Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 29 Μαίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 της Δ/νσης Δ11 της ΓΓΔΕ αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12 ΦΕΒ 2013 (προς δημοσίευση στο ΦΕΚ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (Δ11γ) Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. TELEFAX Τηλέφωνο E-mailΘΕΜΑ:: : : :Αρ. Πρωτ. Δ11γ/ο/5/8ΠΡΟΣ:Τους αποδέκτες του πίνακα διανομήςΙπποκράτους 196-198 11474 ΑΘΗΝΑ 210 3820695 210 3820364 ggdeg11@otenet.grΑναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.Με την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. Δ11γ/o/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Τα ανωτέρω ενιαία τιμολόγια εργασιών εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων έργων και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί για δημοσίευση ή υπογραφεί αντίστοιχα, έναν (1) μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Μέχρι την κυκλοφορία του ΦΕΚ και για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. τα τεύχη των τιμολογίων που εγκρίθηκαν με την παραπάνω απόφαση, η ισχύς των οποίων θα αρχίσει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Τα νέα ενιαία τιμολόγια, όπως και η παλαιότερη έκδοση τους, προβλέπουν διαφοροποίηση των τιμών μονάδας, ανάλογα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ως εξής: Για έργα Οδοποιίας ο προϋπολογισμός κατατάσσεται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Α. Έργα προϋπολογισμού έως 1.500.000 € Β Έργα προϋπολογισμού από 1.500.001 έως 5.000.000 € Γ Έργα προϋπολογισμού από 5.000.001 έως 10.000.000 € Δ Έργα προϋπολογισμού πάνω από 10.000.000 €} σελ. 1 από 6 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕΓια τα υδραυλικά έργα ο προϋπολογισμός κατατάσσεται σε τρεις (3) κατηγορίες: Α. Έργα προϋπολογισμού έως 1.500.000 € Β Έργα προϋπολογισμού από 1.500.001 έως 5.000.000 € Γ Έργα προϋπολογισμού πάνω από 5.000.000 € Για τα Οικοδομικά έργα ο προϋπολογισμός κατατάσσεται σε δύο (2) κατηγορίες: Α. Έργα προϋπολογισμού έως 2.000.000 € Β Έργα προϋπολογισμού πάνω από 2.000.000 € Σε ενιαία κατηγορία από πλευράς προϋπολογισμού κατατάσσονται τα Λιμενικά έργα και έργα Πρασίνου καθώς και οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Προκειμένου η επιλογή των τιμών να γίνεται σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά ενιαίο και μονοσήμαντο τρόπο από τις Δημοπρατούσες Αρχές επισημαίνονται τα ακόλουθα: α Προϋπολογισμός Έργου για την επιλογή κατηγορίας τιμών είναι το άθροισμα των δαπανών όλων των προβλεπομένων ομάδων και κατηγοριών εργασιών, περιλαμβανομένου του ποσοστού για ΓΕ&ΟΕ, και του ποσού των απροβλέπτων. β. Βασικό αντικείμενο έργου είναι αυτό που προσιδιάζει στο φυσικό αντικείμενο αυτού (λ.χ. ένα κτιριακό έργο που περιλαμβάνει διαμόρφωση εξωτερικών χώρων με φυτεύσεις, εσωτερικές οδούς ή σύνδεση με το οδικό δίκτυο είναι έργο Οικοδομικό, η κατασκευή ενός δρόμου στην οποία συμπεριλαμβάνεται το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων είναι έργο Οδοποιίας, ενώ ένα αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει κτίριο αντλιοστασίου είναι έργο Υδραυλικό). γ. Για την επιλογή της κατηγορίας τιμών εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: - Εκτιμάται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α” και στη συνέχεια υπολογίζεται ο προϋπολογισμός με τιμές των ΝΕΤ. Για τις εργασίες του βασικού αντικειμένου και των λοιπών ΝΕΤ που υπόκεινται σε κατηγοριοποίηση τιμών λαμβάνονται τιμές των ΝΕΤ για προϋπολογισμό σύμφωνα με την εκτίμηση, προστίθεται η δαπάνη και των ΝΕΤ με ενιαίες τιμές (αν προβλέπονται τέτοιες εργασίες), καθώς και το ποσοστό ΓΕ&ΟΕ που αναλογεί, και προκύπτει το “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β”. Πιθανώς θα απαιτηθούν κάποιες δοκιμές για την ορθή επιλογή των τιμών της βασικής