Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Πηγή: ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. /Γ.Γ.Γ.Ε. /ΓΔΠΔΕ /Δ14-Κ.Ε.Δ.Ε. / Τμήμα Ε --- Κατάλογος Εποπτευομένων & Αδειοδοτημένων ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ 289 Β, 24-03-1998).

Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος με στοιχεία μέχρι 30 Μαϊου 2014

ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΓΓΠΓΔ/Γ14-Κ.Δ.Γ.Δ./ Σκήκα Δ Καηάιογος Δποπηεσοκέλωλ & Αδεηοδοηεκέλωλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ (ΦΔΚ 289 Β, 24-03-1998). Πιεροθορίες ηει.: 210.3458198, fax: 210.3467455, email: d14.kede.e@ggde.gr Σοκέας Α = Γεωηετληθή Μεταληθή, Α/ΑΣοκέας Β = Τιηθώλ οδώλ & Οδοζηρωκάηωλ,Γιακριηικός Σίηλος / ΕπωνσμίαΓιεύθσνζη/Σηλ./Fax1ΑΛΦΑ ΣΔ΢Σ Μ.Δ.Π.Δ. ΑΛΦΑ ΤΔΣΤ Κωλζηαληίλα Αγγέιοσ Μολοπρόζωπε ΔΠΔ2ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΔΡΓΧΝ Αποζηολάκη Μαρία3Α΢ΠΡΟΤΓΑ΢ & ΢ΤΝΔΡΓΑΣΔ΢ Δ.Δ.Κοιοθοηρώλε 144 & Γράκκοσ, Αργσρούποιε, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.99638054ΓΔΧΣΔ΢Σ Α.Δ. Γεωηέζη Αλώλσκε Δηαηρεία5xικ. Ηωαλλίλωλ-Αζελώλ Σει. 26510.946765ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. Αλώλσκος Δηαηρεία Γεωηετληθώλ Δρεσλώλ & ΜειεηώλΣΘ 60480 Θέρκε 570 01 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σει. 2310.383500 Fax 2310.3835016ΓΔΧΓΟΜΖ Κ. Παληειόποσιος Μολοπρόζωπε Δηαηρεία Περηορηζκέλες ΔσζύλεςΠάροδος Γηοδώροσ 160, 264 43, ΠΑΣΡΑ Σει. 2610.26443, 2610.43849578Παιαηοπαλαγηάς 13, 190 02 Παηαλία ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.6615574 Αγηος Λοσθάς Αθάληοσ 851 03, ΡΟΓΟ΢ Σει. 22410.53333ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΔΑ΢ειίδα 1 από 5Σοκέας Γ = Σζηκέληοσ, ΢θσροδέκαηος & Σετληθώλ Τιηθώλ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Φάκ.Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 04-04-2016 Απόθ. Γ14ε/101979/1292/05-04-20131ΓΆδεηα Σοκέα Γ έως 01-10-2015 Απόθ. Γ14ε/101570/1269/02-10-201259ΑΆδεηα Σοκέα Α ζε δηαδηθαζία ανάκληζης Γ14ε/79587/596/7-5-200731Άδεηα Σοκέα Β & Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/91232/969/10-06-201038ΑΆδεηα Σοκέα Α έως 14-11-2016 Απόθ. Γ14ε/103756/1425/15-11-2013 ΑΓΑ : ΒΛ111-ΦΧΥ2Α&ΒΆδεηα Σοκέα Α, Β έως 06-10-2016 Απόθ. Γ14ε/103670/1415/07-10-2013 ΑΓΑ:ΒΛΛΦ1-Ε9Η53ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ Δ.Π.Δ.Ακθηηρίηες 8 570 01 Θέρκε ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σει. 2310.943303Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α & Γ έως 03-08-2014 Απόθ. Γ14ε/84106/746/04-08-2011 Άδεηα Σοκέα Β έως 21-08-2016 Απόθ. Γ14ε/103326/1383/22-08-2013 ΑΓΑ:ΒΛΧ51-ΦΑΘ32ΓΔΧΔΓΡΑ΢Ζ ΔΠΔ Α. Μπειέζες - Γ.Γεκοιηός - Δ. Βελύηε Δ.Π.Δ.