Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Μια συνολική θεωρηση των ενεργειών και της προετοιμασίας για την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέματος στο έργο που πρέπει να κάνει ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοταξιάρχης ή ο διευθύνων (manager) τις εργασίες.

Προετοιµασία σκυροδετήσεως Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕισαγωγή Στο κείµενο αυτό γίνεται µία προσπάθεια συνολικής θεωρήσεως των ενεργειών και της προετοιµασίας, του εργοταξίου και του εαυτού του, που πρέπει να κάνει ο επιβλέπων µηχανικός ή ο εργοταξιάρχης ή ο διευθύνων (manager) τις εργασίες, πριν να αρχίσει η διάστρωση του σκυροδέµατος σε ένα έργο. Η εργασία µορφώσεως του ξυλοτύπου θεωρείται εκτελεσθείσα, ως απαιτούσα ιδιαίτερη εκτεταµένη αναφορά, λόγω ποικιλίας δυνατοτήτων και απαιτήσεων (υλικό, σύστηµα, µορφή, υφή, επεξεργασία, εµφάνιση επιφάνειας κλπ.) -- η θεώρηση αρχίζει από το επόµενο στάδιο. ∆εν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριµένο έργο, µικρό ή µεγάλο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, συνηθισµένο ή απαιτητικό. Επισηµαίνεται ποιες δουλειές πρέπει να γίνουν και όχι µε ποιον τρόπο θα γίνουν. ∆εν προσφέρει καινούργιες γνώσεις, προσπαθεί να οργανώσει και να ταξινοµήσει τις υπάρχουσες. Θέλει να λειτουργήσει υποµνηστικά για τον έµπειρο µηχανικό και ενηµερωτικά για τον νεώτερο. ∆εν θα είναι εξαιρετικά αυστηρό, ούτε εξαντλητικά πλήρες, αλλά και δεν θα συµβιβάζεται µε αµέλειες και προχειρότητες. Η διάκριση (και η επιλογή των κατάλληλων για το συγκεκριµένο έργο) µεταξύ των ενεργειών που αφορούν τον επιβλέποντα µηχανικό ή τον εργοταξιάρχη, αφ' ενός, και το έτοιµο σκυρόδεµα ή το εργοταξιακό, αφ' ετέρου, είναι, γενικώς, ευνόητη και ευχερής. Η καταγραφή δεν σηµαίνει πάντα αυτοπρόσωπη ενέργεια του επιβλέποντος ή του εργοταξιάρχη, για πολλές από τις εργασίες ή ενέργειες προετοιµασίας είναι δυνατή η ανάθεση σε έµπειρο τεχνικό βοηθό ή εργοδηγό ή ακόµη και τον υπεργολάβο, µε διατήρηση, πάντα, της εποπτείας -- οπότε η παρούσα παράθεση των απαιτουµένων ενεργειών έχει και το νόηµα της υποµνήσεως για την ανάθεση. Σε κάθε ενέργεια που αναφέρεται, ας θεωρηθεί ότι προηγείται η λέξη "έγκαιρη", ήτοι σε τέτοια χρονική στιγµή που να επιτρέπει ακόµη και τη διόρθωση ενδεχοµένου σφάλµατος. Η σειρά αναγραφής δεν σηµαίνει υποχρεωτικώς προτεραιότητα ενέργειας. Και, όπως πάντα, αναµένεται τη συµµετοχή του αναγνώστη µε κριτική, διαφωνίες, σχόλια, παρατηρήσεις και συµπληρώσεις.1.Προκαταρκτικά•Κάνε τη γνωριµία του έργου, σχηµάτισε µια γενική αντίληψη της φύσεως και του µεγέθους. Μελέτησε τα σχέδια και τις προδιαγραφές της συµβάσεως. ∆ιαµόρφωσε µια κατ' αρχήν γνώµη για τη στάθµη και την πληρότητα της µελέτης. Λάβε γνώση των προθεσµιών. Ενηµερώσου για τις απαιτήσεις και τις επιτρεπόµενες κατασκευαστικές ανοχές.