κατηγορίας. - Ελέγχεται αν το “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β” οδηγεί σε διαφοροποίηση της περιοχής τιμών για το “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α” και επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί. Παραδείγματα: § Έστω οδικό έργο με δαπάνη βάσει άρθρων ΝΕΤ ΟΔΟ, ΝΕΤ ΗΛΜ και ΝΕΤ ΠΡΣ μεγαλύτερη των 10.000.000 €. Οι τυχόν εργασίες ΥΔΡ και ΟΙΚ που περιλαμβάνονται τιμολογούνται με τις τιμές που αντιστοιχούν στην κατηγορία υψηλού προϋπολογισμού στα ΝΕΤ ΥΔΡ και ΟΙΚ. § Έστω οικοδομικό έργο με δαπάνη βάσει άρθρων ΟΙΚ 1.800.000 € και έργα οδοποιίας με τιμές έργων προϋπολογισμού έως 1.500.000 € δαπάνης 300.000 €. Το ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β υπερβαίνει τα 2.000.000 €, οπότε οι οικοδομικές εργασίες τιμολογούνται ως έργο προϋπολογισμού μεγαλυτέρου των 2.000.000 € και οι εργασίες οδοποιίας με τιμές της κατηγορίας 1.500.001 - 5.000.000 €. § Έστω υδραυλικό έργο με δαπάνη βάσει άρθρων ΥΔΡ 4.000.000 € και οικοδομικές εργασίες με τιμές έργων προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 € δαπάνης 400.000 €. Το ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 €, οπότε οι εργασίες υδραυλικών έργων τιμολογούνται ως έργο προϋπολογισμού 1.500.001 - 5.000.000 € και οι οικοδομικές με τιμές της κατηγορίας άνω των 2.000.000 €. § Στο προηγούμενο παράδειγμα αν προστεθούν Η/Μ εργασίες 300.000 € (ενιαία κατηγορία) και εργασίες ΟΔΟ 400.000 με τιμές κατηγορίας ΟΔΟ 1.500.001 - 5.000.000 €, το ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β υπερβαίνει τα 5.000.000 €, οπότε η δαπάνη των ΥΔΡ επαναπροσδιορίζεται κατ' αρχήν με τιμές ΥΔΡ >5.000.000 € και προσδιορίζεται νέο ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β. Αν αυτό υπολείπεται των 5.000.000 €, οι τιμές παραμένουν ως έχουν, ενώ αν προκύψει > 5.000.000 τότε οι τιμές ΟΔΟ λαμβάνονται από την κατηγορία 5.000.001 - 10.000.000 € Επισημαίνεται ότι για την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, ως ανωτέρω, πρέπει ήδη να έχει αποτιμηθεί και εφαρμοσθεί η τιμή του αστερίσκου, όπου αυτό προβλέπεται. } σελ. 2 από 6 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕΒ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Στην παρούσα έκδοση των τιμολογίων έχουν γίνει οι προσαρμογές σε σχέση με τις ΕΤΕΠ στα περιγραφικά άρθρα όλων των τιμολογίων , ενώ σε όσα άρθρα δεν υπάρχουν αντιστοιχίες ΕΤΕΠ έχουν γίνει κατά το δυνατόν παραπομπές σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Έχει συμπεριληφθεί κονδύλιο μεταφοράς και τρόπος υπολογισμού των μεταφορών για όλες τις κατηγορίες έργων. Έχει καταβληθεί προσπάθεια για ενιαία αντιμετώπιση των εργασιών στις διάφορες κατηγορίες έργων ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες εργασίες στα διάφορα τιμολόγια. Κατά την αναπροσαρμογή/επικαιροποίηση των ΝΕΤ έχουν προστεθεί και αρκετά νέα άρθρα εργασιών, προερχόμενα τόσο από Νέες Τιμές Μονάδος που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος των ΝΕΤ του 2005, όσο και από τις εν τω μεταξύ τεχνολογικές εξελίξεις (νέα υλικά, νέοι τρόποι εκτέλεσης των εργασιών). Ειδικότερα για τα επιμέρους τιμολόγια αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω διαφοροποιήσεις : Τιμολόγιο Οδοποιίας - Στην Ομάδα Τεχνικά έργα στις χωματουργικές εργασίες έχουν προστεθεί τα άρθρα Β-11Α “Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και μετωπικά συρματοκιβώτια” και Β-11Β “Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισμένη γη και μετωπικά χαλύβδινα πλέγματα και γεωσυνθετικά”. - Έχει γίνει τροποποίηση των υποάρθρων B-18 “Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων”. - Έχουν διαγραφεί τα άρθρα των σωλήνων αποχέτευσης και αποστράγγισης και έχουν ενσωματωθεί στο ΝΕΤ ΥΔΡ. - Έχουν προστεθεί διάμετροι στους πασσάλους. - Έχουν προστεθεί άρθρα για αστική οδοποιία Β-81… και για επισκευές