Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο επιβλέπων μηχανικός ότι, στο σύνολο των υποχρεώσεών του για την τήρηση της νομοθεσίας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουν γι' αυτόν ειδικό νομικό ενδιαφέρον, γιατί επιβάλλουν οι εντολές ή ενέργειες της επίβλεψης να είναι έγγραφες.

Πότε ο επιβλέπων µηχανικός οφείλει να δίδει γραπτές εντολές Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕίναι αναγκαίο να γνωρίζει ο επιβλέπων µηχανικός ότι, στο σύνολο των υποχρεώσεών του για την τήρηση της νοµοθεσίας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουν γι' αυτόν ειδικό νοµικό ενδιαφέρον, γιατί επιβάλλουν οι εντολές ή ενέργειες της επίβλεψης να είναι έγγραφες. Η επισήµανσή τους είναι σκόπιµη και χρήσιµη. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν διατάξεις ασφάλειας των εργαζοµένων και είναι σχεδόν άγνωστες στο µεγάλο πλήθος των µηχανικών. Λόγω της ειδικής βαρύτητας που µπορεί να έχει η αγνόηση αυτού του καθήκοντος, είναι αναγκαίο να γίνει η σχετική επισήµανση, και είναι χρήσιµο να παρατεθούν όλες συγκεντρωµένες, για να είναι σε κάθε στιγµή στη διάθεση όλων. Άγνοια νόµου δεν επιτρέπεται σε κανένα, φυσικά ούτε στον επιβλέποντα µηχανικό, που κινδυνεύει να βρεθεί σε δύσκολη θέση αν προκύψει κάποιο πρόβληµα στο έργο, το οποίον να οφείλεται ή να έχει σχέση µε την παράλειψη αυτής της υποχρεώσεώς του. Οι περιπτώσεις παρατίθενται κατά τη χρονολογική σειρά εµφανίσεώς τους στη νοµοθεσία, µε την συµβουλή όλοι οι µηχανικοί να λάβουν γνώση του πλήρους νοµοθετήµατος, για την καλύτερη ενηµέρωσή τους στις λεπτοµέρειες. 1.Π∆ 778/80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών, άρθρο 3, § 2. Πριν από την έναρξη εκτελέσεως εργασίας σε σταθερά ικριώµατα, πρέπει ο επιβλέπων µηχανικός και ο κατασκευαστής του έργου να συντάξουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ εις διπλούν, περί τηρήσεως όλων των διατάξεων που επιβάλλονται από το υπ’ όψη ∆ιάταγµα, κατά την κατασκευή τους. Η Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο Γραφείο) στην Αστυνοµική Αρχή, και το ένα αντίγραφο, θεωρηµένο, να διατηρείται στο εργοτάξιο.2.Π∆ 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια, άρθρα 35 και 113. Καθιερώνεται η τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.), µε µέριµνα του εργοδότη, για έργα που έχουν συµβατικό προϋπολογισµό µεγαλύτερον από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδοµή όγκου 1000 m3, που φυλάσσεται στον τόπο του έργου µε ευθύνη του γενικού εργολάβου ή του υπεργολάβου ή του κυρίου του έργου. Στο Η.Μ.Α. πρέπει να αναγράφονται (άρθρο 113): α) Ο αριθµός της ως άνω Βεβαιώσεως του επιβλέποντος µηχανικού, περί καταλληλότητος των εξωτερικών ικριωµάτων β)Οι επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν και οι εντολές που χορηγήθηκαν σχετικώς µε την επανάληψη εργασιών που διεκόπησαν κατόπιν θεοµηνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 21, § 4, του Π∆ 778/80.γ)Οι επιθεωρήσεις των πρανών των ορυγµάτων και των αντιστηρίξεών τους, κατά το άρθρο 13 του Π∆ 1073/81.1/3 δ)Η κατά το άρθρο 35 του αυτού Π∆ 1073/81 άδεια του επιβλέποντος µηχανικού, για την εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής επί ικριώµατος, µαζί µε τις πιθανές υποδείξεις ενισχύσεως.3. Ν 1396/83 Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές, άρθρο 7 § 5 και άρθρο 4 § 1 και 2 και επικουρικά η Υπουργ. Απόφαση 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/19-3-84). Ο επιβλέπων µηχανικός πρέπει να υποδείξει στον κύριο του έργου τα απαιτούµενα κατά περίπτωση και φάση του έργου µέτρα ασφαλείας, που εκείνος (ο κύριος του έργου) πρέπει να πάρει και να διατηρεί αναλλοίωτα, σε περίπτωση διακοπής του έργου. Επίσης, σε περίπτωση που το έργο δεν ανατίθεται ολόκληρο σε ένα εργολάβο, πρέπει να υποδείξει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν από την εγκατάσταση κάθε επί µέρους εργολάβου ή υπεργολάβου, “εφ’ όσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι”. Τις υποδείξεις αναγράφει στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 4.Ν 1396/83 Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές, άρθρα 7 και 8, § 2α. Κατά τις διατάξεις αυτές, ο επιβλέπων µηχανικός πρέπει επίσης να αναγράψει στο Η.Μ.Α. τις παρακάτω υποδείξεις: α) Οδηγίες κατασκευής αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων, πίνακα ηλεκτρικού ρεύµατος. β) Οδηγίες για τη λήψη µέτρων ασφαλείας από κινδύνους εναέριων ή υπόγειων αγωγών της ∆ΕΗ. γ) Οδηγίες για την εκτέλεση σοβαρών ή επικινδύνων έργων. δ) Παρατηρήσεις επί της εφαρµογής των οδηγιών του στις παραπάνω οδηγίες ή επί της εφαρµογής της Μελέτης Μέτρων Ασφαλείας (αν συντρέχει περίπτωση).5.Υπ. Αποφ. ∆14/19614/28-3-97 Κανον. Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, άρθρο 15.2.1. (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) Οι δειγµατοληψίες των υλικών και του σκυροδέµατος, η παρασκευή δοκιµίων και η αποστολή τους στο εργαστήριο για τον έλεγχο, γίνεται από προσωπικό και µε µέσα που διαθέτει ο κατασκευαστής, µετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντος µηχανικού, που άλλωστε είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισµού. Η γραπτή εντολή για τη λήψη των δοκιµίων µπορεί να αναγράφεται στον ξυλότυπο ή στο Ηµερολόγιο του έργου.6.Π∆ 305/29-8-96 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96) Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Είναι το νοµοθέτηµα που περιλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων των µετεχόντων στην παραγωγή ενός έργου. Eπιβάλλει εκπόνηση µελετών, όχι µόνο γραπτές εντολές του Μηχανικού, και εποµένως είναι πολύ ευρύτερο και γενικώτερο από τα προαναφερθέντα, µερικές από τις υποχρεώσεις των οποίων επαναλαµβάνει (π.χ. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας). Ορίζει την υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και κατάρτισης Φακέλλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).2/3 Το Σ.Α.Υ. συντάσσεται ήδη από του χρόνου εκπονήσεως της µελέτης, επισηµαίνει και αξιολογεί τους κινδύνους ατυχήµατος που υπάρχουν στις προβλεπόµενες εργασίες, και περιλαµβάνει τρόπους και κανόνες αποφυγής και αντιµετώπισης. Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα προστασίας και προσπελάσεως στο εργοτάξιο, κυκλοφορίας των πεζών και των οχηµάτων, καθορισµού των χώρων αποθηκεύσεως υλικών και αποκοµιδής των αχρήστων, κατασκευής των ικριωµάτων και αναλύσεως της πορείας κατασκευής κατά φάσεις. Ο Φ.Α.Υ. συνιστά το «Μητρώο» ολόκληρης της ζωής του έργου. Περιλαµβάνει τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή, καθώς και οδηγίες για την εξασφάλιση ασφάλειας και υγείας εργαζοµένων, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και κατά την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεως, καθαρισµού, τροποποιήσεων και λειτουργίας του έργου. Τα στοιχεία αναπροσαρµόζονται συνεχώς, εφ’ όσον αυτό καθίσταται αναγκαίο από τη µεταβολή των συνθηκών. Για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια µεγαλύτερη από 30 εργάσιµες µέρες ή συνολικό όγκο εργασίας µεγαλύτερο από 500 ηµεροµίσθια ή ταυτόχρονη απασχόληση 20 τουλάχιστον εργαζοµένων επιβάλλεται η υποβολή στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, από τον γενικό εργολάβο ή τον Κύριο του Έργου, πριν από την έναρξη της εργασίας, «γνωστοποίηση» των στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι απαραίτητα για την έγκριση της µελέτης, για την έκδοση Οικοδοµικής Αδείας και για την Παραλαβή του έργου (δεν επιτρέπεται η Παραλαβή αν έχουν παραλειφθεί). Το Π∆ 305/96 έχει συµπληρωθεί µε: την Εγκύκλιο 130159/7-5-97, την Υπ. Αποφ. 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000), την Υπ. Αποφ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/Β/14-3-2001), την Υπ. Αποφ. ∆ΕΕΠΠ/οικ.85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/Β/1-6-2001) και την Υπ. Αποφ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16/Β/14-1-2003).3/3
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
23 Ιουλίου 2014

