Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

ΚΥΑ ΥΠΟΜΕΔΙ, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας, ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1457Β / 05-06-2014)

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.06.06 12:20:07 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio20087ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 1457 5 Ιουνίου 2014ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπ’ όψη : 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ− γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005). 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/A΄/25 Ιουνίου 2013) «Διορι− σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. To Π.Δ. 46/2014 (ΦΕΚ 79/Α΄/31 Μαρτίου 2014) «Διορι− σμός Αναπληρωτών Υπουργών». 4. Την υπ’ αριθμ. Υ436/03−04−2014 (ΦΕΚ Β΄831) Από− φαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως τροπο− ποιήθηκεαπό την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ447/23−04−2014 (ΦΕΚ Β΄1015). 5. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α΄/11.5.1999) «Τροποποίη− ση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.428/95 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.95) ‘Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω− ροταξίας και Δημοσίων Έργων’». 6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δι− κτύων− Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δι− κτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι− κότητας». 7. Το άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. 2876/07.10.2009 Από− φασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄2234/07.10.2009), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.8. Την Κοινή Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ Β΄/746/30−11−1990) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ‘Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο− γραφών’. 9. Τον Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α΄42/22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του, καθώς και τα κανονι− στικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.) που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του. 10. Το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ Α΄301/8.10.1974) «Περί αμοιβών Μηχανικών και των σχετικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.515/1989 (ΦΕΚ Α΄ 219/05.10.1989). 11. Το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄63/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε». 12. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, όπως αντικατα− στάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892 /1990 (ΦΕΚ Α΄ 101). 13. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι− ών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 14. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116/18.06.08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως αυτός ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού, σε συνδυασμό με το άρθρο 146, παρ.11 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82). 15. Το Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α΄176/25.10.1994) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ. 20088ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)16. Τα συνοδά της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλί− ου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ, «Ερμηνευ− τικά Κείμενα» και «Κείμενα Καθοδήγησης» και ιδιαίτερα το Κείμενο Καθοδήγησης (Guidance Paper) L : «Εφαρμο− γή και χρήση των Ευρωκωδίκων». 17. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) με αριθ. 305/2011 του Ευρωπα− ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβου− λίου. 18. Το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α΄28/20.02.2001) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τε− χνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφο− ριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ». 19. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11.12.2003 (2003/887/ΕΚ), για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003). 20. Την με αρ. πρωτ. Δ11β/82/10.11.1995 Απόφαση Υπουρ− γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή στον Ο.Α.Σ.Π. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα». 21. Το γεγονός ότι η επιτροπή Ευρωκωδίκων του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. (νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) έχει ολοκληρώσει από 07.12.2010 το έργο της, αναφορικά κυρίως με την εποπτεία και καθοδήγηση της απόδοσης στην Ελληνική γλώσσα των διατεθέντων Αγγλικών κειμένων (συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων και διορθώσεων), τη σύνταξη των Εθνι− κών Προσαρτημάτων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσ− σα, την επίλυση θεμάτων συμβατότητας, τόσο μεταξύ των κειμένων των Ευρωκωδίκων όσο και σε σχέση με ορισμένα άλλα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Πρότυπα δομικών προϊόντων σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 22. Την με αρ. πρωτ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1 (ΦΕΚ Β΄42/20.1.2012) Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Με− ταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμ− βάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» και την αναθεώρησή του (ΦΕΚ Β' 2187/05.09.2013). 23. Τον Ν.372/1976 (ΦΕΚ Α΄166/30.06.1976) «Περί συστά− σεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποι− ήσεως (ΕΛ.Ο.Τ)», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ Α΄131/25.06.1997) και το Ν.2642/1998 (ΦΕΚ Α΄216/17.09.1998). 24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008. 25. Την με αριθμ. 768/2008/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπα− ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008. 26. Τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/ C319/01 της 14/12/2005, 2008/C 321/01 της 16/12/2008 και 2009/C 152/05 της 04/07/2009, 2009/C/ 309/01 και 2011/ C 246/2011. 27. Την Απόφαση 2000/147/ΕΚ/08.02.2000 (ΕΕ L50/23.02.2000) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρ− μογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφο− ρικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλο− γα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά, όπως τροποποιείται και ισχύει.28. Την Απόφαση 2000/367/ΕΚ/03.05.2000 (ΕΕ L133/ 06.06.2000) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των δομικών προϊόντων, των δομικών έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντί− στασης στη φωτιά, όπως τροποποιείται και ισχύει. 29. Το με αρ. πρωτ. 02−2211/ΧΖ/αα/2011−05−17 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΟΤ Α.Ε., με το οποίο απεστάλησαν στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε ηλεκτρονική μορφή, τα Ελληνικά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων και βεβαιώνεται η ολοκλήρωση με τη μορφή προτύπου από τον ΕΛΟΤ του υπ’ όψη έργου, το οποίο απαρτίζεται από 167 κείμενα. 30. Ότι οι Ευρωκώδικες αποτελούν μια σειρά Ευρω− παϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα ενιαίο, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύνολο κοινών μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντίστασης (αντοχής) των Τεχνικών Έργων Πολιτικού Μηχανικού και των επιμέρους στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ Α΄/176/25.10.1994) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» και οι οποίοι μεταφέρονται στο εθνικό σύστημα τυποποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Τυ− ποποίησης (ΕΛΟΤ) και καθίστανται Ελληνικά Πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και του Ελλη− νικού Οργανισμού Τυποποίησης. 