Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Μαίου 2020
Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Α Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α9.1 Α9.2 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16 Β Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β9.1 Β9.2 Β10 Β10.1 Β10.2ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ Ο∆Ο : Α -1, µικρή κατηγορία έργων) Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες (ΝΕΤ Ο∆Ο : Α -2, µικρή κατηγορία έργων) Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος (ΝΕΤ Ο∆Ο : Β -1, µικρή κατηγορία έργων) Επένδυση πρανών κλπ µε φυτική γη (ΝΕΤ Ο∆Ο : Α -24.1, µικρή κατηγορία έργων)Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠαρατηρήσειςΟ∆Ο 1110m3ΝΕΤ Ο∆Ο+ΜΤΦΟ∆Ο 1123Αm3ΝΕΤ Ο∆Ο+ΜΤΦΟ∆Ο 2111m3ΝΕΤ Ο∆Ο+ΜΤΦΠΡΣ 1610m2ΝΕΤ Ο∆Οm3ΝΕΤ Ο∆ΟΠλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προµήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 (ΝΕΤ Ο∆Ο : Α -25, µικρή κατηγορία έργων) Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προµήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη, χωρίς ΠΡΣ 1620 την προµήθεια του υλικού Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες ΠΡΣ 2112 (ΝΕΤ Ο∆Ο : Α -4.2, µικρή κατηγορία έργων) Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) ΠΡΣ 2111 Τάφροι βάθους 20 - 40 cm ΠΡΣ 2111 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ 2111 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε ελκυστήρα ΠΡΣ 2111 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-2171 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. ΟΙΚ-2173 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεµάτων ΟΙΚ-2177 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος µε αυτοκίνητο ΟΙΚ-2180 Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών ΟΙΚ-2163 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Μεταλλικές σχάρες δένδρων Υ∆Ρ 6752 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΟΙΚ 5104 Κατασκευή περίφραξης µε σιδηρά κιγκλιδώµατα ΟΙΚ 6402 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χωρίς την βάση από σκυρόδεµα) Ο∆Ο 2921 Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών Ο∆Ο 2922 Πλακόστρωση µε κυβολίθους Ο∆Ο 2922 Τσιµεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών Υ∆Ρ 6402 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ Εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του ΝΕΤ Οδοποιίας Ξύλινες Πέργολες Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήµατος ΟΙΚ 5104 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήµατος ΟΙΚ 5104 Καθιστικά - παγκάκια Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ΟΙΚ 5104 ξύλου Καθιστικά χωρίς πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ΟΙΚ 5104 ξυλείαςm32,60m21,50m3ΝΕΤ Ο∆Οm m m m m3 m3 ton/10m m3/km m30,20 1,00 0,80 0,60 1,00 3,50 4,00 0,32 1,50kg m kg m m2 m2 m23,50 12,00 2,00 9,50 12,50 35,00 4,20m2 m260,00 90,00τεµ+ΜΤΦ190,00τεµ160,00Β10.3Καθιστικά από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας µε µονή πλάτηΟΙΚ 5104τεµ190,00Β10.4Καθιστικά µε διπλή πλάτη από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείαςΟΙΚ 5104τεµ190,00Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Καθιστικά µε σκελετό από προφίλ αλουµινίου και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Καθιστικά µε σκελετό από χυταλουµίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Καθιστικά µε σκελετό από χυτοσίδηρο και 6 δοκίδες Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα Παγκάκια δένδρου στρογγυλά Παγκάκια κήπου Κάδοι απορριµµάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώµενος κάδος Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος Ξύλινος κάδος Πολυεστερικός εξαγωνικός κάδος Μεταλλικός εξαγωνικός κάδος µε καπάκι Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος µε ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο ∆ιάτρητος οκταγωνικός κάδος Επιστήλιος µονός κάδος Επιστήλιος διπλός κάδος µε σταχτοδοχείο Κυλινδρικός κάδος µε στρογγυλό καπάκι Κάδος από µεταλλικά ελάσµατα ∆ιάτρητος µεταλλικός κυλινδρικός κάδος Εξοπλισµός Παιδικής Χαράς Μονάδα αναρρίχησης µε διπλή καµπύλη Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου Μονάδα τραµπάλα - παπάκι Μονάδα γωνιακής κλίµακας Μονόζυγο µεταλλικό τριών θέσεων Μονάδα καµπύλης κλίµακαςΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ490,00 490,00 490,00 490,00 400,00 480,00 740,00 180,00ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ300,00 240,00 240,00 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 200,00 240,00 380,00 390,00 220,00ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ700,00 1.100,00 500,00 950,00 750,00 800,00Β10.5 Β10.6 Β10.7 Β10.8 Β10.9 Β10.10 Β10.11 Β10.12 Β11 Β11.1 Β11.2 Β11.3 Β11.4 Β11.5 Β11.6 Β11.7 Β11.8 Β11.9 Β11.10 Β11.11 Β11.12 Β11.13 Β12 Β12.1 Β12.2 Β12.3 Β12.4 Β12.5 Β12.6ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.01 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Β12.7 Β12.8 Β12.9 Β12.10 Β12.11 Β12.12 Β12.13 Β12.14 Β12.15 Β12.16 Β12.17 Β12.18 Β12.19 Β12.20 Β12.21 Γ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ∆ ∆1 ∆1.1 ∆1.2 ∆1.3 ∆1.4 ∆1.5 ∆1.6 ∆1.7 ∆1.8 ∆1.9 ∆2 ∆2.1 ∆2.2 ∆2.3 ∆2.4 ∆2.5 ∆2.6 ∆2.7 ∆3 ∆3.1 ∆3.2 ∆3.3 ∆3.4 ∆3.5 ∆3.6 ∆4 ∆4.1 ∆4.2 ∆5 ∆5.1 ∆5.2 ∆5.3 ∆5.4 ∆5.5 ∆5.6 ∆5.7 ∆5.8 ∆5.9 ∆5.10 ∆5.11 ∆6 ∆6.1 ∆6.2 ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆11 ∆12 ∆13 ∆14 ∆15 ∆16Μονάδα δοκού ισορροπίας Μονόζυγο ξύλινο τριών θέσεων Μονάδα κούνιας µιας θέσης από ξύλο Μονάδα κούνια - ρόδα Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο Μονάδα µεταλλικής κούνιας δύο θέσεων Μονάδα µεταλλικής κούνιας τεσσάρων θέσεων Μονάδα µεταλλικής τραµπάλας δύο θέσεων Μονάδα µεταλλικής τραµπάλας τεσσάρων θέσεων Ξύλινο κάθισµα κούνιας νηπίων Κάθισµα ασφάλειας κούνιας νηπίων Ξύλινο κάθισµα κούνιας παίδων Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα Μονάδα µύλου ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ∆ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ένδρα ∆ένδρα κατηγορίας ∆1 ∆ένδρα κατηγορίας ∆2 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 ∆ένδρα κατηγορίας ∆4 ∆ένδρα κατηγορίας ∆5 ∆ένδρα κατηγορίας ∆6 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 ∆ένδρα κατηγορίας ∆9 Θάµνοι Θάµνοι κατηγορίας Θ1 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 Θάµνοι κατηγορίας Θ6 Θάµνοι κατηγορίας Θ7 Αναρριχώµενα φυτά Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α1 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α3 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α4 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α5 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α6 Φυτά πρανών Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 Φυτά εσωτερικού χώρου Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Προµήθεια φυτικής γης Προµήθεια κοπριάς Προµήθεια τύρφης Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων Προµήθεια διογκωµένου περλίτη Προµήθεια θείου Προµήθεια θειικού σιδήρου Προµήθεια γύψου κοινού Προµήθεια άµµου χειµάρου ή ορυχείουΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104 ΟΙΚ 5104τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ550,00 850,00 700,00 620,00 780,00 1.450,00 980,00 1.100,00 350,00 600,00 100,00 155,00 80,00 1.000,00 800,00ΠΡΣ 1140 ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ 1620στρ. m3 m3 m2105,00 5,00 1,00 0,25ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ3,50 6,50 12,50 25,00 45,00 80,00 120,00 170,00 220,00ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ2,30 4,30 7,40 14,00 30,00 45,00 85,00ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ3,50 4,50 7,00 13,50 30,00 50,00ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220τεµ τεµ0,90 1,65ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ4,40 8,80 13,20 17,60 26,40 40,00 60,00 80,00 120,00 150,00 200,00ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 1710 ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 Ο∆Ο 1510τεµ τεµ m3 m3 m3 m3 m3 m3 kg kg kg m3Παρατηρήσεις0,85 1,65 8,50 6,00 25,00 40,00 85,00 50,00 1,05 0,85 0,09 15,002 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Ε Ε1 Ε1.1 Ε1.2 Ε2 Ε2.1 Ε2.2 Ε3 Ε3.1 Ε3.2 Ε3.3 Ε4 Ε4.1 Ε4.2 Ε4.3 Ε4.4 Ε5 Ε5.1 Ε5.2 Ε5.3 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε9.1 Ε9.2 Ε9.3 Ε9.4 Ε9.5 Ε9.6 Ε9.7 Ε9.8 Ε9.9 Ε9.10 Ε9.11 Ε10 Ε10.1 Ε10.2 Ε11 Ε11.1 Ε11.1.1 Ε11.1.2 Ε11.2 Ε11.3 Ε12 Ε13 Ε13.1 Ε13.2 Ε14 Ε15 Ε15.1 Ε15.2 Ε15.3 Ε15.4 Ε16 Ε16.1 Ε16.1.1 Ε16.1.2 Ε16.2 Ε16.3 Ε16.3.1 Ε16.3.2 Ε16.4 Ε16.4.1 Ε16.4.1.1 Ε16.4.1.2 Ε16.4.2 Ε16.4.2.1 Ε16.4.2.2 Ε16.4.3 Ε16.4.3.1 Ε16.4.3.2 