Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Η 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής (2η ΔΚΒΠ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ συνέταξε τον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, προκειμένου να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και ενημέρωση, σχετικά με τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται τα δομικά προϊόντα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜ Ν, ΜΕΤΑΦΟΡ Ν & ∆ΙΚΤΥ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π∆ 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών»ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η 2η ∆ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής (2η ∆ΚΒΠ) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι η αρµόδια αρχή της χώρας για: • την παρακολούθηση της εφαρµογής της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τα προϊόντα δοµικών κατασκευών και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και • τον έλεγχο της συµµόρφωσης των συγκεκριµένων προϊόντων που παράγονται, εισάγονται και εν γένει διατίθενται στην αγορά για διανοµή ή χρήση. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε από την 2η ∆ΚΒΠ, ο παρών Οδηγός Εφαρµογής της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας, προκειµένου να παράσχει χρήσιµες πληροφορίες και ενηµέρωση, σχετικά µε τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται τα δοµικά προϊόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ΄ αρ. 334/94 Π∆ (ΦΕΚ 76 Α’) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών», µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών. Ο Οδηγός εφαρµογής απευθύνεται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς (παραγωγούς, εισαγωγείς, διανοµείς δοµικών υλικών, κατασκευαστικές εταιρείες ,κλπ.) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των δοµικών υλικών και γενικότερα στον κατασκευαστικό τοµέα, στις αρµόδιες αρχές εποπτείας αγοράς και στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας για τον έλεγχο των προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών καθώς και στις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές που θεσπίζουν νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε τις τεχνικές απαιτήσεις των δοµικών έργων και κατασκευών. Ο παρών Οδηγός αφορά σε ορισµένα βασικά θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε την εφαρµογή της οδηγίας και της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. Πρόσθετες πληροφορίες για θέµατα πρακτικής εφαρµογής και λειτουργίας της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ µπορούν να αναζητηθούν στα κείµενα καθοδήγησης (GUIDANCE PAPER) που υπάρχουν στο σύστηµα πληροφόρησης NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο παρών οδηγός εφαρµογής δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα και η χρήση του εξυπηρετεί αποκλειστικά και µόνο πληροφοριακούς και ενηµερωτικούς σκοπούς για τους ενδιαφερόµενους. Σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά , τροποποιεί ή ανατρέπει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και δεν µπορεί να εκλαµβάνεται από τους υπόχρεους εφαρµογής, ως υπόδειξη για την παράλειψη ή άλλη µεταβολή των απαιτήσεων που ορίζονται σ’ αυτό. Επισηµαίνεται ότι από 24/4/11 είναι σε ισχύ και από 1/7/2013 τίθεται σε εφαρµογή ,στην πλειονότητα των άρθρων του, ο Κανονισµός(ΕΕ)305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών», ο οποίος αντικαθιστά την 89/106/ΕΟΚ. Εποµένως ο παρών οδηγός ισχύει µέχρι την 1/7/2013 και θα τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2012 Η Οµάδα Σύνταξης 2 1. Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, εφεξής «Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων-Ο.∆.Π.» έχει στόχο την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών στην ενωσιακή εσωτερική αγορά και επιδιώκει προς τούτο την κατάργηση των τεχνικών εµποδίων τα οποία προκαλούνται από την ασυµφωνία των εθνικών προτύπων για τα δοµικά προϊόντα, των τεχνικών εγκρίσεων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών και εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη µέλη και αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων και των έργων πολιτικού µηχανικού, καθώς και άλλων απαιτήσεων σηµαντικών για το δηµόσιο συµφέρον(δηµόσια υγεία , προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ) οι οποίες υπόκεινται σε εθνικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Σύµφωνα µε την Ο∆Π ως «προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών», εφεξής δοµικά προϊόντα, νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού µηχανικού. Τα δοµικά προϊόντα περιλαµβάνουν τα βασικά δοµικά υλικά (τσιµέντο, χάλυβας, αλουµίνιο, κλπ) , τα έτοιµα δοµικά προϊόντα (κουφώµατα αλουµινίου, τσιµεντόπλακες πεζοδροµίου, τσιµεντοκονιάµατα κλπ) που παράγονται από τα βασικά δοµικά υλικά καθώς και τα συστήµατα ή συνδυασµοί προϊόντων(kit) που διατίθενται στο εµπόριο. