Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Απόφαση Π1/2390 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΦΕΚ 2677Β / 21-10-2013

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.10.23 09:31:29 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio39867ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ− βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν: 1.1 Του ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22−03−1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύ− ναψη δημοσίων δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 1.2 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01−02−1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 1.3 Του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27−11−1995) άρθρο 84 «Δημόσιος Λογιστικός έλεγχος των δαπανών του Κρά− τους και άλλες διατάξεις». 1.4 Του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 1.5 Του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9−03−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά− ξεις». 1.6 Του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοι− πών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2−11−2001), όπως ισχύει. 1.7 Του ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/19−06−2002) «Περιο− ρισμοί στη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 1.8 Του ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14−02−2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα− στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (βασικός μέτοχος)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/10−11−2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 1.9 Του ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32).1.10 Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι− νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81/ 4−4−2005), όπως ισχύει. 1.11 Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.ΕΜ.Η. και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α 297/6.12.2005). 1.12 Του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/ 8.6.2006). 1.13 Του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/06) «Εθνικό Τυπογρα− φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 1.14 Του ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασία δε− δομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 1.15 Του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νο− μαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/09, Φ.Ε.Κ. 163/Α/07, άρθρο 46). 1.16 Του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευό− μενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη− λεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18−6−2007). 1.17 Του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/A/07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως τρο− ποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3840/10 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/10) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007−2013». 1.18 Του ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10−4−2012) και το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α΄/18−4−2013). 1.19 Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχι− τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 1.20 Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύ− στασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 90/Α/17−06−2010). 1.21 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13−07−2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο− διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύ− γεια¨ και άλλες διατάξεις». 1.22 Του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17−08−2010) «Δημοσι− ονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 39868ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1.23 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30−09−2010) «Δικαστι− κή προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων− εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 1.24 Του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1−3−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 1.25 Του ν. 3959/2011 (Φ.Ε.Κ 138/Α/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 1.26 Του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15−09−2011) «Σύστα− ση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε− ων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 1.27 Του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/02−02−2012) «Επεί− γουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του με− σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2013». 1.28 Του ν. 4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ− ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012). 1.29 Του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/11−04−2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή− Σήματα−Μεσίτες ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 1.30 Του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29−05−2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 1.31 Του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/ Α/ 17.12.79/15.1.80) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 1.32 Του Π.Δ. 397/1988 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/25−08−1988) «Οργα− νισμός του Υπουργείου Εμπορίου». 1.33 Του Π.Δ. 195/1995 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/06−06−1995) «Οργα− νισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου». 1.34 Του Π.Δ. 59/1996 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/18−03−1996) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ− ξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 1.35 Του Π.Δ. 150/2001 (Φ.Ε.Κ 125/Α/25−6−2001) «Προ− σαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι− νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 1.36 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/05−06−2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29−06−2000 για την καταπολέμηση των κα− θυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 1.37 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22−04−2005) «Κωδι− κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 1.38 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16−03−2007) «Προ− σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασι− ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.1.39 Tου Π.Δ. 59/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 63/16−03−2007) Προ− σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικα− σιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδη− γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 1.40 Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10−07−2007) «Κανο− νισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 1.41 Του Π.Δ.189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/05−11−2009) «Καθορι− σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.». 1.42 Του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.». 