Ε16.5ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Ανοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Ανοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,30 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,50 m Ανοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m Ανοιγµα λάκκων µε χρήση αεροσυµπιεστή Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m στο πεζοδρόµιοΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠΡΣ 5130 ΠΡΣ 5120τεµ τεµ0,60 1,50ΠΡΣ 5130 ΠΡΣ 5120τεµ τεµ0,75 2,00ΠΡΣ 5150 ΠΡΣ 5150 ΠΡΣ 5150τεµ τεµ τεµ0,40 0,50 0,45ΠΡΣ 5110 ΠΡΣ 5110 ΠΡΣ 5110 ΠΡΣ 5110τεµ τεµ τεµ τεµ1,40 2,40 4,00 5,00ΠΡΣ 5160 ΠΡΣ 5160 ΠΡΣ 5160 ΠΡΣ 5160τεµ τεµ τεµ τεµ5,50 10,00 16,00 11,00Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικώνΠΡΣ 5160τεµ14,00Ανοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός Φύτευση φυτών Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40 - 1,50 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 lt - 80 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 lt - 150 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 lt - 300 lt Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου έως 0,35 lt Mεταφύτευση φυτών Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 - 300 lt Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες Κλαδοπλέγµατα Εγκατάσταση χλοοτάπητα Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα Εγκατάσταση µεσηµβριανθέµου Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Υδροσπορά και επικάλυψη µε άχυρο Υδραυλική υδροσπορά) Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα Υδροσπορά µε χρήση τρισδιάστατου πλέγµατος Φυτεµένα δώµατα-στέγες ∆ιαχωριστικές µεµβράνες από πολυπροπυλένιο ∆ιαχωριστική µεµβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm ∆ιαχωριστική µεµβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm Αντιριζική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm Αντιριζικές µεµβράνες από PVC ή εύκαµπτη πολυολεφίνη FPO/TPO Αντιριζική µεµβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm. Αντιριζική µεµβράνη από εύκαµπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ, χηµικώς συµβατή µε την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Αντιριζική στεγανοποιητική µεµβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm Αντιριζική στεγανοποιητική µεµβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) Αντιριζική στεγανοποιητική µεµβράνη από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mmΠΡΣ 5160m1,50ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5220 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ0,40 0,90 0,80 1,10 1,30 3,00 4,00 6,00 10,00 12,50 0,40ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ 5210τεµ τεµ45,00 140,00ΠΡΣ 5240 ΠΡΣ 5240 ΠΡΣ 5230 ΠΡΣ 5230 ΠΡΣ 5230τεµ τεµ τεµ τεµ m2,50 4,00 0,60 12,00 12,50ΠΡΣ 5510 ΠΡΣ 5510 ΠΡΣ 5610στρ. στρ. στρ.2.000,00 5.500,00 1.600,00ΠΡΣ 5710 ΠΡΣ 5710 ΠΡΣ 5710 ΠΡΣ 5710στρ. στρ. στρ. στρ.1.150,00 1.100,00 2.600,00 5.000,00OIK 7912 OIK 7912 OIK 7912m2 m2 m2Παρατηρήσεις3,60 4,00 7,80Αντιριζική στεγανοποιητική µεµβράνη από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm . Ελαστοµερείς ή πλαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες αντιριζικού τύπου Ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm Πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm Υπόστρωµα προστασίας της µόνωσηςΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0OIK 7912m214,00OIK 7912m221,20OIK 7912 OIK 7912m2 m219,10 22,00OIK 7912m223,20OIK 7912m225,30OIK 7912 OIK 7912 OIK 7912m2 m2 m212,50 13,60 4,903 / 17 Αρθρο Αναθεώρ.Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Ε16.6 Ε16.6.1 Ε16.6.2 Ε16.6.3 Ε16.6.4 Ε16.7 Ε16.7.1Ε16.7.2Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της µόνωσης Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της µόνωσης πάχους 3,0 mm, µε δυνατότητα OIK 7912 συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της µόνωσης, πάχους 4,0 mm, µε δυνατότητα OIK 7912 συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της µόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, µε OIK 7912 δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της µόνωσης, πάχους 7,0 mm, µε δυνατότητα OIK 7912 2 συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m Αποστραγγιστικό σύστηµα Αποστραγγιστικό σύστηµα για εκτατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα, αντοχής σε θλίψη >OIK 7912 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. Αποστραγγιστικό σύστηµα για εκτατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα, αντοχής σε θλίψη >OIK 7912 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.