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών περιλαµβάνονται, επίσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός θέρµανσης, κλιµατισµού, εξαερισµού, υγιεινής, ηλεκτροδότησης, αποθήκευσης ουσιών οι οποίες είναι βλαβερές για το περιβάλλον καθώς και προκατασκευασµένες κατασκευές, όπως σπίτια, σταθµοί αυτοκινήτων και σιλό. Οι Βασικές απαιτήσεις των δοµικών έργων που θεσπίζονται από την Οδηγία είναι οι ακόλουθες: 1. 2. 3. 4. 5. 6.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια, Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότηταςΣύµφωνα µε την Ο∆Π, τα δοµικά προϊόντα που κατασκευάζονται για να χρησιµοποιηθούν στα δοµικά έργα (κτίρια και έργα υποδοµής -πολιτικού µηχανικού) διατίθενται και κυκλοφορούν στην αγορά, µόνο εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται ,δηλαδή παρουσιάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια που επιτρέπουν στα δοµικά έργα, στα οποία ενσωµατώνονται κατά τρόπο διαρκή, να πληρούν, εφόσον έχουν ορθώς σχεδιασθεί και κατασκευαστεί, τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις, όπου και όταν τα εν λόγω έργα διέπονται από ρυθµίσεις που περιέχουν τέτοιες απαιτήσεις. Η καταλληλότητα ενός δοµικού προϊόντος για την προβλεπόµενη χρήση τεκµαίρεται από την σήµανση «CE», η οποία βεβαιώνει τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές (εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις). Στην πράξη, η σήµανση «CE» τοποθετείται στο προϊόν από τον παραγωγό του δοµικού υλικού ή προϊόντος , σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία και την εθνική νοµοθεσία µε την οποία γίνεται η ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, και βεβαιώνει τη3 συµµόρφωση του προϊόντος προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την προοριζόµενη χρήση και τις διατάξεις της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας (Π∆334/94). Σηµείωση Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι µολονότι η οδηγία Ο∆Π αναφέρει διεξοδικά τις βασικές απαιτήσεις για τα δοµικά τεχνικά έργα, δεν υποχρεώνει τα κράτη µέλη να επιβάλουν την τήρησή τους σε αυτά, δηλαδή τα κράτη µέλη παραµένουν ελεύθερα να ρυθµίσουν νοµοθετικά ή όχι τα θέµατα που αφορούν τις κατασκευές και τις επιδόσεις των έργων, σε σχέση µε µία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις. Όταν όµως τα κράτη µέλη ρυθµίζουν δια νόµου τα θέµατα αυτά και εφόσον η ρύθµιση συνδέεται µε τα δοµικά προϊόντα, δεν µπορούν να επιβάλλουν βασικές απαιτήσεις διαφορετικές από εκείνες της Ο∆Π, ούτε και τεχνικά χαρακτηριστικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και σχετίζονται µε τις βασικές απαιτήσεις (ουσιώδη χαρακτηριστικά) και είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις διατάξεις της Οδηγίας και να προσαρµόζουν ανάλογα την εθνική τους νοµοθεσία (για παράδειγµα, η ΚΥΑ ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ/537/ Β΄/2002) « Προσαρµογή του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ’97 προς τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου ΕΛΟΤ 197-1 “Τσιµέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα”). Εποµένως η Ο∆Π δεν επιδιώκει να εναρµονίσει τους κανονισµούς στα θέµατα των κατασκευών δηλαδή δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη τη χρήση κοινών κανονισµών, αλλά τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα , κατά την θέσπιση εθνικών διατάξεων (π.χ κανονισµός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,) που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων των δοµικών έργων(µηχανική αντοχή, ευστάθεια, εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ) να ορίζουν τις δικές τους απαιτήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων και τα επίπεδα προστασίας και κατ’ επέκταση τις τιµές και τις κατηγορίες επιδόσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών των δοµικών προϊόντων που απαιτούνται για την προβλεπόµενη από τις εν λόγω διατάξεις χρήση και σχετίζονται µε τις βασικές απαιτήσεις. Η οδηγία εναρµονίζει µεθόδους δοκιµών, τον τρόπο δήλωσης των τιµών ή και των επιπέδων επιδόσεων των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων καθώς και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου απαιτούνται οριακά επίπεδα επιδόσεων σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα δοµικά προϊόντα, θεσπίζονται στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα τιµές κατωφλίου ή οριακά επίπεδα για ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ , η ύπαρξη εναρµονισµένων προτύπων αποτελεί σηµαντικότερο στοιχείο για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, σε σχέση µε τις υπόλοιπες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Στην περίπτωση της Ο∆Π, οι εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις) είναι «de facto» υποχρεωτικές, δεδοµένου ότι η άµεση συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις αποκλείεται ως εναλλακτική οδός για την σήµανση «CE», εφόσον οι βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 αναφέρονται στα δοµικά έργα και όχι στα ίδια τα δοµικά προϊόντα, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, καθώς τα δοµικά προϊόντα, αποτελούν ενδιάµεσα προϊόντα τα οποία ενσωµατώνονται σε κάποιο δοµικό έργο. Για τα έργα στα οποία αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις δεν προβλέπεται σήµανση «CE» . Για τις άλλες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης η εφαρµογή των εναρµονισµένων ή άλλων προτύπων παραµένει εθελοντική και ο κατασκευαστής µπορεί πάντοτε να εφαρµόζει άλλα µέσα (πχ, τεχνικές προδιαγραφές) για την απόδειξη της συµµόρφωσης. 