μέγεθος και η έκταση του έργου το επιτρέπουν, μπορεί να τηρείται ένα μοναδικό βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο χώρο του έργου. Στις λοιπές περιπτώσεις εφόσον για το σύνολο του εργοταξίου έχει ορισθεί ένας τεχνικός ασφάλειας τηρείται ένα και μοναδικό βιβλίο υποδείξεων. 4. Το βιβλίο τηρείται σε έντυπη ή «ηλεκτρονική μορφή» με ευθύνη των εργολάβων και του εργολάβου ολόκλη− ρου του έργου ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 17558ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)εργολάβος ολοκλήρου του έργου με ευθύνη και του κυρίου του έργου. 5. Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου από την αρμό− δια επιθεώρηση εργασίας και μπορεί το συγκεκριμένο βιβλίο υποδείξεων να προσαρτάται στο ΗΜΑ ή και να ενοποιούνται τα δύο βιβλία αρκεί να υπάρχει σαφήνεια ως προς τις καταχωρούμενες εγγραφές−υποδείξεις, την ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στη σχετική υπό− δειξη κ.λπ. Ειδικότερα για το βιβλίο υποδείξεων η πρώτη αναγραφή που γίνεται από τον τεχνικό ασφάλειας ή/ και τον ιατρό εργασίας αφορούν την από αυτούς ανά− ληψη υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης αναγράφοντας και την σχετική ημερομηνία ή/και ώρα θέτοντας την σχετική σφραγίδα τους. Για τα εργοτάξια που κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης βρίσκονται σε εξέλιξη διατηρούνται τα προ− ϋπάρχοντα βιβλία. 6. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας δι− καιούνται να λαμβάνουν «αντίγραφο» των σελίδων του βιβλίου υποδείξεων. 7. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τις τηρούμενες διαδι− κασίες κ.λπ. συμπεριλαμβάνονται στην εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Άρθρο 3 Τήρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ τηρούνται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθενται στη διάθεση των αρ− μόδιων ελεγκτικών αρχών. Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία. Άρθρο 4 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Η προβλεπόμενη στο π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδια− γραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζο− νται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (212 Α΄), άρθρο 3, παρά− γραφος 12 «διαβίβαση» της εκ των προτέρων γνωστο−ποίησης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email. Αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας είναι εκείνες της τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης τα στοιχεία των οποίων εμφαίνονται, κάθε φορά στην ιστοθέση www.ypakp.gr στην διαδρο− μή Υπουργείο/Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε./Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε./Πίνακας, διευθύνσεων, τηλεφώνων και e−mails/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Άρθρο 5 Βεβαίωση ικριωμάτων Η βεβαίωση του υπεύθυνου μηχανικού για εργασίες επί σταθερών ικριωμάτων αυτή τηρείται στον τόπον ερ− γασίας και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της επιθεώρησης εργασίας εφόσον ζητηθεί κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων ελέγχων. Άρθρο 6 Έλεγχος νομότυπου αναθέσεων Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα ο έλεγχος του νομό− τυπου των αναθέσεων, καθώς και της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και του νομότυπου των συμβά− σεων διενεργείται κατά περίπτωση κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια κατά την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί− ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 17560ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *02012411505140004*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.