Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ. αρ. πρωτ. 4834 / 25 - 1 - 2013

ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. ∆/νση : Πατησίων 147 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 112 51 Πληροφορίες: A.Αρφανάκου 210 8668132 Τηλέφωνο : ΚΟΙΝ: TELEFAX : 210 8627444Αθήνα, 25 - 1 -2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 4834ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) ΣΧΕΤ: 1. Ο Νόµος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 2. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου 3.β. του άρθρου 7 της (2) σχετικής ΚΥΑ σε ότι αφορά στη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα. Ειδικότερα και προς απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µας, αν η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών γίνεται υποχρεωτικά µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:: Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της προαναφερόµενης ΚΥΑ οι υποχρεώσεις για την διαχείριση των ΑΕΚΚ διαφέρουν µεταξύ των ιδιωτικών και τα δηµόσιων έργων. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα: α) η διαχείριση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από τα δηµόσια έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.1 θα πρέπει - είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων) - είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου 1 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90 β) η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δηµόσια έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 θα πρέπει - είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων) - είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, σύµφωνα µε την παραγρ. 3 εδαφ. β.3. της (2) σχετικής ΚΥΑ, οι διαχειριστές µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέτουν στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του ιδίου άρθρου. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εν αντιθέσει µε τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών ή κτιριακών έργων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται µε ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Οι αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που τυχόν εποπτεύουν εφόσον αυτοί αναθέτουν, παραλαµβάνουν ή επιβλέπουν δηµόσια έργα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ Εσωτερική ∆ιανοµή: - Γρ. Υπουργού ΠΕΚΑ - Γρ. Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ - Γρ. Γεν. ∆/ντή Περ/ντος - ΕΥΕΠ - ΕΥΠΕ - ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού - ΓΕ∆ΣΑΠ - Τ∆ΣΑ2 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 1. . Υπουργείο Οικονοµικών Γραφείο Υπουργού 2. Υπουργείο Εσωτερικών Γραφείο Υπουργού 3. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γραφείο Υπουργού4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Γραφείο Υπουργού 5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γραφείο Υπουργού 6. Υπουργείο Υγείας Γραφείο Υπουργού 7. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Γραφείο Υπουργού 8. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Γραφείο Υπουργού9.Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Γραφείο Υπουργού 10.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Γραφείο Υπουργού 11. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γραφείο Υπουργού 12. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 13. Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 14. Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) (2) 15. Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (2) 16. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.∆.Α.Π.) Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 - Γαλάτσι 17.Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (ΕΥΑΘ) Εγνατία 127 546 35 - Θεσ/νίκη 18. Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας) 19. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) – Aγίου Γεωργίου 5 , Πατριαρχικά Πυλαίας -Τ.Θ. 55 102 Θεσ/νίκη 20. «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 6ο χλµ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρµης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη 21. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Λ.Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα 22. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.- 26ης Οκτωβρίου 40, 54 627 Θεσ/νίκη. 23. «∆ιεθνής Αερολιµήν Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος –Α..Ε.» 5Ο χλµ Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας , Τ.Κ. 190 19 Σπάτα 24. Τεχνικό Επιµ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα 25. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 26. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε)3 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ904
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.