4 Μία άλλη συνέπεια αυτής της ιδιαιτερότητας της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι το ότι η συµµόρφωση των δοµικών προϊόντων προς την οδηγία δεν σηµαίνει ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των έργων αλλά ότι είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται, δηλαδή παρουσιάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια που επιτρέπουν στα δοµικά έργα στα οποία ενσωµατώνονται κατά τρόπο διαρκή να πληρούν, εφόσον έχουν ορθώς σχεδιασθεί και κατασκευαστεί, τις βασικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό η Βεβαίωση Συµµόρφωσης στην περίπτωση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ αναφέρεται στις υπάρχουσες εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές , αντί στις ίδιες τις βασικές απαιτήσεις, οι δε διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης δεν ακολουθούν τις γενικές αρχές και τις ειδικές διαδικασίες της κοινοτικής νοµοθεσίας εναρµόνισης (απόφαση 768/2008/ΕΚ) αλλά τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή ειδικά για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων.2. Εθνικό Νοµοθετικό Πλαίσιο που ρυθµίζει το θέµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διάθεσης στην ελληνική αγορά των δοµικών προϊόντωνΗ ενσωµάτωση της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και η συµµόρφωση της χώρας µας µε τις διατάξεις των Οδηγιών 89/106/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ για τα Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:ΑντικείµενοΟδηγίαΕθνική ΝοµοθεσίαΠροϊόντα ∆οµικών Κατασκευών89/106/ΕΟΚΠ.∆ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994)93/68/ΕΟΚΥΑ 5328/122 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007)Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων γίνεται, µε βάση το Π∆ 334/94, µέσω της έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), συναρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (τ.ΥΠ.ΑΝ) και Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων(τ. Υ.ΠΕ.Χ .∆Ε.). Με τις εν λόγω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ): • γίνεται η ενσωµάτωση των τεχνικών προδιαγραφών (εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις) στο εθνικό δίκαιο, •καθίσταται υποχρεωτική η εφαρµογή τους στα δοµικά προϊόντα στα οποία αναφέρονται,•καθίσταται υποχρεωτική η σήµανση CE των δοµικών προϊόντων στα οποία αναφέρονται,•και καθορίζονται , κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης.Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρατίθεται κατάλογος που περιλαµβάνει τις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα για τις σηµαντικότερες κατηγορίες δοµικών υλικών.5 3. Πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και του Π∆ 334/94 Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ εφαρµόζεται σε όσα δοµικά προϊόντα καλύπτονται από εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές(εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις), ήτοι για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει στο τεύχος C της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τίτλους και τα στοιχεία αναφοράς των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων(hΕΝ’s) ή για τα οποία έχουν εκδοθεί, κατόπιν αιτήµατος του παραγωγού, αντίστοιχες ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις , µε βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση(ETAGS) οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στα κράτη µέλη µε σχετικές επιστολές της Ε.Ε, ή στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν, µε βάση την κοινή συµφωνία για τη διαδικασία αξιολόγησης (Common Understanding of Assessment Procedure “CUAP”). Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/94 και υπόκεινται σε έλεγχο της αγοράς είναι εκείνα που καλύπτονται από εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές (εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις) οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Στα Παραρτήµατα Α & Β παρατίθεται κατάλογος µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο. H εποπτεία της αγοράς καθίσταται έτσι δυνατή, στο σύνολο σχεδόν των κατηγοριών των δοµικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά µε κύριο στόχο την άρση φαινοµένων αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων του κλάδου των δοµικών κατασκευών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και της ασφάλειας των κατασκευών.4. Εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 334/94 είναι : • τα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από τη µεταγραφή των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων (hΕΝ) στο εθνικό σύστηµα τυποποίησης •οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤE)Η συµµόρφωση των δοµικών προϊόντων προς τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις παρέχει στα δοµικά προϊόντα το τεκµήριο καταλληλότητας για την προβλεπόµενη χρήση.5. Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (hΕΝ) είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) τα οποία εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης ( CEN/CENELEC), µετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και των οποίων οι τίτλοι κα τα στοιχεία αναφοράς δηµοσιεύονται στο τεύχος C της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .6 Με την δηµοσίευσή τους η Επιτροπή ανακοινώνει επίσηµα στα κράτη µέλη ότι τα πρότυπα είναι πλέον εναρµονισµένα και µπορούν να αποτελέσουν τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της οδηγίας και ως εκ τούτου να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση της σήµανσης CE. Κάθε κράτος µέλος έχει την υποχρέωση να δηµοσιεύσει , µε την σειρά του , στοιχεία αναφοράς αυτών των εναρµονισµένων προτύπων (µε όποια νοµική µορφή επιλέξει)και να τα ενσωµατώσει στο εσωτερικό του δίκαιο. Η µη επίσηµη ∆ηµοσίευσή τους αποτελεί παράβαση ευρωπαϊκού νόµου. Η ενσωµάτωση των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων στο εθνικό δίκαιο καθώς και των λοιπών αναγκαίων ρυθµίσεων γίνεται µέσω της έκδοσης και δηµοσίευσης των ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΑΑΝ και ΥΠΥΜΕ∆Ι (βλ.Παράρτηµα Α) Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (hΕΝ) περιλαµβάνουν το Παράρτηµα ΖΑ ,το οποίο διευκρινίζει ποιες παράγραφοι του προτύπου και τεχνικές προδιαγραφές ανήκουν στο εναρµονισµένο τµήµα του προτύπου και εποµένως χρησιµοποιούνται ως βάση για την σήµανση CE. Το Παράρτηµα ΖΑ αναφέρει τα εναρµονισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των δοµικών προϊόντων που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων της Οδηγίας Ο∆Π («ουσιώδη χαρακτηριστικά») και αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισµών όλων των κρατών µελών. Οι ευρωπαϊκές Τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν περιλαµβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους κανονισµούς κάθε κράτους µέλους για το σχετικό προϊόν. Κατά συνέπεια, τα δοµικά προϊόντα που συµφωνούν µε τη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή, Θα γίνονται αποδεκτά σε κάθε κράτος µέλος διότι θα καλύπτουν κάθε πτυχή των κανονισµών σε όλα τα κράτη µέλη. Σηµειώνεται ότι εάν δεν υφίστανται ρυθµιστικές κανονιστικές διατάξεις που επηρεάζουν τις βασικές απαιτήσεις σε κανένα κράτος µέλος για ένα δοµικό προϊόν , τότε το προϊόν δεν εµπίπτει στις διατάξεις της Ο∆Π. Κατ’ αναλογία, αν κάποιο ουσιώδες χαρακτηριστικό ενός δοµικού προϊόντος δεν υπόκειται σε κανονιστικές (νοµικές) απαιτήσεις/ρυθµίσεις σε ορισµένα κράτη µέλη για δοθείσα προοριζόµενη χρήση, τότε οι παραγωγοί δεν υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν την επίδοση των προϊόντων τους όσον αφορά σε αυτό το χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση αυτή και για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ο παραγωγός µπορεί να χρησιµοποιεί την επιλογή «Μη Καθορισµένη Επίδοση» («NPD», Νo Performance Determined) στις υποχρεωτικές πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE. Το Παράρτηµα ΖΑ του προτύπου πληροφορεί επίσης , µε παραποµπή στις αντίστοιχες παραγράφους του κειµένου του προτύπου, για τις εναρµονισµένες µεθόδους δοκιµών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των επιδόσεων των δοµικών υλικών αλλά και για τα επίπεδα και τις κατηγορίες επιδόσεων που οφείλουν να πληρούν τα δοµικά υλικά, οι οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, στο εναρµονισµένο πρότυπο. Υπενθυµίζει επίσης το σύστηµα ή τα συστήµατα βεβαίωσης και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που πρέπει να εφαρµοσθούν για την επίθεση της σήµανσης CE, από τον παραγωγό ή και τον κοινοποιηµένο φορέα, κάνοντας αναφορά και στην σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει τα εν λόγω συστήµατα βεβαίωσης για τα συγκεκριµένα δοµικά προϊόντα που καλύπτονται από το συγκεκριµένο εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για τις υποχρεώσεις του παραγωγού και του κοινοποιηµένου φορέα καθώς και για το περιεχόµενο της ετικέτας σήµανσης CE (τεχνικές πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE) και τον τρόπο επίθεσης της στα προϊόντα. 7 Οι τίτλοι των εναρµονισµένων προτύπων µπορούν να αναζητηθούν στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.annex6. Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις Η Ευρωπαϊκή Τεχνική ΄Εγκριση (ΕΤE) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός δοµικού προϊόντος για συγκεκριµένη χρήση. Οι ΕΤΕ χορηγούνται : α) σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρµονισµένο πρότυπο β) σε καινοτόµα προϊόντα Σηµειώνεται ότι όταν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, τότε ο παραγωγός παίρνει την πρωτοβουλία να ζητήσει την έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον αρµόδιο φορέα (ΕΛΟΤ ΑΕ). Οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤE) χορηγούνται ,ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, από τους αρµόδιους οργανισµούς Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων των κρατών µελών, µε βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση(ETAGS) οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στα κράτη µέλη µε σχετικές επιστολές της Ε.