ΜονάδαΤιµή µονάδαςm25,20m25,60m26,80m29,70m219,70m224,20OIK 7912m2Παρατηρήσεις28,10Αποστραγγιστικό σύστηµα για ηµιεντατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα, αντοχής σε Ε16.7.322θλίψη > 80 kN/m , πάχους 4,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m . Αποστραγγιστικό σύστηµα για εντατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα, αντοχής σε θλίψη >22Ε16.7.419 kN/m , πάχους 6,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m .OIK 7912m239,50Ε16.8 Ε16.9 Ε16.9.1 Ε16.9.2 Ε16.9.3 Ε16.10 Ε16.10.1 Ε16.10.2 Ε16.11Αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό σύστηµα ∆ιηθητικό φύλλο ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 2 ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m 2 ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα εκτατικού τύπου Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου. Υπόβαση υποστρώµατος ανάπτυξης για φυτευµένα δώµατα εντατικού τύπου Στερέωση των υλικών υποδοµής φυτεµένου δώµατος/στέγης µε ειδικά µεταλλικά στοιχεία Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευµένων δωµάτων ∆ιάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm ∆ιάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών µεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm , ∆ιάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm ∆ιάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών µεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών ∆ιαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m ∆ιαµέτρου από 0,61 m και άνω ∆ιαµέτρου έως 0,40 m Αρδευση φυτών Αρδευση φυτών µε βυτίο Αρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης µε γέµισµα δεξαµενών µε βυτίο Αρδευση φυτών από παροχές Αρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο Αρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτοµατοποιηµένο Αρδευση χλοοτάπητα Αρδευση χλοοτάπητα µε βυτίο Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές Αρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης µε σταλλάκτες, αυτοµατοποιηµένο Αρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης µε σταλλάκτες, µη αυτοµατοποιηµένο Αρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) Αρδευση χλοοταπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβιανθέµου Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε βυτίο Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε παροχές Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτοµατοποιηµένο Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) Αρδευση χλοοτάπητα πρανών Αρδευση χλοοτάπητα πρανών µε βυτίο Αρδευση χλοοτάπητα πρανών µε παροχές Λιπάνσεις Λίπανση φυτών µε τα χέρια Λιπανση φυτων µε λιπαντηρεςOIK 7912m238,40OIK 7912 OIK 7912 OIK 7912m2 m2 m22,10 4,20 3,50ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5340m3 m3 m3280,00 260,00 270,00ΟΙΚ 7244m12,00ΟΙΚ 7244 ΟΙΚ 7244 ΟΙΚ 7244 ΟΙΚ 7244τεµ. τεµ. τεµ. τεµ.75,00 150,00 103,00 185,00ΠΡΣ 5330 ΠΡΣ 5330 ΠΡΣ 5330τεµ τεµ τεµ0,40 0,70 0,20ΠΡΣ 5311 ΠΡΣ 5321 ΠΡΣ 5311 ΠΡΣ 5321 ΠΡΣ 5321 ΠΡΣ 5321τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ0,125 0,055 0,035 0,045 0,0090 0,0110ΠΡΣ 5521 ΠΡΣ 5522στρ. στρ.50,00 17,50ΠΡΣ 5522στρ.3,00ΠΡΣ 5522στρ.3,50ΠΡΣ 5522 ΠΡΣ 5522στρ. στρ.1,90 3,50ΠΡΣ 5621 ΠΡΣ 5622στρ. στρ.50,00 15,00ΠΡΣ 5622στρ.2,80ΠΡΣ 5622στρ.4,00ΠΡΣ 5622στρ.2,50ΠΡΣ 5622στρ.3,50ΠΡΣ 5720 ΠΡΣ 5622στρ. στρ.50,00 15,00ΠΡΣ 5340 ΠΡΣ 5730τεµ τεµ0,10 0,09Ε16.12 Ε16.13 Ε16.13.1 Ε16.13.2 Ε16.13.3 Ε16.13.4 ΣΤ ΣΤ1 ΣΤ1.1 ΣΤ1.2 ΣΤ1.3 ΣΤ2.1 ΣΤ 2.1.1 ΣΤ 2.1.2 ΣΤ 2.1.3 ΣΤ 2.1.4 ΣΤ 2.1.5 ΣΤ 2.1.6 ΣΤ2.2 ΣΤ 2.2.1 ΣΤ 2.2.2 ΣΤ 2.2.3 ΣΤ 2.2.4 ΣΤ 2.2.5 ΣΤ 2.2.6 ΣT2.3 ΣΤ 2.3.1 ΣΤ 2.3.2 ΣΤ 2.3.3 ΣΤ 2.3.4 ΣΤ 2.3.5 ΣΤ 2.3.6 ΣΤ2.4 ΣΤ 2.4.1 ΣΤ2.4.2 ΣΤ3 ΣΤ 3.1 ΣΤ 3.2ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.04 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου ΣΤ 3.3 ΣΤ 3.4 ΣΤ 3.5 ΣΤ4 ΣΤ4.1 ΣΤ 4.1.1 ΣΤ 4.1.2 ΣΤ 4.1.3 ΣΤ4.2 ΣΤ4.2.1 ΣΤ4.2.2 ΣΤ4.3 ΣΤ4.3.1 ΣΤ4.3.2 ΣΤ4.3.3 ΣΤ4.3.4 ΣΤ4.3.5 ΣΤ4.3.6 ΣΤ4.3.7 ΣΤ4.3.8 ΣΤ4.4 ΣΤ4.4.1 ΣΤ4.4.2 ΣΤ4.5 ΣΤ4.5.1 ΣΤ4.5.2 ΣΤ4.5.3 ΣΤ4.5.4 