Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Μαίου 2020

Απόφαση της Δ/νσης Δ11 της ΓΓΔΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 639 / 20-03-2013

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.03.22 13:26:34 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio11377ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 639 20 Μαρτίου 2013ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρ− μογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών». ......................... 1 Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδι− κασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκα− λία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης........ 2 Καθορισμός κριτηρίων, όρων σύναψης, διαδικασίας, πε− ριεχομένου και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ των Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία−Παίδων Πεντέλης» και των σωματείων «Ελπί− δα Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο» και «ΣΥΛ− ΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «Σύλλογος Αρω− γής Μεταμοσχεύσεων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη Ελπίδα»). ........ 3ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ11γ/o/3/20 (1) Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιί− ας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυ− λικών και Λιμενικών». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσί− ων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116) και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ− ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).4. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141 Α΄). 5. Την Υ43/5−7−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτή− των του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» ΦΕΚ 2094 Β΄. 6. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί− ας Δημοσίων Έργων» (Α΄28) και το π.δ. 340/90, «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» όπως ισχύουν. 7. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29−11−1990 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 8. Την Δ11γ/ο/393/2−8−2010 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. ΔΙ «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και βελτίω− σης του συστήματος τιμολόγησης έργων» όπως τροπο− ποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ11γ/454/25−10−2010, Δ11γ/97/8− 4−2011 και Δ11γ/10/59/17−08−2011. 9. Το υπ’ αριθμ. 185/2−3−2012 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήμα− τος τιμολόγησης έργων με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/ νση Δ11, προς έγκριση, αναμορφωμένα Ενιαία Τιμολόγια. 10. Την Δ11γ/0/9/7/7−2−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Με− ταφορών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμε− νικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄ 363/2013), αποφασίζουμε: 1. Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7−2−2013 από− φασή μας «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Ερ− γασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 363/19−2−2013, ως εξής: Α) Στο Περιγραφικό τιμολόγιο έργων οδοποιίας, Υδραυ− λικών και Οικοδομικών Έργων, στις σελίδες 7124, 7333, και 7808 του ανωτέρω ΦΕΚ ο πίνακας αντικαθίσταται από τον κατωτέρω πίνακα: Σε αστικές περιοχές − απόσταση < 5 km0,28− απόσταση ≥ 5 km0,21Εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας − απόσταση < 5 km0,20 11378ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)− απόσταση ≥ 5 km0,19− απόσταση < 5 km0,25− απόσταση ≥ 5 km0,21εργοταξιακές οδοί0,22− απόσταση ≥ 3 kmοδοί κακής βατότητας− απόσταση < 3 km0,20Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμο− νή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)0,03Β) Στον Πίνακα τιμών έργων Οδοποιίας, στη σελίδα 7306 του ανωτέρω ΦΕΚ ο κωδικός Β−18 στο σύνολό του αντι− καθίσταται ως κατωτέρω: Β−18 Β−18.1 Β−18.2 Β−18.3 Β−18.4 Β−18.5 Β−18.6 Β−18.7 Β−18.8 Β−18.9Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 30%ΟΔΟ−2312+ Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− 40%ΟΔΟ−2653+ ας μέχρι 500 kJ ύψους 2m 30%ΟΔΟ−2311 Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 500 kJ ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 500 kJ ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 1000 kJ ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 1000 kJ ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 2000 kJ ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 3000 kJ ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 3000 kJ ύψους 6 m Φράκτης απορρόφησης ενεργεί− − //− ας μέχρι 5000 kJ ύψους 6 mm690,00630,00600,00570,00m810,00740,00700,00670,00m980,00890,00850,00810,00m1.150,001.050,001.000,00950,00m1.250,001.150,001.100,001.050,00m1.840,001.680,001.600,001.520,00m2.500,002.300,002.200,002.090,00m3.000,002.700,002.600,002.470,00m4.000,003.670,003.500,003.300,00Γ) Στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων, στις σελίδες 7432 και 7433 του ανωτέρω ΦΕΚ: α) Στο στοιχείο 12.03.01 μετά τη φράση Εσωτερικής διαμέτρου 200mm προστίθεται σειρά ως εξής: «Κωδικός