΢ωθράηοσς 111, ΛΑΡΗ΢Α Σει. 2410.555600Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β, Γ έως 14-06-2015 Απόθ. Γ14ε/102363/1326/15-06-2012 & Απόθ. Γ14/107906/21/06-03-2014 ΑΓΑ:ΒΗΞΔ1-ΝΔ150΢εκείωζε : Οη Άδεηες ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες ηζτύοσλ θαλοληθά.Β&ΓΣειεσηαία ελεκέρωζε 30 Μαϊοσ 2014 ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΓΓΠΓΔ/Γ14-Κ.Δ.Γ.Δ./ Σκήκα Δ Καηάιογος Δποπηεσοκέλωλ & Αδεηοδοηεκέλωλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ (ΦΔΚ 289 Β, 24-03-1998). Πιεροθορίες ηει.: 210.3458198, fax: 210.3467455, email: d14.kede.e@ggde.gr Σοκέας Α = Γεωηετληθή Μεταληθή, Α/ΑΣοκέας Β = Τιηθώλ οδώλ & Οδοζηρωκάηωλ,Γιακριηικός Σίηλος / Επωνσμία9ΓΔΧΜΔΣΡΖ΢Ζ - Γημ. Λοσκάς10GEOSTAND Α.Δ. Geostand Δηαηρία Γεωηετληθώλ Έργωλ - Δρεσλώλ Υπεδάθοσς Γεράζηκος Λοσθάηος & Σσλεργάηες Α.Δ.11ΓΔΧ΢ΣΑΣΗΚΖ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ A.E.12ΓΔΧ΢ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΔ Γεωζύκβοσιοη Δηαηρεία Περηορηζκέλες Δσζύλες13ΓΔΧΣΔΡ - ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΟΤ Δ.Δ. Γεώργηος Γηδαζθάιοσ & ΣΙΑ Δ.Δ.14GeoΣerra Δ.Π.Δ. Δργαζηήρηο Γεωηετληθής Μεταληθής θαη Ποηοηηθού Διέγτοσ Δηαηρία Περηορηζκέλες Δσζύλες15ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ Ο.Δ. Γ. Ρούζζος & ΢σλεργάηες Ο.Δ.Γιεύθσνζη/Σηλ./Fax Μηταιαθοπούιοσ 26, 174 56 Άιηκος, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.9969370 Καιύκλοσ 16, ΑΘΖΝΑ Σει. 210.8665400 ΢απθούς 3, 546 27 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σει.2310.556555 Γούλαρε 62, 153 43 Αγ. Παραζθεσή, ΑΣΣΗΚΖ, Σει. 210.6004741 fax 210.6013044 Σοκπάδε 20 – 555 10 Πσιαία Θεζζαιολίθες Tει. 2310.478810-1 Fax: 2310.478805 Aλζραθωρύτωλ 12, 142 35, Ν. Ηωλία, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.2725004 fax 210.2725004 Αγ. Αλαργύρωλ 25 143 43 Νέα Υαιθεδόλα, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.2515452΢εκείωζε : Οη Άδεηες ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες ηζτύοσλ θαλοληθά.ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΔΑ΢ειίδα 2 από 5Σοκέας Γ = Σζηκέληοσ, ΢θσροδέκαηος & Σετληθώλ Τιηθώλ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Φάκ.Άδεηα Σοκέα Α ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες. Απόθ. Γ14/92445/1001/03-03-201148Άδεηα Σοκέα Α έως 18-01-2015 Απόθ. Γ14ε/99520/1174/19-01-2012. Άδεηα Σοκέα Β & Γ έως 06-10-2016 Απόθ. Γ14/99489/1170/07-10-2013 ΑΓΑ : ΒΛΛΦ1-ΒΞΔ.49ΑΆδεηα Σοκέα Α ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/99789/1190/27-04-201129ΑΆδεηα Σοκέα Α έως 06-03-2015 Απόθ. Γ14ε/102681/1348/07-03-201221Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/90615/920/14-04-2010 Άδεηα Σοκέα Γ έως 14-03-2016 Απόθ. Γ14ε/102255/1298/15-03-20136Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 07-01-2017 Απόθ. Γ14/107457/2121/08-01-2014 ΑΓΑ : ΒΗ6Μ1-3Χ028Άδεηα Σοκέα Α, Β ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/87395/810/14-02-2011 θαη Απόθ. Γ14ε/104669/1556/28-05-201333ΑΑ, Β & ΓΑ, ΒΣειεσηαία ελεκέρωζε 30 Μαϊοσ 2014 ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΓΓΠΓΔ/Γ14-Κ.