Ε, ή στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν, µε βάση την κοινή συµφωνία για τη διαδικασία αξιολόγησης (Common Understanding of Assessment Procedure “CUAP”). Οι τίτλοι των Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAGS) παρατίθενται στο Παράρτηµα Β (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ οικ. 6690/15.6.2012) και µπορούν επίσης, να αναζητηθούν στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.annex Επίσης, η παρακάτω ιστοσελίδα του Οργανισµού ΕΟΤΑ περιέχει αναλυτικό κατάλογο των χορηγηθέντων ΕΤΕ καθώς και των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAGS) http://www.eota.be/pages/home/ Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π∆ 334/94, ο ΕΛΟΤ Α.Ε ορίσθηκε ως ο Αρµόδιος Εθνικός Οργανισµός για την χορήγηση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΤΕ).7. Τι είναι η σήµανση CE και τι συµβολίζει; Η σήµανση CE (από τα αρχικά των λέξεων Conformité Européenne) αποτελεί το «διαβατήριο» του προϊόντος για τη νόµιµη διάθεσή του στην αγορά όλων των κρατών µελών της ΕΕ. Η σήµανση CE δεν αποτελεί σήµα ποιότητας. ∆ηλώνει απλά πως το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και περιλαµβάνει τις τεχνικές πληροφορίες ως δεδηλωµένες τιµές. Η σήµανση CE δηλαδή, δε σηµαίνει απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα κράτη µέλη ,διότι αυτό µπορεί και να εξαρτάται από τα απαιτούµενα σε ορισµένα κράτη µέλη επίπεδα8 επιδόσεων του προϊόντος (π.χ. ελάχιστη ολκιµότητα για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που απαιτεί η Ελλάδα λόγω της σεισµικότητας του εδάφους της). Υπενθυµίζεται ότι ο κατασκευαστής δε χρειάζεται να καθορίσει και να δηλώσει τιµές για τις οποίες δεν υφίστανται στο κράτος µέλος που προτίθεται να διαθέσει το προϊόν του κανονιστικές απαιτήσεις για τη συγκεκριµένη προβλεπόµενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι «ακαθόριστες επιδόσεις» Έτσι, επιτρέπεται η επίθεση σηµάτων ποιότητας δίπλα στη σήµανση CE, εφόσον δεν είναι παραπλανητικά. Η σήµανση CE µπορεί να χορηγείται µόνο σε δοµικά προϊόντα που είναι σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα µε τα οποία έχουν µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα(συνήθης διαδικασία) ή µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που χορηγούνται στην χώρα µας από τον ΕΛΟΤ Α.Ε.8. Πλεονεκτήµατα της σήµανσης CE Η σήµανση CE των δοµικών προϊόντων έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: • διευκολύνει τη λειτουργία της κοινής/εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση των δοµικών προϊόντων µε την εφαρµογή ενός πλαισίου εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών. • δηλώνει τη συµµόρφωση µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (hΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤE), εφαρµόζει ένα κατάλληλο κοινό σύστηµα πιστοποίησης από αναγνωρισµένους/κοινοποιηµένους οργανισµούς. 9. Σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης καθορίζονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα III της Οδηγίας. Εντούτοις, λόγω του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτηµα, χρησιµοποιείται στο εξής το περιγραφικό σύστηµα του παραρτήµατος ΖΑ των προτύπων , η οποία κατατάσσει τα δοµικά προϊόντα σε έξι συστήµατα 1, 1+, 2, 2+, 3 και 4. Το σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης που θα εφαρµοστεί για κάθε οικογένεια προϊόντων έχει καθοριστεί από Αποφάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι Αποφάσεις αναφέρονται επίσης στις εντολές προς την CEN ή τον EOTΑ, που υποχρεώνονται να τις εφαρµόζουν στις αντίστοιχες εναρµονισµένες προδιαγραφές. Τα συστήµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε το βαθµό παρέµβασης των τρίτων µερών(κοινοποιηµένων οργανισµών) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης του προϊόντος: Σύστηµα 1+: Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό µε πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 1: Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό χωρίς πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 2+: Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) από κοινοποιηµένο οργανισµό µε συνεχή επιτήρηση του ελέγχου παραγωγής. Σύστηµα 2: Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) από κοινοποιηµένο οργανισµό χωρίς επιτήρηση. Σύστηµα 3: ∆οκιµή αρχικού τύπου από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς.Έκθεση ∆οκιών Τύπου(ITTs). 9 Σύστηµα 4: Καµία εµπλοκή κοινοποιηµένων οργανισµών(Αυτοσυµµόρφωση). Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου ο παραγωγός να µπορεί να προβεί στη σύνταξη της ∆ήλωσης Συµµόρφωσης. Σύστηµα Βεβαίωσης της Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΖΑ των προτύπωνΣχετική διάταξη του Π.∆. 