Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας γύρω από τα θέματα διαχείρισης κινδύνων και ευθυνών εμφανίζει κενά που στην πράξη συχνά επιβαρύνουν την ποιότητα του εκάστοτε έργου (αύξηση κόστους ή/και επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησής του, απόκλιση από τα επιθυμητά τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά). Συχνά, οι αστοχίες βαραίνουν τους συντελεστές του έργου και σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων ταλαιπωρούν τους Μηχανικούς που εμπλέκονται με την ιδιότητα του Μελετητή, του Επιβλέποντα ή του Κατασκευαστή.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Από τον Γιώργο ΚΟΥΤΙΝΑ1 Η υλοποίηση ενός τεχνικού έργου συνιστά µια πολύπλοκη, χρονοβόρα και πρωτότυπη για κάθε έργο διαδικασία “έντασης” Κεφαλαίου, Εργασίας (πνευµατικής και σωµατικής), Υλικών - Εξοπλισµού και Μηχανικών Μέσων. Μοιραία εµπεριέχει – συνδέεται µε κινδύνους και ευθύνες. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στη χώρα µας γύρω από τα θέµατα διαχείρισης κινδύνων και ευθυνών εµφανίζει κενά που στην πράξη συχνά επιβαρύνουν την ποιότητα του εκάστοτε έργου (αύξηση κόστους ή/και επιµήκυνση του χρόνου υλοποίησής του, απόκλιση από τα επιθυµητά τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά). Συχνά, οι αστοχίες βαραίνουν τους συντελεστές του έργου και σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων ταλαιπωρούν τους Μηχανικούς εµπλεκόµενους µε την ιδιότητα του Μελετητή – Επιβλέποντα ή Εργολάβου Κατασκευαστή. Τα διάφορα νοµοθετήµατα µε τα οποία προσπαθεί, κατά καιρούς, η Πολιτεία να επιβάλλει τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής έργων, συχνά “προσπερνούν” τα θέµατα ευθύνης ή καταµερισµού ευθυνών παραπέµποντας σε µελλοντικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή Υπουργικές Αποφάσεις, που ουδέποτε ή σπάνια υλοποιούνται. Πρακτική που συνήθως λειτουργεί προς όφελος ενός “αρρωστηµένου” κατεστηµένου ακυρώνοντας κάθε θετική προσπάθεια να λειτουργήσει η αγορά µε σύγχρονους ορθολογικούς κανόνες, χωρίς ή πέρα από Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις. Η ανάγκη για ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραµένει το µεγάλο ζητούµενο. Το παρακάτω κείµενο είναι η Εισήγηση του Γράφοντος στη ∆ιηµερίδα που είχε διοργανώσει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος στο ΕΒΕΑ στις 20-21 Μαΐου 2004, µε θέµα «ΓΟΚ–Πολεοδοµικές Εφαρµογές». Οι εκφραζόµενες απόψεις για εξορθολογισµό του συστήµατος παραγωγής έργων στη χώρα µας, είναι διαχρονικές. ∆ιαχρονική είναι επίσης και η αντίληψη ότι τα περί Ευθύνης των Φορέων υλοποίησης έργου, θα πρέπει να θεσµοθετηθούν, στη λεπτοµέρειά τους, µε νόµο από την Πολιτεία. Προς τούτο, θα αρκούσε η κωδικοποίηση κάποιων γενικών αρχών, που κατά βάση υπάρχουν σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα νοµολογία. Η διεθνής πρακτική διαθέτει τα απαραίτητα δοκιµασµένα πρότυπα. ∆εν έχουµε παρά να τα αντιγράψουµε και άµεσα να τα εφαρµόσουµε!