Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020

Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να μπορούν να απαντήσουν τόσο στα 9 προαπαιτούμενα του ΚΤΧ αλλά και στις τρεις εκπλήξεις του Α μέρους του άρθρου.

Όλες οι λύσεις που προτείνονται βασίζονται στην λογική της προστασίας μέσω θυσιαζόμενων μέσων (Protection via Sacrificial Means). Με λίγα λόγια θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τους όρους μελλοντική καθαίρεση και ενσωμάτωση.

Μιας Αναµονής το Ανάγνωσµα Μέρος Β: Λύσεις για τις Νέες Αναµονές Χρ. Α. Ροδόπουλος, Καθηγητής ∆οµικής Ακεραιότητας, Monash University, Clayton, Melbourne, Australia3.2.3. Περιοχή Β - ∆ιεπιφάνεια Για να καταλάβουµε την σοβαρότητα προστασίας της διεπιφάνειας αρκεί να παρατηρήσουµε τις Εικόνες 5, 6. Εδώ έχουµε µια τυπική περίπτωση µηχανικής φθοράς τους σκυροδέµατος λόγω των κύκλων θερµοκρασίας και υγρασίας. Οι δύο αυτοί µηχανισµοί δηµιουργούν σταδιακή αποκόλληση των αδρανών από τον τσιµεντοπολτό. Το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο η σοβαρή πτώση της αντοχής του σκυροδέµατος σε βάθος που µπορεί να επηρεάσει και τον µηχανισµό του κόµβου αλλά και η αδυναµία συγκόλλησης σε µελλοντικό στάδιο εργασιών, βλπ. ΕΤΕΠ 01-02-01-00. Στην περίπτωση των εικόνων 5,6, το βάθος φθοράς διαπιστώθηκε στα 79mm µετά από 17 χρόνια σκυροδέτησης σε πάχος πλάκας 150mm.Εικόνα 5: ∆ιεπιφάνεια ανάδυσης αναµονών µετά απο 17 χρόνια.Σελίδα 1Για το Φόρουμ e-archimides.gr24 Σεπτεμβρίου 2013 Εικόνα 6: "Γενική" Ανάδυση αναµονών και άλλου οπλισµού. Το πρόβληµα προστασίας της διεπιφάνειας των αναµονών συνδυάζεται µε τους περιορισµούς που υπάρχουν στα συγκολλητικά υλικά µεταξύ σκληρυµένου και ένυδρου σκυροδέµατος. Αντιγράφω, "η επιφάνεια προς εφαρµογή θα πρέπει να είναι δοµικά σταθερή και καθαρή χωρίς σκόνη, τσιµεντόνερα, ρύπους, αλατώσεις ή άλλες ρυπογόνες ουσίες." Με λίγα λόγια το ASTM C631 (πρότυπο συγκολλητικών υλικών) ορίζει οτι η ποιότητα της επιφάνειας παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη επάρκειας διεπιφάνειας. Ο όρος επάρκεια/ελεγχος διεπιφάνειας µπορεί να βρεθεί στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Χαρακτηριστική, σχεδόν ανεκδοτική, απάντηση συναδέλφου σε µηχανικό που θεώρησε ότι µε ένα καθαρισµό µπορεί να συνεχίσει την σκυροδέτηση ήταν, "Πως είσαι τόσο σίγουρος προσπάθησες να µετρήσεις την αντοχή της διεπιφάνειας σηκώνοντας το υποστύλωµα?" 4. Προετεινόµενες Λύσεις Οι προτεινόµενες λύσεις θα πρέπει να µπορούν να απαντήσουν τόσο στα 9 προαπαιτούµενα του ΚΤΧ αλλά και στις τρεις εκπλήξεις του Α µέρους του άρθρου. Όλες οι λύσεις που προτείνονται βασίζονται στην λογική της προστασίας µέσω θυσιαζόµενων µέσων (Protection via Sacrificial Means). Με λίγα λόγια θα προσπαθήσουµε να διατηρήσουµε τους όρους µελλοντική καθαίρεση και ενσωµάτωση.