334/94Απαιτούµενα Πιστοποιητικά /Έγγραφα(Καθήκοντα παραγωγού και κοινοποιηµένου οργανισµού)για τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης CE1Παράρτηµα ΙΙ, παρ. 2(i)Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE , από κοινοποιηµένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισµό1+Παράρτηµα ΙΙ, παρ. 2(i), µε επιπλέον δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτωνΠιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE , από κοινοποιηµένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισµό2Παράρτηµα ΙΙ, παρ.2(ii), πρώτη δυνατότηταΠιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιηµένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισµό2+Παράρτηµα ΙΙ, παρ.2(ii), πρώτη δυνατότητα, µε επιπλέον συνεχή επιθεώρησηΠιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιηµένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισµό3Παράρτηµα ΙΙ, παρ.2(ii), δεύτερη δυνατότηταΈκθεση Αρχικής ∆οκιµής Τύπου του προϊόντος, από κοινοποιηµένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστήριο δοκιµών4Παράρτηµα ΙΙ, παρ.2(ii), τρίτη δυνατότηταΚαµία εµπλοκή κοινοποιηµένου οργανισµούΌταν επιτυγχάνεται συµµόρφωση του προϊόντος µε το αντίστοιχο πρότυπο - εφόσον πρόκειται για το σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης 1+ ή 1 - ο οργανισµός πιστοποίησης συντάσσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE µε το περιεχόµενο που προβλέπεται από το παράρτηµα ΖΑ του εκάστοτε προτύπου. Eφόσον πρόκειται για το σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης 2+ ή 2, ο οργανισµός πιστοποίησης µετά την επιθεώρηση στο εργοστάσιο συντάσσει το πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο. Επισηµαίνεται ότι, για όλα τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης απαιτείται η αρχική δοκιµή τύπου από τον κατασκευαστή ή από κοινοποιηµένο οργανισµό ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα, η ύπαρξη συστήµατος ελέγχου παραγωγής και ∆ήλωσης Συµµόρφωσης του κατασκευαστή. Η δήλωση συµµόρφωσης συντάσσεται από τον κατασκευαστή, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης, ανάλογα µε το σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης. Με τη δήλωση συµµόρφωσης ο κατασκευαστής δηλώνει υπεύθυνα ότι προϊόν του συµµορφώνεται µε την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και τη σχετική νοµοθεσία.10 Ανάλογα µε το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης που εφαρµόζεται για κάθε δοµικό προϊόν όπως καθορίζεται από τα hEN ή τις ΕΤΕ, ο κατασκευαστής απευθύνεται σε ένα κοινοποιηµένο οργανισµό/ εργαστήριο προκειµένου να πληροφορηθεί για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την συµµόρφωση του δοµικού προϊόντος του. Ειδικότερα για το σύστηµα 4, στο οποίο δεν εµπλέκεται κοινοποιηµένος οργανισµός, για να µπορεί ο παραγωγός να επιθέσει τη σήµανση CE στο προϊόν του θα πρέπει να πραγµατοποιήσει τις αρχικές δοκιµές τύπου σε διαπιστευµένο εργαστήριο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή και στη συνέχεια να προβεί στη σύνταξη της ∆ήλωσης Συµµόρφωσης, όπως αυτή προβλέπεται από το αντίστοιχο Παράρτηµα ΖΑ του προτύπου. Κοινοποιηµένος Οργανισµός είναι ο ανεξάρτητος εκείνος οργανισµός πιστοποίησης και επιθεώρησης ή και εργαστήριο δοκιµών που πληροί τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας 89/106/EOK και του Κανονισµού 765/2008/ΕΟΚ και που έχουν την άδεια να εκτελούν καθήκοντα τρίτων µερών στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας και τη χορήγηση των βεβαιώσεων συµµόρφωσης. Οι οργανισµοί αυτοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη-µέλη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί (notified bodies), ταξινοµηµένοι ανά χώρα, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.mai n 10. Απαιτήσεις για την εισαγωγή δοµικών προϊόντων από τρίτες χώρες Εφόσον τα πρότυπα ή οι αντίστοιχες ΕΤΕ που καλύπτουν το εισαγόµενο δοµικό προϊόν έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, είναι απαραίτητο το προϊόν να φέρει τη σήµανση CE και να συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης CE. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος στις αρµόδιες αρχές, όταν ζητηθεί. Σε περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται από τεχνική προδιαγραφή που δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο, δεν είναι υποχρεωτική η σήµανση CE και για την εισαγωγή του έχουν εφαρµογή οι κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα, όσον αφορά το τσιµέντο, λόγω της σηµαντικής του συµβολής στην ασφάλεια των δοµικών έργων και κατασκευών (µηχανική αντοχή και ευστάθεια), είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προϋποθέσεις της υπ΄αριθµ. ∆19 5029646 ΕΞ/9-7-2010 ∆ιαταγή Υπουργείου Οικονοµικών, όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Προβλεπόµενες κυρώσειςΣύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π∆ 334/94 σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται πρόστιµα ύψους µέχρι και 100 φορές την εµπορική αξία του ακατάλληλου προϊόντος. Τα πρόστιµα κυµαίνονται συνήθως από 1000 µέχρι 150.000€, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης και την ποσότητα του διακινούµενου φορτίου. Είναι δυνατή, επίσης, η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας του προϊόντος, µέχρις ότου αποδειχτεί η συµµόρφωσή του µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή και της απόσυρσης του από την αγορά.11 12. Ο νέος Κανονισµός 305/2011(Κανονισµός ∆οµικών Προϊόντων-Κ∆Π) Από 24/4/11 είναι σε ισχύ και από 1/7/2013 τίθεται σε εφαρµογή ,στην πλειονότητα των άρθρων του, ο Κανονισµός(ΕΕ)305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών», ο οποίος αντικαθιστά την 89/106/ΕΟΚ. Παρά το γεγονός ότι το αντικείµενο και τα βασικά εργαλεία της Οδηγίας δεν έχουν αλλάξει στον Κανονισµό, εισάγονται κάποιες σηµαντικές διαφορές: •Η συµµόρφωση αντικαθίσταται µε τις επιδόσεις. Έτσι , η δήλωση συµµόρφωσης CE της Ο∆Π αντικαθίσταται στον Κανονισµό (Κ∆Π) από τη ∆ήλωση Επιδόσεων.•Η ∆ήλωση Επιδόσεων είναι υποχρεωτική, όταν υπάρχουν εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δοµικά προϊόντα-υλικά καθώς και ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση .•Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις της ∆∆Π αντικαθίστανται από τις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, η έκδοση των οποίων είναι εθελοντική προκειµένου να καταρτισθεί η ∆ήλωση Επιδόσεων και να τοποθετηθεί η σήµανση CE.•Οι διαδικασίες που θα απαιτούνται για τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές απλοποιούνται, προκειµένου να µειωθεί το διοικητικό φορτίο των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου .•Υποχρεωτική αναφορά της προοριζόµενης χρήσης του προϊόντος στη δήλωση επιδόσεων.•Για πρώτη αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις όλων των κατηγοριών των οικονοµικών φορέων, κατασκευαστών, διανοµέων και εισαγωγέων.•Καταργείται το σύστηµα βεβαίωσης συµµόρφωσης 2 και έτσι τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης µειώνονται από έξι σε πέντε.•Η αξιολόγηση των κοινοποιηµένων φορέων θα είναι πλέον πιο ουσιαστική και αυστηρή.13. Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή της Οδηγίας 89/106 και του Π∆ 334/94, καθώς και του Κανονισµού 305/2011 Η 2η ∆ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής (∆.Κ.Β.Π) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι η αρµόδια αρχή για την έκδοση των παραπάνω ΚΥΑ, τον έλεγχο εφαρµογής της ανωτέρω εθνικής νοµοθεσίας καθώς και για την εποπτεία της αγοράς των δοµικών προϊόντων.12 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών και για θέµατα εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας µπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων: Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 1η Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής 2η ∆ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής Τµήµα Βιοµηχανιών µη Μεταλλικών Ορυκτών Λ. Μεσογείων 117-119, Αθήνα 10192 www.ggb.gr Στοιχεία επικοινωνίας Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ρ. Μητιακούδης Αν. Τηλ. 210 69 65 801 Fax 210-6965905 mitiakoudisa@ypan.gr Αν. Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ρ. Λαδοπούλου Άντζελα τηλ. 210 69 65 888 ladopouloua@ypan.gr13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕ ΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE Σύµφωνα µε το Π∆ 334/94 (176 Α΄) & τον Κανονισµό (ΕΕ) 305/2011 (EE L 88 της 4.4.2011,σελ.5) & τις ακόλουθες ΚΥΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΑ ΦΕΚ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡ ΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΟMΙΚ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 6690/15-6-2012 1914/Β/15-6Τα εναρµονισµένα 2012 ευρωπαϊκά πρότυπα και οι Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β τίτλοι τους αναφέρονται (Πίνακες Α και Β του Παραρτήµατος Ι στους Πίνακες Α και Β του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ. της ΚΥΑ 1914/Β/15-6-2012) Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών 4861/232/3-5-2012 1546/Β/8-5-2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 12591:2009 Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας Τσιµέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεµα16462/29/11-7-2001917/Β/17-7-2001∆οµική Άσβεστος18174/393/30-8-2007Ιστοί Φωτισµού15894/337/20-7-20071870/Β/14-92007 1557/Β/17-82007Στοιχεία Τοιχοποιϊας15914/340/20-7-20071557/Β/17-82007Αδρανή ∆οµικών 'Εργων5328/122/5-3-2007386/Β/20-3-2007Προϊόντα από φυσικούς και διακοσµητικούς λίθους10976/244/24-5-2007973/Β/18-6-2007ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000ΕΛΟΤ ΕΝ 459 -1:2001 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ40-4:2005 40-5:2002 40-6:2002 40-7:2002ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ771-1:2003 771-2:2003 771-3:2003 771-4:2003 771-5:2003 12620:2002 13043:2002 13055-1:2002 13055-2:2004 13139:2002 13242:2002 13383-1:2002 13450:2002 1469:2004ΕΛΟΤ ΕΝ 12057:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058:2004 Πρόσθετα σκυροδέµατος 6310/41/28-3-2006427/Β/7-4-2006: αρθρο 1ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 9342:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 9343:2003/ΑC:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4:2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 9344:2002/Α1:2005Γεωϋφάσµατα6310/41/28-3-200614427/Β/7-4-2006: αρθρο 2ΕΛΟΤ ΕΝ 13249:2001 Εφέδρανα6310/41/28-3-2006427/Β/7-4-2006: αρθρο 3.