Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023

Παρουσίαση του βασικού περιεχομένου των ως άνω Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, για την ενημέρωση των επισκεπτών του www.e-archimedes.gr επί του σημαντικού αυτού θέματος.

Τα αναγραφόμενα έχουν εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Εργα.


Βασικές προδιαγραφές Ασφάλισης Κατασκευής Έργου Από τον Γιώργο Κουτίναα) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το Έργο, τα πάσης φύσεως Υλικά από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και την τυχόν προϋπάρχουσα «παρακείµενη περιουσία» του Κύριου του Έργου, η οποία έχει άµεση σχέση µε το υπό κατασκευή έργο και η οποία θα περιγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη δηµοπράτησης. Η ασφάλιση θα είναι του τύπου "Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων” συµπεριλαµβάνουσα και την "Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων" στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, καθώς και την «Εργοδοτική Ευθύνη» του Αναδόχου έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο. Η ασφαλιστική κάλυψη του Έργου θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από τυχαία, εξωτερικά ή αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, ανωτέρα βία καθώς επίσης από κακοτεχνία, λανθασµένη µελέτη ή ελαττωµατικά υλικά. ∆εν θα καλύπτονται οι κίνδυνοι που κατά τη διεθνή πρακτική αποτελούν αποδεκτές εξαιρέσεις Η ασφαλιστική κάλυψη θα αναφέρεται στη συνολική αξία του κατασκευαζόµενου έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή αναπροσαρµογών του αρχικού συµβατικού τιµήµατος. Για την αποφυγή της υπασφάλισης, ο Ανάδοχος παράλληλα µε την αίτηση για χρονική παράταση της περιόδου ασφάλισης, θα ενηµερώνει τους Ασφαλιστές για την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου στην πραγµατική αξία του έργου. β) Η ασφάλιση θα επεκτείνεται και στην περίοδο εγγύησης / συντήρησης του έργου, µε έναρξη από την ηµεροµηνία της Βεβαίωσης Περάτωσης του έργου. Για τους πρώτους δώδεκα (24) µήνες θα καλύπτονται ζηµιές στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής του καθώς και ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από τον ίδιο τον Ασφαλιζόµενο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα (εφόσον η συµβατική Περίοδος Συντήρησης είναι µεγαλύτερη), η κάλυψη θα περιορίζεται στις ζηµιές που προκαλούνται από τον Ασφαλιζόµενο κατά την εκτέλεση, από τον ίδιο ή υπεργολάβους του, των εργασιών συντήρησης. γ) Με το ίδιο ή µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται "Κατά Παντός Κινδύνου" ο χρησιµοποιούµενος βασικός και εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός του έργου. Για να µπορεί να αποζηµιώνεται σωστά η τυχόν ζηµιά ή απώλεια στον µηχανικό εξοπλισµό, η ασφαλιστική κάλυψη θα αναφέρεται σε αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια ή αν δεν υπάρχουν, µε άλλα της ίδιας δυναµικότητας. Ανάλογα µε τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου, η συγκεκριµένη απαίτηση θα προσδιορίζεται στα τεύχη δηµοπράτησης. Εφόσον δεν συντρέχει ειδικός λόγος (εξειδικευµένος και κρίσιµος εξοπλισµός) η ευθύνη της ασφάλισης ή µη θα επαφίεται στην κρίση του Αναδόχου. Ωστόσο, ρητά αποσαφηνίζεται πως ζηµιά στο µηχανικό εξοπλισµό του Αναδόχου, οποιαδήποτε ύψους και από οποιαδήποτε αιτία, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. δ) Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων θα πραγµατοποιείται µε τα ακόλουθα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης, στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται και αποθετικές ζηµιές που οφείλονται σε άµεσες σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές Τρίτων καθώς και δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης και δικαστικά έξοδα: -Σωµατική βλάβη ή θάνατος Τρίτου: 500,000 EURO / άτοµο / περιστατικό Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων: 1,500,000 EURO / περιστατικό Υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές): 500,000 EURO / περιστατικό Το ανώτατο αθροιστικό όριο αποζηµιώσεων σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 5,000,000 EURO.1/3 