ΣΤ4.6 ΣΤ4.6.1 ΣΤ4.6.2 ΣΤ4.7 ΣΤ4.8 ΣΤ4.8.1 ΣΤ4.8.2 ΣΤ5 ΣΤ5.1 ΣΤ5.2 ΣΤ5.3 ΣΤ5.4 ΣΤ5.5 ΣΤ5.6 ΣΤ6 ΣΤ6.1 ΣΤ6.2 ΣΤ6.3Λιπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου, χειρωνακτική ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ∆ιαµόρφωση - Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους µέχρι 4 m ∆ιαµόρφωση - Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. Κλάδεµα φοινίκων Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού έως 2,5 m Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού πάνω από 2,5 m Κλάδεµα θάµνων Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους µέχρι 1,70 m Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m ∆ιαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε αυτοκινούµενα µέσα ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε µηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι µπορντούρας ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή Με µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση Φυτοπροστασία Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m µε βιολογικά σκευάσµατα Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m µε βιολογικά σκευάσµατα Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα µε βιολογικά σκευάσµατα Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων Βοτάνισµα µε τα χέρια Καταπολέµηση ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστήΣΤ 6.3.1 ΣΤ 6.3.2 ΣΤ 6.3.3 ΣΤ 6.4 ΣΤ 6.5 ΣΤ7 ΣΤ7.1 ΣΤ7.2 ΣΤ7.3 ΣΤ8 ΣΤ8.1 ΣΤ8.1.1 ΣΤ8.1.2 ΣΤ8.2 ΣΤ8.2.1 ΣΤ8.2.2 ΣΤ8.2.3 ΣΤ8.3 ΣΤ8.4 ΣΤ8.5 ΣΤ8.6 ΣΤ9 ΣΤ10 ΣΤ11 ΣΤ12Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠΡΣ 5730 ΠΡΣ 5540 ΠΡΣ 5630στρ. στρ. στρ.30,00 22,50 22,50ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354τεµ τεµ τεµ17,50 18,00 12,00ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354τεµ τεµ50,00 40,00ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ135,00 175,00 200,00 280,00 300,00 450,00 500,00 650,00ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354τεµ τεµ7,50 20,00ΠΡΣ 5353 ΠΡΣ 5353 ΠΡΣ 5353 ΠΡΣ 5351τεµ τεµ τεµ τεµ1,20 5,50 3,00 0,65ΠΡΣ 5352 ΠΡΣ 5352 ΠΡΣ 5351m m τεµ0,20 0,50 0,07ΠΡΣ 5530 ΠΡΣ 5530στρ. στρ.55,00 45,00ΠΡΣ 5362 ΠΡΣ 5362 ΠΡΣ 5560 ΠΡΣ 5362 ΠΡΣ 5362 ΠΡΣ 5560τεµ τεµ στρ. τεµ τεµ στρ.0,40 0,80 50,00 12,00 22,00 65,00ΠΡΣ 5551 ΠΡΣ 5552στρ. στρ.180,00 55,00Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους χώρους ΠΡΣ 5371στρ.45,00στρ.Παρατηρήσεις60,00Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες Βοτάνισµα χλοοτάπητα για την καταπολέµηση ζιζανίων Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε χρήση ζιζανιοκτόνων Βοτάνισµα χώρων εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου Καθαρισµοί Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων Αποµάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα µε τα χέρια Καθαρισµός χλοοτάπητα Καθαρισµός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου Καθαρισµός στύλων από διαφηµιστικά υλικά Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο Ριζοτοµές χλοοτάπητα Αερισµός χλοοτάπητα Αραίωµα χλοοτάπητα (καθαρισµός, thatching) Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρουΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΠΡΣ 5371 ΠΡΣ 5371στρ.80,00ΠΡΣ 5371 ΠΡΣ 5371στρ. στρ.35,00 170,00ΠΡΣ 5371 ΠΡΣ 5372 ΠΡΣ 5371στρ. στρ. στρ.50,00 40,00 55,00ΠΡΣ 5390 ΠΡΣ 5390στρ. στρ.20,00 25,00ΠΡΣ 5390στρ.20,00ΠΡΣ 5390στρ.25,00ΠΡΣ 5390 ΠΡΣ 5570 ΠΡΣ 5650 ΟΙΚ 7792 ΠΡΣ 5390 ΠΡΣ 5380 ΠΡΣ 5580 ΠΡΣ 5570 ΠΡΣ 5340στρ. στρ. στρ. τεµ m m στρ. στρ. τεµ45,00 35,00 40,00 2,50 0,012 6,00 30,00 35,00 1,205 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Ζ Ζ1 Ζ1.1 Ζ1.2 Ζ1.3 Ζ2 Ζ2.1 Ζ2.2 Ζ2.3 Ζ2.4 Ζ2.5 Ζ2.6 Ζ2.7 Ζ2.8 Ζ3 Ζ4 Η Η1 Η1.1 Η1.1.1 Η1.1.2 Η1.1.3 Η1.1.4 Η1.1.5 Η1.1.6 Η1.1.7 Η1.1.8 Η1.1.9 Η1.1.10 Η1.2 Η1.2.1 Η1.2.2 Η1.2.3 Η1.2.4 Η1.2.5 Η1.2.6 Η1.2.7 Η1.2.8 Η1.2.9 Η1.3 Η1.3.1 Η1.3.2 Η1.3.3 Η1.3.4 Η1.4 Η2 Η2.1 Η2.1.1 Η2.1.2 Η2.1.3 Η2.1.4 Η2.1.5 Η2.1.6 Η2.1.7 Η2.1.8 Η2.1.9 Η2.1.10 Η2.2 Η2.2.1 Η2.2.2 Η2.2.3 Η2.2.4 Η2.2.5 Η2.2.6 Η2.2.7 Η2.2.8 Η2.3 Η2.3.1 Η2.3.2 Η2.3.3 Η2.3.4 Η2.3.5 Η2.3.6 Η2.3.7 Η2.3.8 Η2.4 Η2.4.1∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων µπορντούρας Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος έως 1,50 m Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος >1,50 m Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού > 1,51 m Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού έως 3,0 m Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού > 3,0 m Καταπολέµηση επιβλαβών εντόµων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά δολωµατική παγίδα ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 90 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 90 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm Φ4 Φ6 Φ8 Φ 12 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Σωλήνας από PVC ονοµαστικής πίεσης 4 atm Φ 32 Φ 40 Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 100 Φ 125 Φ 140 Φ 160 Φ 200 Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 90 Φ 110 Φ 125 Φ 140 Φ 160 Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 10 atm Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 90 Φ 110 Φ 125 Φ 140 Φ 160 Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 12,5 atm Φ 110ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠΡΣ 5352 ΠΡΣ 5352 ΠΡΣ 5352m τεµ τεµ7,50 2,00 4,00ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5354 ΠΡΣ 5361 ΠΡΣ 5361τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ lt τεµ40,00 60,00 80,00 100,00 135,00 180,00 3,00 8,00 6,00 8,00ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m m m0,30 0,35 0,45 0,65 0,85 1,15 1,65 2,85 4,00 6,00ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m m0,55 0,65 0,80 1,35 2,20 3,20 4,50 5,50 7,50ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 4m m m m τεµ0,14 0,15 0,20 0,40 0,25ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m m m1,00 1,20 1,60 1,90 2,60 4,10 6,50 8,00 9,50 13,50ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m2,35 3,00 4,00 5,25 7,30 9,00 10,00 12,50ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m3,00 4,10 5,30 7,10 9,50 11,50 13,00 15,00ΗΛΜ 8mΠαρατηρήσεις11,006 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η2.4.2 Η2.4.3 Η2.4.4 Η2.5 Η2.5.1 Η2.5.2 Η2.5.3 Η2.5.4 Η2.5.5 Η2.5.6 Η2.5.7 Η2.5.8 Η3 Η3.1 Η3.1.1 Η3.1.2 Η3.1.3 Η3.1.4 Η3.1.5 Η3.1.6 Η3.1.7 Η3.1.8 Η3.1.9 Η4 Η4.1 Η4.2 Η4.2.1 Η4.2.2 Η4.2.3 Η4.2.4 Η4.2.5 Η4.2.6 Η4.2.7 Η4.2.8 Η4.2.9 Η4.3 Η4.3.1 Η4.3.2 Η4.3.3 Η4.3.4 Η4.3.5 Η4.3.6 Η4.3.7 Η4.3.8 Η4.3.9 Η4.4 Η4.4.1 Η4.4.2 Η4.4.3 Η4.4.4 Η4.4.5 Η4.4.6 Η4.4.7 Η4.4.8 Η4.4.9 Η4.5 Η4.5.1 Η4.5.2 Η4.5.3 Η4.5.4 Η4.5.5 Η4.5.6 Η4.5.7 Η4.5.8 Η4.6 Η4.6.1 Η4.6.2 Η4.6.3 Η4.6.4 Η4.6.5 Η4.6.6 Η4.6.7 Η4.6.8 Η4.6.9 Η4.7 Η4.7.1 Η4.7.2Φ 125 Φ 140 Φ 160 Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 16atm Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 90 Φ 110 Φ 125 Φ 140 Φ 160 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου Φ 1/2'' Φ 3/4'' Φ 1'' Φ 1 1/4'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Φ 1/2 Φ 3/4ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m13,00 16,00 18,50ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8m m m m m m m m3,80 5,40 6,50 9,00 12,00 14,50 18,00 22,00ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5m m m m m m m m m3,60 4,60 7,00 10,00 10,50 14,50 18,00 23,50 30,00ΗΛΜ 12kg3,80ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ5,50 6,80 7,60 11,00 14,00 20,50 45,00 65,00 80,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ3,20 4,20 5,50 7,50 9,00 13,00 28,50 36,00 65,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ1,90 2,20 3,50 5,00 7,00 9,50 20,00 27,50 45,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ2,60 4,20 5,30 6,50 9,00 20,00 27,00 50,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ1,80 2,10 3,20 4,50 6,00 7,00 16,50 25,00 37,50ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµΠαρατηρήσεις2,50 3,207 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η4.7.3 Η4.7.4 Η4.7.5 Η4.7.6 Η4.7.7 Η4.7.8 Η4.7.9 Η4.8 Η4.8.1 Η4.8.2 Η4.8.3 Η4.8.4 Η4.8.5 Η4.8.6 Η4.8.7 Η4.8.8 Η4.8.9 Η4.9 Η4.9.1 Η4.9.2 Η4.9.3 Η4.9.4 Η4.9.5 Η4.9.6 Η4.9.7 Η4.9.8 Η4.9.9 Η4.10 Η4.10.1 Η4.10.2 Η4.10.3 Η4.10.4 Η4.10.5 Η4.10.6 Η4.10.7 Η4.10.8 Η4.12 Η4.12.1 Η4.12.2 Η4.12.3 Η4.12.4 Η4.12.5 Η4.12.6 Η4.12.7 Η4.12.8 Η4.12.9 Η4.12.10 Η4.12.11 Η4.12.12 Η4.12.13 Η4.12.14 Η4.12.15 Η4.12.16 Η4.12.17 Η4.12.18 Η4.12.19 Η4.12.20 Η4.13 Η4.13.1 Η4.13.2 Η4.13.3 Η4.13.4 Η4.13.5 Η4.13.6 Η4.13.7 Η4.13.8 Η4.13.9 Η4.13.10 Η4.13.11 Η4.13.12 Η4.13.13 Η4.13.14 Η4.13.15 Η4.13.16 Η4.13.17 Η4.13.18Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι Φ 1/2 Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Φ 3/4 Φ1 Φ 1 1/4 Φ 1 1/2 Φ2 Φ 2 1/2 Φ3 Φ4 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Φ 1 1/2", 2 εξόδων Φ 1 1/2", 3 εξόδων Φ 1 1/2", 4 εξόδων Φ 1 1/2", 5 εξόδων Φ 2", 2 εξόδων Φ 2", 3 εξόδων Φ 2", 4 εξόδων Φ 2", 5 εξόδων Φ 2 1/2", 2 εξόδων Φ 2 1/2", 3 εξόδων Φ 2 1/2", 4 εξόδων Φ 2 1/2", 5 εξόδων Φ 3", 2 εξόδων Φ 3", 3 εξόδων Φ 3", 4 εξόδων Φ 3", 5 εξόδων Φ 4", 2 εξόδων Φ 4", 3 εξόδων Φ 4", 4 εξόδων Φ 4", 5 εξόδων Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1/2", 50 cm Φ 3/4", 50 cm Φ 1", 50 cm Φ 1 1/4", 50 cm Φ 1 1/2", 50 cm Φ 2", 50 cm Φ 2 1/2", 50 cm Φ 3", 50 cm Φ 4", 50 cm Φ 1/2", 100 cm Φ 3/4", 100 cm Φ 1", 100 cm Φ 1 1/4", 100 cm Φ 1 1/2", 100 cm Φ 2", 100 cm Φ 2 1/2", 100 cm Φ 3", 100 cm Φ 4", 100 cmΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ4,70 6,50 8,50 11,50 30,00 35,00 60,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ1,80 1,90 2,90 3,50 4,00 5,50 12,00 15,00 30,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ1,70 1,90 2,80 3,50 4,00 5,50 9,00 12,50 25,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ2,10 3,00 4,00 5,00 7,00 15,00 20,00 27,50ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ14,00 16,50 19,50 22,00 16,50 19,00 22,00 25,00 22,50 27,00 27,50 30,00 23,00 27,00 32,00 32,50 25,00 30,00 32,50 35,00ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµΠαρατηρήσεις3,00 3,30 4,50 4,80 5,00 7,00 8,50 10,00 12,50 3,30 3,80 5,00 5,50 6,00 8,50 9,50 11,50 14,008 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η4.14 Η4.14.1 Η4.14.2 Η4.14.3 Η4.14.4 Η4.14.5 Η4.15 Η4.15.1 Η4.15.2 Η4.15.3 Η4.15.4 Η4.15.5 Η4.15.6 Η4.15.7 Η4.15.8 Η5 Η5.1 Η5.1.1 Η5.1.2 Η5.1.3 Η5.1.4 Η5.1.5 Η5.1.6 Η5.1.7 Η5.1.8 Η5.1.9 Η5.2 Η5.2.1 Η5.2.2 Η5.2.3 Η5.2.4 Η5.3 Η5.3.1 Η5.3.2 Η5.3.3 Η5.3.4 Η5.3.5 Η5.3.6 Η5.3.7 Η5.3.8 Η5.3.9 Η5.4 Η5.4.1 Η5.4.2 Η5.4.3 Η5.5 Η5.5.1 Η5.5.2 Η5.5.3 Η5.5.4 Η5.6 Η5.7 Η5.7.1 Η5.7.2 Η5.8 Η5.9 Η5.10 Η5.10.1 Η5.10.2 Η5.10.3 Η5.10.4 Η5.11 Η5.11.1 Η5.11.2 Η5.11.3 Η5.11.4 Η5.11.5 Η5.11.6 Η5.11.7 Η5.11.8 Η5.11.9 Η5.12 Η5.12.1 Η5.12.2 Η5.12.3 Η5.12.4 Η5.12.5Ταχυσύνδεσµοι πυροσβεστικού κρουνού Φ 1'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Φ 1/2 '' Φ 3/4 " Φ1" Φ 1 1/2 " Φ2" Φ 2 1/2 " Φ3" Φ4" ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1/2'' Φ 3/4'' Φ 1'' Φ 1 1/4'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' Βάνες ελαστικής έµφραξης DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Φ 1/2'' Φ 3/4'' Φ 1'' Φ 1 1/4'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Φ 1'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Υδρόµετρα τύπου Woltman DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Ηλεκτρική έξοδος υδροµέτρου Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές Φ 1'' Φ 2'' Αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού, συνθετικές ή µεταλλικές Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας Φ 2'' Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ΡΝ 16 atm Φ 1/2'' Φ 3/4'' Φ 1'' Φ 1 1/4'' Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1/2 " Φ 3/4 " Φ1" Φ 1 1/4 " Φ 1 1/2 "ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ4,50 5,10 6,70 8,00 9,50ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ7,00 7,60 8,00 9,00 11,50 12,00 14,50 17,50ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ5,30 7,70 9,80 13,80 20,00 28,00 55,00 75,00 120,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ120,00 150,00 180,00 210,00ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 22,50 27,50 45,00ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ70,00 150,00 180,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 47τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ300,00 340,00 380,00 420,00 75,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ25,00 40,00 75,00 175,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ175,00 200,00 225,00 250,00ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ3,70 5,50 7,50 9,50 14,50 18,50 35,00 45,00 85,00ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ τεµΠαρατηρήσεις30,00 35,00 45,00 70,00 100,009 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η5.12.6 Η5.12.7 Η5.13 Η5.14 Η6 Η6.1 Η6.1.1 Η6.1.1.1 Η6.1.1.2 Η6.1.1.3 Η6.1.1.4 Η6.1.1.5 Η6.1.1.6 Η6.1.1.7 Η6.1.1.8 