ανα− θεώρησης ΟΔΟ 2861» β) Στο στοιχείο 12.03.02 μετά τη φράση Εσωτερικής διαμέτρου 300mm προστίθεται σειρά ως εξής: «Κωδικός ανα− θεώρησης ΟΔΟ 2862» γ) Στο στοιχείο 12.03.03 μετά τη φράση Εσωτερικής διαμέτρου 400mm προστίθεται σειρά ως εξής: «Κωδικός ανα− θεώρησης ΟΔΟ 2863» και δ) Στο στοιχείο 12.03.04 μετά τη φράση Εσωτερικής διαμέτρου 600mm προστίθεται σειρά ως εξής: «Κωδικός ανα− θεώρησης ΟΔΟ 2864» Δ) Στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Λιμενικών Έργων, στις σελίδες 7759 και 7760 του ανωτέρω ΦΕΚ: α) Στο άρθρο 4.10.01 στην πρώτη σειρά το στοιχείο 20.00 kN/m αντικαθίσταται στο ορθό «200,00 kN/m» β) Στο άρθρο 4.10.02 στην πρώτη σειρά το στοιχείο 30.00 kN/m αντικαθίσταται στο ορθό «300,00 kN/m» γ) Στο άρθρο 4.10.03 στην πρώτη σειρά το στοιχείο 40.00 kN/m αντικαθίσταται στο ορθό «400,00 kN/m» δ) Στο άρθρο 4.10.04 στην πρώτη σειρά το στοιχείο 50.00 kN/m αντικαθίσταται στο ορθό «500,00 kN/m» ε) Στο άρθρο 4.10.01 στην πρώτη σειρά το στοιχείο 60.00 kN/m αντικαθίσταται στο ορθό « 600,00 kN/m» Ε) Στον Πίνακα Τιμών Λιμενικών Έργων, στη σελίδα 7793 του ανωτέρω ΦΕΚ ο κωδικός 4.10 στο σύνολό του αντικα− θίσταται ως κατωτέρω: ΄Αρθρο 4.10 4.10.01 4.10.02 4.10.03 4.10.04 4.10.05Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 200,00 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 300,00 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 400,00 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 500,00 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 600,00 kN/mΥΔΡ 6361m26,00ΥΔΡ 6361m27,00ΥΔΡ 6361m28,50ΥΔΡ 6361m210,00ΥΔΡ 6361m212,00 11379ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΣΤ) Στους Πίνακες Τιμών Οικοδομικών Έργων, στη σελίδα 8060 του ανωτέρω ΦΕΚ οι κωδικοί 54.40.01 και 54.40.02 αντικαθίσταται ως κατωτέρω: 54.40.01 54.40.02Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cmΟΙΚ 5441.1m2155,00140,00ΟΙΚ 5441.2m2165,00150,00Ζ) Στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου: α) Στη σελίδα 8155 του ανωτέρω ΦΕΚ στα άρθρα ΣΤ6.2, ΣΤ6.3 και ΣΤ6.4 στη δεύτερη σειρά της περιγραφής το στοιχείο «ΕΤΕΠ 10−06−05−00» αντικαθίσταται στο ορθό «ΕΤΕΠ 10−06−06−00» β) Στις σελίδες 8155 και 8156 του ανωτέρω ΦΕΚ στο άρθρο 6.5 στη δεύτερη σειρά της περιγραφής απαλείφεται το στοιχείο «και την ΕΤΕΠ 10−06−05−00» και στα άρθρα ΣΤ7.1 και ΣΤ7.2 το στοιχείο «ΕΤΕΠ 10−06−05−00» αντικαθίσταται στο ορθό «ΕΤΕΠ 10−06−06−00» 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣF Αριθ. 35862/Α3 (2) Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικα− σίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/4−2−91) «Κύρωση της από 24/12/1990 ΠΝΠ Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λει− τουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄). β) των άρθρων 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/ 23−2−2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013). γ) του άρθρου 14 παρ. 2, του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A΄/ 1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009). δ) των άρθρων 4 έως 10 Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ− δικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄/2007). ε) της υπ’ αριθμ. 33/27−12−2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Το− μέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της 35/29−12−2011 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 271/Α΄/2011). στ) Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδι− δασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο τη διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης ως ακολούθως: 1. Γενικά Προσόντα Οι υποψήφιοι πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας ΥΕ το 20ο έτος. γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε− ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερη− τική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007). ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. 2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης: α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: αα) Για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ: Πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχο− λής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι υπο− ψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση ιεροδιδασκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευ− ταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης. ββ) Για την κατηγορία ΔΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πεντα− ετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι. γγ) Για την κατηγορία ΥΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο Γυ− μνασίου ή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι. Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς υπηρεσίας ως ιερο− διδάσκαλων για τους αποφοίτους των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι επίσης γίνονται δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας. β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαι− τείται: αα) Για τίτλους Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολο− γικής Σχολής: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποι− ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. 