Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
4.9.2013ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 255/1IV (Πληροφορίες)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(2013/C 255/01)Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςΗμερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου Σημείωση 1(1)(2)(3)(4)CenelecEN 41003:2008 Ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί σε τηλεπι­ κοινωνιακά δίκτυα και/ή σε σύστημα διανομής καλωδίωνEN 41003:1998 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.2011)CenelecEN 50065-4-2:2001 Μετάδοση σημάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνο­ τήτων 3 kHz ως 148,5 kHz και 1,6 ΜΗz ως 30 ΜΗz – Μέρος 4-2: Φίλτρα από­ ζευξης χαμηλής τάσης – Απαιτήσεων ασφαλείας EN 50065-4-2:2001/A1:2003Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2005)EN 50065-4-2:2001/A2:2005Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2008)EN 50085-1:1997 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.1999)CenelecEN 50065-4-7:2005 Μετάδοση σημάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνο­ τήτων 3 kHz ως 148,5 kHz και 1,6 ΜΗz ως 30 ΜΗz – Μέρος 4-7: Φορητά φίλτρα απόζευξης χαμηλής τάσης – Απαιτήσεων ασφαλείας EN 50065-4-7:2005/AC:2006CenelecEN 50085-1:2005 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης καλω­ δίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσειςCenelecEN 50085-2-1:2006 Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-1: Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώ­ σεων καλωδίων που πρόκειται να τοποθετηθούν σε τοίχους και ταβάνια C 255/2EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)EN 50085-2-1:2006/A1:2011 CenelecEN 50085-2-3:2010 Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωλήνων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για θυριδωτά συστήματα καναλιών καλωδίων που προορίζονται για εγκατάσταση σε θαλάμουςCenelec(4)Σημείωση 310.10.2014EN 50085-2-3:1999 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.3.2013)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.8.2003)EN 50106:1997 + A1:1998 + A2:2001 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.6.2011)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.7.2009)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2010)EN 50085-2-4:2009 Συστήματα συγκανάλωσης καλωδίων και συστήματα σωλήνωσης καλωδίων για ηλε­ κτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για στύλους και στυλίσκους υπηρεσίαςCenelec(3)EN 50085-2-2:2008 Συστήματα συγκανάλωσης καλωδίων και συστήματα σωλήνωσης καλωδίων για ηλε­ κτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα συγκανάλωσης καλωδίων και συστήματα σωλήνωσης καλωδίων που θα εγκατασταθούν κάτω από το δάπεδο, χωνευτά στο δάπεδο ή πάνω στο δάπεδοCenelec4.9.2013EN 50086-2-4:1994 Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων EN 50086-2-4:1994/A1:2001EN 50086-2-4:1994/AC:2001 CenelecEN 50106:2008 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ειδικοί κανόνες για δοκιμές σειράς σχετικά με συσκευές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΝ 60335-1CenelecEN 50117-1:2002 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή EN 50117-1:2002/A1:2006CenelecEN 50117-2-1:2005 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-1: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε καλωδιωμένα δίκτυα διανομής - Ακραία καλώδια εσωτερικής χρήσης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 ΜΗz-1 000 MHz EN 50117-2-1:2005/A1:2008CenelecEN 50117-2-2:2004 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-2: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε καλωδιωμένα δίκτυα διανομής - Ακραία καλώδια εξωτερικής χρήσης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 MHz-1 000 MHz EN 50117-2-2:2004/A1:2008CenelecEN 50117-2-3:2004 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-3: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε καλωδιωμένα δίκτυα διανομής - Καλώδια διανομής και καλώδια ζεύξης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 MHz-1 000 MHz 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)EN 50117-2-3:2004/A1:2008Cenelec(3)(4)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2010)HD 359 S2:1990 + EN 50214:1997 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.10.2008)EN 50250:1998 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.2005)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.2003)EN 50117-2-4:2004 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-4: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε καλωδιωμένα δίκτυα διανομής - Ακραία καλώδια εσωτερικής χρήσης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 MHz-3 000 MHz EN 50117-2-4:2004/A1:2008CenelecC 255/3EN 50117-2-5:2004 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-5: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε καλωδιωμένα δίκτυα διανομής - Ακραία καλώδια εξωτερικής χρήσης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 MHz-3 000 MHz EN 50117-2-5:2004/A1:2008EN 50117-2-5:2004/AC:2012 CenelecEN 50117-3-1:2002 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 3-1: Επιμέρους προδιαγραφές για καλώδια που χρη­ σιμοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές - Μικροσκοπικά καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε ψηφιακά συστήματα επικοινωνίαςCenelecEN 50117-4-1:2008 Ομοαξονικά καλώδια - Μέρος 4-1: Επιμέρους προδιαγραφή για καλώδια που χρησι­ μοποιούνται σε BCT καλωδίωση σύμφωνα με το ΕΝ 50173- Ακραία καλώδια εσω­ τερικής χρήσης για συστήματα που λειτουργούν στα 5 MHz - 3 000 MHzCenelecEN 50156-1:2004 Ηλεκτρικός εξοπλισμός για φούρνους τόξου και βοηθητικός εξοπλισμός - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της εφαρμογής και εγκατάστασηCenelecEN 50178:1997 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε εγκαταστάσεις ισχύοςCenelecEN 50214:2006 Πλακέ εύκαμπτα καλώδια με μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιοEN 50214:2006/AC:2007 CenelecEN 50250:2002 Προσαρμογείς μετατροπής για βιομηχανική χρήση EN 50250:2002/AC:2007 EN 50250:2002/AC:2002CenelecEN 50262:1998 τρικοί στυπιοθλήπτες καλωδίου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις EN 50262:1998/A1:2001 C 255/4EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)EN 50262:1998/A2:20044.9.2013(3)(4)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.10.2007)HD 602 S1:1992 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.3.2000)HD 602 S1:1992 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.3.2000)EN 50288-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016EN 50288-2-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016EN 50262:1998/AC:1998 CenelecEN 50267-1:1998 Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 1: Συσκευή δοκιμήςCenelecEN 50267-2-1:1998 Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ποσότητας όξινων αλογονούχων αερίωνCenelecEN 50267-2-2:1998 Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες Τμήμα 2: Καθορισμός του βαθμού οξύτητας των αερίων των υλικών με μέτρηση του PH και της αγωγιμότηταςCenelecEN 50267-2-3:1998 Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες Τμήμα 3: Καθορισμός του βαθμού οξύτητας των αερίων των υλικών καλωδίων με τον προσδιορισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής του PH και της αγωγιμότηταςCenelecEN 50274:2002 Διατάξεις συσκευών διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Προστασία από ηλεκτρο­ πληξία – Προστασία από ακούσια άμεση επαφή με επικίνδυνα μέρη υπό τάση EN 50274:2002/AC:2009CenelecEN 50288-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφήCenelecEN 50288-1:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 1: Γενική προδιαγραφήCenelecEN 50288-2-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-2-1:2013 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-1-: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-2-2:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσης 4.9.2013(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 255/5(2)(3)(4)CenelecEN 50288-2-2:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςEN 50288-2-2:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-3-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-1: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-3-1:2013 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-1: Επιμέρους πρδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz- Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούEN 50288-3-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-3-2:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-2: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςCenelecEN 50288-3-2:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-2: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςEN 50288-3-2:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-4-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 600 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-4-1:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια για μέχρι 600 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούEN 50288-4-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-4-2:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 600 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςCenelecEN 50288-4-2:2013 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 600 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςEN 50288-4-2:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-5-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-5-1:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηα­ φιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούEN 50288-5-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-5-2:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσης C 255/6(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης4.9.2013(2)(3)(4)CenelecEN 50288-5-2:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-2: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςEN 50288-5-2:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-6-1:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-1: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούCenelecEN 50288-6-1:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-1: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορμούEN 50288-6-1:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-6-2:2003 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-2: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςCenelecEN 50288-6-2:2013 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-2: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια χαρακτηρισμένα για μέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργα­ σίας και κορδόνια διασύνδεσηςEN 50288-6-2:2003 Σημείωση 2.118.3.2016CenelecEN 50288-7:2005 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 7: Επιμέρους προδιαγραφή για όργανα μέτρησης και καλώδια ελέγχουCenelecEN 50288-8:2012 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 8: Προδιαγραφή για καλώδια τύπου 1 για εφαρμογές μέχρι 2 MHzCenelecEN 50288-9-1:2012 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 9-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια για εφαρμογές μέχρι 1 000 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορμούCenelecEN 50288-10-1:2012 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 10-1: Επιμέρους προδιαγραφή για θωρακισμένα καλώδια για εφαρμογές μέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορμούCenelecEN 50288-11-1:2012 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 11-1: Επιμέρους προδιαγραφή για μη θωρακισμένα καλώδια για εφαρμογές μέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορμούCenelecEN 50289-1-3:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Προδιαγραφές μεθόδων δοκιμών - Μέρος 1-3: Μέθοδοι ηλεκτρικών δοκιμών - Διηλεκτρική αντοχήCenelecEN 50289-1-4:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Προδιαγραφές μεθόδων δοκιμών - Μέρος 1-4: Μέθοδοι ηλεκτρικών δοκιμών - Αντίσταση μόνωσηςCenelecEN 50290-2-1:2005 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-1: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)Cenelec(3)(4)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.11.2011)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2010)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2010)EN 50290-2-20:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-20: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - ΓενικάCenelecC 255/7EN 50290-2-21:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-21: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση από μείγματα PVC EN 50290-2-21:2001/A1:2007EN 50290-2-21:2001/AC:2003 CenelecEN 50290-2-22:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-22: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μανδύας από μείγματα PVC EN 50290-2-22:2001/A1:2007CenelecEN 50290-2-23:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-23: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση από PECenelecEN 50290-2-24:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-24: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μανδύας από ΡΕ EN 50290-2-24:2002/A1:2008CenelecEN 50290-2-25:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-25: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση από μείγματα πολυπροπυλενίουCenelecEN 50290-2-26:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-26: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση από μείγματα χωρίς αλογόνο με καθυστέρηση στη φλόγα EN 50290-2-26:2002/A1:2007CenelecEN 