31. Ότι η χρήση των Ευρωκωδίκων, στον σχεδιασμό και στην εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή των Τεχνικών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, αποτελεί τεκμή− ριο συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας του Συμβουλίου 89/106/EEC. 32. Ότι τελική επιδίωξη είναι η εναρμόνιση της Ελ− ληνικής Νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων για την επίτευξη του στόχου της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και των γενικότερων κοινών στό− χων της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. 33. Ότι με την με αρ. ΒΤ 9/2010 Απόφαση της Ευρωπα− ϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), δόθηκε η δυνατότη− τα στα Κράτη Μέλη να ολοκληρώσουν τη θεσμοθέτηση των Ευρωκωδίκων μέχρι 31.12.2010. 34. Ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα επί των Ελληνικών προτύπων και Ελληνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με τον Ν. 372/1976 (άρθρο 3, παρ. 4, εδ. 2) και τον Ν. 2642/1998 (άρθρο 9, παρ. 2), ολοκλήρωσε το έργο της τυποποιητικής και κατά περίπτωση γλωσσικής επεξεργασίας των μεταφρασμένων στην Ελληνική κει− μένων των Ευρωκωδίκων και των σχεδίων των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, τα δημοσιοποίησε υπό μορφή Ελληνικών Προτύπων και τα διαθέτει στους ενδιαφε− ρόμενους. 35. Ότι υφίσταται στον ΕΛΟΤ αρμόδια Τεχνική Επι− τροπή (Απόφαση, ΕΣ 155/9−8−1990, του Εντεταλμένου Συμβούλου του ΕΛΟΤ: Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 ΄΄Ευρωκώδικες΄΄) η οποία έχει σκοπό την επεξεργασία και υιοθέτηση τυχόν τροποποιήσεων, αντικαταστάσεων, προσθηκών και διορθώσεων των προτύπων και των εθνικών προσαρτημάτων τους, των αναφερόμενων στην παρούσα, που προκύπτουν από την έκδοση τροποποιητικών, συμπληρωματικών προτύπων ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή διορθώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποί− ησης (CEN). 36. Τον Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων Δομικών Έρ− γων ο οποίος εγκρίθηκε με το ΒΔ της 10.12.45 (ΦΕΚ Α΄325/31.12. 45 ) και (ΦΕΚ Α΄ 171/16.05.46, διόρθωση λόγω σφαλμάτων). 37. Τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέμα− τος (ΕΚΩΣ – 2000) ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ.Δ17α/116/4/ΦΝ429/18.10.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1329/6.11.2000). 38. Τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ – 2000) ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμ.πρωτ.Δ17α/141/3/ ΦΝ275/15.12.1999 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2184/ 20.12.1999). 39. Τις Υπουργικές Αποφάσεις, με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/473/20.08.07 και με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΔ/οικ/674/06.10.08, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β΄2692/31.12.1998 και αναφέρονται σε Προσωρινές Συστάσεις, για το σχε− διασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες και για τον σχεδιασμό έρ− γων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. 40. Τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, ΦΕΚ 42/Β/20−01−2012, και την 1η αναθεώρησή του, ΦΕΚ 2187/Β/05−09−2013. 41. Τις ακόλουθες διορθώσεις παροραμάτων του ΕΚΩΣ– 2000: − Φ.Ε.Κ. Β΄ 1153/12−8−2003, Δ17α/115/10/ΦΝ 429/7−8−2003 − Φ.Ε.Κ. Β΄ 1306/12−9−2003, Δ17α/115/10/ΦΝ429/7−8−2003 42. Την συμπλήρωση του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλι− σμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ_2000, Φ.Ε.Κ. Β΄ 447/5−3−2004, Δ17α/32/10/ΦΝ429/20−2−2004. 43. Την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης του Ελ− ληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ− 2000, Φ.