1.43 Του Π.Δ. 83/2012 (Φ.Ε.Κ. 140/Α/20−06−2012) «Διορι− σμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχη− γού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» 1.44 Του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/25−06−2013) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων − Μετο− νομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη− τας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 1.45 Του Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/25−06−2013) «Διορι− σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 1.46 Της υπ’αριθμ. ΥΑ 11389/1993 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993). 1.47 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Φ.Ε.Κ 1301/ Β/12−04−2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 1.48 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ 1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 1.49 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πι− στοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 1.50 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρο− νικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρο− νοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου το− μέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 2. Της υπ’ αριθμ. 14/ 26−09−2013 γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός και λειτουργίες 1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουρ− γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκαθίσταται κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής το «Σύστημα», το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4155/2013. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λει− τουργίας των διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προ− βλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12−4−2010) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπη− ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2. Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακό− λουθες: • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσε− ων του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4038/2012. • Κατάρτιση – Τροποποίηση − Απολογισμός Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του ν. 2286/1995 • Κατάρτιση − Τροποποίηση − Απολογισμός Προγράμ− ματος Προμηθειών Υγείας (ΠΠΥΥ) του ν. 3580/2007. • Σχεδιασμός Διαγωνισμών − διαγωνιστική διαδικασία • Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων • Επιτελική Πληροφόρηση • Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας & Εγγρά− φων • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο • Μητρώο Προμηθευτών • Διαλειτουργικότητα συστημάτων • Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 2 Διαχείριση, χωροθέτηση και δομή 1. Διαχειριστής του Συστήματος, όπως αυτό περιγρά− φεται στο άρθρο 2 του Ν. 4155/2013 και εντάσσεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, είναι η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της ΓΓΕ, κατά τις ει− δικότερες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4155/2013 και του οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα− γωνιστικότητας. Η διαδικτυακή πύλη του Συστήματος είναι η διεπαφή του Συστήματος με τους εμπλεκόμενους στις δημόσι− ες συμβάσεις φορείς (αναθέτουσες Αρχές, οικονομικοί φορείς) και το ενδιαφερόμενο κοινό. 2. Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12−4−2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− νησης». Άρθρο 3 Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης 1. Το Σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφα− λείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των δεδομένων, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρ− θρου 6 του ν. 4155/2013, ώστε να εξασφαλίζεται η απρό− σκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορί− ες πιστοποιημένων χρηστών κατά τους ορισμούς της περίπτωσης γ του άρθρου 2 του ν. 4155/2013 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του Εθνι− κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 739869του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12−4−2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμε− τωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα− φο 12 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012. Το σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από το αρμόδιο Τμή− μα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών ως κατωτέρω: 2.1 Απλοί Χρήστες του συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη των Αναθετουσών Αρχών. Η πρόσβαση τους στο σύ− στημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτο− ποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται υπό 2.1.1. 2.1.1. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβα− ση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετι− κά με δημόσιες συμβάσεις. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία: • Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο • Ο οδηγός χρήσης του Συστήματος και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων • Οι διακηρύξεις, προκηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών, σχετικές ανακοινώσεις και διαβουλεύσεις • Αιτήματα των φορέων για δημόσιες συμβάσεις προ− μήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, δημόσιων έργων • Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) και σχετικά απολογιστικά στοιχεία • Το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) και σχετικά απολογιστικά στοιχεία • Στοιχεία δημοσίων φορέων και Αναθετουσών Αρχών • Αρχείο ειδών • Στοιχεία συναφθεισών συμβάσεων • Όροι χρήσης • Συχνές ερωτήσεις • Ενημερωτικά Δελτία • Χάρτης Ιστότοπου 2.2. Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα, καθώς και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. 2.3. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Προμηθει− ών Υγείας (ΕΠΥ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΕΠΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. 2.4. Πιστοποιημένοι χρήστες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ που πραγματοποι− ούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω 39870ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. 2.5. Πιστοποιημένοι χρήστες Αναθετουσών Αρχών άλλων πλην της ΓΓΕ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στε− λέχη των Αναθετουσών Αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο των Αναθετουσών Αρχών κατά το μέρος που αφορά τη συ− γκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή. Στο χώρο αυτό περιλαμ− βάνονται στοιχεία όπως: ο πίνακας με τα υποβληθέντα αιτήματα και η πορεία αυτών και η πορεία των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. 2.6. Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς − χρήστες του συστήματος: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους οικονο− μικούς φορείς του άρθρου 2 περ. γ’ του ν. 4155/2013. Οι χρήστες αυτοί έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους σχετικά με τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχουν υποβάλει προσφορά. Κάθε οικονο− μικός φορέας έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοι− χεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει. 2.7. Διαχειριστές Συστήματος: στην ομάδα αυτή πε− ριλαμβάνονται στελέχη της ΓΓΕ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στα υποσυστήματα, στους σχετικούς πόρους του Συστήματος και στις υποδομές του Συστήματος και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του, την παραμετροποίηση και την εν γένει συντήρησή τους. 3. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στο Σύστημα. Για το λόγο αυτό, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 3.1. Τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών (φορέων) αι− τούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούνται μέσω του συστήματος ΔΙ− ΑΥΓΕΙΑ. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών εγκρίνει την εγγραφή τους ως χρηστών. 3.2. Οι οικονομικοί φορείς − χρήστες αιτούνται την εγ− γραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής: • Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστη− μα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. • Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελλη− νικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντί− στοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνε− ται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αι− τούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: − είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. − είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Πα− ράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομι− κού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 3.3. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήμα− τος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 3.4. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύ− στημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμ− βάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστο− ποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 3.5. Η παραπάνω διαδικασία ταυτοποίησης εφαρμό− ζεται έως ότου απλοποιηθούν τεχνολογικά και εφαρ− μοστούν τα αποτελέσματα και οι κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού έργου STORK 2.0 (Secure Identity Across Borders Linked). Άρθρο 4 Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδο− μένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12−4−2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− νησης». Άρθρο 5 Διαλειτουργικότητα Το σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4155/2013, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστή− ματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρ− τημα ΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12−4−2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργι− κότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κεί− μενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις του άρθρου 11 της παρούσης, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύ− ρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονο− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μικούς φορείς − χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκε− κριμένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται από τους πιστο− ποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες σε μορφή αρχείου. pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Άρθρο 6 Χρονοσήμανση Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, σύμφωνα με τις δι− ατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης απο− δεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογί− ας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενι− κή Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Άρθρο 7 Κατάρτιση – έγκριση – τροποποίηση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 1. To Ε.Π.Π. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1. Τα αιτήματα των χρηστών Αναθετουσών Αρχών για ένταξη στο ΕΠΠ υποβάλλονται με μέριμνά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το ΕΠΠ, μέσω καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται αιτήματα για τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Κάθε εγκεκριμένο αίτημα τηρείται τόσο στην τρέχουσα μορφή του όσο και σε τυχόν παλαιότερες εγκεκριμένες. 1.2. Η ΓΓΕ συγκεντρώνει και ελέγχει τα αιτήματα για εντάξεις ή τροποποιήσεις του ΕΠΠ. Επίσης, καθορίζει τα στοιχεία των υπό προκήρυξη διαγωνισμών καθώς και το βαθμό και τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 1.3. Οι αρμόδιοι πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕ δια− μορφώνουν και αρχειοθετούν την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (ΕΠΠΠ) όπως αυτή προκύπτει κατόπιν επεξεργασίας των αιτημάτων ως ανωτέρω. 1.4. Ο χρήστης− Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη διαδικασία εξέλιξης του αιτήματός του μέσω του Συστήματος. 2. Στο Σύστημα τηρείται αρχείο ως κατωτέρω: • αρχείο με τις ημερήσιες διατάξεις των εκάστοτε θεμάτων προς συζήτηση στην ΕΠΠΠ • αρχείο με τις γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΠ που αφο− ρούν στο περιεχόμενο της εκάστοτε ημερήσιας διά− ταξης.39871• αρχείο με τις αποφάσεις του/των Υπουργού/ Υπουρ− γών που οδηγούν στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρ− ριψη των στοιχείων του ΕΠΠ. • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές (όπως ενδεικτικά τα αιτήματα), που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκά− στοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί. • στατιστικά−απολογιστικά στοιχεία του ΕΠΠ. Άρθρο 8 Κατάρτιση – έγκριση – τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρο− νικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατω− τέρω: 1.1. Τα αιτήματα των χρηστών Αναθετουσών Αρχών για προμήθεια ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών, όπως ανα− λυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/2007, υποβάλλονται με μέριμνά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω καταχώρισης των απαιτούμενων στοι− χείων σε ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Ειδικότερα, οι χρήστες−Φορείς Υγείας υποβάλλουν τα αιτήματα ηλεκτρονικά για έλεγχο στην οικεία Υγειο− νομική Περιφέρεια, ενώ οι χρήστες−Λοιποί Φορείς υπο− βάλλουν απευθείας τα αιτήματα στην Ε.Π.Υ. Κατά τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Κάθε εγκεκριμένο αίτημα τηρείται τόσο στην τρέχουσα μορφή του όσο και σε τυχόν παλαιότερες εγκεκριμένες. 1.2 Η Ε.Π.Υ. συγκεντρώνει και ελέγχει τα αιτήματα για την προμήθεια για προμήθεια ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών. Επίσης, καθορίζει τα στοιχεία των υπό προ− κήρυξη διαγωνισμών καθώς και το βαθμό και τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 1.3. Η Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνε− ται για τη διαδικασία εξέλιξης του αιτήματός της μέσω του Συστήματος. 2. Στο Σύστημα τηρείται αρχείο ως κατωτέρω: • αρχείο με τις γνωμοδοτήσεις της Ε.Π.