ε) Με το Ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» έργου ή µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, θα καλύπτεται και η, κατά τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα, αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του απασχολούµενου στο έργο Εργατοτεχνικού Προσωπικού, για τις πέραν του ΙΚΑ αποζηµιώσεις (“Ευθύνη Εργοδότη», σε περίπτωση ατυχήµατος). Τα ελάχιστα ασφαλιστέα όρια κάλυψης της συγκεκριµένης ευθύνης θα είναι το ποσό των 500.000 EURO ανά άτοµο, 1,500.000 EURO ανά οµαδικό ατύχηµα και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης του έργου. ζ) Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων και έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού του, θα επεκτείνεται και στην περίοδο της Εγγύησης (Εκτεταµένη Συντήρηση) του έργου. η) Στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου», θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι «Ειδικοί Όροι του Κύριου του Έργου» " - Κατά την κατασκευή του έργου, εκτός από τον Ανάδοχο οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι καθώς και ο Κύριος του Έργου, ο Φορέας Εκτέλεσης του Έργου και τα εντεταλµένα όργανά του, οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι του θα είναι Συνασφαλισµένοι και η Ασφαλιστική Εταιρεία θα παραιτείται του δικαιώµατος αναγωγής εναντίον τους. -Ο Κύριος του Έργου, ο Φορέας Εκτέλεσης του Έργου και τα εντεταλµένα όργανά του καθώς και οι Σύµβουλοί του θα θεωρούνται Τρίτα Πρόσωπα για τις τυχόν σωµατικές βλάβες στα πλαίσια του έργου.-Κατά την περίοδο της Κατασκευής του έργου, σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής λόγω Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα εκτός από την Ασφαλιστική Εταιρεία και τον Κύριο του Έργου. Στα πλαίσια αποζηµίωσης το ποσό της αφαιρετέας απαλλαγής που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο, θα βαρύνει τον Ανάδοχο.-Το Ασφαλιστήριο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, δια συστηµένης επιστολής, πριν από εξήντα (60) ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον Κύριο του Έργου".Ειδικές ∆ιατάξεις Ο Ανάδοχος του έργου θα ασφαλίζεται σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει Πιστοποιητικό Ασφάλισης υπογεγραµµένο από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή από τον διαµεσολαβούντα Μεσίτη Ασφαλίσεων. Το Πιστοποιητικό αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους του Πίνακα Ασφάλισης (Ασφαλιζόµενοι, ∆ιάρκεια Κάλυψης, Ασφαλιζόµενα Κεφάλαια, Όρια Κάλυψης Αστικής Ευθύνης, Ποσά Απαλλαγών, Ασφάλιστρα και Ειδικές Συµφωνίες που θα συνοδεύουν τους standard Γενικούς Όρους του υπό έκδοση Ασφαλιστηρίου). Το ίδιο Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα περιλαµβάνει επιπλέον και τη ∆ήλωση ότι "ελήφθησαν υπόψη οι περί ασφαλίσεων προβλέψεις της Σύµβασης του έργου και µε το Ασφαλιστήριο που θα εκδοθεί και θα προσκοµισθεί, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών, θα καλύπτονται οι συµβατικοί όροι και απαιτήσεις ασφάλισης". Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στoν Κύριο του Έργου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης του έργου, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει το Ασφαλιστήριο εντός της προθεσµίας των 30 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ή παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν µη ικανοποιητικές από τον Κύριο του Έργου, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Ανάδοχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το λαβείν του, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου.2/3 Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους Ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κύριος του Έργου, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους Ασφαλιστές για λογαριασµό του Ανάδοχου και να τα παρακρατεί από το λαβείν του. Τέλος, σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλίζεται από τον Κύριο του Έργου και τα έξοδα της ασφάλισης θα εκπίπτουν από το λαβείν του Αναδόχου ή από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.3/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.