Ε.Κ. Β΄ 576/28−4−2005, Δ17α/78/4/ΦΝ/429/21−4−2005. 44. Την τροποποίηση των διατάξεων του ΕΚΩΣ – 2000, Φ.Ε.Κ. Β' 270/16.03.2010, Δ17α/01/45/ΦΝ429/3−3−2010. 45. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφα− σης έγκρισης του ΕΑΚ –2000, Φ. Ε.Κ. Β΄ 781/18−6−2003, Δ17α/67/1/ΦΝ275/6−6−2003 και Φ.Ε.Κ. Β΄ 1153/12−8−2003, Δ17α/113/1/ΦΝ275/7−8−2003. 46. Την τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ – 2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας, Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12−8−2003, Δ17α/115/9/ΦΝ275/7−8−2003. 47. Την τροποποίηση των διατάξεων του ΕΑΚ – 2000, Φ.Ε.Κ. Β΄ 270/ 16.03.2010, Δ17α/10/44/ΦΝ275/3−3−10. 48. Τις ακόλουθες Εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε / Γ.Γ.Δ.Ε/ Δ.Μ.Ε.Ο : Ι. Εγκύκλιος 23/07 με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕ− Ο/ο/6289/27.08.2007 με θέματα: i) Οδηγίες για την Εφαρμογή των Κανονισμών DIN−FB στην Ελλάδα ii) Οδηγίες για την Αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με τους κανονισμούς DIN−FB iii) Οδηγίες για τη μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση (σε συνδυασμό με τους κανονισμούς DIN−FB» ΙΙ. Εγκύκλιος 9/06 με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/γ/ο/152/ 17.03.2006 με θέμα «Κανονισμοί για τη σύνταξη μελετών Συγκοινωνιακών Τεχνικών Έργων». ΙΙΙ. Εγκύκλιος 26/05 με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/γ/ο/312/2008930.06.2005 με θέμα «Κανονισμοί για τη σύνταξη μελε− τών Συγκοινωνιακών Τεχνικών Έργων. IV. Εγκύκλιος 41/05 με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006/ 18.11.2005 με θέμα «Εξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας» Όπου αναφέρονται και οι ακόλου− θες εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας: • ΟΜΟΕ−1, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.01 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Λειτουργική Κατάταξη Οδι− κού Δικτύου» • ΟΜΟΕ−2, με την αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.01 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Διατομές» • ΟΜΟΕ−3, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.01 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Χαράξεις» • ΟΜΟΕ−4, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.01 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Κύριες Αστικοί Οδοί» • ΟΜΟΕ−5, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.01 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Πρόσθετες Λωρίδες Κυ− κλοφορίας» • ΟΜΟΕ−8, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/285/19.02.03 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Οδικές Σήραγγες – Έργα Πολ. Μηχ» • ΟΜΟΕ−10, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/γ/ο/66/17.02.03 Απόφαση έγκρισης με θέμα «Τεχνικά Έργα» • ΟΜΟΕ−11, με την με αριθμ.πρωτ.ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.03 απόφαση έγκρισης με θέμα «Τεύχος Γεωλογικών και Γεωτεχνικών» V. Εγκύκλιος 33/03 με αριθμ.πρωτ.ΔΜΕΟ/γ/ο/689/11.12.2003 με θέμα «Ισχύοντες Κανονισμοί για τη σύνταξη μελετών Συγκοινωνιακών Τεχνικών Έργων». VΙ. Εγκύκλιος 39/99 με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕ− Ο/γ/ο/884/24.12.1999 με θέμα «Αναμόρφωση της Εγκυκλίου 39/93 ‘Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών». 49. Τις ακόλουθες Εγκυκλίους και Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε / Γεν.Δ/νση Πολεοδομίας / ΔΟΚΚ: I. Εγκύκλιος 14/00 με αριθμ.πρωτ.81627/146γ/8−3−2000 με θέμα «Ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων με Pilotis» II. Εγκύκλιος 22/00 με αριθμ.πρωτ.82502/7−4−2000 με θέμα «Εφαρμογή ευρωκωδίκων (με ή χωρίς ΕΚΕΦ) σε συνδυασμό με τους εθνικούς κανονισμούς και τις σχε− τικές Εγκυκλίους» III. Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 86845/302G/16− 10−1999 με θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2036/Β΄/18−11−1999. IV. Εγκύκλιος 40/97 με αριθμ. πρωτ. 57621/24−9−1997 με θέμα «Προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85». V. Εγκύκλιος 29/97 με αριθμ. πρωτ. 54466/167γ/11−7−1997 με θέμα «Ενίσχυση τοιχοποιιών». VI. Εγκύκλιος 14/96 με αριθμ. πρωτ. 12351/1−3−1996 με θέμα «Μεταβατικές διατάξεις για τη μελέτη κατασκευών των οποίων ο φέρων οργανισμός δεν είναι από οπλι− σμένο σκυρόδεμα». VII. Εγκύκλιος 3/96 με αριθμ. πρωτ. 10530/18−1−1996 με θέμα «Έλεγχος υφιστάμενων κτιρίων και δομικών έργων που εξυπηρετούν τα κτίρια» VIII. Εγκύκλιος 54/95 με αριθμ. πρωτ. 38935/2−10−1995 με θέμα «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτιρίων». IX. Εγκύκλιος 34/95 με αριθμ.πρωτ.36456/5−7−1995 με θέμα «Εφαρμογή των νέων δομικών κανονισμών (νέου κανονισμού Σκυροδέματος και ΝΕΑΚ)» 20090ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)X. Εγκύκλιος 49/94 με αριθμ. πρωτ. 17369/12−10−1994 με θέμα «Παράταση της παράλληλης εφαρμογής των Αντισεισμικών κανονισμών». XI. Εγκύκλιος 23/94 με αριθμ.πρωτ.14126/17−5−1994 με θέμα «Εντορμίες σε μεσότοιχους». 50. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ− ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την εφαρμογή και χρήση, σε όλα τα Δη− μόσια και Ιδιωτικά έργα, των μεταφρασμένων στην Ελ− ληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων, των οποίων οι τίτλοι αναφέρονται στο προσαρτώμενο Παράρτημα 1, ως Ελληνικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, των οποίων οι τίτλοι αναφέρο− νται στο προσαρτώμενο Παράρτημα 2, ως Ελληνικών Προτύπων αντίστοιχα. Τα εν λόγω πρότυπα επιτρέπε− ται να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα για τον σχεδιασμό και την μελέτη νέων φερουσών κατασκευών, καθώς και για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφισταμένων φερουσών κατασκευών. 2. Τυχόν τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, προσθήκες και διορθώσεις των αναφερόμενων στην παρούσα Ευ− ρωκωδίκων και των Εθνικών τους Προσαρτημάτων, που προκύπτουν από την έκδοση τροποποιητικών, συμπλη− ρωματικών προτύπων ή διορθώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα μετά από επεξεργασία και υιοθέτησή τους από αρμόδια Τεχνική Επιτροπή.3. Αίρεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των προϋ− παρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης που περι− λαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. 4. Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων του σχεδιασμού και της μελέτης της φέρουσας κατασκευής του έργου, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων: α΄) Των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμη− σης του Παραρτήματος 3 της παρούσας. β΄) Των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα Εθνικά τους Προσαρτήματα, που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας. 5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο. 6. Ο σχεδιασμός του έργου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων από το μή επιλεγέν πλαίσιο. 7. Προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν ανα− πόσπαστο μέρος της τα ακόλουθα Παραρτήματα : • Παράρτημα 1 : Πίνακας τίτλων Ευρωκωδίκων. • Παράρτημα 2 : Πίνακας τίτλων Εθνικών Προσαρτη− μάτων Ευρωκωδίκων. • Παράρτημα 3 : Πίνακας τίτλων προϋπαρχόντων κα− νονιστικών κειμένων. 8. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 20091ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1EN 1990-EN 1990:2002/A1:2006(EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 1-1) 20101()EN 1991-1-11: 1-1 :-EN 1991-1-1:2002/AC:2009,2009 ( )EN 1991-1-21: 1-2 :-EN 1991-1-2:2002/AC:20092009 ( )1991-1-31: 1-3:-EN 1991-1-3:2003/AC:20092009 ( )EN 1991-1-41: 1-4:EN 1991-14:2005/A1:2010-1: 1-4: (-1) 2010 (EN 1991-1-4:2005/AC:2010 ) EN 1991-1-51: 1-5:-EN 1991-1-5:2003/AC:20092009 ( )EN 1991-1-61: 1-6:-EN 1991-1-6:2005/AC:20082008 ( )EN 1991-1-71: 1-7:-EN 1991-1-7:2006/AC:20102010 ( ) 20092ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1991-21:-2: EN 1991-2:2003/AC:20102010 ( )EN 1991-313:EN 1991-41:-4: 2EN 1992-1-12: -EN 1992-1-1:2004/AC:20081-1:2008 ( )EN 1992-1-22: -EN 1992-1-2:2004/AC:20081-2 :-2008 ( )EN 1992-22: -2:EN 1992-2:2005/AC:20082008 ( )EN 1992-32: -3:3EN 1993-1-13: -1-1:EN 1993-1-1:2005/AC:20092009 ( )EN 1993-1-23: -EN 1993-1-2:2005/AC:20091-2:-2009 ( )EN 1993-1-3 EN 1993-1-3:2006/AC:200931-3:-2009 ( )EN 1993-1-4 -31-4:-31-5 :EN 1993-1-5- 20093ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1993-1-5:2006/AC:20092009 ( )EN 1993-1-63-EN 1993-1-6:2007/AC:20091-6: 2009 () EN 1993-1-73-EN 1993-1-7:2007/AC:20091-7: 2009 () EN 1993-1-83: -EN 1993-1-8:2005/AC:20091-8: 2009 () EN 1993-1-93: -EN 1993-1-9:2005/AC:20091-9: 2009 () EN 1993-1-103: -EN 1993-1-10:2005/AC:20091-10: 2009 () EN 1993-1-113: -EN 1993-1-11:2006/AC:20091-11: 2009 () EN 1993-1-123: -EN 1993-1-12:2007/AC:20091-12: 1993S 7002009 ( )EN 1993-23: -EN 1993-2:2006/AC:20092: 2009 () EN 1993-3-13: -3-1:,3-2:,2009 (EN 1993-3-1:2006/AC:2009 ) EN 1993-3-23: -EN 1993-4-13-EN 1993-4-1:2007/AC:20094-1: 2009 () EN 1993-4-23-4-2: 20094ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1993-4-2:2007/AC:20092009 ( )EN 1993-4-33-EN 1993-4-3:2007/AC:20094-3: 2009 () EN 1993-53-EN 1993-5:2007/AC:20095: 2009 () EN 1993-63-EN 1993-6:2007/AC:20096:2009 ( )4EN 1994-1-14: 1-1:EN 1994-1-1:2004/AC:20092009 ( )EN 1994-1-24: 1-2:EN 1994-1-2:2005/AC:2008-2008 ( )EN 1994-24: 2:EN 1994-2:2005/AC:20082008 ( )5EN 1995-1-15: -EN 1995-11:2004/A1:20081-1:-1-1:-1-2:-5: (1) 2006 (EN 1995-1-1:2004/AC:2006 ) EN 1995-1-25: -EN 1995-1-2:2004/AC:20092009 ( )EN 1995-25: -2: 20095ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)6EN 1996-1-16: -EN 1996-1-1:2005/AC:20091-1:2009 ( )EN 1996-1-26: -1-2:EN 1996-2-6: -EN 1996-2:2006/AC:20092:,2009 ( )EN 1996-36: -EN 1996-3:2006/AC:20093:2009 ( )7EN 1997-17:-1: EN 1997-1:2004/AC:20092009 ( )EN 1997-27:-2: EN 1997-2:2007/AC:20102010 ( )8EN 1998-18: -EN 1998-1:2004/AC:20091:,2009 ( )EN 1998-28-EN 19982:2005/A1:20092: 8-(2:1) 2010 (EN 1998-2:2005/AC:2010 ) EN 1998-38: -EN 1998-3:2005/AC:20103:2010 ( )EN 1998-48-EN 1998-54:,8: -5:, 20096ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1998-68: -6:9EN 1999-1-19: -EN 1999-1-1:2007/A1:20091-1: 9:(1-1: 1) 9-EN 1999-1-2 EN 1999-1-2:2007/AC:20091-2:2009 ( )EN 1999-1-39: -EN 1999-1-41-3: 9-EN 1999-1-4:2007/AC:20091-4:2009 ( )EN 1999-1-591-5: 2009 (EN 1999-1-5:2007/AC:2009 ), ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)21990:2002/1990:2002 -1990/A1/1990/A1:2006 -11991-1-1:2002/EN 1991-1-1:2002 1,1: 1:-1991-1-2:2003/EN 1991-1-2:2003 1-1: 2:-1991-1-3:2004/1991-1-3:2004 1-1: 3:-EN 1991-1-4:2005/1991-1-4:2005 1-1: 4:-EN 1991-1-5:2004/1991-1-5:2004 1-1: 5:-EN 1991-1-6:2005/EN 1991-1-6:2005 1-1: 6:-EN 1991-1-7:2006/1991-1-7:2006 1-1: 7:-EN 1991-2:2004/1991-2:2004 2:1: EN 1991-3:2007/ 1-EN 1991-3:2007 3:1:EN 1991-4:2006 4:EN 1991-4:2006/ 2EN 1992-1-1:2005/EN 1992-1-1:2005 2: -1-1:20097 20098ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1992-1-2:2005/EN 1992-1-2:2005 2: -1-2 :EN 1992-2:2006/EN 1992-2:20062: -2:EN 1992-3:2007/EN 1992-3:20072: -3:3EN 1993-1-1:2005/EN 1993-1-1:2005 3: -1-1:EN 1993-1-2:2005/EN 1993-1-2:2005 3: -1-2:EN 1993-1-3:2006/: 31-3:3:2006 EN 1993-1-4:2006/EN 1993-1EN 1993-1-4:2006-31-4:-31-5-EN 1993-1-5:2006/EN 1993-1-5:2006EN 1993-1-6:2007/EN 1993-1-6:2007 3-1-6:EN 1993-1-7:2007/EN 1993-1-7:2007 3-1-7:EN 1993-1-8:2005/EN 1993-1-8:2005 3: -1-8:EN 1993-1-9:2005/EN 1993-1-9:2005 