Δ.Γ.Δ./ Σκήκα Δ Καηάιογος Δποπηεσοκέλωλ & Αδεηοδοηεκέλωλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ (ΦΔΚ 289 Β, 24-03-1998). Πιεροθορίες ηει.: 210.3458198, fax: 210.3467455, email: d14.kede.e@ggde.gr Σοκέας Α = Γεωηετληθή Μεταληθή, Α/ΑΣοκέας Β = Τιηθώλ οδώλ & Οδοζηρωκάηωλ,Γιακριηικός Σίηλος / Επωνσμία16ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΣΔ Γεωηετλοιογηθε Α.Τ.Δ. – Γεωηετληθές Έρεσλες θαη Μειέηες, Ποηοηηθός Έιεγτος Υιηθώλ17ΓΟΜΟΔΡΔΤΝΑ Γ. ΚΑΠΟΓΗΑΝΝΖ΢18ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΣΔ Δδαθοκεταληθή Αλώλσκε Σετληθή Δηαηρεία19ΔΓΑΦΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.20Δ.Κ.Δ.Π. Δργαζηηριακό Κένηρο Δλέγτοσ Ποιόηηηας Ο.Δ. Μάιιηαρες Νηθόιαος & ΣΙΑ Ο.Δ21EPIRUS LAB TEST O.E. Μ. Πραπίδες& ΣΙΑ Ο.Δ.22ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Ο.Δ. Μ.Γ. Μποσγηοσρής –Ο.Ι. Βειιής Ο.Ε23ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ ΓΟΚΗΜΧΝ ΓΔΧΔΡΔΤΝΑ΢ ΟΣΜ Α.Δ.Γιεύθσνζη/Σηλ./Fax 14ο τικ. ΘεζζαιολίθεςΠεραίας, 570 01, Θέρκε ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σει. 2310.477114 Θεζέως 61 & Δσαγγειηζηρίας 82-84, 176 71, Καιιηζέα, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.9582145 Δκ. Παπαδάθε 19, 141 21 Ν. Ζράθιεηο, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.2709600 Τπερείδοσ 9, 105 58, ΑΘΖΝΑ, Σει. 210.3222050, 3220072 5 τικ Λάρηζας-Φαρζάιωλ, ΛΑΡΗ΢Α, Σει.2410.661818, 533234 7 τικ Δ.Ο. Ηωαλλίλωλ-Άρηας, ΗΧΑΝΝΗΝΑ Σει. 26510.93655 Καηαθηά , Πάγος , 841 00 ΢ΤΡΟ΢ Σει. 22810.80027 Φαηδρηάδωλ 119-121, 113 64 ΑΘΖΝΑ Σει. 210.8625123-330΢εκείωζε : Οη Άδεηες ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες ηζτύοσλ θαλοληθά.ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΔΑ΢ειίδα 3 από 5Σοκέας Γ = Σζηκέληοσ, ΢θσροδέκαηος & Σετληθώλ Τιηθώλ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Φάκ.Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 05-03-2017 Απόθ. Γ14/107802/2210/06-03-2014 ΑΓΑ: ΒΗΚ31-0333Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 20-01-2016 Απόθ. Γ14ε/102365/1328/21-01-20138Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α έως 14-06-2015 Απόθ. Γ14ε/102601/1346/15-06-2012 Άδεηα Σοκέα Α ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/97973/1113/01-03-2010 Άδεηα Σοκέα Β & Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/79200/588/19-6-200910Άδεηα Σοκέα Α έως 14-06-2015 Απόθ. Γ14ε/102544/1344/15-06-201258Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 