ΕΛΟΤ ΕΝ 13249:2000/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13250:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13250:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13251:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13251:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13252:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13252:2001/Α1:2005 EΛOΤ ΕΝ 13253:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13253:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13254:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13254:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265:2001/Α1:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7:2005Μόνιµα συστήµατα Πυρόσβεσης6310/41/28-3-2006πλάκες πεζοδροµίου& κράσπεδα από φυσικούς λίθους6310/41/28-3-2006427/Β/7-4-2006: αρθρο 4.427/Β/7-4-2006: αρθρο 5.ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1+AC:2003 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2:2003 ΕΛΟΤ ΕΝ 6712:2003/Α1:2004 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342:2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343:2002Μόνιµα συστήµατα Πυρόσβεσης1783/64/17-02-2010 (τροποποίηση της 6310/41/28-3-2006)15210/B/1-3-2010 (τροποποίηση του 427/Β/7-4-2006: αρθρο 4)ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1:2003 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2:2003 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ12094-3:2003 12094-4:2004 12094-5:2006 12094-6:2006 12094-7:2000 12094-8:2006 12094-9:2003 12094-10:2003 12094-11:2003 12094-12:2003 12094-13:2001 12259- Βιοµηχανικώς παραγόµενα θερµοµονωτικά προιόντα9451/208/3-5-2007815/Β/24-5-2007Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα12394/406/12-08-20091794/Β/28-82009Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα12394/406/12-08-2009Κράσπεδα από σκυρόδεµα12394/406/12-08-20091794/Β/28-82009 1794/Β/28-82009Επιχρίσµατα τοιχοποιίας12395/407/12-08-2009Κονιάµατα τοιχοποιίας Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Εξώφυλλα12396/408/12-08-2009 12397/409/12-08-2009ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ13163:2001 13164:2001 13165:2001 13166:2001 13167:2001 13168:2001 13169:2001 13170:2001 13171:2001 1338:2003ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003ΕΛΟΤ EN 998-1:2003 ΕΛΟΤ EN 998-2 : 2003 ΕΛΟΤ EN 14351.01: 2006Εξωτερικές περσίδες12398/410/12-08-20091794/Β/28-82009 1794/Β/28-82009Πετάσµατα όψεων1781/62/17-02-2010 1781/62/17-02-2010210/B/1-3-2010 210/B/1-3-2012ΕΛΟΤ EN 13830:2003 ΕΛΟΤ EN 13241-1:2003Ύαλος για δοµική χρήση – Μονάδες µονωτικών υαλοστασίων1781/62/17-02-2010210/B/1-3-2010ΕΛΟΤ EN 1279-5:2005Ύαλος ασφαλείας για δοµική χρήση1781/62/17-02-2010210/B/1-3-2010Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού, συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού1782/63/17-02-2010210/B/1-3-2010ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΠόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και στάθµευσης χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού12398/410/12-08-20091794/Β/28-82009 1794/Β/28-82009 1794/Β/28-820091:1999+Α1:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2:1999 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3:2000 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4:2000 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5:2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1:2003 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2001ΕΛΟΤ EN 13659:2004 ΕΛΟΤ EN 13561:2004EN EN EN ΕΝ14179-2:2005 14449+AC :2005 14321-2:2005 54.02/Α1:2007ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03/Α2:2007 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04/Α2:2007 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05:200116 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης8136/390/9-7-20101100/Β/21-72010ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ54.07/Α1:2003 54.10:2002 54.11:2001 54.12:2003 54.17:2006 54.18:2005 54.20:2006 54.21:2006 54.25:2008 12101.01:2005 12101.02:2003 12101.03:2002 12101.06:2005 12101.10:2006 14604:2005 1504.02:2005ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ1504.03:2006 1504.04:2005 1504.05:2005 1504.06:2006 1504.07:2007 14509:2007Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική κάλυψη και από τις δυο όψεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα - Προδιαγραφές8135/389/9-7-20101100/Β/21-72010Ξυλεία ∆απέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση8624/416/21-7-20101263/B/6-8-2010ΕΛΟΤ 14342 :2005Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση8625/417/21-7-20101263/B/6-8-2010ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής ξυλείας Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσει
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.