Σελίδα 2Για το Φόρουμ e-archimides.gr24 Σεπτεμβρίου 2013 4.1 Προτεινόµενη Λύση για την περίπτωση C2/XA1 Περιοχή Α Για την περιοχή Α θα προτιµήσουµε ένα επαλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα βάσει του ΕΝ 1504-7 Corrosion protection: coatings for reinforcement. Στην περίπτωση αυτή θα εκµεταλλευτούµε τα παρακάτω χαρακτηριστικά των υλικών αυτών, α) παρέχουν µεγάλη προστασία έναντι διεισδύσεων ακόµα και σε µικρά πάχη (2-3mm), β) έχουν αυξηµένη αντοχή σε κύκλους ψύξης/αποψυξης, γ) παρέχουν µεγάλη αντίσταση στην υδατοπερατότητα, δ) λόγω της τσιµεντοειδούς βάσης δεν µεταβάλουν το φυσικό υµένιο προστασίας του οπλισµού το οποίο σε µελλοντικό χρόνο θα είναι συµβατό µε αυτό το σκυροδέµατος, ε) συνήθως περιέχουν αναστολείς διάβρωσης, και ζ) επιτρέπουν εύκολα µελλοντική καθαίρεση λόγω του µικρού τους πάχους, η) έχουν πολύ µικρό κόστος ανα αναµονή. Συνήθως η εξασφάλιση της χρονο-επάρκειας της προστασίας γίνεται µε την εφαρµογή επάνω στο κονίαµα υδροφοβισµού κατά ΕΝ 1504-2. Επανάληψη του υδροφοβισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 8 ετών και όχι περισσότερο απο 2 φορές (κατάσταση κορεσµού). Περιοχή Β Για την προστασία της περιοχής της ανάδυσης και της µελλοντικής συνάφειας στα γεωµετρικά όριο του µελλοντικού στοιχείοΥ συνιστάται η χρήση αυτο-επιπεδούµενων κονιαµάτων κατά ΕΝ 1504-3: Structural and nonstructural repair. Τα υλικά αυτά έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ρεοπλαστική συµπεριφορά µε έλεγχο συρρίκνωσης σε µικρά πάχη (το πάχος εγκλεισµού της περιοχής Β δεν χρειάζεται να είναι µεγαλύτερο απο 20-30mm, β) δυνατότητα χύτευσης, γ)αυξηµένη αντοχή σε κύκλους ψύξης/απόψυξης,δ)λόγω της τσιµεντοειδούς βάσης δεν µεταβάλουν το φυσικό υµένιο προστασίας του οπλισµού το οποίο σε µελλοντικό χρόνο θα είναι συµβατό µε αυτό το σκυροδέµατος,ε)παρέχουν µεγάλη προστασία έναντι διεισδύσεων,ζ)παρέχουν µεγάλη αντίσταση στην υδατοπερατότηταΓια την εύκολη καθαίρεσή τους µπορούµε να κάνουµε το τρυκ της µεµβράνης που χρησιµοποιούµε για τα τρόφιµα (cling film). Μπορούµε να καλύψουµε την βάση της περιοχής Β µε την µεµβράνη, σε πλάτος που δεν θα υπερβαίνει τα 2/3 της µέγιστης απόστασης απο τα καλούπια. Με λίγα λόγια δηµιουργούµε µια εσωτερική "τεχνητή ρωγµή", αποτέλεσµα της οποίας θα είναι η εύκολη καθαίρεση της προστασίας. Σελίδα 3Για το Φόρουμ e-archimides.gr24 Σεπτεμβρίου 2013 Οµοίως µε την περιοχή Α η εξασφάλιση της χρονοεπάρκειας της προστασίας γίνεται µε εφαρµογή επάνω στο κονίαµα υδροφοβισµού κατά ΕΝ 1504-2. Επανάληψη του υδροφοβισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 8 ετών και όχι περισσότερο απο 3 φορές (κατάσταση κορεσµού). 4.2 Προτεινόµενη Λύση για την περίπτωση C3/ XC3, XC4, XA2 Περιοχή Α. Όπως και στην περίπτωση 4.1, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα όξινης βροχής. Για τις κεντρικές περιοχές των Αθηνών συνιστάται αντί του υδροφοβισµού η χρήση βαφών που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2. Οι βαφές αυτές πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) να περιέχουν µεγάλο ποσοστό στερεών και ειδικότερα πυριτικών αλάτων (>50%), ώστε να διασφαλίζεται πρόσφυση µέσω διάχυσης και όχι επιφανειακού υµενίου, και β) να τηρούν τις προδιαγραφές ανοικτής διαπνοής βάσει του DIN 53122. Αυτό είναι σηµαντικό για την διασφάλιση ότι µεταξύ του κονιάµατος