50290-2-27:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-27: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μανδύας από θερμοπλαστικά μείγματα χωρίς αλογόνο με καθυστέρηση στη φλόγα EN 50290-2-27:2002/A1:2007EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010 CenelecEN 50290-2-28:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-28: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μείγματα παρεμβύσματος για καλώδια με παρέμβυσμα C 255/8EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)CenelecEN 50363-0:2011 Υλικά μονώσεων, μανδυών και επενδύσεων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 0: Γενική εισαγωγήCenelecΣημείωση 314.3.2014Σημείωση 314.3.2014Σημείωση 314.3.2014EN 50363-1:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 1: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για μόνωσηCenelec14.3.2014EN 50363-0:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 0: Γενική εισαγωγήCenelecEN 50363-0:2005 Σημείωση 2.1EN 50290-4-1:2001 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 4-1: Γενικές θεωρήσεις για τη χρήση των καλω­ δίων - Περιβαλλοντικές συνθήκες και απόψεις ασφαλείαςCenelec(4)EN 50290-2-30:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-30: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση και μανδύας από Πολυ(τετραφθοροαιθυλένιο-εξαφθοροπροπυλένιο) (FEP)Cenelec(3)EN 50290-2-29:2002 Τηλεπικοινωνιακά καλώδια - Μέρος 2-29: Κοινοί κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής - Μόνωση από μείγματα διασταυρωμένου δεσμού ΡΕCenelec4.9.2013EN 50363-2-1:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 2-1: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για μανδύα EN 50363-2-1:2005/A1:2011CenelecEN 50363-2-2:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 2-2: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για καλύμματαCenelecEN 50363-3:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 3: Μείγματα PVC για μόνωση EN 50363-3:2005/A1:2011CenelecEN 50363-4-1:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 4-1: Μείγματα PVC για μανδύαCenelecEN 50363-4-2:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 4-2: Μείγματα PVC για καλύμματαCenelecEN 50363-5:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 5: Μείγματα διασταυρωμένου δεσμού χωρίς αλογόνο για μόνωση EN 50363-5:2005/A1:2011CenelecEN 50363-6:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 6: Μείγματα διασταυρωμένου δεσμού χωρίς αλογόνο για μανδύα 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)EN 50363-6:2005/A1:2011 Cenelec(3)(4)Σημείωση 314.3.2014Σημείωση 314.3.2014EN 50364:2001 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.11.2012)HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.2008)Σημείωση 314.3.2014HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.2008)Σημείωση 314.3.2014EN 50363-7:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 7: Μείγματα θερμοπλαστικών χωρίς αλογόνο για μόνωσηCenelecC 255/9EN 50363-8:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 8: Μείγματα θερμοπλαστικών χωρίς αλογόνο για μανδύα EN 50363-8:2005/A1:2011CenelecEN 50363-9-1:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 9-1: Διάφορα μείγματα μόνωσης - Πολυβινυλοχλωρίδιο διασταυρωμένου δεσμού (XLPVC)CenelecEN 50363-10-1:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 10-1: Διάφορα μείγματα μανδύα - Πολυβινυλοχλωρίδιο διασταυρωμένου δεσμού (XLPVC)CenelecEN 50363-10-2:2005 Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης Μέρος 10-2: Διάφορα μείγματα μανδύα - Θερμοπλαστική πολυουρεθάνηCenelecEN 50364:2010 Περιορισμός της έκθεσης του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από συσκευές που λειτουργούν σε περιοχή συχνοτήτων από 0 Hz έως 300 GHz, που χρησιμοποι­ ούνται στην ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων (EAS), αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) και παρόμοιες εφαρμογέςCenelecEN 50369:2005 Συστήματα μανδυών με στεγανότητα από υγρά για διαχείριση καλωδίωνCenelecEN 50371:2002 Γένιο Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των χαμηλής ισχύος ηλε­ κτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών με τους βασικούς περιορισμούς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (10 MHz-300GHz) - Ευρύ κοινόCenelecEN 50395:2005 Μέθοδοι ηλεκτρικών δοκιμών για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσηςEN 50395:2005/A1:2011 CenelecEN 50396:2005 Μέθοδοι μη ηλεκτρικών δοκιμών για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσηςEN 50396:2005/A1:2011 C 