• •1/8 •∆ιαπίστωσε τη δυνατότητα διαθέσεως των απαιτουµένων χώρων ή την ύπαρξη δουλείας. Επίσης την εξασφάλιση των απαιτουµένων διοικητικών πράξεων. Ενηµερώσου για τις πραγµατικές δυνατότητες του αναδόχου, εξοπλισµό, οργάνωση, µεθόδους εργασίας. Επισήµανε τα αντικείµενα και τον τρόπο πληρωµής, και εκτίµησε τον ρυθµό των πληρωµών. Κάνε έλεγχο των σχεδίων και συνεργάσου µε τον µελετητή ή και τον Κύριο του Έργου για ενδεχόµενες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις ή διευκρίνιση ασαφειών. Εκτίµησε την κατασκευασιµότητα του έργου και την εφαρµοσιµότητα της µελέτης. ∆ιατύπωσε εγκαίρως τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις και διαφωνίες σου. Κατάστρωσε πρόγραµµα σκυροδετήσεως, σε συνεργασία µε τους λοιπούς συντελεστές του έργου, λαµβάνοντας υπ' όψη το µέγεθός του σε επιφάνεια και όγκο, τις δυνατότητες παραγωγής και τροφοδοσίας υλικού, την επάρκεια του προσωπικού και του εξοπλισµού, τις συνθήκες προσπελάσεως και εγκαταστάσεως µηχανηµάτων, και όλες τις τυχόν υπάρχουσες ιδιαιτερότητες του έργου. Προετοίµασε τις εργασίες (υλικά, µεθοδολογία κλπ.) συνεχίσεως, ύστερα από κάθε στάδιο ή κάθε "διακοπή" της διαδικασίας (αρµοί εργασίας και λειτουργίας, υλικά και εξοπλισµός τελειωµάτων και συντηρήσεως κλπ.). Προετοίµασε την αντιµετώπιση αναγκών που ενδεχοµένως θα εµφανισθούν αιφνιδίως, λόγω απροβλέπτων δυσχερειών. Ενηµερώσου για την πιθανή συµβατική υποχρέωση δηµιουργίας ή τις υφιστάµενες δυνατότητες υποστηρίξεως από "αναγνωρισµένο"1 εργαστήριο. Κάλυψε την ανάγκη. Εξέτασε την ενδεχοµένη ανάγκη χρησιµοποιήσεως συµβούλου.2.Υλικά2.1Αδρανή• • • •• ••• •Βασικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1097. Επίσης ΚΤΣ-97. Αναζήτηση των απαντήσεων που αφορούν τις ιδιότητές τους ή, ίσως, έλεγχοι και δοκιµές για την αποδοχή των προσκοµιζοµένων, στην έκταση και τον βαθµό που απαιτούνται, σε περίπτωση αµφιβολιών ή ειδικών απαιτήσεων, ή περιοχής στην οποία υπάρχουν γνωστά προβλήµατα. • • • • • • •καθαρότητα από άργιλο, οργανικές προσµίξεις, εύθρυπτους κόκκους, παιπάλη θραυστά ή συλλεκτά, πετρογραφική αποτίµηση, ανάγκη κοσκινίσµατος ή εκπλύσεως κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος ευπάθεια στην αλκαλοπυριτική αντίδραση φαινόµενο βάρος και απορροφητικότητα αντοχή σε ψύξη - απόψυξη αντοχή σε τριβή και κρούση (δοκιµή Los Angeles)Ετοιµασία χώρου αποθέσεως ή αποθηκεύσεως και εξασφάλιση διαχωρισµού µεταξύ των "κλασµάτων" των αδρανών. 1Προσωρινώς, ως "αναγνωρισµένα" εργαστήρια µπορούν να θεωρηθούν τα εργαστήρια που αναγράφονται στον ΚΤΣ-97 § 15.7, ήτοι των ΑΕΙ, του ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ. Τα εργαστήρια πρέπει, κανονικά, να διαθέτουν αρµοδίως "διαπίστευση".2/8 2.2Τσιµέντο Βασικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.