Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση του Υπ. Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020Τν 3ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ ΚνκηζηφλΤαρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΕΣΠΑ 2014-2020Δκπξνζζνβαξήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλΠφξνη απφ ην ηξέρνλ θαη ην λέν ΔΣΠΑ Aπαζσόληζη-εκπαίδεςζη-καηάπηιζη νέυν Ενίζσςζη εςπαθών κοινυνικών ομάδυν (μακποσπόνια άνεπγοι, ΑΜΕΑ, κ.α) Ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρΠποκηπύξειρ μέσα στο 2014Υποζηήπιξη ανέπγυν για δημιοςπγία επισειπήζευν Επιηαγέρ (vouchers) για ππόζλητη νέυν ανέπγυν Απαζσόληζη ανέπγυν ζε δπάζειρ κοινυθελούρ επγαζίαρ Ενεπγειακή αναβάθμιζη καηοικιών Κνηλνηηθή Σπλδξνκή: 19,7 δηο επξψ κε δπλαηφηεηα επαχμεζεο θαηά 2 δηο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ην 2016. Γεκφζηα Γαπάλε: 24,6 δηζ. επξψΈκθαζε ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα, νινθιήξσζε ππνδνκψλ, αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο.7 Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Π. Τερληθή Βνήζεηα)Σε απηφ πξνζηίζεληαη: νη πφξνη ηνπ CEF (Σπλδένληαο ηελ Δπξψπε) πεξίπνπ 682 εθ. € απφ Τακείν Σπλνρήο πνπ δηαρεηξίδνληαη θεληξηθά απφ ΔΔ αιιά απνθιεηζηηθά γηα έξγα πνπ ζα πξνηείλεη ε ρψξανη πφξνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, 289,6 εθ. €νη πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ γηα ηνπο απφξνπο (FEAD) πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ρψξα πεξίπνπ 351 εθ. €Εκηιμώμενη ζςνολική δημόζια δαπάνη: πεπίπος 26 διρ. Εςπώ.ΕΣΠΑ 2014-202013 Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 6 Εθνικά Επισειπηζιακά Ππογπάμμαηα 1 Επισειπημαηικόηηηα- Ανηαγυνιζηικόηηηα –Καινοηομία2 Μεηαππύθμιζη ηος Δημοζίος3 1Πεπιβάλλον – Μεηαθοπέρ 6 Εθνικά Επισειπηζιακά Ππογπάμμαηα4 Εκπαίδεςζη- Καηάπηιζη-Απαζσόληζη5 Ππόγπαμμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ6 Ππόγπαμμα Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 1 1Ε.Π. «Επισειπημαηικόηηηα – Ανηαγυνιζηικόηηηα – Καινοηομία»Πξνυπνινγηζκφο: 4,55 δηο. ΔπξψΤν κεγαιχηεξν πξφγξακκα ηνπ λένπ ΔΣΠΑ (εθηφο απφ ην αγξνηηθφ), απνξξνθά ην 25 % ησλ πφξσλ. Ε.Π. «Επισειπημαηικόηηηα – Ανηαγυνιζηικόηηηα – Καινοηομία» 19 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαοΤνπξηζκφο Αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο Logistics Πεξηβαιινληηθή Βηνκεραλία Υιηθά-θαηαζθεπέο Φάξκαθα-Υγεία Παξαγσγή θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαηΔπηθνηλσληψλ Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο -πνιηηηζκφο. Ε.Π. «Επισειπημαηικόηηηα – Ανηαγυνιζηικόηηηα – Καινοηομία» 1Δληζρχζεηο γηα :εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, πηζηνπνίεζε (branding) αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, λέεο επηρεηξήζεηο απφ λένπο, γπλαίθεο ηνπξηζηηθή πξνβνιή, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλαθχθισζε - αμηνπνίεζε απνβιήησλ, θαηλνηνκία Ε.Π. «Μεηαππύθμιζη ηος Δημοζίος» 2Πξνυπνινγηζκφο: 0,5 δηο. ΔπξψΠαξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, εθζπγρξνληζκφο ηεο δηθαηνζχλεο, αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαβάζκηζε ΟΤΑ Α’ θαη Β΄ Βαζκνχ, θ.α. Ε.Π. «Μεηαππύθμιζη ηος Δημοζίος» 2Αλαδηνξγάλσζε δνκψλ θαη ιεηηνπξγίαοΓξάζεηο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεοΑλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ Υγείαο Ε.Π. «Πεπιβάλλον-Μεηαθοπέρ» 3Πξνυπνινγηζκφο: 4,2 δηο. ΔπξψΟινθιήξσζε Γηεπξσπατθνχ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπΜεηξφ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο Ε.Π. «Πεπιβάλλον-Μεηαθοπέρ» 3Ληκεληθά έξγαΓηαρείξηζε απνβιήησλΝέεο ππνδνκέο αιιά θαη νινθιήξσζε έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΣΠΑ Ε.Π. «Εκπαίδεςζη-Καηάπηιζη-Απαζσόληζη» 4Πξνυπνινγηζκφο: 2,6 δηο. Δπξψ Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΤ ζην ΔΣΠΑ απφ 25 ζε 31 % Καηάξηηζε-βειηίσζε δεμηνηήησλ Κνππφληα αλέξγσλ Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί Ε.Π. «Εκπαίδεςζη-Καηάπηιζη-Απαζσόληζη» 4Δθζπγρξνληζκφο ΟΑΔΓ Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο γηα λένπο, γπλαίθεο , καθξνρξφληα άλεξγνπο Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Σχλδεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Μείσζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ζρνιείνπ Ππόγπαμμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 5Πξνυπνινγηζκφο: 5,2 δηο. επξψ. Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ Σηήξημε ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη εμαγσγηθφ ραξαθηήξα Σηήξημε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ Ππόγπαμμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 5Σηήξημε ησλ λέσλ γεσξγψλ γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ Γηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξνΥπνζηήξημε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ Ππόγπαμμα Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 6Πξνυπνινγηζκφο (εθηίκεζε) 0,33 δηο επξψ Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηνπ ηνκέα (αιηεία, πδαηνθαιιηέξγεηεο, εκπφξην θαη κεηαπνίεζε) Δλίζρπζε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ κε εκπνξηθή αμία Ππόγπαμμα Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 6Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαοΒειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 13 Πεπιθεπειακά ππογπάμμαηαΠξνυπνινγηζκφο: 6,75 δηο. επξψΑχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ πξαγκαηηθά δηαρεηξίδνληαη ηα ΠΔΠ ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα απφ 22 ζην 35 %. Ξερσξηζηφ πξφγξακκα γηα θάζε Πεξηθέξεηα Έκθαζε ζε αλαπηπμηαθά έξγα αιιά θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλσληθέο δξάζεηοΌιεο νη Πεξηθέξεηεο ζα δηαρεηξηζηνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ πξφγξακκα Πνιπηνκεαθά θαη πνιπηακεηαθά πξνγξάκκαηα ΕΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΣΠΑΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ2.970.871.632,770ΤΠΟΔΟΜΕ΢ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ1.155.178.564,900ΕΚΣ και ΠΑΝ675.506.657,710Σ΢ΕΓΣΑΑΕΣΘΑ΢ΤΝΟΛΟ Κοινοτικήσ ΢υνδρομήσΕκτίμηςη Δημόςιασ Δαπάνησ0,0003.646.378.290,4804.557.972.863,1000,000 2.395.407.389,1403.550.585.954,0404.262.099.546,2902.104.926.537,5602.631.158.171,950377.228.417,180471.535.521,475ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η & ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η 0,000 2.104.926.537,560 0,000 ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 176.750.388,880 200.478.028,300 0,000 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ ΘΡΑΚΗ΢ 352.936.804,280 53.254.664,320 59.813.744,699 ΚΕΝΣΡΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ 640.647.291,240 131.244.054,750 186.884.511,586 ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢ 263.809.882,370 57.094.661,020 74.378.415,431 ΗΠΕΙΡΟΤ 226.500.790,200 34.176.723,450 24.772.717,452 ΔΤΣΙΚΗ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢ 326.269.401,510 66.519.182,470 38.252.121,319 ΔΤΣΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ 245.794.494,490 18.795.693,000 18.677.521,097 ΢ΣΕΡΕΑ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢ 74.278.999,270 20.747.212,780 69.338.087,900 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ 160.803.272,470 55.470.599,110 63.786.240,479 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ 155.534.239,770 26.005.519,760 15.000.000,000 ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 214.491.238,720 26.844.361,120 11.414.114,510 ΚΡΗΣΗ΢ 289.648.876,110 58.257.622,340 5.242.983,373 ΑΣΣΙΚΗ΢ 678.314.113,310 233.659.463,650 192.254.184,687 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 62.172.081,030 21.913.200,030 23.516.816,531 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 4.223.960.793,000 ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑ΢΢Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 171.714.541,770 77.616.867,800 68.280.653,400 ΢ΤΝΟΛΟ 8.165.716.613,090 3.862.511.049,170 3.247.019.501,603 4.223.960.793,000 Σαμείο ΢υνοχήσ Μεταφορζσ ςτο CEF (Σαμείο Τποδομών Ε.ε.) Προγράμματα Εδαφικήσ ΢υνεργαςίασ ΢ΤΝΟΛΟ Σαμείο Απόρων (ΕΣΠΑ+ΕΚΣ) ΢ΤΝΟΛΟ250.000.000,000 250.000.000,000466.005.213,299 578.108.447,160 958.775.857,576 1.184.728.313,765 395.282.958,821 488.634.697,391 285.450.231,102 354.991.265,535 431.040.705,299 535.988.225,644 283.267.708,587 352.711.288,594 164.364.299,950 328.728.599,899 280.060.112,059 345.384.975,332 196.539.759,530 244.571.758,236 252.749.714,350 315.097.869,812 353.149.481,823 441.051.338,796 1.104.227.761,647 1.366.148.364,949 107.602.097,591 215.204.195,183 4.223.960.793,000 5.279.950.991,250 250.000.000,000 333.333.333,333 317.612.062,970 391.994.442,433 19.749.207.956,863 24.679.394.210,128 580.000.000,000682.352.941,176231.700.000,000 289.625.000,000 20.560.907.956,863 25.651.372.151,305 281.000.000,000 351.250.000,000 20.841.907.956,863 26.002.622.151,305 Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.