Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020

Παρά την οικονομική κρίση που σίγουρα βαραίνει όλους, είναι ανάγκη να υπάρξουν κάποιες αναγκαίες θεσμικές εξελίξεις και στη χώρα μας.

Παρατίθενται οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για την εγγραφή εταιρειών στο μητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ.

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ 1(Τελικό Κείµενο) Εγκρίθηκε στη συνεδρία της ∆ιοικούσας Επιτροπής 02/2013 ηµερ. 29.01.20131«Για την ετοιµασία των Εσωτερικών Κανονισµών ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης, πολύτιµη ήταν η συµβολή του κου Χρίστου Γαβριήλ, τον οποίον το Επιµελητήριο ευχαριστεί.» Σηµαντική προς το σκοπό αυτό ήταν και η συνεισφορά της Επιστηµονικής Επιτροπής ΕΤΕΚ 2012 - 2014 «Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης»Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ1 1. Εισαγωγή 1.1 Με βάση την τελευταία τροποποίηση της περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου νοµοθεσίας που έγινε το καλοκαίρι του 2012, επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η παροχή υπηρεσιών µηχανικής από εταιρίες περιορισµένης ευθύνης οι οποίες έχουν εγγραφεί σε ειδικό µητρώο εταιρειών και έχουν σε ισχύ άδεια. 1.2 Με βάση το νόµο «Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου µε απόφαση της ύστερα από σχετική αίτηση, αποδέχεται την εγγραφή εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών η οποία κατέχει τα προσόντα να ασκεί το επάγγελµα σε κλάδο ή κλάδους της Μηχανικής Επιστήµης αν η Εταιρεία αυτή µεταξύ άλλων έχει και διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης σε ικανοποίηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Επιµελητηρίου.» 1.3 Το ανά χείρας έγγραφο καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους ή και απαιτήσεις και την καθορισµένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για διασφαλίζεται ότι µία ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης ικανοποιεί τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 2. Φιλοσοφία των Κανονισµών και καθορισµένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται 2.1 Στους ανά χείρας Κανονισµούς έχει καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής τους ασφαλιστηρίου καθώς και οι ελάχιστα αποδεκτοί όροι π.χ Ελάχιστο Όριο Κάλυψης, Μέγιστη αποδεκτή απαλλαγή κοκ ως επίσης και οι µέγιστες αποδεκτές εξαιρέσεις. 2.2 Με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε την ευθύνη απόδειξης της συµµόρφωσης µε τους Κανονισµούς αυτούς, την έχουν οι εταιρίες που επιθυµούν εγγραφή. Μοναδικό τεκµήριο συµµόρφωσης αποτελεί η προσκόµιση µε την αίτηση εγγραφής, ενυπόγραφης από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωσης ασφάλισης µε την οποία γίνεται αποδοχή συµµόρφωσης µε τους «Εσωτερικούς Κανονισµούς ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιρειών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ», η οποία καθορίζεται στο Παράρτηµα. 3. Αποδεκτές προδιαγραφές και όροι της σύµβασης 3.1 Το πεδίο εφαρµογής τους ασφαλιστηρίου καθώς και οι ελάχιστα αποδεκτοί όροι και προδιαγραφές είναι οι εξής :Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ2 α. Υπηρεσίες που καλύπτονται: Όλες οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η εταιρεία και για τις οποίες λαµβάνει άδεια από το ΕΤΕΚ β. Ορισµός ασφαλισµένου: Η εταιρεία, όλοι οι διευθυντές της και το προσωπικό της γ. Ορισµός Κάλυψης: Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Αστικής Ευθύνης για Επαγγελµατική Αµέλεια ή Παραλείψεις (Errors and Omissions) στην προσφορά των Υπηρεσιών δ. Ελάχιστο Όριο Κάλυψης: €300.000 ανά απαίτηση και περίοδο ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων εξόδων και τόκων ε. Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος: Η ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής της εταιρείας στα µητρώα του ΕΤΕΚ στ. Γεωγραφικά Όρια: Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ελεγχόµενες από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία περιοχές) ζ. ∆ίκαιο/ ∆ικαιοδοσία: Κυπριακά ∆ικαστήρια Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η. Μέγιστη αποδεκτή απαλλαγή: 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία θ. Ελάχιστη προειδοποίηση για ακύρωση ή µη ανανέωση: 60 µέρες ι. Περίοδος κάλυψης: Ετήσια κ. Αποδεκτές εξαιρέσεις: Μόνο αυτές που καθορίζονται στο σχετικό µέρος 3.2 Οι µέγιστες αποδεκτές εξαιρέσεις (Κανονισµός 3.1 κ) είναι οι πιο κάτω: Αποδεκτές εξαιρέσεις i. Το κατάλληλο ποσό της Απαλλαγής (Excess) ii. Ευθύνη από συµµετοχή σε Κοινοπραξία (εκτός εάν δηλωθεί και συµφωνηθεί µε την ασφαλιστική εταιρεία) iii. Ευθύνη από τη χρήση µηχανοκίνητου οχήµατος, θαλάσσιου σκάφους ή αεροσκάφους iv. Ευθύνη Εργοδότη v. Ευθύνη για ζηµιά σε Περιουσία του ΑσφαλισµένουΕσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ3 vi. Ευθύνη για ζηµιά που δηλώθηκε σε προηγούµενη ασφαλιστική εταιρεία ή περιστάσεις οι οποίες δυνατόν να εγείρουν απαίτηση και για τις οποίες είχε γνώση ο Ασφαλισµένος κατα τη σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν vii. Ευθύνη για χρέη και επιχειρηµατικές οικονοµικές ζηµιές του Ασφαλισµένου viii. Ευθύνη ∆ιοικητικών Συµβούλων και Αξιωµατούχων ix. Ευθύνη Εργοδοτικών Πρακτικών x. Ευθύνη για ζηµιά σε περιουσία ή σωµατικό τραυµατισµό εκτός και αν οφείλεται σε επαγγελµατική αµέλεια ή παράλειψη κατα την προσφορά των Υπηρεσιών xi. Συµβατική Ευθύνη, εκτός αν η Ευθύνη αυτή θα ίσχυε ακόµα και στην απουσία τέτοιας Σύµβασης xii. Ευθύνη από Αφερεγγυότητα ή Χρεοκοπία του Ασφαλισµένου xiii. Ευθύνη από Απάτη ή ∆όλο του Ασφαλισµένου και/ή οποιαδήποτε Εγκληµατική Ενέργεια ή Πράξη xiv. Ευθύνη από Μηχανολογική, Ηλεκτρική ή Τηλεπικοινωνιακή κατάρρευση, εκτός και αν οφείλεται σε επαγγελµατική αµέλεια ή παράλειψη κατά την προσφορά των Υπηρεσιών xv. Περιβαλλοντική Ευθύνη, εκτός και αν οφείλεται σε επαγγελµατική αµέλεια ή παράλειψη κατα την προσφορά των Υπηρεσιών xvi. Ευθύνη που προκύπτει από Υπηρεσίες εκτός των Γεωγραφικών Ορίων xvii. Πόλεµος/ Τροµοκρατία xviii. Ευθύνη από Αµίαντο xix. Πρόστιµα ή οποιασδήποτε µορφής Ποινική Ευθύνη xx. Ευθύνη Προιόντων xxi. Ευθύνη από υπηρεσίες Επιµέτρησης ή Εκτιµήσεις Ακινήτων εκτός και αν προσφέρονται σύµφωνα µε τα Πρότυπα του RICS, ή ανάλογα πρότυπα που είναι εγκεκριµένα από το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). xxii. Ευθύνη από/ προς θυγατρική ή µητρική εταιρεία εκτός και αν οφείλεται σε επαγγελµατική αµέλεια ή παράλειψη κατα την προσφορά των Υπηρεσιών xxiii. Ευθύνη από Πυρηνική Ενέργεια ή Ακτινοβολία xxiv. Ευθύνη για Απώλεια ∆εδοµένων xxv. Ευθύνη για παράλειψη σύναψης ασφάλισης xxvi. Ευθύνη από Λίβελλο ή Συκοφαντία Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ4 xxvii. Ευθύνη από παραβίαση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας ή εµπορικών µυστικών xxviii. Ευθύνη από παραβίαση οποιασδήποτε κύρωσης, απαγόρευσης, ή περιορισµού βάσει ψηφισµάτων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ή των εµπορικών ή οικονοµικών κυρώσεων, νόµων ή κανονιστικών διατάξεων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία ο Ασφαλιστής έχει καθήκον συµµόρφωσηςΕσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με το παρόν βεβαιώνεται ότι προσφέρουµε Επαγγελµατικής Ευθύνης ως ακολούθως:ασφαλιστικήκάλυψηΑριθµός Ασφαλιστηρίου: Ασφαλισµένος: Περίοδος Ασφάλισης: Όριο Ευθύνης: Αφαιρετέο Ποσό (Απαλλαγή): Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος: Κατανοούµε ότι το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για συµµόρφωση µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης του Ε.Τ.Ε.Κ για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης Έχουµε µελετήσει τους σχετικούς Κανονισµούς και βεβαιώνουµε ότι το ασφαλιστήριο που προσφέρουµε πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε καλύψεις και εξαιρέσεις. Για αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας βεβαιώνουµε ότι η παρούσα υπερισχύει του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σε περίπτωση αµφιβολίας ή αντικρουόµενων όρων.…………………… Εκ µέρους της ............. Ηµεροµηνία:Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ6 CERTIFICATE OF INSURANCE We hereby certify the provision of Professional Indemnity insurance coverage as follows: Policy Number: Insured: Insurance period: Limit of Liability: Excess: Retroactive Date: Geographical Limits: Law/ Jurisdiction: By issuing the present certificate we acknowledge our understanding that the purpose of its issuance is compliance with the current Regulations for Compulsory Professional Liability Insurance of the Cyprus Scientific Technical Chamber. We have studied the relevant Regulations and certify that the insurance policy offered hereby meets the minimum requirements with respect to coverage and exclusions. For the avoidance of any doubt we confirm that this certificate supersedes the insurance policy wording in case of ambiguity or conflicting conditions.…………………… For and on behalf of ............. Date:Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.