γεφυρών Β-90… - Στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου συμπεριλήφθηκε η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου. - Έχει γίνει τροποποίηση των υποάρθρων Ε-1 “Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ)”. - Έχει αφαιρεθεί η ομάδα εγκαταστάσεων φωτισμού οδών και έχει συμπεριληφθεί στο ΝΕΤ ΗΛΜ. - Προστέθηκε η ομάδα Σ Οδικών Σηράγγων. Τιμολόγιο Υδραυλικών έργων - Έχει γίνει αλλαγή του τρόπου επιμέτρησης της εργοταξιακής σήμανσης και των προστατευτικών κατασκευών - Οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων διαγράφηκαν και τιμολογούνται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα των ΝΕΤ ΟΔΟ - Τα άρθρα των σωληνώσεων έχουν τροποποιηθεί ως εξής: • Καταργήθηκαν όλες οι σειρές των τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης και αντικαταστάθηκαν από τσιμεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, σειράς 120 άρθρο 12.01 και pipe-jacking κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 άρθρο 12.02 • Προστέθηκαν διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC που αφαιρέθηκαν από την οδοποιία άρθρο 12.11 • Γενικά στα άρθρα των σωληνώσεων έχουν γίνει ανακατατάξεις έτσι ώστε υλικά που καλύπτονται από το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρότυπο να καλύπτονται και από το ίδιο άρθρο όπως σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 άρθρο 12.29 και σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 άρθρο 12.30 • Στο άρθρο 12.40. 01 και στο άρθρο 12.40. 11 (πρώην 12.22…) Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (GRP)” έχουν δοθεί συντελεστές διαφοποποίησης των τιμών ανάλογα με την ονομαστική πίεση ώστε να μειωθεί ο αριθμός επανάληψης των υποάρθρων } σελ. 3 από 6 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ•--Ανάλογα έχουν γίνει και με το άρθρο 12.48 “Διακλαδώσεις τύπου Τ των 90° για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CCGRP)”. καθώς και στο άρθρο 12.50 “Επιθέματα (σαμάρια) για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα”, όπου καθορίζεται η τιμή ανάλογα με τη γωνία. Στο κεφάλαιο Λιθόρριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων διαγράφηκαν κάποιες εργασίες όπως “Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων” , “Περιστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης”, και “Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας”. Έγινε διαχωρισμός της προμήθειας από την εγκατάσταση και λειτουργία των μηκυνσιομέτρων. Καταργήθηκαν τα άρθρα συμπυκνωμένης επίχωσης. Στα άρθρα των αγκυρίων συμπεριλήφθηκε και η δαπάνη διάτρησης της οπής.Τιμολόγιο Λιμενικών έργων -Προστέθηκαν νέα άρθρα: • • •• • • • -Αρθρο 2.07 :” Θαλάσσιες μεταφορές” (βασική τιμή για την τιμολόγηση των άρθρων τα οποία περιλαμβάνουν θαλάσσιες μεταφορές, όπως οι λιθορριπές κ.λ.π.). Αρθρο 5.01.02 : “Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους 35 μέχρι 80 τόνων” : Έγινε κλιμάκωση του βάρους των ογκολίθων με την ενδιάμεση ως άνω κατηγορία αντί της παλαιάς άνω και κάτω των 35 τόνων. Αρθρο 5.07 : “Αρση και επανατοποθέτηση υφισταμένων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων” και Αρθρο 5.08 : “Άρση και επανατοποθέτηση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης” (τα άρθρα αυτά προστέθηκαν για την αξιοποίηση των υλικών καθαίρεσης λιμενικών έργων, όπως επιβάλλεται από την πρόσφατη νομοθεσία). Αρθρο 6.04 : “Υφαλες κατασκευές με επιμήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους σκυροδέματος” (για την επισκευή λιμενικών έργων που έχουν υποστεί υποσκαφές). Αρθρο 6.05 : “Υφαλες κατασκευές με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα” (υπήρχε άρθρο μόνον για τα έξαλα στοιχεία). Αρθρο 8.06: “Λιθεπενδύσεις ανωδομών λιμενικών έργων”. Αρθρο 9.10 : “Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάμενο κρηπίδωμα”.