Ενηµέρωση για την Εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής, την κατηγορία, τον τύπο, την αντοχή και την ηλικία του τσιµέντου. Ενηµέρωση για τις ιδιότητες και τις δυνατότητες κάθε κατηγορίας και τύπου, για την επιλογή του κατάλληλου για το υπ' όψη έργο. Ενηµέρωση για την πιθανώς προβλεπόµενη χρήση προσµίκτων (additions). Εξασφάλιση της προσπελάσεως και των χώρων ή εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως και του τρόπου προστασίας του, αναλόγως του τρόπου συσκευασίας (σάκκοι ή silos). Εκτίµηση της συνολικώς απαιτουµένης ποσότητας και του επιβαλλοµένου ρυθµού εισκοµίσεως στο εργοτάξιο, ενδεχόµενη σύνδεση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Οργάνωση για την τήρηση της προτεραιότητας χρησιµοποιήσεως - first in first out. Προσεκτική, επιµελής φροντίδα παρακολουθήσεως των συνοδευτικών εγγράφων αποστολής, για την αναγνώριση του εισερχοµένου υλικού και την ταυτοποίηση µε τις απαιτήσεις της µελέτης, της παραγγελίας και της συµφωνίας. Ενδεχόµενες δοκιµές. 2.3Νερό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.Ενηµέρωση για την πηγή προµηθείας - το πόσιµο νερό είναι κατάλληλο, το θαλασσινό (γενικώς) απαγορεύεται. Χηµική ανάλυση για άλλες πηγές ή τσιµεντενέσεις προεντεταµένου σκυροδέµατος. Εξασφάλιση αποθηκεύσεως. 2.4Πρόσθετα (admixtures) Βασικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.Ενηµέρωση επί των υφισταµένων δυνατοτήτων δηµιουργίας ή βελτιώσεως των ιδιοτήτων του νωπού και του σκληρυµµένου σκυροδέµατος. Περιλαµβάνονται και τα υλικά συντηρήσεως (curing και maintenance) και, ενδεχοµένως, επισκευών ή και άλλης προστασίας. Προσδιορισµός των υφισταµένων ή ενδεχοµένων αναγκών ή δυνατοτήτων βελτιώσεως των ιδιοτήτων του σκυροδέµατος του υπ' όψη έργου. Ενηµέρωση επί των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, ως προς την εξέλιξη της τεχνολογίας των προσθέτων, τη στάθµη ικανοτήτων εκάστου, τις παράπλευρες δράσεις του και τη σχέση κόστους - οφέλους ή διάρκειας ζωής. Απαίτηση σήµατος CE και πιστοποιητικού δοκιµών. Απόφαση επιλογής, για κάθε κατηγορία, του προσθέτου και του τύπου που θα χρησιµοποιηθεί στη µελέτη συνθέσεως του σκυροδέµατος.3/8 2.4Χάλυβες Βασικά Πρότυπα ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και ΚΤΧ-2008Ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις παραγωγού - προµηθευτή - χρήστη ως προς τις διαδικασίες διακίνησης και διαχείρισης των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (www.e-archimedes.gr) και τα συνοδευτικά έγγραφα. Ενηµέρωση για την Εταιρία, το εργοστάσιο και τα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων που θα χρησιµοποιηθούν, και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της µελέτης. Σχηµατισµός προσωπικής αντιλήψεως για την κατάσταση της επιφανείας του χάλυβα (οξείδωση, διάβρωση, καθαρότητα, νευρώσεις, βλάβες κλπ.). Ενδεχόµενος έλεγχος του βαθµού διαβρώσεως ή και των χαρακτηριστικών. Εξασφάλιση των χώρων και των συνθηκών ορθής αποθηκεύσεως, αποθέσεως, στοιβάξεως, φυλάξεως και προστασίας. Φροντίδα για τον διαχωρισµό κατ' είδος (πλέγµατα, κουλούρες, διάµετρο ράβδων κλπ.) και την τοποθέτηση αναγνωριστικών πινακίδων. Επίσκεψη - επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού και της στελεχώσεως της µονάδας κατεργασίας του χάλυβα (κοπής, συγκολλήσεως, κάµψεων, δηµιουργίας κλωβών κλπ.) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των σχεδίων. Ενδεχόµενη ενέργεια. Συνεχής έλεγχος των εισερχοµένων στο εργοτάξιο και των χρησιµοποιουµένων κατεργασµένων χαλύβων, για τη διαπίστωση εκτελέσεως των εντολών και τηρήσεως των λοιπών υποχρεώσεων. 2.5Λοιπά ενσωµατούµενα υλικάΕνηµέρωση για τα τυχόν εγκιβωτιζόµενα άλλα υλικά ή εξοπλισµό, στα οποία συµπεριλαµβάνονται σωλήνες, αγκύρια, φραγµοί, στοιχεία αρµών, υδρορρόες, σωλήνες ψύξεως κλπ. Επίσης για τα ενσωµατούµενα υλικά θερµοµόνωσης. Ενηµέρωση για τα Πρότυπα και τις Προδιαγραφές που τα αφορούν. Ενηµέρωση επί των δυνατοτήτων της αγοράς και των τιµών. 2.6Μελέτη συνθέσεως Βασικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 και ΚΤΣ-97.Ενηµέρωση επί των απαιτήσεων της συµβατικής µελέτης και προσδιορισµός των απαιτουµένων και των επιθυµητών ιδιοτήτων του σκυροδέµατος του έργου, για την ανταπόκριση στις συνθήκες κατασκευής, λειτουργίας και ανθεκτικότητας. Προσδιορισµός της κατηγορίας εκθέσεως του έργου στις περιβαλλοντικές δράσεις. Απόφαση περί της ανάγκης χρήσεως αερακτικών ή αναστολέων διαβρώσεως. Απόφαση για τον επιλεγµένο ή επιθυµητό τύπο και κατηγορία τσιµέντου (πιθανή), µέγιστο κόκκο αδρανών, ή άλλη, αν δεν καθορίζονται στη µελέτη και τη σύµβαση.4/8 Εκπόνηση µελετών συνθέσεως, επί τη βάσει των ως άνω απαιτήσεων, των κειµένων διατάξεων, των διατιθεµένων υλικών και των απαιτήσεων του έργου, από τις οποίες θα καθορίζονται οι αναλογίες των υλικών, για κάθε κατηγορία ή είδος σκυροδέµατος που προβλέπεται στη σύµβαση του έργου και στη µελέτη. Στη µελέτη δοκιµάζεται η συµβατότητα όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (και µόνον αυτών) στο µίγµα. Οι µελέτες πρέπει να γίνονται εγκαίρως, διότι συνιστούν (εκτός των άλλων) και µια µορφή "αποδοχής - εγκρίσεως" των επιλεγέντων υλικών του µίγµατος, κάποιο από τα οποία είναι δυνατόν να αποκλείσουν και να ζητήσουν την αντικατάστασή του. Στοιχειώδης, τουλάχιστον, έλεγχος της µελέτης συνθέσεως. Επανάληψη της µελέτης συνθέσεως όταν αλλάζουν οι πηγές ή τα υλικά ή οι ιδιότητες κάποιου από τα υλικά, ΚΤΣ-97 § 5.2.1.5.3.Προετοιµασία διαστρώσεως3.1Ικριώµατα - ΞυλότυποιΘεωρείται ότι ο έλεγχος για την ορθή οριζοντιογραφική και υψοµετρική τοποθέτηση του έργου στο οικόπεδο έχει γίνει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών. Έχει εγκατασταθεί υψοµετρική αφετηρία και άξονες - οδηγοί για κάθε οριζοντιογραφικό έλεγχο. Έχει γίνει, επίσης, κατά το στάδιο του καλουπώµατος, ο έλεγχος για την ορθή τοποθέτηση των στύλων και την τήρηση των διαστάσεών τους κατά τη µελέτη. Παρά ταύτα επιβάλλεται η επανάληψη ελέγχου των διαστάσεων στύλων, τουλάχιστον για να διαπιστωθεί ότι οι