14-11-2016 Απόθ. Γ14ε/73714/466 /15-11-2013 ΑΓΑ : ΒΛ111-3ΞΑ46Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/75659/524/08-09-201045Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 06-03-2015 Απόθ. Γ14ε/102241/1309/07-03-201257Άδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 19-01-2017 Αρ. Πρωη. Απόθ. Γ14/107542/2150/20-01-2014 ΑΓΑ: ΒΗΦ91-ΡΞΡ23ΑΑ, Β & ΓΣειεσηαία ελεκέρωζε 30 Μαϊοσ 2014 ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΓΓΠΓΔ/Γ14-Κ.Δ.Γ.Δ./ Σκήκα Δ Καηάιογος Δποπηεσοκέλωλ & Αδεηοδοηεκέλωλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ (ΦΔΚ 289 Β, 24-03-1998). Πιεροθορίες ηει.: 210.3458198, fax: 210.3467455, email: d14.kede.e@ggde.gr Σοκέας Α = Γεωηετληθή Μεταληθή, Α/ΑΣοκέας Β = Τιηθώλ οδώλ & Οδοζηρωκάηωλ,Γιακριηικός Σίηλος / ΕπωνσμίαΓιεύθσνζη/Σηλ./FaxΔΡΓΟΑΝΑΛΤ΢Ζ ΚΡΖΣΖ΢ Κούρηε Μαρία & ΣΙΑ Δ.Δ.Ούιαθ Πάικε 26 714 10 Ζράθιεηο Κρήηες Σει.2810.36139925ΔΡΓΟΔΡΔΤΝΑ - Κ. ΣριανηαθσλλίδηςΒ. Πύρροσ 20 461 00 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ΢Α Σει. 26650.2737426ERGOTEST A.E. Γ. Γθρίληδος & ΣΙΑ Αλώλσκος Δηαηρεία Γηαζθάιηζες & Διέγτοσ Ποηόηεηας Τετληθώλ Έργωλ18ο τικ Λ. ΢πάηωλ, 190 04 ΑΣΣΗΚΖ , Σει. 210.604246427IONIA LABS A.E. Ionia Labs Δργαζηήρηο Δδαθοκεταληθής - Γεωηετληθές Γεωιογηθές Μειέηες Αλώλσκε ΔηαηρείαΠ. Μειά 13, 142 31, Ν. Ηωλία, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.277097328Η΢ΣΡΗΑ ΓΔΝΙΚΗ ΜΔΛΔΤΩΝ Δ.Π.Δ. & ΣΙΑΓεκεηρέζζα 6, 115 28 ΑΘΖΝΑ, Σει. 210.721832329ΚΑ΢ΣΧΡ Δ.Π.Δ. Διιεληθή Δηαηρεία Δρεσλώλ Υπεδάθοσς Δηαηρεία Περηορηζκέλες Δσζύλες30ΜΟΤ΢ΗΑ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢31NAMA LAB A.E. ΝΑΜΑ LAB - Δργαζηήρηο Γεωηετληθής Μεταληθής, Γοκηθώλ Υιηθώλ θαη Ποηοηηθού Διέγτοσ Αλώλσκε Δηαηρεία24Δπηδαύροσ 28Α, 152 33, Υαιάλδρη, ΑΣΣΗΚΖ, Σει.210.6852483 Μάρθοσ Μπόηζαρε 9 ΒΔΡΟΗΑ Σει. 2331071536 Αζεκαθοπούιοσ 7, 115 24, Ν. Φηιοζέε, ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.6982855΢εκείωζε : Οη Άδεηες ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες ηζτύοσλ θαλοληθά.ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΔΑ΢ειίδα 4 από 5Σοκέας Γ = Σζηκέληοσ, ΢θσροδέκαηος & Σετληθώλ Τιηθώλ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Φάκ.Άδεηα Σοκέα Α, Β & Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/77482/557/29-09-200940Άδεηα Σοκέα Β & Γ έως 23-03-2017 Απόθ. Γ14/107977/43/24-03-2014 ΑΓΑ: ΒΗΞΡ1-ΓΦΡ20Άδεηα Σοκέα Β & Γ έως 11-10-2015 Απόθ. Γ14 ε/102484/1340/12-10-2012.5Άδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 18-01-2015 Απόθ. Γ14ε/96416/1084/19-01-2012 θαη Απόθ. Γ14/106742/1919/08-01-2014 ΑΓΑ : ΒΗ6Μ1-ΦΣ652ΑΆδεηα Σοκέα Α έως 18-01-2015 Απόθ. Γ14ε/101714/1278/19-01-201237Α&ΒΆδεηα Σοκέα Α, Β έως 07-02-2016 Απόθ. Γ14ε/103459/1391/08-02-201335Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β & Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Απόθ. Γ14ε/84902/763/19-12-200851Α, Β & ΓΆδεηα Σοκέα Α, Β & Γ έως 06-03-2015 Απόθ. Γ14ε/99536/1177/07-03-201226Α, Β & ΓΒ&ΓΒ&ΓΑ, Β & ΓΣειεσηαία ελεκέρωζε 30 Μαϊοσ 2014 ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΓΓΠΓΔ/Γ14-Κ.