11380ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητι− κό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλή− ρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. ββ) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγ− γελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσε− ως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρ−μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα. γγ) Για τίτλους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ− παίδευσης της ημεδαπής. δδ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτ− λου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό− ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ− μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμί− ας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκ−παίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των δι− πλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 και 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα ανα− γνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συ− μπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυ− νομικής Ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η χρονολο− γία γέννησής του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό Μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.β) Βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου δήμου, από την οποία να προ− κύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού. γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιη− τικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω). δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολί− ες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού. στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές. 4. Κριτήρια, διαδικασία και τρόπος επιλογής των υπο− ψηφίων Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων γίνεται με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης. Την προκήρυξη εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας και Θρη− σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− νησης και οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφε− ρόμενους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια τις διαβιβάζουν στις Μουφτείες, προκειμένου να τεθούν υπόψη της οικείας Επι− τροπής. Η οικεία Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή των καταλληλότερων ιεροδιδασκάλων, αφού εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σχηματίζει συνολική εικόνα για την ικανότητά του, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγούμενη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων, καλώντας τους σε προφορική συνέντευξη. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης ορί− ζονται με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομέ− νους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πρόσληψή τους. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργα− σίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών και η σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρό− σληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Υ4α/3053 (3) Καθορισμός κριτηρίων, όρων σύναψης, διαδικασίας, πε− ριεχομένου και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ των Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία−Παίδων Πεντέλης» και των σωματείων «Ελπίδα Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «Σύλλογος Αρωγής Μεταμο− σχεύσεων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάν− νας Β. Βαρδινογιάννη Ελπίδα»). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 42 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄) «Παροχή υπηρεσιών...και άλλες διατάξεις». β. του Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129) και το άρθρο 34 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41) με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ − ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». γ. των άρθρων 6,15, 53, 58 και 64 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. του Π.Δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51Α΄) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπα− ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ. ε. του άρθρου 11 του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194). στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98Α΄). ζ. της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουρ− γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ− γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). 2. Το υπ’ αριθμ. 300/7.1.2013 έγγραφο της 1ης Υπε Αττικής. 3. Το υπ’ αριθμ. 26243/14.12.2012. έγγραφο του Γενικού Νο− σοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία−Παίδων Πεντέλης», με συνημμένο το πρακτικό του Δ.Σ. με αριθμ. 33/13.12.2012. 4. Το από 13.2.