στύλοι έχουν καλουπωθεί στις διαστάσεις που επιβάλει (αν το επιβάλλει) η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης εντός αυτών, και όχι µόνο στις διαστάσεις του φέροντος στοιχείου που αναγράφει (συνήθως) ο ξυλότυπος. Ελέγχεται επίσης η τοποθέτηση και οι διαστάσεις των δοκών, ώστε να συµπίπτουν µε τις αναγραφόµενες στα σχέδια, κατά θέση, πλάτος (µε πιθανή τοποθέτηση θερµοµόνωσης) και ύψος. Ελέγχεται η κρέµαση, που πρέπει να είναι το συνολικό ύψος της δοκού µειωµένο κατά το πάχος της πλακός. Λαµβάνονται υπ' όψη οι επιτρεπόµενες γεωµετρικές ανοχές. Έλεγχος της αντοχής, της ευστάθειας και της ακαµψίας των ικριωµάτων σε οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, ως στοιχείων και ως συνόλου. Η πυκνότητα των στοιχείων τους πρέπει να εξετάζεται σε σχέση και µε τον τύπο των καλουπιών που εφαρµόζεται -- ικριώµατα και ξυλότυπος πρέπει να εξετάζονται ως σύστηµα. Γενικώς, έχει εφαρµογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00. Τα ξύλινα ικριώµατα (και οι ξυλότυποι) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Π∆ 778/80 2 "Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" . Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 16440/ Φ.10.4/445/1993 και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12812. Τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία µεταλλικών ικριωµάτων πρέπει να ανήκουν σε εγκεκριµένο τύπο, του οποίου πρέπει να εφαρµόζεται το σύστηµα συνθέσεως, συναρµολογήσεως και πυκνότητας στύλων, και να µην υπερβαίνεται η φέρουσα ικανότητά τους. 2Οι υποχρεώσεις για την Ασφάλεια Εργαζοµένων εκφεύγουν των στόχων του παρόντος και, πάντως, δεν εξαντλούνται µε αυτό το Π∆ µόνον. Άλλωστε η υποδεικνυόµενη προετοιµασία δεν αφορά µόνον οικοδοµικά έργα.5/8 Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη µελέτης. Τελικός έλεγχος του ήδη κατασκευασµένου ξυλοτύπου για την απάλειψη τυχόν παραλείψεων (σκοτιών, αρµοκαλύπτρων, κλπ.) και αδυναµιών (ατελής στερέωση - ήλωση στοιχείων κλπ.) ή διόρθωση τοπικών σφαλµάτων και µικροκακοτεχνιών (χρήση ακατάλληλων υλικών, χαρτόνια, λαµαρίνες κλπ.). Γενικώς έχει εφαρµογή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13670-1 και η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00. Καθαρισµός του ξυλοτύπου από οποιοδήποτε υλικό, ξένο προς τα απαιτούµενα για τη σκυροδέτηση, υπάρχει επ' αυτών (αποκόµµατα ξύλων ή πολυστερίνης, χαρτιά, κουτιά τσιγάρων κλπ.). ∆ιαβροχή του ξυλοτύπου, σε περίπτωση ξύλινων καλουπιών, ώστε να κλείσουν οι αρµοί διαφυγής του λεπτού υλικού και να αποφευχθεί η απορρόφηση νερού, χρήσιµου για τη διατήρηση της εργασιµότητας του σκυροδέµατος και την ενυδάτωση του τσιµέντου. Επάλειψη του ξυλοτύπου µε αποκολλητικό υλικό, κατάλληλο για το υλικό συνθέσεως του ξυλοτύπου, µε τον κατάλληλο τρόπο και στην κατάλληλη ποσότητα, µία τουλάχιστον ηµέρα πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού. 