Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Ν. 4155/2013, ΦΕΚ 120Α / 29-05-2013

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.05.29 20:14:32 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio1843ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρμόζονται στην ανάθεση και εκτέλεση με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημοσίων συμ− βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ ΕΚ αντίστοιχα). 2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρ− μόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμπε− ριλαμβανομένων και των συμβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ− γείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι− κής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρό− ντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε− φαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά− σεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη− μα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύνα− ψης και εκτέλεσης συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νο− μοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πλη− ροφορικής και Επικοινωνιών. β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρα− κτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. γ) Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. δ) Ηλεκτρονικά δεδομένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη σε κάθε μέσο, το οποίο χρη− σιμοποιείται από υπολογιστικό−πληροφοριακό σύστημα, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγ− γράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον το εν λόγω περιεχόμενο δεν επιφέρει έννομες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγο− νότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ: Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η επεξεργασία περι− λαμβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχει− οθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρ− χείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). 1844ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής1. Οι Aναθέτουσες Aρχές υποχρεούνται, με την επιφύ− λαξη των διατάξεων του άρθρου 9, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδι− κασίας ανάθεσης συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δηλαδή από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών με προϋπολογισμό ανώτερου των εξήντα χιλιά− δων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συμ− βάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνε− ται σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό, ο οποίος θεσπίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 του παρόντος. Άρθρο 4 Αναθέτουσες Αρχές 1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προμηθειών με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 και του άρθρου 17 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 2 παρ. 8 και του άρθρου 22 του π.δ. 59/2007, οι οποίες διενεργούν διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο− μών, Μεταφορών και Δικτύων, β) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, καθώς και οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή δημοσίων συμβάσεων σε Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων, τα οποία μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων μπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρο− νικών δημοσίων συμβάσεων (συμφωνίες−πλαίσιο, δυνα− μικά συστήματα αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κεντρικές αρχές προμηθειών) και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 3. Οι Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι οποίες διέπο− νται από ειδικές διατάξεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 5 Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ 1. Η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πο− λιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 2. Το Τμήμα της παραγράφου 1 μπορεί να λειτουρ− γεί και ως αρχή εγγραφής για την καταχώρηση χρη− στών του ΕΣΗΔΗΣ με την έννοια του άρθρου 20 του ν. 3448/2006, όπως ισχύει. 3. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται: α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυ− θεντικοποίησης των χρηστών. β) Η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της ηλεκτρονικής πύληςτου ΕΣΗΔΗΣ, μέρος του οποίου αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. δ) Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότη− τα του ΕΣΗΔΗΣ και ο συντονισμός με τις αναθέτουσες αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ. Άρθρο 6 Λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ 1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗ− ΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. 2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα: α) Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυ− θεντικοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται με τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3979/2011, του π.δ. 150/2001 και του ΠΗΔ. (Πλαίσιο Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης − ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 − Β΄ 1301). β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων που αναφέ− ρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50 του π.δ. 60/2007, καθώς και των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 και στα άρθρα 44, 45 του π.δ. 59/2007 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρι− κών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ. 3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμ− φωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Με− ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρε− ωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδε− δεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογί− ας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενι− κή Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του παρόντος εγκύρως χρονοσημαίνονται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται στο πλαίσιο λειτουρ− γίας του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον η χρονοσήμανση παρέχεται δυνάμει σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο− δομών, Μεταφορών και Δικτύων αφενός και αφετέρου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) ή άλλων φορέων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία πιστοποιείται ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει μια διαδικασία σύ− ναψης δημόσιας σύμβασης μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, ώστε συνολικά ή μερικά να μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση ΤΠΕ, με αιτιολογημένη απόφασή της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπί− στωσης και επιβεβαίωσης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κεί− μενες διατάξεις. 5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και του Παραρτήματος XXIV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήματος X του π.δ. 60/2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ. Άρθρο 6Α 1. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτών και Μελε− τητών, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζο− νται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συ− στήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητών δια− γωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγ− γράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι αξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπό− θεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα η/και την ει− δικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστο− τε διαγωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών − ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλε− κτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιο− λογητών των κατηγοριών − ειδικοτήτων που απαιτούνται1845από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμό− διου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ− σεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες − ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγ− γελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κα− θορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν: α. Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρό− σβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυ− θεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά− ξεις του άρθρου 39 και του Παραρτήματος ΧΧΙV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήματος Χ του π.δ. 60/2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ. β. Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ενδεικτικά της διαδικτυακής διαχείρι− σης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της δια− δικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των συναπτόμενων δημόσιων συμβάσεων, της τήρησης των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του ΕΣΗΔΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονι− κών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγο− ρών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών. γ. Τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή, γνωστοποίηση, διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθε− σμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης και την απόδειξη πρό− σβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων. δ. Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μη− τρώου, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών − μελών 1846ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED και SIMAP. ε. Τον καθορισμό και εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμι− ναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής. στ. Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης. 2. Η κατάρτιση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγρά− φων και αρχείων, που αφορούν τις συμβάσεις της πα− ραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχει− οθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ− θρου 15 του ν. 3979/2011. Άρθρο 8 Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγρα− φο 2 του άρθρου 9, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνη− σης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα αναλυτικώς ορι− ζόμενα στη σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατόν να μετατίθεται χρονικά η εφαρμογή του ΠΗΔ για τις ανάγκες του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο χρόνος έναρξης υποχρεω− τικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορι− σμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες ή σε μέρη των αποφάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμ− βάσεων. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος 1. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8 του πα− ρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν άρθρο. 2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013. 3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014. 