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Υπουργείου Υγείας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, καθώς και του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέ− ων, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των κριτηρίων των όρων σύναψης, τη διαδικασία, το περιεχόμενο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ των Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία−Παίδων Πεντέλης» και των σωματείων «Ελ− πίδα Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «Σύλλογος Αρωγής Μεταμο− σχεύσεων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη Ελπίδα»). APΘPO ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 1. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ−11381ΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») αναλαμβάνει την υποχρέωση με την έναρξη της ισχύος της συμβάσεως να ιδρύσει και λειτουργήσει Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ −ΕΛΠΙΔΑ», σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3984/11. Για τον σκοπό λειτουργίας της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, ο «ΣΥΛ− ΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑ− ΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») έχει το δικαίωμα να λειτουργεί και επεξεργάζεται Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στο οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, το οποίο θα αποτελεί μέρος του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που καταρτίζεται από τον Εθνικό Ορ− γανισμό Μεταμοσχεύσεων. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το άρθρο 58 του ν. 3984/11 για το ένα και ενιαίο για όλη την Επικράτεια «Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυαλού των Οστών» που καταρτίζεται από τον Εθνικό οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. 2. Το έργο της Τράπεζας θα είναι: 2.1. η δημιουργία εκτεταμένης βάσης δοτών αρχέγονων αιματικών κυττάρων στην Ελλάδα. 2.2. η ενημέρωση, στρατολόγηση και ταυτοποίηση εθε− λοντών δοτών, η συλλογή, φύλαξη και διαχείριση μοσχευ− μάτων αίματος ομφάλιου λώρου και συναφών ιστών και κυττάρων. 2.3. η αποτελεσματική διαχείριση της βάσης δοτών για τον εντοπισμό συμβατών δοτών και παροχή μοσχευμάτων σε ασθενείς πού χρήζουν μεταμόσχευσης αρχέγονων αι− ματικών κυττάρων. 2.4. η προώθηση της έρευνας και περαιτέρω συνεργασί− ας στον τομέα της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιματικών κυττάρων. 3. Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών θα υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣ− ΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») και θα καλύπτει κατά προτε− ραιότητα τις ανάγκες του Νοσοκομείου και της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος. 3.1. Το Νοσοκομείο συμφωνεί η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου καθώς επίσης και της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος και για τον σκοπό αυτό το Νοσοκομείο παραχωρεί στο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»), άνευ οιουδή− ποτε μισθώματος ή ανταλλάγματος, το ισόγειο του κτιρίου Ε, περιγραφόμενο στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης εντός της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος. Ο χώρος αυτός θα χρησι− μοποιείται από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙ− ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») αποκλειστικώς για τις δραστηριότητές του. 4. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») έχει την ευθύνη της επιλογής του προσωπικού που θα απασχολεί για την εύρυθμη λειτουργία του, να καταρτίζει οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχολήσεως, σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμέ− νου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.) κρίνει σκόπιμη τηρώντας τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του νόμου και υποχρεούται 11382ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)να καταβάλλει στο προσωπικό της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών το οποίο θα προσλάβει και απασχολεί όλα τα οφειλόμενα ποσά μισθών, υπερωριών, αμοιβών υπερεργασίας και αμοιβών εν γένει καθώς επίσης και των ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση ισχύει και εφαρμόζεται το ΠΔ 26/2008 άρθρο 17 παρ. 1, άρθρο 18, άρθρα 30 και 31 και τα παραρτήματα VI και VII). 5. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της προβολής των σκοπών και της λειτουργίας του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΑΜΑ ΕΛ− ΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡ− ΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»), καθώς επίσης και της λειτουργί− ας της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, ανήκουν στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛ− ΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») το οποίο και θα αναλάβει την πληρωμή όλων των σχετικών εξόδων και δαπανών. 6. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») υποχρεούται με δική του δαπάνη και έξοδα να καλύπτει το κόστος ταυτοποίησης των δειγμάτων. 