Οι κίνδυνοι στα Τεχνικά Έργα Οι κίνδυνοι σε κάθε είδους τεχνικό Έργο σχετίζονται µε ή προέρχονται από: • ∆ιαχειριστικές αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του. Αναφερόµενοι στα οικοδοµικά έργα, σηµειώνονται αστοχίες οι οποίες οδηγούν σε δυσκολίες οικοδόµησης οικοπέδου («καθαρότητα» ιδιοκτησίας, αρτιότητα, απαιτήσεις πολεοδοµίας), υπέρβαση του χρόνου (πχ καθυστέρηση στην πολεοδοµία, άστοχο χρονοδιάγραµµα), κακή εκτίµηση του κόστους κατασκευής (πχ αδυναµία πρόβλεψης γεωτεχνικών προβληµάτων), ελλιπή αξιολόγηση δυνατοτήτων / ποιοτικών απαιτήσεων Πελάτη κλπ • Φυσικά φαινόµενα - Θεοµηνίες (σεισµός, πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ) • Τυχαία ζηµιογόνα γεγονότα (πυρκαγιά, τροµοκρατικές ενέργειες, βανδαλισµοί) • Αµέλεια, λάθη ή /και παραλείψεις των Φορέων υλοποίησης έργου. • “Κατασκευαστικές-Τεχνολογικές” αστοχίες (Λανθασµένη µελέτη, κακοτεχνία, ελαττωµατικά υλικά). Οι αστοχίες αυτές είναι οι πλέον πολύπλοκες, καθώς προέρχονται από τον ατυχή συνδυασµό επιµέρους επιλογών ή υλικών. Αν και η κάθε επιµέρους επιλογή είναι εύστοχη, ενδέχεται ο συνδυασµός των επιµέρους επιλογών να είναι ασύµβατος και επικίνδυνος Οι παραπάνω κίνδυνοι µπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου (προµελέτη, µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, παραλαβή) και ενδέχεται να εµφανιστούν ακόµη και µετά τη λειτουργία του έργου.1∆ιπλ. Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας, Εµπειρογνώµων Ασφαλίσεων σε θέµατα αστικής ευθύνης, επιχειρηµατικών κινδύνων & τεχνικών έργων. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» Μεσίτες Ασφαλίσεων, Εξουσιοδοτηµένος Ανταποκριτής των Lloyd's (info@gkoutinas.gr www.gkoutinas.gr , www.professional-liabilility.gr )1/5 Οι σύγχρονες απαιτήσεις Οι βασικές απαιτήσεις ποιότητας ενός έργου και ιδιαίτερα των κτιρίων, είναι οι εξής: • • •Ευστάθεια και αξιοπιστία Αντοχή στο χρόνο Οικονοµία κατασκευής και λειτουργίαςΩστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η βελτίωση του µέσου βιοτικού επιπέδου, σε συνδυασµό µε την αύξηση των αναγκών των πολιτών, είτε πρόκειται για κατοικία, για εµπορικά κτίρια ή κτήρια συνάθροισης κοινού, οδήγησαν σε σύγχρονες απαιτήσεις “ποιότητας” όπως: • • • •Ασφάλεια Απαιτήσεις Λειτουργικότητας (επάρκεια, οικονοµική λειτουργία εγκαταστάσεων, θερµική άνεση, ενεργειακή εξοικονόµηση κλπ) Συντηρησιµότητα Αισθητική και αρµονική ένταξη στο ΠεριβάλλονΜη ικανοποίηση των παραπάνω παραµέτρων µε τα δεδοµένα της σύγχρονης οικονοµίας, τα εξελισσόµενα ήθη της κοινωνίας και την ευρύτερα ισχύουσα νοµολογία, µπορεί κάλλιστα να τεκµηριώσει αξίωση για αποζηµίωση εις βάρος του Φορέα φερόµενου ως “υπαίτιο” στο έργο.