3.2ΟπλισµοίΠαρακολούθηση της τηρήσεως των απαιτήσεων για τη διακίνηση και την κατάσταση των χαλύβων στις εισερχόµενες ποσότητες στο εργοτάξιο ή στη µονάδα κατεργασίας. Εποπτεία της εργασίας διαµορφώσεως των χαλύβων, ώστε το αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της µελέτης και της συµβάσεως. Έλεγχος ποσοτήτων. Εποπτεία ή και έλεγχος των συγκολλήσεων ή άλλων συνδέσεων, αν απαιτούνται. Έλεγχος και παραλαβή του τοποθετηµένου οπλισµού επί του ξυλοτύπου, καθαρότητα ράβδων, δεσίµατα, άγκιστρα -- ΚΤΧ-2008 Παράρτηµα Π6. Πυκνότητα, ύψος, καταλληλότητα και αντοχή των αποστατήρων, υποθεµάτων και καβιλιών, έλεγχος επάρκειας επικαλύψεων -ΚΤΧ-2008 Παράρτηµα Π5. Πρωτόκολλο Παραλαβής Οπλισµού στα σηµαντικά έργα, αν απαιτείται. Έλεγχος πλήρους και ορθής τοποθετήσεως του συνόλου των εγκιβωτιζοµένων στο σκυρόδεµα εξαρτηµάτων, και της εξασφαλίσεως διελεύσεως των σωλήνων και αγωγών. 3.3ΣκυρόδεµαΕπιθεώρηση της µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος, εργοστασιακού ή εργοταξιακού. Εξοπλισµός φορτώσεως, έλεγχος και ρύθµιση ζυγιστηρίων. ∆οκιµές αποτελεσµατικότητας αναµικτήρα, φροντίδα για τη συνεχή λειτουργία. Ορθή παραγγελία σκυροδέµατος, σαφής προσδιορισµός απαιτουµένων ιδιοτήτων νωπού και σκληρυµµένου υλικού ή χορηγήσεως "συνταγής" - αναλογιών συνθέσεως προς εφαρµογήν. Εκτίµηση του ρυθµού παραδόσεως του υλικού. Συνεργασία µε τη µονάδα παραγωγής.6/8 Εφαρµογή των µελετών συνθέσεως. Τήρηση των αναλογιών, ποσοτήτων και διαδικασιών που υποδεικνύει ο παραγωγός των προσθέτων. Τήρηση της διαδικασίας παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέµατος κατά ΚΤΣ-97 άρθρα 13.4 και 13.5. Λήψη αποφάσεως για τη µέθοδο συντηρήσεως και εξασφάλιση των µέσων (λινάτσες, ψεκαστήρες, υλικό επιφανειακής µεµβράνης κλπ.)4.Σκυροδέτηση4.1ΕξοπλισµόςΈλεγχος επάρκειας (ποσοτικής και ικανοτήτων) του εξοπλισµού για την τήρηση του προγράµµατος σκυροδετήσεως, ως προς τον ρυθµό, τις προθεσµίες και τη στάθµη ποιότητας εργασίας. Μέσα µεταφοράς, αντλίες, δονητές κλπ. Μέσα τελικής αποθέσεως του σκυροδέµατος στον ξυλότυπο (κάδοι, ιµάντες, σωλήνες κλπ.), αν απαιτούνται. Εξασφάλιση εφεδρικών. Εξασφάλιση του αναγκαίου αριθµού µητρών, αναλόγως µεγέθους έργου. Εξασφάλιση ενέργειας για τον εξοπλισµό ή για φωτισµό. Προσεκτική χωροθέτηση και ασφαλής στήριξη των µηχανηµάτων. Επίκληση συνδροµής της ∆ΕΗ, εφ' όσον απαιτείται για την αποµάκρυνση αγωγών. 4.2∆ιαδικασία διαστρώσεωςΈλεγχος επάρκειας προσωπικού. Ετοιµότητα για τις εργασίες τελειωµάτων, διακοπών, συντηρήσεως κλπ. Παρακολούθηση των αναγραφών στα ∆ελτία Αποστολής σκυροδέµατος για τη διαπίστωση τηρήσεως των απαιτήσεων -- αντοχή, ποσότητα τσιµέντου, λόγος Ν/Τ, κάθιση, πρόσθετα, χρόνος φορτώσεως κλπ. Ρύθµιση της καθίσεως, αν απαιτείται -- απαγόρευση προσθήκης νερού. Έλεγχος ποσοτήτων, παρακολούθηση ζυγίσεων. Προσαρµογή του ρυθµού εφοδιασµού σκυροδέµατος προς τον απαιτούµενο χρόνο για την