4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όσον αφορά το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, όπως αυ− τός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης, η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 10 Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτι− κών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας, όταν αυτή πραγματοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάστα− ση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιό− τητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις εταιρείες τα μέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επι− μελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων αυτών.» 2. Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών 1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπα− σμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προη− γούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4. 2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πρά− ξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφε− ρόμενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοι− χείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». 3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιη− τικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των απο− σπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρε− σία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος. β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώ− ρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτε− ραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο− ρών και Δικτύων, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τε− λών, που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες καταχώ− ρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς επίσης και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε αναγκαία λε− πτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών. 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοι− χου τέλους προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων. 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίω− μα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.» 3. Το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 16 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: αα) Την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας. γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι δι− ατάξεις της ειδικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην πε− ρίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότη− τας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικα− σίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13. β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Σε ειδικό1847κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα. γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλ− λονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εται− ριών». Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας. δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που προβλέ− πονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα». 2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαι− τείται δημοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπός τους. 3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των πα− ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντι− τάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εκτός αν αποδεί− ξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. β) Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δη− μοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοι− χείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοι− χεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.» 4. Το άρθρο 17 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας κα− ταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που πα− ραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κα− νονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότη− σή του, πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπό− χρεος. Σε περίπτωση που υπηρεσία καταχώρησης είναι Επιμελητήριο, τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν κατά ποσοστό 50% έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο 1848ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και κατά πο− σοστό 50% έσοδα της Κ.Ε.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.» 5. Όπου στις διατάξεις των νόμων 3853/2010 (Α΄ 90) και 3419/2005 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης στους συνυπογράφοντες Υπουργούς προστί− θεται ο Υπουργός Τουρισμού. 6. Το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται στο ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταργείται και η αρμοδιότητα για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως και στους εισηγητές της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επι− χειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη− τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το λόγο αρμοδιότητας εκάστου για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου νομιμότητας των καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων. Άρθρο 11 Τροποποιήσεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) για τη μετατροπή εταιρειών 1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται− ρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 καταργείται. 3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4072/2012 καταργείται. 4. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνε− χίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπι− κότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενερ− γητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κε− φάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές. Η καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.» 5. Η παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:«Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.» Άρθρο 12 Τροποποιήσεις του π.δ. 397/1988 (Α΄ 185) 1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου». 2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο οποίο υπάγονται: α) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). β) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν επο− πτεία επί των ανωνύμων εταιρειών για την ορθή εφαρ− μογή της νομοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ. γ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. δ) Η συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ.» 3. Η περίπτωση 9 της παρ. 2β του άρθρου 3 του π.δ. 397/1988 και η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 καταργούνται. Άρθρο 13 Το εδάφιο 6 της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 (Α΄ 237) τροποποιείται ως εξής: «Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περί− πτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρμόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Άρθρο 14 Τροποποίηση άρθρου 121 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 121 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόμα− τα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμ− ματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)». Άρθρο 15 Τροποποίηση άρθρου 131 Η παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4072/2012 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «4. Όταν μεταβιβάζεται σήμα κατά το χρονικό διάστη− μα που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Υπηρε− σίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβου− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)1849λίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση.»Άρθρο 21 Τροποποίηση άρθρου 142Άρθρο 16 Τροποποίηση άρθρου 1321. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4072/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Επικυρωμένο αντίγραφο της ανακοπής, με πράξη ορισμού συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικαστικό επιμελητή, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με επιμέλεια του ανακόπτοντος. » 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4072/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Με επιμέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωμένο αντί− γραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περί− πτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικα− στικό επιμελητή, πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.»Η παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4072/2012 αντικαθί− σταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή μη χρήσης του εθνικού ή διεθνούς με ισχύ στην Ελλάδα σήματος για μέρος ή το σύνολο των καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Η συμφωνία για την παραχώ− ρηση άδειας χρήσης σήματος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος, με δήλωσή του είτε ο αδειούχος, με εξου− σιοδότηση του δικαιούχου, ζητούν την καταχώριση της παραχώρησης στο μητρώο σημάτων.» Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 136 Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής: «γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυ− τού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο− μείου, δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγρα− φη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση του γνησίου αυτής,». Άρθρο 18 Τροποποίηση άρθρου 138 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν ολοκληρώνεται και με πράξη της Υπηρεσίας τίθεται στο αρχείο.» Άρθρο 19 Τροποποίηση άρθρου 139 1. Η παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4072/2012 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή, κοινοποιείται η σχετική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού κατά περίπτωση, με μέριμνα της Υπηρεσίας Σημάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά προτίμηση δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, ενώ παράλληλα δη− μοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) μέσα σε προθε− σμία ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης.» 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 139 του ν. 4072/2012 τροποποιείται ως εξής: «Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, κατά περίπτωση, με μέριμνα της Υπηρεσίας Σημάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά προτίμηση δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεο− μοιοτυπία, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται στο διαδικτυ− ακό τόπο της ΓΓΕ.» Άρθρο 20 Τροποποίηση άρθρου 140 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 4072/2012 καταργείται.Άρθρο 22 Τροποποίηση άρθρου 144 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικη− τική Επιτροπή Σημάτων.» 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 καταργείται. 3. Η παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «3. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει άμεσα τον προ− σφεύγοντα για την εμπρόθεσμη λήψη της προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.» 4. Η παρ. 4. του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικα− θίσταται ως ακολούθως: «4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής μπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ. που θα την εξετάσει.» 5. Στο άρθρο 144 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά− γραφος 5 ως ακολούθως: «5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.» Άρ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.