και της βαφής δεν θα υπάρξει πίεση υδρατµών. Επανάληψη της βαφής θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 12 ετών και όχι περισσότερο από 3 φορές (κατάσταση κορεσµού). Περιοχή Β. Οπως και στην περίπτωση 4.1, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα όξινης βροχής. Για τις κεντρικές περιοχές των Αθηνών συνιστάται αντί του υδροφοβισµού η χρήση βαφών που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2 (βλέπε περιοχή Α). Επανάληψη της βαφής θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 12 ετών και όχι περισσότερο από 3 φορές (κατάσταση κορεσµού). 4.3 Προτεινόµενη Λύση για την περίπτωση C4/ XD1, XA2, XC3,XC4 Περιοχή Α. Για την επιλογή του επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς κονιάµατος προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αυξηµένη πιθανότητα χηµικής προσβολής. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η επάλειψη του κονιάµατος µε Νο. 6 "Ασφαλτόµιγµα". Η αποκρυπτογράφηση θα µας οδηγήσει σε εύκαµπτες εποξειδικές βαφές λιθανθρακόπισσας. Για τις βαφές αυτές δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την µέτρηση των επιδόσεων σε χηµικές προσβολές και καταπονήσεις διαφόρων τύπων, αλλά διάφορα Εθνικά Πρότυπα ASTM, DIN, BS. Συνήθως οι εποξειδικές βαφές λιθανθρακόπισσας δεν απαιτούν συντήρηση για χρόνους έκθεσης µικρότερους των 20 ετών. Σελίδα 4Για το Φόρουμ e-archimides.gr24 Σεπτεμβρίου 2013 Περιοχή Β. Όπως και στην περίπτωση C2, C3 συνιστάται η προστασία του αυτο-επιπεδούµενου κονιάµατος κατά ΕΝ 1504-3 χρησιµοποιώντας εποξειδική βαφή λιθανθρακόπισσας όπως και στην περιοχή Α. 4.4 Προτεινόµενη Λύση για την περίπτωση C5-1/ XC3, XC4, XA2, XA3 Η προτεινόµενη λύση είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν της περίπτωσης C4. Oι εποξειδικές βαφές λιθανθρακόπισσας παρέχουν συνήθως µεγάλο εύρος προστασίας σε πληθώρα χηµικών ενώσεων και συγκεντρώσεων. 4.5 Προτεινόµενη Λύση για την περίπτωση C5-Μ/ XC3, XC4, XS2, XS3, XA2, XA3 Περιοχή Α. Όπως στην περίπτωση 4.1, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα συνδυασµού χλωριόντων µε χηµική προσβολή, συνιστάται η χρήση βαφών που πληρούν το ΕΝ 1504-2, µε ιδιαίτερη απαίτηση στην αντίσταση χλωριόντων. Σε περίπτωση συνδυαστικής δράσης µε χηµική προσβολή µπορεί να γίνει χρήση της λύσης 4.4. Επανάληψη της βαφής θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 12 ετών και όχι περισσότερο απο 3 φορές (κατάσταση κορεσµού). Περιοχή Β. Όπως στην περίπτωση 4.1, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα συνδυασµού χλωριόντων µε χηµική προσβολή, συνιστάται η χρήση η χρήση βαφών που πληρούν το ΕΝ 1504-2, µε ιδιαίτερη απαίτηση στην αντίσταση χλωριόντων. Σε περίπτωση συνδυαστικής δράσης µε χηµική προσβολή µπορεί να γίνει χρήση της λύσης 4.4. Επανάληψη της βαφής θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαστήµατα τουλάχιστον 12 ετών και όχι περισσότερο από 3 φορές (κατάσταση κορεσµού). συνεχίζεται ..........Σελίδα 5Για το Φόρουμ e-archimides.gr24 Σεπτεμβρίου 2013
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.