255/10EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)4.9.2013(3)(4)EN 50428:2005/A1:2007Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.10.2010)EN 50428:2005/A2:2009Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.6.2012)EN 50441-1:2006 Σημείωση 2.123.1.2015EN 50441-2:2006 Σημείωση 2.123.1.2015CenelecEN 50406-1:2004 Τελικός χρήστης πολύζευγων καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε υψηλό δυφιακό ρυθμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων - Μέρος 1: Εναέρια καλώδιαCenelecEN 50406-2:2004 Τελικός χρήστης πολύζευγων καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε υψηλό δυφιακό ρυθμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων - Μέρος 2: Σωλήνες και υπόγεια καλώδιαCenelecEN 50407-1:2004 Πολύζευγα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε υψηλό δυφιακό ρυθμό ψηφιακής πρό­ σβασης τηλεπικοινωνιακών δικτύων - Μέρος 1: Καλώδια για εξωτερική χρήσηCenelecEN 50425:2008 Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες μόνιμες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Συμπληρω­ ματικό πρότυπο - Διακόπτες πυροσβέστη για επιγραφές και φωτιστικά εξωτερικών και εσωτερικών χώρωνCenelecEN 50428:2005 Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Βοηθητικό πρότυπο - Διακόπτες και σχετικά εξαρτήματα για χρήση σε οικίες και ηλεκτρονικά συστήματα κτιρίων (HBES)CenelecEN 50441-1:2006 Καλώδια με θωράκιση για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες - Μέρος 1: Μη θωρακισμένα καλώδια - Βαθμός 1CenelecEN 50441-1:2012 Καλώδια για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες Μέρος 1: Μη θωρακισμένα καλώδια - Βαθμός 1CenelecEN 50441-2:2006 Καλώδια με θωράκιση για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες - Μέρος 2: Θωρακισμένα καλώδια - Βαθμός 2CenelecEN 50441-2:2012 Καλώδια για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες Μέρος 2: Θωρακισμένα καλώδια - Βαθμός 1CenelecEN 50441-3:2006 Καλώδια με θωράκιση για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες - Μέρος 3: Θωρακισμένα καλώδια - Βαθμός 3CenelecEN 50441-4:2012 Καλώδια για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για εσωτερική χρήση σε κατοικίες Μέρος 4: Καλώδια μέχρι 1 200 MHz - Βαθμός 3CenelecEN 50445:2008 Πρότυπο οικογένειας προϊόντων για την επίδειξη συμμόρφωσης για συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με τόξο και συναφείς τεχνικές σχετικά με την έκθεση ατόμων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) 4.9.2013(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 255/11(2)(3)(4)CenelecEN 50491-3:2009 Γενικές απαιτήσεις για ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) - Μέρος 3: Απαιτήσεις ηλε­ κτρικής ασφάλειαςEN 50090-2-2:1996 + A1:2002 + A2:2007Ημερομηνία λήξης (1.3.2012)CenelecEN 50491-4-1:2012 Γενικές απαιτήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων για οικίες και κτίρια (HBES) και συστη­ μάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) - Μέρος 4-1: Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις ασφάλειας για προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS)CenelecEN 50497:2007 Συνιστώμενη μέθοδος δοκιμής για την αξιολόγηση του κινδύνου έκκρισης του πλα­ στικοποιητή για τα καλώδια με μόνωση και μανδύα από PVCCenelecEN 50520:2009 Πλάκες καλύμματος και ταινίες κάλυψης για την προστασία και προειδοποίηση για τη θέση θαμμένων καλωδίων ή θαμμένων σωλήνων σε υπόγειες εγκαταστάσειςCenelecEN 50525-1:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσειςHD 21.1 S4:2002 + HD 22.1 S4:2002 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-11:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-11: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Εύκαμπτα καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση από PVCHD 21.5 S3:1994 και οι τροποποιήσεις του +HD 21.12 S1:1994 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-12:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-12: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση από PVC για καλώδια επέκτασηςHD 21.10 S2:2001 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-21:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-21: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Εύκαμπτα καλώδια με μόνωση από ελαστομερές διασταυρωμένου δεσμούHD 22.4 S4:2004 HD 22.10 S2:2007 HD 22.11 S2:2007 HD 22.12 S2:2007 HD 22.16 S2:2007 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-22:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-22: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Καλώδια υψηλής ευκαμπτότητας με