Με όλο τον σεβασμό στην εμπειρία σας, θέλω να σας παρακαλέσω να μην εμπλέκουμε τον όρο "επιβλέπων μηχανικός" με τον υπεύθυνο των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96. Ως προς τις αρμοδιότες και τις υποχρεώσεις αυτές (του υπεύθυνου ή επιβλέποντα μέτρων ασφαλείας) συμφωνώ μαζί σας.
Ως προς τον "επιβλέποντα μηχανικό" η νομοθεσία διακρίνει δύο περιπτώσεις που ουδεμία σχέση έχουν με τον υπεύθυνο μέτρων ασφαλείας. Η ανάληψη της ευθύνης αυτής γίνεται με ιδιαίτερο συμφωνητικό και αμοιβή.
1. Τον επιβλέποντα της οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με τα αρ 54 και 55 του ΝΔ του 1924, ο οποίος έχει την υποχρέωση εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής αδείας και να ενημερώνει τον προϊστάμενο της πολεοδομικής αρχής για κάθε πρόβλημα. και
2. Τον επιβλέποντα του αρ. 91 του ΠΔ 696/74, λειτουργεί κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας και έχει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την συμφωνία που έχει συνάψει με τον κύριο του έργου.
Το ΤΕΕ πρόσφατα εξέδωσε πολυσέλιδο εγκύκλιο που τεκμηριώνει τα παραπάνω.
Πολλοί συνάδελφοι καταδικάζονται, γιατί αναλαμβάνουν και ομολογούν ευθύνες που δεν έχουν ως επιβλέποντες των οικοδομικών αδειών και οφείλουμε να τους προστατέψουμε.

Γ. Μαδεμοχωρίτης
Πρόεδρος τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.