3: -1-9:EN 1993-1-10:2005/EN 1993-110:2005 -3: 1-10: 20099ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1993-1-11:2007/EN 1993-111:20073: 1-11:EN 1993-1-12:2007/EN 1993-112:20073: 1-12: 1993-S 700 EN 1993-2:2007EN 1993-2:2007/ 3: -2:EN 1993-3-1:2007/EN 1993-3-1:2007 3: -3-1:,EN 1993-3-2:2007/EN 1993-3-2:2007 3: -3-2:,– EN 1993-4-1:2007/EN 1993-4-1:2007 3-4-1:EN 1993-4-2:2007/NAEN 1993-4-2:2007 -34-2:-34-3:EN 1993-4-3:2007/EN 1993-4-3:2007EN 1993-5:2007/EN 1993-5:2007 3-5:EN 1993-6:2007/EN 1993-6:2007 3-6:4EN 1994-1-1:2005/EN 1994-1-1:2005 4: 1-1:EN 1994-1-2:2005/EN 1994-1-2:2005 4: 1-2:-EN 1994-2:2006/EN 1994-2:2006 4: 2: 20100ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)5EN 1995-1-1:2005/EN 1995-1-1:2005 5: -1-1:-EN 1995-1-2:2005/EN 1995-1-2:2005 5: -1-2:-EN 1995-2:2005/EN 1995-2:2005 5: -2:6EN 1996-1-1:2006/EN 1996-1-1:2006 6: -1-1:EN 1996-1-2:2005/EN 1996-1-2:2005 6: -1-2:-EN 1996-2:2006/EN 1996-2:2006 6: -2:,EN 1996-3:2006/EN 1996-3:2006 6: -3:7EN 1997-1:2005/EN 1997-1:2005 -7: 1: EN 1997-2:2007/EN 1997-2:2007 -7: 2:8EN 1998-1:2005/EN 1998-1:2005 8: -1:EN 1998-2:2006/, EN 1998-2:20068-2:EN 1998-3:2005/EN 1998-3:2005 8: -3: 20101ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)EN 1998-4:2007/EN 1998-4:2007 8-4:,EN 1998-5:2005/EN 1998-5:2005 8: -5:,EN 1998-6:2005/EN 1998-6:2005 8: -6:9EN 1999-1-1:2007/, EN 1999-1-1:20079: -1-1:EN 1999-1-2:2007/EN 1999-1-2:2007 9-1-2:EN 1999-1-3:2007/EN 1999-1-3:2007 9: -1-3:EN 1999-1-4:2007/EN 1999-1-4:2007 9-1-4:EN 1999-1-5:2007/EN 1999-1-5:2007 9-1-5: 20102ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)31. 10.12.45 (325/31.12. 45 )(171/16.05.46,). 2. . . 1329/6.11.2000).( 3.. . 17 /141/3/ 2184/ 20.12.1999).( – 2000) 429/18.10.200017 /116/4/– 2000) ( 275/15.12.1999(4. - . . .1153/12-8-2003, 17 /115/10/– 2000, 429/7-8-2003-1306/12-9-2003, 17 /115/10/429/7-8-2003. . .5. _2000,. . .447/5-3-2004, 17 /32/10/429/20-2-2004.6. -2000, 7. 17 /01/45/. . .– 2000,/429/21-4-2005.. . .' 270/16.03.2010,. . .–2000, . 1153/12-8-2003,429/3-3-2010.8. 781/18-6-2003, 17 /67/1/ . . 17 /113/1/ 275/7-8-2003.275/6-6-2003– 20009. ,. . .1154/12-8-2003, 17 /115/9/ – 2000,10. 17 /10/44/576/28-4-2005, 17 /78/4/275/3-3-10.275/7-8-2003.. . . ' 270/16.03.2010, 20103ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)11.: . , .( ), :. .. ./ //473/20.08.07 /674/06.10.08 2692/31.12.2008).12.( 142/ /20-01-2012, 13..23/07, ,. ..). ..iv) v)2187/ /05-09-2013.. . / . . . / . . . : / /6289/27.08.2007 DIN-FB:DIN-FB vi)( DIN-FB»..9/06./ / /152/17.03.2006« .» 26/05../ / /312/30.06.2005« IV.» 41/05../ / /2006/18.11.2005« » : -1,../ / /987/11.05.01 »../ / /987/11.05.01../ / /987/11.05.01../ / /987/11.05.01« -2, «»-3, « -4, «» » 20104ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-5,../ / /987/11.05.01 »../ / /285/19.02.03« -8, «–-10,. »« -11,.. ..»/ / /66/17.02.03 / / /212/27.02.03« V.»33/03..39/99.14/00. . ./ / /689/11.12.2003« ». V.. / / /884/24.12.1999 39/93 ‘« ». 14. XII. XIII..Pilotis» .22/00 (XIV. « 11-1999. XV.40/97.XVI.29/97 » 14/96.XVII.. . . / . / .81627/146 /8-3-2000/ «.82502/7-4-2000 « ) » . .86845/302G/16-10-1999 » 2036 / .57621/24-9-1997 23 .54466/167 /11-7-1997./ 18-« /85»’ «.12351/1-3-1996«» XVIII.3/96XIX..54/95.10530/18-1-1996« »..38935/2-10-1995«. ( ..36456/5-7-1995«» XX. XXI.34/95 49/94)» .17369/12-10-1994« » ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)XXII.23/94 »..14126/17-5-1994«Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ20105 20106ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €Υ.Ο.Δ.Δ.50 €Δ΄110 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφή 2.250 €Α΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *02014570506140020*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.