Οι εµπλεκόµενοι Φορείς Ο Μηχανικός, από οποιαδήποτε θέση και αν εµπλέκεται στο έργο (∆ηµόσιος Λειτουργός, Μελετητής, Επιβλέπων, Κατασκευαστής), έχει µερίδιο στην ευθύνη για την αντιµετώπιση των κινδύνων και την επίτευξη των απαιτήσεων του Πελάτη αλλά και του Κοινωνικού Συνόλου για Ποιότητα και Ασφάλεια Κατασκευής. Ο Μηχανικός, δεν είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος. Μερίδιο ευθύνης µπορεί να έχουν και άλλοι εµπλεκόµενοι στο έργο, δηλαδή: • • • • • • • • • •Ο Κύριος του Έργου (σαφής προσδιορισµός αναγκών, χρηµατοδότησης, επιλογή συνεργείων, ειλικρινής περιγραφή δεδοµένων) Η ∆ηµόσια Αρχή (επάρκεια ενηµέρωσης για πολύπλοκα θέµατα νοµοθεσίας, επαρκής έλεγχος, εξυπηρέτηση σε εύλογο χρονικό διάστηµα) Ο Συµβολαιογράφος ή και ο ∆ικηγόρος (πχ για την «καθαρότητα» του οικοπέδου) Ο Αρχιτέκτων Ο Μελετητής Ο Επιβλέπων Ο Σύµβουλος Ασφάλειας / Τεχνικών Ελέγχων / Ποιότητας Ο Εργολάβος Κατασκευαστής Οι Υπεργολάβοι Οι Προµηθευτές (ποιότητα υλικών, προµήθεια σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κλπ)Οι Ευθύνες Ποινική ευθύνη: “Όποιος, εκ προθέσεως, από δόλο, ή βαριά αµέλεια ζηµιώνει κάποιον τιµωρείται”. ∆ηλαδή, διώκεται ποινικά. ∆εν αρκεί να αποζηµιώσει αλλά τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, µε βάση τον νόµο (Ποινικός Κώδικας). Αστική Ευθύνη: “Κάθε ενέργεια που ζηµιώνει κάποιον, υποχρεωτικά συνεπάγεται την αποκατάσταση της βλάβης από αυτόν, από λάθος του οποίου προήλθε”,. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε το νόµο (Αστικός Κώδικας), “όποιος ζηµιώνει κάποιον … αποζηµιώνει”. Συµβατική Ευθύνη: Υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις συµβάσεις που υπογράφουν µεταξύ τους οι φορείς των έργων. Εδώ ισχύουν τα διάφορα πρότυπα Συµβάσεων από τη εγχώρια και διεθνή πρακτική εµπειρία.2/5 Κατανοµή Ευθυνών • • •Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Σύµφωνα µε πρότυπα συµβόλαια τα οποία θα υπογράφουν οι Μηχανικοί (Μελετητές ή Κατασκευαστές) µε τους Πελάτες – Εργοδότες τους, τους Υπεργολάβους και Συνεργάτες τους Σύµφωνα µε την αντικειµενική δυνατότητα ενός εκάστου εκ των Φορέων – –να προβλέπει µέτρα για αποφυγή, ελαχιστοποίηση και έλεγχο κινδύνων να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ή να περιορίσει τις ζηµιογόνες συνέπειες του κινδύνου, όταν αυτός επέλθει. Η τελευταία παράµετρος είναι αυτή που ποικίλει ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες του έργου και ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση εµπειρογνωµόνων ή εξειδικευµένων συµβούλων.Επαγγελµατική Ευθύνη Μελετητή – Συµβούλου Μηχανικού Η Μελέτη είναι «παροχή υπηρεσιών» µε εφαρµογή των κανόνων «της τέχνης και της επιστήµης» και όχι «τεχνικό έργο» ή «προϊόν» µε συγκεκριµένες προδιαγραφές. Στην κατηγορία της Μελέτης εντάσσεται και η Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου σε θέµατα ∆ιοίκησης Έργου, Επίβλεψης Έργου, Επιθεώρησης– Ελέγχου Ποιότητας Έργου, Ασφάλειας Έργου κλπ. Η ευθύνη κατά την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητος σχετίζεται µε «υποχρέωση-ευθύνη επιµέλειας», σε αντίθεση µε την περίπτωση τεχνικού έργου ή προϊόντος όπου η αντίστοιχη επαγγελµατική ευθύνη του Κατασκευαστή ή Προµηθευτή, σχετίζεται µε «υποχρέωση αποτελέσµατος», δηλαδή επίτευξη ή παροχή ποιότητας συγκεκριµένων προδιαγραφών. Η Επαγγελµατική Ευθύνη του Μελετητή / Συµβούλου Μηχανικού, είναι η ευθύνη του για ενδεχόµενες ζηµιογόνες επιπτώσεις εξαιτίας λάθους ή παράλειψης κατά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας και των σχετικών κανόνων της “Τέχνης και Επιστήµης”. Ως Μελετητής νοείται το κάθε Πρόσωπο ή Φορέας, ο οποίος µετέχει στο Σχεδιασµό, Μελέτη, Συντονισµό – Επίβλεψη, Ποιοτικό / Τεχνικό Έλεγχο – Επιθεώρηση. (Σε Κοινοπραξίες / Συµπράξεις Μελετητών, σύµφωνα µε τη διεθνή νοµολογία και πρακτική, κάθε µέλος ευθύνεται “αλληλέγγυα και εις ολόκληρο”).