πλήρη συµπύκνωση. Εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθµού δονητών (και εφεδρικών), αναλόγως µεγέθους έργου, ισχύος και ικανότητας συµπυκνώσεως-απόδοσης δονητή, καθίσεωςεργασιµότητας σκυροδέµατος και προθεσµιών. Τοποθέτηση διαδρόµων κυκλοφορίας επί του ξυλοτύπου, ώστε το προσωπικό που εκτελεί τη διάστρωση να µην κυκλοφορεί επί του οπλισµού. Αποφυγή εκτελέσεως των εργασιών υπό δυσµενείς συνθήκες, εφ' όσον τούτο είναι εφικτόν. Περιλαµβάνεται η µη ολοκλήρωση των εργασιών προετοιµασίας (οπλισµού, επάρκειας εξοπλισµού και προσωπικού, υλικών ανάγκης κλπ.).7/8 Τήρηση του προγράµµατος σκυροδετήσεως, θέσεις ενάρξεως και κατεύθυνση εξελίξεως. Αποφυγή διακοπής διαστρώσεως και δηµιουργίας "ψυχρού" αρµού, είτε οριζοντίου είτε κατακορύφου, εκτός των θέσεων που προβλέπονται στο πρόγραµµα σκυροδετήσεως. Σωστή προεργασία και επιµελής σύνδεση των στρώσεων, αν η διακοπή καταστεί αναπόφευκτη. Λήψη, συντήρηση και θραύση δοκιµίων, σε αριθµό, µορφή και τρόπο που καθορίζονται στον ΚΤΣ-97 άρθρο 13. Αποστολή στο εργαστήριο εντός προθεσµιών. Τήρηση του µέγιστου επιτρεπόµενου χρόνου από της παραγωγής του σκυροδέµατος µέχρι της διαστρώσεως. Αφαίρεση ξυλοτύπων σε χρόνους όχι µικρότερους από τους οριζόµενους στον ΚΤΣ-97 Πίν. 11.6 και, πάντως, µετά την απόκτηση αντοχής σκυροδέµατος τουλάχιστον 5 MPa. Επιρροή των δυσµενών συνθηκών. Υποστυλώµατα ασφαλείας. Επίγνωση των πλεονεκτηµάτων για την ανθεκτικότητα, τις παραµορφώσεις, την προστασία από παγετό, τη ρηγµάτωση κλπ. από τη διατήρηση του ξυλοτύπου για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα θραύσεως των δοκιµίων και εκτίµηση για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων. Απόφαση για την πιθανή ανάγκη επανελέγχων. Ερµηνεία αποτελεσµάτων πυρηνοληψίας.5.ΣυντήρησηΕφαρµογή του προετοιµασµένου συστήµατος συντηρήσεως (curing). Άµεση έναρξη µετά την περαίωση των εργασιών διαστρώσεως και τελειωµάτων. Εφαρµογή των διατάξεων του ΚΤΣ97, άρθρο 10. Ελάχιστη διάρκεια συντηρήσεως 7 ηµέρες. Ήπια διακοπή της συντηρήσεως. Αποφυγή κρούσεων και δονήσεων. Αποφυγή συγκεντρωµένων φορτίων και υπερφορτώσεων. Αφαίρεση της επιφανειακής µεµβράνης συντηρήσεως, αν πρόκειται να διαστρωθεί νέο σκυρόδεµα που πρέπει να "συγκολληθεί" µε το προηγούµενο.8/8
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
26 Οκτωβρίου 2013

Αυτό το κείμενο θα ήταν χρήσιμο για να κοστολογήσουμε και να βγάλουμε μια "αμοιβή" για παρακολούθηση-επίβλεψη σκυροδέτησης.
Αν στην κάθε παράγραφο μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο χρόνο θα μας "φαει" η οργάνωση+ προετοιμασία καθε φάσης, θα βγουν οι χρόνοι, άρα η αμοιβή επίβλεψης όλης αυτής της προετοιμασίας, που ότι ξεχάσεις και δεν κάνεις το βρίσκεις μπροστά σου.
Μια τιμή 60-80 € την ώρα δεν θα ηταν παράλογη, με ένα μίνιμουμ 200-250 € ανά παράσταση.

Ν. Μαρσέλλος, Πολ . Μηχ. ΕΜΠ (1973)

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.