Δ.Γ.Δ./ Σκήκα Δ Καηάιογος Δποπηεσοκέλωλ & Αδεηοδοηεκέλωλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ (ΦΔΚ 289 Β, 24-03-1998). Πιεροθορίες ηει.: 210.3458198, fax: 210.3467455, email: d14.kede.e@ggde.gr Σοκέας Α = Γεωηετληθή Μεταληθή, Α/ΑΣοκέας Β = Τιηθώλ οδώλ & Οδοζηρωκάηωλ,Γιακριηικός Σίηλος / ΕπωνσμίαΓιεύθσνζη/Σηλ./Fax32ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢Βαιζακάηα 281 00 Κεθαιοληά Σει. 26710.24843 & 697760608033ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Δ.Δ.Π.Δ.Ο. 2 τικ. Γρεβελώλ Κοδάλες, ΓΡΔΒΔΝΑ Σει. 24620.87395-963435363738΢ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ΢ & ΢ΤΝΔΡΓΑΣΔ΢ Δ.Π.Δ. - Μητανικοί Γεωηετνικών και Γεωζειζμικών Μελεηών ΢ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Δ.Π.Δ. Αστερίοσ - Δημακόποσλος Φεγγαράς - Σύκβοσιοη Γεωηετληθοί Μεταληθοί, Γεωηετληθές, Γεωιογηθές, Υδρογεωιογηθές, Γεωθσζηθές Έρεσλες - Μειέηες Δηαηρεία Περηορηζκέλες Δσζύλες Σ.Δ.Γ.Τ. Δ.Π.Δ. Μολοπρόζωπε Δ.Π.Δ. Τετληθό Δργαζηήρηο Γοκηώλ Υιηθώλ ΣΕΟΒΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ΣΡΤΦΗΑΝΖ΢ ΓΡΖΓΟΡΗΟ΢ ΑΥ.ΑΓΔΗΑ ΣΟΜΔΑ΢ειίδα 5 από 5Σοκέας Γ = Σζηκέληοσ, ΢θσροδέκαηος & Σετληθώλ Τιηθώλ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Φάκ.ΓΆδεηα Σοκέα Γ ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες Αρ. Πρωη. Απόθ. Γ14ε/87745/820/26-3-200954Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 05-03-2017 Αρ. Πρωη. Απόθ. Γ14ε/107721/2192/6-3-2014 ΑΓΑ: ΒΗΚ31-Σ184124Ηζαύρωλ 5, 114 71 ΑΘΖΝΑ Σει. 210.3603911ΑΆδεηα Σοκέα Α έως 03-04-2017 Απόθ. Γ14ε/108038/73/04-04-2014 ΑΓΑ:ΒΗΖΤ1-Τ6ΖΥίοσ 2, Υαιάλδρη, 152 31 ΑΣΣΗΚΖ Σει. 210.6754798-9ΑΆδεηα Σοκέα Α έως 01-10-2015 Αρ. Πρωη. Απόθ. Γ14ε/103504/1396/02-10-201219Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 01-10-2015 Απόθ. Γ14ε/88763/866/02-10-201216Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 06-05-2017 Απόθ. Γ14/107763/2203/07-05-2014 ΑΓΑ: ΒΗΦΤ1-4Σ317Β&ΓΆδεηα Σοκέα Β & Γ έως 21-08-2016 Απόθ. Γ14ε/103077/1369/22-08-2013 ΑΓΑ:ΒΛΧ51-ΟΔΧ18Μηαούιε 24, 262 22 ΠΑΣΡΑ Σει. 2610.322132 Μπάθρα, 455 00, ΗΧΑΝΝΗΝΑ Σει. 26510.94577 Ο.Σ. 48Α, ΒΗ.ΠΔ. ΢ίλδοσ, Σ.Θ. 1355 570 22 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Σει. 2310.465975΢εκείωζε : Οη Άδεηες ζε δηαδηθαζία αλαλέωζες ηζτύοσλ θαλοληθά.Σειεσηαία ελεκέρωζε 30 Μαϊοσ 2014
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.