Ευθύνη “Κατασκευαστή” Η έννοια του “Κατασκευαστή” είναι ευρύτερη και θα πρέπει να προσδιοριστεί ευρύτερα. ∆εν θα πρέπει να ταυτίζεται µε αυτή του Εργολάβου, αλλά να περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία της κατασκευής και αυτόµατα να καθιστά όλους συνυπεύθυνους. Ο κατασκευαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Κυρίου του Έργου για ζηµιές στην κατασκευή ή για ζηµιές /αστοχίες που εµφανίζονται µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα από την παράδοση του έργου και – – –επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του ή ακόµη επηρεάζουν κάποιο από τα βασικά δοµικά στοιχεία του και το καθιστούν επικίνδυνο ή ακατάλληλο για τον προορισµό του.Παραγραφή της Ευθύνης Η επαγγελµατική ευθύνη του Μελετητή έχει νόηµα και µπορεί να ενεργοποιηθεί µετά την παράδοση-παραλαβή της Μελέτης. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο, η σχετική έµφαση να δίνεται στην περίοδο µετά την πρακτική εφαρµογή της Μελέτης και όχι στην αρχική φάση της έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας, όταν πρόκειται για κτιριακό έργο ή της δηµοπράτησης του αντίστοιχου έργου. Η εξασφάλιση του εκάστοτε Εργοδότη έναντι του Μελετητή, για µεν την αρχική φάση - συµβατική περίοδο εκπόνησης της µελέτης, επιτυγχάνεται µε την «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» για δε την µετέπειτα χρονική περίοδο από την παραλαβή της επιτυγχάνεται µε κατάλληλο «Ασφαλιστήριο Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης» (“Professional Indemnity Insurance”). 3/5 Σε ότι αφορά την παραγραφή της ευθύνης επισηµαίνεται πως δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση µε την Ποινική Ευθύνη (δόλος ή «βαριά αµέλεια»), η οποία κατά το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, πρακτικά δεν παραγράφεται. Η επαγγελµατική αστική ευθύνη µε την έννοια της υποχρέωσης να συµπληρώσει παράληψη ή να διορθώσει κάποιο λάθος, είναι λογικό και δίκαιο να παραγράφεται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Στις µελέτες δηµοσίων έργων ως χρόνος παραγραφής θεωρείται η εξαετία µετά την παραλαβή της αντίστοιχης µελέτης. Στα ιδιωτικά έργα δεν υπάρχει σαφής συγκεκριµένη µνεία και το θέµα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο αντίστοιχης σύµβασης ή νοµικής επεξεργασίας. Θα µπορούσε όµως να επικαλεσθεί κανείς τη δεκαετία µετά την παραλαβή του αποπερατωµένου έργου, που σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 693), είναι ο χρόνος παραγραφής της ευθύνης του «Κατασκευαστή». Η άποψη αυτή, στηρίζεται στο γεγονός πως, κατά τη διεθνή ασφαλιστική πρακτική, η έννοια του «Κατασκευαστή» περιλαµβάνει όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής. όπου συνήθως εφαρµόζεται η αρχή της συνυπευθυνότητας. Αυτό γιατί είναι πρακτικά δύσκολη η απόδοση ευθυνών.