Υ. που αφορούν στο περιεχόμενα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. • αρχείο με τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που οδηγούν στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη των στοιχείων του Π.Π.Υ.Φ.Υ. • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές (ενδεικτικά τα αιτήμα− τα), που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί. • στατιστικά−απολογιστικά στοιχεία του Π.Π.Υ.Φ.Υ. Άρθρο 9 Απολογισμός Το σύστημα αποτελεί εργαλείο πλήρους διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και συλλογής απολογιστικών στοιχείων από Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με τις δι− ατάξεις του ν. 4155/2013 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 και των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Άρθρο 10 Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης 1. Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδι− 39872ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)κασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων συμβά− σεων του άρθρου 1 του ν. 4155/2013. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: • Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου, δια− βούλευσης και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών. • Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν την προκή− ρυξη και τη διακήρυξη κάθε διαγωνισμού, ιδίως με βάση πρότυπες ηλεκτρονικές φόρμες ή υποδείγματα προκη− ρύξεων−διακηρύξεων. • Αποστέλλονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στην Εφημερίδα της Κυ− βέρνησης, στον Τύπο και στα Επιμελητήρια. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτόματης αποστολής, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται κατά περίπτωση από τους χρήστες − Αναθέτουσες Αρχές: • στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος όσο και μέσω της ιστοσελίδας του TED, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 59/2007 και π.δ. 60/2007. • στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον Τύπο και τα Επιμελητήρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Άρθρο 11 Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 1. Χρόνος και τρόπος υποβολής 1.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 και στην παραγράφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 και τις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της παρούσης. Η ως άνω ηλε− κτρονική υποβολή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Τα πε− ριεχόμενα του ανωτέρου φακέλου ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής−Τεχνική προσφορά» καθώς και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στον (υπο)φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής−τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαι− τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Με την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προ− σφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 1.2. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:1.2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρ− χείου τύπου. pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 1.2.2. Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφο− ρούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φο− ρείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4155/2013 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογη− τικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 1.2.3. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλε− κτρονική υποβολή. 1.2.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρο− νικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υπο− βάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διά− στασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 1.2.5. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικο− νομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμ− μένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 1.2.6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 1.3. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών Ο χρήστης − Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην ηλε− κτρονική αποσφράγιση των προσφορών κατά τις κεί− μενες διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ακολουθώντας τα εξής στάδια κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρό− σκληση: • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δι− καιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης – Τεχνική Προ− σφορά» • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οι− κονομική Προσφορά». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολο− γητικά Κατακύρωσης» 3. Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών και δικαιο− λογητικών Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα ορ− γάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο− φακέλων των προσφορών. • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που προβλέ− πονται στη διακήρυξη. • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. • Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Άρθρο 12 Ενστάσεις – Προσφυγές 1. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπλη− ρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επι− συνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλ− λει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφρα− γίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της έν− στασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλε− κτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκη− σης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβό− λων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. 2. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα ορ− γάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων39873διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. • Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους. Άρθρο 13 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που πα− ράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες δια− τάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. Άρθρο 14 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Το σύστημα υποστηρίζει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.02.2012), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) και τους κατά περίπτωση οριζομένους στη διακήρυξη ειδικούς όρους κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3580/2007, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ Β’ 680/8.3.2012) απόφαση. Άρθρο 15 Συμφωνίες − Πλαίσιο Το σύστημα υποστηρίζει διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με τις διαδικασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ− θρου 9 του ν. 4038/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, το παράγωγο δίκαιο και τους κατά περίπτωση οριζομένους στη διακήρυξη ειδικούς όρους, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατά− ξεις και τις διατάξεις της παρούσης. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει α
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.