7. Η αμοιβή για την αποστολή του μοσχεύματος σε οι− αδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος θα καθορίζεται από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑ− ΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») κατόπιν συμφωνίας του με το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο θα νοσηλεύεται ο λήπτης τοι μοσχεύματος. Στην περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η αποστολή μοσχεύματος από τη Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε οιοδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, η σχετική αμοιβή θα καταβάλλεται στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ− ΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ− ΕΛΠΙΔΑ») και θα αποτελεί πόρο αυτού Ρητώς συμφωνείται ότι στην αμοιβή που θα συμφωνηθεί για την αποστολή του μοσχεύματος σε οιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα συλλογής και αποστολής του μοσχεύματος. Ρητώς ορίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από τη Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών η αποστολή μοσχεύματος σε οιοδήποτε νοσοκο− μείο στην Ελλάδα, η αποστολή του μοσχεύματος στην Ελλάδα θα γίνεται χωρίς οιαδήποτε αμοιβή του «ΣΥΛ− ΛΟΓΟΥ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑ− ΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»). Τα έξοδα συλλογής και αποστολής του μοσχεύματος στην Ελλάδα θα εξακο− λουθούν να καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταμεία όπως καταβάλλονται σήμερα και δεν θα καταβάλλονται από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»). ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 1. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»), θα ιδρύσει και λειτουργήσει Κέντρο Μεταμόσχευσης στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ − ΕΛΠΙΔΑ». 2. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ−ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του, θα προβεί στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Μεταμό− σχευσης κατά τον χρόνο που αυτός κρίνει ότι εξυπηρετεί− ται η αποτελεσματική λειτουργία της προαναφερομένης Ογκολογικής Μονάδος Παίδων. 3. Το έργο του Κέντρου Μεταμόσχευσης είναι: 3.1 Η εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προ− σωπικού σε αναγνωρισμένα κέντρα μεταμοσχεύσεων του εξωτερικού για την εκπαίδευση και την απόκτηση σχετικής εμπειρίας στις μεταμοσχεύσεις (Ήπαρ, Νεφρά, Πνεύμονες), ώστε να πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων σε Μονάδες Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργά− νων που το Νοσοκομείο πρόκειται να λειτουργήσει, σύμ− φωνα με το άρθρο 15 του ν. 3984/11. 3.2 Η συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους δι− εθνώς χειρουργούς για την διενέργεια μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. 3.3 Η ενημέρωση και στρατολόγηση εθελοντών δοτών σε συνεργασία με σχετικούς φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 4. Το Κέντρο Μεταμόσχευσης θα υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙ− ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»). 5. Ρητώς συμφωνείται ότι το Κέντρο Μεταμόσχευσης θα λειτουργεί εντός του αναφερομένου στην 3.1 του Πρώτου Άρθρου χώρου. 6. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») υποχρεούται με δική δαπάνη του και έξοδα να παρέχει στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νο− σοκομείου υπηρεσίες εκπαίδευσης με αντικείμενο θέματα συναφή με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το Κέντρο Μεταμόσχευσης. 7. Η επιλογή των μελών του προσωπικού του Νοσοκομεί− ου και της ειδικότητος κάθε μέλους προς το οποίο θα πα− ρέχονται οι αναφερόμενες στην παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου υπηρεσίες εκπαιδεύσεως θα γίνεται κατόπιν κοινής εγγράφου αποφάσεως του Νοσοκομείου και του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»). 8. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της προβολής των σκοπών και της λειτουργίας του Κέντρου Μεταμόσχευσης ανήκουν στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛ− ΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») το οποίο θα αναλάβει την πληρωμή όλων των σχετικών εξό− δων και δαπανών. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 1. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»), θα ιδρύσει και λειτουργήσει Κέντρο Αριστείας στην Ογκο− λογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ − ΕΛΠΙΔΑ». 2. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του, θα προβεί στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας κατά τον χρόνο πού αυτός κρίνει ότι εξυπηρε− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τείται η αποτελεσματική λειτουργά της προαναφερόμενης Ογκολογικής Μονάδος. 3. Το έργο του Κέντρου Αριστείας είναι: 3.1 Η έρευνα στα κακοήθη και αιματολογικά νοσήματα στη/παιδική ηλικία 3.2 Η διάγνωση των αιματολογικών και κακοηθών νοση− μάτων της παιδικής ηλικίας 3.3 Η παραγωγή πολυδύναμων βλαστοκυττάρων στο εργαστήριο με γενετική τροποποίηση κυττάρων δέρματος ή αίματος από ασθενείς με σπάνια γενετικά και ανοσολο− γικά νοσήματα που θα επιτρέπει τη μελέτη τους και το σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπείας με βλαστοκύτταρα. 3.4 Το σχεδιασμό ανοσολογικών θεραπειών με λεμφοκύτ− ταρα τροποποιημένα εναντίον λευχαιμικών και καρκινικών κυττάρων 3.5 Η παρασκευή δερματικών κυτταρικών μοσχευμάτων 3.6 Η διαγνωστική μελέτη με τεχνικές μοριακής βιολογί− ας των γενετικών και νεοπλασματικών νόσων της παιδικής ηλικίας. 