Η Ελληνική Πραγµατικότητα Στη χώρα µας, ειδικά στο χώρο παραγωγής ιδιωτικών Έργων, ο προσδιορισµός των Ευθυνών είναι ένα σχετικά ασαφές “τοπίο”, που όταν υπάρξει «πρόβληµα» κατά κανόνα απαιτείται νοµική υποστήριξη και επίπονες διαδικασίες. Λαµβάνοντας υπόψη τις αντικειµενικές Συνθήκες παραγωγής ιδιωτικών Έργων, σηµειώνεται πως το γενικότερο περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από: • • • •Πολυνοµία, πολύπλοκες διαδικασίες και δυσερµήνευτες διατάξεις ∆υσλειτουργία και ανεπάρκεια υπηρεσιών Αδυναµία αποτελεσµατικού ελέγχου Ανοικτό πεδίο για πολιτικές ή ιδιοτελείς παρεµβάσειςΕίναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι, στην προσπάθειά της η Πολιτεία να καλύψει το κενό που δηµιουργείται, προσθέτει συνεχώς ευθύνες στους Μηχανικούς, ενώ έχει ποινικοποιήσει πλήρως τις ευθύνες τους, ακόµη και την αµέλεια! (Ν. 2331/95, τροποποίηση άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα) Η παγκόσµια αυτή πρωτοτυπία δείχνει ανάγλυφα την ανωριµότητα της Ελληνικής Αγοράς και απαιτεί ολοκληρωµένη αντιµετώπιση από την Πολιτεία και τους Φορείς των Μηχανικών. Οι ευθύνες του Κατασκευαστή προκύπτουν µάλλον από τη νοµολογία και όχι από σαφείς νοµοθετικές διατάξεις, αφού ο οποιοσδήποτε µπορεί να εµφανίζεται ως Κατασκευαστής Ιδιωτικών Έργων. Οι Προµηθευτές προϊόντων ελέγχονται ελάχιστα για την τήρηση προδιαγραφών στα προϊόντα τους. Αποτέλεσµα, ο Μηχανικός να αποτελεί το εξιλαστήριο θύµα, συγκεντρώνοντας τις ευθύνες όλων σχεδόν των εµπλεκοµένων στα ιδιωτικά έργα.Οι εξελίξεις Οι όποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε σχέση µε αρµοδιότητες, υποχρεώσεις και αντίστοιχες Ευθύνες των εµπλεκόµενων Φορέων θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθούν τις ακόλουθες βασικές αρχές: •• •Ο Ιδιοκτήτης (εργοδότης) ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο “αιτεί” την έκδοση άδειας δόµησης, υποβάλλοντας κατάλληλα δικαιολογητικά και στοιχεία που αποδεικνύουν την κυριότητα και νοµιµότητα της κατασκευής Η Αρµόδια Υπηρεσία “ελέγχει” την πληρότητα των στοιχείων και των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη χορήγηση άδειας δόµησης Οι Μελετητές οφείλουν να εκπονούν τις Μελέτες σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις προδιαγραφές εκπόνησης µελετών και τους κανονισµούς που ισχύουν και να υποβάλουν σχετική δήλωση4/5 •Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί οφείλουν να επιβλέπουν τις εργασίες δόµησης, ώστε αυτές να εκτελούνται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος, του διαγράµµατος κάλυψης και της µελέτης που υποβλήθηκε και να υποβάλουν σχετική δήλωσηΟι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι ασχολούνται µε τα κτιριακά έργα έχουν να αντιµετωπίσουν τις εξής ευθύνες: • • • • • • •Σύνταξη Μελετών και Σχεδίων Σύνταξη Φακέλου / Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΕ – ΣΑΕ) Χρονοδιαγράµµατα Κατασκευής Σύνταξη Προϋπολογισµού Έργου Επίβλεψη Εφαρµογής Μελέτης και Κατασκευής Επίβλεψη των φάσεων Κατασκευής και των Μέτρων Ασφαλείας Παραλαβή του αποπερατωµένου ΈργουΓια τις παραπάνω ευθύνες του είναι υπόλογος έναντι: • • • • •Του ιδιοκτήτη (ΚτΕ) Των Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Του Εργατοτεχνικού Προσωπικού Του Κατασκευαστή ∆ιαφόρων “Τρίτων”.Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η παραπάνω κατάσταση δηµιουργεί αντικειµενικά µεγάλη επαγγελµατική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, Ευθύνες τις οποίες αρκετοί Μηχανικοί έχουν βιώσει στην πράξη µε ενίοτε επώδυνο τρόπο. Για αυτό το λόγο, πέρα από την επιδίωξη του κάθε Μηχανικού (ατοµικά ή µε τα συλλογικά του Όργανα) για εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου, θα πρέπει συγχρόνως να υπάρξει η κατάλληλη µέριµνα για οργάνωση στην πράξη της απαραίτητης “άµυνας”. Προς τούτο, πρέπει να αξιοποιηθεί η Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης, που φαίνεται να είναι η πλέον γόνιµη και αξιόπιστη λύση στο όλο πρόβληµα των Ευθυνών. Θεσµός, που είναι δοκιµασµένος µε επιτυχία στις υπόλοιπες προηγµένες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια.Συµπεράσµατα Η Πολιτεία θα πρέπει να “ξεκαθαρίσει” το τοπίο των ευθυνών, ως βασική υποχρέωσή της απέναντι στην κοινότητα των Μηχανικών και στο Κοινωνικό Σύνολο. Ο Μηχανικός ασκεί ένα σύνθετο επάγγελµα που µοιραία συνεπάγεται Κινδύνους οι οποίοι δεν µπορούν να εξαλειφθούν και Ευθύνες τις οποίες αναλαµβάνει, στον βαθµό που του αναλογούν Οι Υπηρεσίες της Πολιτείας δεν πρέπει να θεωρείται πως είναι στο απυρόβλητο και να αναλαµβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν Η Ποινική Ευθύνη συνδέεται µε τιµωρία και δεν ασφαλίζεται. Απεναντίας, η Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται. Πρέπει συστηµατικά να εφαρµοσθεί και στη χώρα µας Η Ασφάλιση είναι ένας δόκιµος τρόπος για τον περιορισµό των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων που προέρχονται από τις ευθύνες. Βέβαια, θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να βασίζεται σε αξιόπιστα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε σωστές υπηρεσίες, που να οδηγούν σε δίκαια αποζηµίωση χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες Η θεσµοθέτηση της ασφαλιστικής κάλυψης Επαγγελµατικής Ευθύνης Μηχανικού (Φυσικό Πρόσωπο ή Οργανωµένη Εταιρία) που παρέχει Υπηρεσίες Μελετητή – Επιβλέποντα – Συµβούλου και της ασφαλιστικής κάλυψης 10ετους Εγγύησης Κατασκευαστή (στην ευρεία του έννοια), πιστεύεται πως είναι τα “εργαλεία” που θα µπορούσαν να λύσουν το πρόβληµα του βάρους της Ευθύνης και θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής Έργων στη χώρα µας. Οι Μηχανικοί και οι Φορείς τους θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του θεσµού της Ασφάλισης και για την ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου της, προς όφελος των Μηχανικών µε την ιδιότητα του Μελετητή – Επιβλέποντα ή του Εργολάβου - Κατασκευαστή.5/5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.