πλέγμα, με ελαστομερή μόνωση διασταυρωμένου δεσμούHD 22.14 S3:2007 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-31:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-31: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα με θερμοπλαστική μόνωση από PVCHD 21.3 S3:1995 και οι τροποποιήσεις του +HD 21.7 S2:1996 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-41:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-41: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Μονοπολικά καλώδια με μόνωση σιλικόνης διασταυρωμένου δεσμούHD 22.3 S4:2004 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-42:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-42: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα με μόνωση από EVA διασταυρωμένου δεσμούHD 22.7 S2:1995 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014+ + + + C 255/12EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης4.9.2013(2)(3)(4)CenelecEN 50525-2-51:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-51: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Καλώδια ελέγ­ χου με αντίσταση στο λάδι με θερμοπλαστική μόνωση από PVCHD 21.13 S1:1995 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-71:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-71: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Πλακέ καλώδια τύπου tinsel (σειρίδες) με θερμοπλαστική μόνωση από PVCHD 21.5 S3:1994 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-72:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-72: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Πλακέ διαιρού­ μενα καλώδια (σειρίδες) με θερμοπλαστική μόνωση από PVCHD 21.11 S1:1995 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-81:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-81: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Καλώδια με επένδυση από ελαστομερές διασταυρωμένου δεσμού για συγκόλληση με τόξοHD 22.6 S2:1995 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-82:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-82: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Καλώδια για διακοσμητικές φωτιστικές σειρές με μόνωση από ελαστομερές διασταυρωμένου δεσμούHD 22.8 S2:1994 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-2-83:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 2-83: Καλώδια για γενικές εφαρμογές - Πολυπολικά καλώδια με μόνωση σιλικόνης διασταυρωμένου δεσμούHD 22.15 S2:2007 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-3-11:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 3-11: Καλώδια με ειδική επίδοση στη φωτιά - Εύκαμπτα καλώδια με μόνωση από θερμοπλαστικό ελεύθερο αλογόνου και με χαμηλή εκπομπή καπνούHD 21.14 S1:2003 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-3-21:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 3-21: Καλώδια με ειδική επίδοση στη φωτιά - Εύκαμπτα καλώδια με μόνωση διασταυρωμένου δεσμού ελεύθερο αλογόνου και με χαμηλή εκπομπή καπνούHD 22.13 S2:2007 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-3-31:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 3-31: Καλώδια με ειδική επίδοση στη φωτιά - Μονο­ πολικά καλώδια χωρίς μανδύα με θερμοπλαστική μόνωση ελεύθερο αλογόνου και με χαμηλή εκπομπή καπνούHD 21.15 S1:2006 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50525-3-41:2011 Ηλεκτρικά καλώδια - Καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V (U0/U) - Μέρος 3-41: Καλώδια με ειδική επίδοση στη φωτιά - Μονο­ πολικά καλώδια χωρίς μανδύα με μόνωση διασταυρωμένου δεσμού ελεύθερο αλογό­ νου και με χαμηλή εκπομπή καπνούHD 22.9 S3:2007 Σημείωση 2.117.1.2014CenelecEN 50550:2011 Διάταξη προστασίας από υπέρταση συχνότητας ισχύος για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές (POP) EN 50550:2011/AC:2012CenelecEN 50556:2011 Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)C 255/13(3)(4)CenelecEN 50557:2011 Απαιτήσεις για διατάξεις αυτόματου επανακλεισίματος (ARDs) για διακόπτες κυκλώ­ ματος RCBOs-RCCBs για οικιακή και παρόμοιες χρήσειςCenelecEN 60034-1:2004 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 1: Ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας IEC 60034-1:2004EN 60034-1:1998 + A1:1998 + A2:1999 + A11:2002 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.6.2007)CenelecEN 60034-1:2010 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 1: Ονομαστικά και λειτουργικά χαρα­ κτηριστικά IEC 60034-1:2010 (Τροποποιημένο)EN 60034-1:2004 Σημείωση 2.11.10.2013EN 60034-5:1986 