4. Η επιλογή του προσωπικού που θα απασχολείται γιο την εκτέλεση του έργου του Κέντρου Αριστείας θα γίνεται κατόπιν κοινής εγγράφου αποφάσεως του Νοσοκομείου και του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ:» (πρώην «ΣΥΛΛΟ− ΓΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ»). 5. Για τη δημιουργία ενός κέντρου κυτταρικής και γονιδια− κής θεραπείας απαιτείται η ίδρυση διαπιστευμένου ειδικού εργαστηρίου όπου κάτω από συνθήκες ορθής κλινικής και παρασκευαστικής πρακτικής (GMP) θα γίνεται η απομόνωση και η παρασκευή των κυττάρων. Η θεραπεία θα λαμβάνει χώρα στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη −ΕΛΠΙΔΑ». Το σχετικό κόστος της προμήθειας του απαραίτη− του εξοπλισμού του ειδικού εργαστηρίου για την απομόνωση και παρασκευή κυττάρων, καθώς και την αντιμετώπιση των λειτουργικών του εξόδων βαρύνει τον, «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝ− ΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») πλην των δαπανών για φύλαξη, καθαριότητα και επικοινωνίες που θα εξακολουθούν να καλύπτονται από τις υφιστάμενες δομές του Νοσοκομείου. 6. Το Κέντρο Αριστείας θα υπάγεται διοικητικά και λει− τουργικά στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛ− ΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») και θα καλύπτει κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του Νοσο− κομείου και της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος. 7. Το Νοσοκομείο συμφωνεί το Κέντρο Αριστείας να κα− λύπτει ανάγκες του Νοσοκομείου καθώς επίσης και της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος Παίδων και για τον λόγο αυτό το Νοσοκομείο παραχωρεί στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ− ΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ− ΕΛΠΙΔΑ»), άνευ οιουδήποτε μισθώματος ή ανταλλάγματος, τον 1ο όροφο του κτιρίου Α περιγραφόμενο στο επισυνα− πτόμενο τοπογραφικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί εντός της ως άνω Ογκολογικής Μονάδος Παίδων. Ο χώρος αυτός θα χρησι− μοποιείται από το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙ− ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») για την λειτουργία του Κέντρου Αριστείας. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα έξοδα λογαριασμού για φως, νερό, ηλεκτρικό και πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, τα έξοδα για κάθε είδους τη−11383λεφωνική ή άλλη επικοινωνία καθώς και τα έξοδα συντή− ρησης και εγκατάστασης της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων και του Κέντρου Αριστείας θα εξακολουθούν να καλύπτονται από τις υπάρχουσες δομές του Νοσοκομείου. 2. Τα έξοδα φύλαξης και καθαρισμού του χώρου της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, του Κέ− ντρου Μεταμοσχεύσεων και του Κέντρου Αριστείας θα εξακολουθούν να καλύπτονται από τις υπάρχουσες δομές του Νοσοκομείου. 3. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») θα καλύψει την δαπάνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πού αναλαμβάνει με τη σύμβαση από πόρους τους οποίους ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩ− ΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») έχει συ− γκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσόν περιέλθει στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑ− ΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») τρόπο για τον σκοπό αυτό, όπως ποσά που θα ληφθούν από Κοινοτικά προγράμ− ματα, από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες κ.λπ. 4. Το Νοσοκομείο θα παράσχει στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑ− ΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣ− ΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») κάθε βοήθεια αποστέλλοντας προς το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») ή σε οποιονδήποτε τρίτο όλοι τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις προκειμένου ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙ− ΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») να επιτύχει οποιασδήποτε μορφής επιχορήγηση για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟ− ΝΑΔΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») από τη σύμβαση. 5. Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή, οι− κονομικής ή άλλης φύσεως, για την σύσταση, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της προαναφερομένης Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, του Κέντρου Με− ταμοσχεύσεων Παιδιών και του Κέντρου Αριστείας και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Σχετικά με τις φορολογικές και λοιπές εν γένει απαλλο− γές εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ− ΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ−ΕΛΠΙΔΑ») δεν φέρει ευθύνη εάν η εκτέλεση των συμφωνηθέντων με τη σύμβαση ή η ολοκλήρωση αυτών καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της συμβάσεως. 11384ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών ο «ΣΥΛ− ΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.