Προστέθηκαν άρθρα εξοπλισμού λιμενικών έργων με σύγχρονα υλικά (9.01.02: “Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο”, 9.04: “Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης” κ.λπ).Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων -Έγιναν τροποποιήσεις των περιγραφών σημαντικού αριθμού άρθρων προκειμένου το αντικείμενο των εργασιών να προσδιορίζεται σαφώς και μονοσήμαντα. Έγινε ανασύνταξη και συμπλήρωση των γενικών όρων ανά ενότητα εργασιών για τον σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου των τιμών μονάδας. Έγιναν διορθώσεις περιγραφικών άρθρων εργασιών επιστρώσεων με "ψυχρά" και φωτοκαταλυτικά υλικά σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Έγινε προσθήκη διευκρινήσεων στους Γενικούς Ορους για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφορών (κατ' αντιστοιχία με τα ΝΕΤ ΟΔΟ και ΝΕΤ ΥΔΡ).Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου -Προστέθηκαν νέα άρθρα: • • • •άρθρα για την διαχείριση προϊόντων κλαδέματος και καθαρισμών/συντήρησης χώρων πρασίνου (Α/Τ Α12 - Α16). σειρά άρθρων για πέργκολες, καθιστικά και κάδους απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων (Α/Τ Β10 και Β11). σειρά άρθρων για το εξοπλισμό χώρων παιδικής χαράς (Α/Τ Β12). σειρά άρθρων για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Α/Τ Ε16). } σελ. 4 από 6 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ• -άρθρα για τη διαμόρφωση - ανανέωση κόμης και κοπή μικρών δένδρων (Α/Τ ΣΤ4.1) και την φυτοπροστασία (Α/Τ ΣΤ 5). Τροποποιήθηκαν οι περιγραφές και συμπληρώθηκαν άρθρα εργασιών βοτανίσματος και καθαρισμού χώρων πρασίνου (Α/Τ ΣΤ6.3 και ΣΤ8). Προστέθηκαν άρθρα για πιεστικά συγκροτήματα (εδάφιο Λ).Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών: --Συντάχθηκε νέο ιδιαίτερο τιμολόγιο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα άρθρα που υπήρχαν στα ΝΕΤ ΟΔΟ και ΝΕΤ ΥΔΡ (από τα οποία αφαιρέθηκαν) και προστέθηκαν αρκετά νέα άρθρα συνήθων εργασιών. Έγινε επικαιροποίηση υπαρχόντων άρθρων, έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ΕΤΕΠ. Προστέθηκαν άρθρα για Ιστούς οδοφωτισμού από FRP (οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές) Προστέθηκαν νέα άρθρα για εργασίες Φωτεινής Σηματοδότησης και Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης και Οδικού Φωτισμού. Προστέθηκαν άρθρα για Η/Μ εξοπλισμό λιμενικών έργων με ειδικές απαιτήσεις αντισκωριακής προστασίας.Γ. Θέματα εφαρμογής των ΝΕΤ Τα ΝΕΤ των διαφόρων κατηγοριών έργων "συγκοινωνούν" μεταξύ τους και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιούνται άρθρα από όλα τα ΝΕΤ για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των έργων, για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο ΝΕΤ της κύριας κατηγορίας. Η επιλογή των άρθρων στην περίπτωση συνθέτων έργων επαφίεται στην ορθή τεχνική κρίση. Ωστόσο, αναφέρονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: - Η κατασκευή του δομικού μέρους ενός αντλιοστασίου είναι εργασία οικοδομικού έργου, οπότε για την τιμολόγηση του φέροντος οργανισμού έχουν εφαρμογή τα άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, ομοίως εργασία οικοδομικού έργου είναι η κατασκευή ενός σταθμού διοδίων. - Η κατασκευή επενδεδυμένων διωρύγων αποχέτευσης ομβρίων της οδού ή του κρηπιδώματος ενός λιμανιού είναι υδραυλικό έργο. - Για τις κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ υπάρχουν άρθρα μόνον στο ΝΕΤ ΥΔΡ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται, όπως είναι εύλογο, σε όλες τις κατηγορίες των έργων. - Στο ΝΕΤ ΟΔΟ περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν στην "αστική οδοποιία". Προφανώς τα άρθρα αυτά δεν έχουν εφαρμογή στην κατασκευή οδών ταχείας κυκλοφορίας διαμέσου του αστικού περιβάλλοντος. - Η κατασκευή μιας άνω διάβασης πεζών στο πλαίσιο ενός οικοδομικού έργου είναι αντικείμενο οδοποιίας, η δε κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων του εξωτερικού χώρου του κτιρίου εντάσσεται στα υδραυλικά έργα. Στις περιπτώσεις που η μελέτη προβλέπει εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα ΝΕΤ ή διαφέρουν ποιοτικώς από αυτές, θα συντάσσεται Νέο Άρθρο, η δε τιμή μονάδας του θα προσδιορίζεται και θα τεκμηριώνεται κατ' αναλογία με υπάρχουσες τιμές των ΝΕΤ. Επίσης στο ΝΕΤ ΟΙΚ υπάρχουν άρθρα που επισημαίνονται με διπλό αστερίσκο [**] που αφορούν μαρμαρικές εργασίες, ξύλινα πατώματα κλπ. Για τα άρθρα αυτά προβλέπεται και τιμή "φατούρας" (χωρίς το βασικό υλικό) και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού της τιμής ανάλογα με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών που προβλέπεται να ενσωματωθούν. Οδηγίες για τον αστερίσκο [*] Όταν ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] απαιτείται υπολογισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου κατ' άρθρο. } σελ. 5 από 6 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕΣτους Γενικούς Όρους των ΝΕΤ περιλαμβάνονται πίνακες τιμών του μεταφορικού έργου ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km), αναλόγως των συνθηκών διακίνησης των προϊόντων και υλικών. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν ανηγμένη την επιστροφή του άδειου αυτοκινήτου στη θέση του ορύγματος και αναφέρονται σε συμπυκνωμένα υλικά και προϊόντα στις εκάστοτε θέσεις κατασκευής (π.χ. εκσκαφές σε όγκο ορύγματος, συμπυκνωμένες στρώσεις υλικών κ.ο.κ.). Ως εκ τούτου σε καμιά περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος. Η απόσταση μεταφοράς προσδιορίζεται με βάση τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τις απαιτήσεις που τίθενται από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (η έκδοση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοπράτηση των περισσοτέρων έργων), καθώς και λοιπές κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται η μέση απόσταση μεταφοράς (π.χ. από το κέντρο βάρους των χωματισμών του έργου μέχρι τον αποθεσιοθάλαμο ή τον δανειοθάλαμο ή τη μέση απόσταση προς αυτούς εάν προβλέπονται περισσότεροι - από το κέντρο βάρους του έργου μέχρι το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που λειτουργεί στην περιοχή του έργου κ.ο.κ.). Δοθέντος ότι το μεταφορικό έργο συνιστά σημαντικό μέρος της δαπάνης αρκετών έργων (π.χ. έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων εντός πόλεως κλπ), η μέση απόσταση μεταφοράς οφείλει να τεκμηριώνεται επαρκώς στις προμετρήσεις των έργων. Δεν είναι λογικό οι χωματισμοί να υπολογίζονται με τη σύνταξη εκτενών αναλυτικών πινάκων και οι μεταφορές, που ενίοτε είναι υψηλότερης δαπάνης, να μην αντιμετωπίζονται κατ' ανάλογο τρόπο. Ούτε είναι λογικό να επιβαρύνονται υπερβολικά οι τιμές βάσης των εργασιών με ανύπαρκτο μεταφορικό έργο. Ιδιαίτερος υπολογισμός της μεταφορικής δαπάνης προβλέπεται και σε εργασίες που τιμολογούνται σε τετραγωνικά ή σε τρέχοντα μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι τιμές μονάδας των μεταφορών πολλαπλασιάζονται επί το πάχος της στρώσης σε μέτρα (πάχος στρώσης οδοστρωσίας 0,10 m), ή εφαρμόζονται οι συμβατικοί συντελεστές αναγωγής που καθορίζονται στα περιγραφικά ΝΕΤ (λ.χ. αποξήλωση πλακοστρώσεων). Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Η εγκύκλιος αυτή και τα τεύχη των τιμολογίων να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων1. 2. 3. 4. 5. 6.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφείο κ. Αν. Υπουργού Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Πληροφορικής (με συνημμένο CD για ενημέρωση της ιστοσελίδας) Δ/νση Δ11(2) Τμήμα Δ11/γΟ ΑΝ. Υ ΠΟΥΡ Γ ΟΣΣ Τ ΑΥΡ ΟΣ Κ ΑΛ ΟΓ ΙΑΝ ΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος Τμ. Γραμματείας α.α.ΒΑΣΙΛΑ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ} σελ. 6 από 6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.