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.12.2003)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2009)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.11.2003)EN 60034-1:2010/AC:2010 CenelecEN 60034-5:2001 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 5: Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών (κωδι­ κός IP) – Ταξινόμηση IEC 60034-5:2000 EN 60034-5:2001/A1:2007 IEC 60034-5:2000/A1:2006CenelecEN 60034-6:1993 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 6: Μέθοδοι ψύξης (Κωδικός IC) IEC 60034-6:1991CenelecEN 60034-7:1993 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 7: Ταξινόμηση των τύπων κατασκευής και των διατάξεων εγκατάστασης (Κωδικός ΙΜ) IEC 60034-7:1992 EN 60034-7:1993/A1:2001 IEC 60034-7:1992/A1:2000CenelecEN 60034-8:2007 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 8: Σημάνσεις τερματικού και φορά περιστροφής IEC 60034-8:2007EN 60034-8:2002 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.7.2010)CenelecEN 60034-9:2005 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 9: Όρια θορύβου IEC 60034-9:2003 (Τροποποιημένο)EN 60034-9:1997 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.3.2008)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.2010)EN 60034-12:1995 + A2:1995 + A11:1999 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.5.2005)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.2010)EN 60034-9:2005/A1:2007 IEC 60034-9:2003/A1:2007 CenelecEN 60034-11:2004 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 11: Θερμική προστασία IEC 60034-11:2004CenelecEN 60034-12:2002 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 12: Απόδοση εκκίνησης τριφασικών επαγωγικών κινητήρων με κλωβό, μιας ταχύτητας IEC 60034-12:2002 EN 60034-12:2002/A1:2007 IEC 60034-12:2002/A1:2007 C 255/14EL(1)CenelecΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης4.9.2013(2)(3)(4)EN 60034-14:2004 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισμένων μηχανών με ύψος ατράκτου 56 mm και άνω – Μέτρηση, άξιολόγηση και όρια δριμύτητας της ταλάντωσης IEC 60034-14:2003EN 60034-14:1996 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.12.2006)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.6.2010)EN 60051-1:1989 + A1:1995 + A2:1995 Σημείωση 2.1Ημερομηνία λήξης (1.9.1999)Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.10.1995)EN 60034-14:2004/A1:2007 IEC 60034-14:2003/A1:2007 CenelecEN 60051-1:1998 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 1: Ορισμοί και γενικές απαιτήσεις κοινές για όλα τα μέρη IEC 60051-1:1997CenelecEN 60051-2:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για αμπερόμετρα και βολτόμετρα IEC 60051-2:1984CenelecEN 60051-3:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για βαττόμετρα ενεργού και άεργου ισχύος IEC 60051-3:1984 EN 60051-3:1989/A1:1995 IEC 60051-3:1984/A1:1994CenelecEN 60051-4:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις για όργανα μέτρησης της συχνότητας IEC 60051-4:1984CenelecEN 60051-5:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 5: Ειδικές απαιτήσεις για όργανα μέτρησης της φάσης, όργανα μέτρησης του συντελεστή ισχύος και συγχρονοσκόπια IEC 60051-5:1985CenelecEN 60051-6:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 6: Ειδικές απαιτήσεις για ωμόμετρα (μετρητές σύνθετης αντίστασης) κι όργα να μέτρηση ς της αγωγιμότητα IEC 60051-6:1984CenelecEN 60051-7:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 7: Ειδικές απαιτήσεις για πολύμετρα IEC 60051-7:1984CenelecEN 60051-8:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 8: Ειδικές απαιτήσεις για εξαρτήματα IEC 60051-8:1984CenelecEN 60051-9:1989 Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους– Μέρος 9: Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμών IEC 60051-9:1988 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3)(4)EN 60051-9:1989/A2:1995 IEC 60051-9:1988/A2:1995Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (15.2.1996)EN 60051-9:1989/A1:1995 IEC 60051-9:1988/A1:1994 Cenelec(2)C 255/15Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (15.2.1996)EN 60061-1:1993/A1:1995 IEC 60061-1P:1994Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.1995)EN 60061-1:1993/A3:1995 IEC 60061-1R:1995Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.1996)EN 60061-1:1993/A2:1995 IEC 60061-1Q:1994Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.1996)EN 60061-1:1993/A4:1996 IEC 60061-1S:1996Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.1996)EN 60061-1:1993/A5:1996 IEC 60061-1T:1996Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.1997)EN 60061-1:1993/A6:1996 IEC 60061-1U:1996Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.7.1997)EN 60061-1:1993/A7:1997 IEC 60061-1V:1997Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.2.1998)EN 60061-1:1993/A21:1998 IEC 60061-1:1969/A21:1998Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.2005)EN 60061-1:1993/A22:1999 IEC 60061-1:1969/A22:1999Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.2006)EN 60061-1:1993/A23:1999 IEC 60061-1:1969/A23:1999Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.8.2006)EN 60061-1:1993/A24:2000 IEC 60061-1:1969/A24:2000Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.8.2007)EN 60061-1:1993/A26:2001 IEC 60061-1:1969/A26:2001Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2004)EN 60061-1:1993/A25:2001 IEC 60061-1:1969/A25:2001Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2004)EN 60061-1:1993/A27:2001 IEC 60061-1:1969/A27:2001Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.11.2004)EN 60061-1:1993/A28:2002 IEC 60061-1:1969/A28:2002Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.4.2005)EN 60061-1:1993 Κάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλα­ ξιμότητας και της ασφάλειας – Μέρος 1: Κάλυκες λαμπτήρων IEC 60061-1:1969 (Τροποποιημένο) + IEC 60061-1L:1987 (Τροποποιημένο) + IEC 60061-1N:1992 (Τροποποιημένο) C 255/16EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)4.9.2013(3)(4)EN 60061-1:1993/A29:2002 IEC 60061-1:1969/A29:2002Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.6.2005)EN 60061-1:1993/A30:2002 IEC 60061-1:1969/A30:2002Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.11.2005)EN 60061-1:1993/A31:2003 IEC 60061-1:1969/A31:2003Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.6.2006)EN 60061-1:1993/A32:2003 IEC 60061-1:1969/A32:2003Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.10.2006)EN 60061-1:1993/A33:2003 IEC 60061-1:1969/A33:2003Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2006)EN 60061-1:1993/A34:2004 IEC 60061-1:1969/A34:2004Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.2007)EN 60061-1:1993/A35:2005 IEC 60061-1:1969/A35:2004Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.12.2007)EN 60061-1:1993/A36:2005 IEC 60061-1:1969/A36:2005Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.10.2008)EN 60061-1:1993/A37:2006 IEC 60061-1:1969/A37:2006Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.2009)EN 60061-1:1993/A38:2007 IEC 60061-1:1969/A38:2006Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.3.2010)EN 60061-1:1993/A39:2007 IEC 60061-1:1969/A39:2007Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.5.2010)EN 60061-1:1993/A40:2008 IEC 60061-1:1969/A40:2008Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.8.2011)EN 60061-1:1993/A41:2009 IEC 60061-1:1969/A41:2009Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.6.2012)EN 60061-1:1993/A42:2009 IEC 60061-1:1969/A42:2009Σημείωση 3Ημερομηνία λήξης (1.9.2012)EN 60061-1:1993/A44:2010 IEC 60061-1:1969/A44:2010Σημείωση 31.10.2013EN 60061-1:1993/A43:2010 IEC 60061-1:1969/A43:2010Σημείωση 31.10.2013EN 60061-1:1993/A46:2011 IEC 60061-1:1969/A46:2011Σημείωση 317.8.2014EN 60061-1:1993/A45:2011 IEC 60061-1:1969/A45:2011Σημείωση 317.8.2014 4.9.2013EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)C 255/17(3)(4)EN 60061-1:1993/A47:2012 IEC 60061-1:1969/A47:2011Σημείωση 33.3.2015EN 60061-1:1993/A48:2012 IEC 60061-1:1969/A48:2012Σημείωση 31.11.2015EN 60061-1:1993/A49:2013 IEC 60061-1:1969/A49:2013Σημείωση 32.4.2016Η σειρά EN 60061-1, -2, -3, και -4 έχει μια ειδική δομή και επομένως η ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι ενδεικτική μόνο για τους τύπους που τροποποιούνται με τις διάφορες τροποποιήσεις. CenelecEN 60061-2:1993 Κάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλα­ ξιμότητας και της ασφάλειας – Μέρος 2: Λυχνιολαβές IEC 60061-2:1969 (Τροποποιημένο) + IEC 60061-2H:1987 (Τροποποιημένο) + IEC 60061-2I:1990 (Τροποποιημένο) + IEC 60061-2K:1992 (Τροποποιημένο) EN 60061-2:1993/A40:2010 IEC 60061-2:1969/A40:2010Σημείωση 31.10.2013EN 60061-2:1993/A41:2010 IEC 60061-2:1969/A41:2010Σημείωση 31.10.2013EN 60061-2:1993/A43:2011 IEC 60061-2:1969/A43:2011Σημείωση 329.10.2014EN 60061-2:1993/A42:2011 IEC 60061-2:1969/A42:2011Σημείωση 329.10.2014EN 60061-2:1993/A44:2012 IEC 60061-2:1969/A44:2011Σημείωση 319.1.2015EN 60061-2:1993/A45:2012 IEC 60061-2:1969/A45:2012Σημείωση 31.11.2015EN 60061-2:1993/A46:2013 IEC 60061-2:1969/A46:2013Σημείωση 32.4.2016EN 60061-2:19
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.