Η6.1.1.9 Η6.1.2 Η6.1.2.1 Η6.1.2.2 Η6.1.2.3 Η6.1.2.4 Η6.1.2.5 Η6.1.2.6 Η6.1.2.7 Η6.1.2.8 Η6.1.2.9 Η6.1.3 Η6.1.3.1 Η6.1.3.2 Η6.1.3.3 Η6.1.3.4 Η6.1.3.5 Η6.1.3.6 Η6.1.3.7 Η6.1.3.8 Η6.1.3.9 Η6.1.4 Η6.1.4.1 Η6.1.4.2 Η6.1.4.3 Η6.1.4.4 Η6.1.4.5 Η6.1.4.6 Η6.1.4.7 Η6.1.4.8 Η6.1.4.9 Η6.1.5 Η6.1.5.1 Η6.1.5.2 Η6.1.5.3 Η6.1.5.4 Η6.1.5.5 Η6.1.5.6 Η6.1.5.7 Η6.1.5.8 Η6.1.5.9 Η6.1.6 Η6.1.6.1 Η6.1.6.2 Η6.1.6.3 Η6.1.6.4 Η6.1.6.5 Η6.1.6.6 Η6.1.6.7 Η6.1.7 Η6.1.7.1 Η6.1.7.2 Η6.1.7.3 Η6.1.7.4Φ2" Φ 2 1/2 " Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Φ 1 1/2 '' Φ 2 '' Φ 2 1/2 '' Φ 3 '' Φ 4 '' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠαρατηρήσειςΗΛΜ 11 ΗΛΜ 11 ΗΛΜ 31 ΗΛΜ 11τεµ τεµ τεµ τεµ140,00 200,00 10,00 250,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ150,00 175,00 200,00 275,00 350,00 200,00 275,00 325,00 400,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ320,00 340,00 360,00 525,00 575,00 400,00 450,00 525,00 650,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ325,00 340,00 375,00 500,00 550,00 400,00 450,00 550,00 650,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ185,00 200,00 225,00 300,00 350,00 250,00 275,00 325,00 450,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ550,00 575,00 600,00 725,00 750,00 625,00 675,00 750,00 850,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ280,00 325,00 350,00 375,00 400,00 500,00 550,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ800,00 825,00 850,00 925,00Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης, µονού θαλάµου, απλού φλοτέρ, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης, µονού θαλάµου, µε φλοτέρ άνω και κάτω στάθµης, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες, αντιπληγµατικές, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' DN 50 DN 65 DN 80 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3''ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.010 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η6.1.7.5 Η6.1.7.6 Η6.1.7.7 Η6.1.7.8 Η6.1.8 Η6.1.8.1 Η6.1.8.2 Η6.1.8.3 Η6.1.8.4 Η6.1.8.5 Η6.1.8.6 Η6.1.8.7 Η6.1.8.8 Η6.1.8.9Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100Η6.1.9Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες, ογκοµετρικές, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2'' Φ 2'' Φ 2 1/2'' Φ 3'' Φ 4'' DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου, από χυτοσίδηρο Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντiστοiχου τύπου, από χυτοσίδηρο, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας PN 16-DN 50 PN 16 -DN 65 PN 16 -DN 80 PN 16 -DN 100 PN 25 -DN 50 PN 25 -DN 65 PN 25 -DN 80 PN 25 -DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο PN 16-DN 50 PN 16 -DN 65 PN 16 -DN 80 PN 16 -DN 100 PN 25 -DN 50 PN 25 -DN 65 PN 25 -DN 80 PN 25 -DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο PN 16-DN 50 PN 16 -DN 65 PN 16 -DN 80 PN 16 -DN 100 PN 25 -DN 50 PN 25 -DN 65 PN 25 -DN 80 PN 25 -DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης, απλού φλοτέρ, διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο PN 16-DN 50 PN 16 -DN 65 PN 16 -DN 80 PN 16 -DN 100 PN 25 -DN 50 PN 25 -DN 65 PN 25 -DN 80ΜονάδαΤιµή µονάδαςΠαρατηρήσειςΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ1.000,00 800,00 950,00 975,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ110,00 110,00 140,00 260,00 300,00 170,00 230,00 270,00 350,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ440,00 450,00 480,00 590,00 630,00 500,00 560,00 600,00 680,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ300,00 330,00 430,00 540,00 600,00 450,00 520,00 580,00 680,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ590,00 720,00 860,00 1.080,00 660,00 790,00 950,00 1.170,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ630,00 770,00 900,00 1.130,00 680,00 840,00 990,00 1.220,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ860,00 950,00 1.080,00 1.310,00 900,00 1.080,00 1.310,00 1.580,00ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 12τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ610,00 740,00 810,00 1.040,00 660,00 810,00 950,00Υδραυλικές βαλβίδα ρύθµισης παροχής, µονού θαλάµου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atmΗ6.1.9.1 Η6.1.9.2 Η6.1.9.3 Η6.1.9.4 Η6.1.9.5 Η6.1.9.6 Η6.1.9.7 Η6.1.9.8 Η6.1.9.9 Η6.1.10 Η6.1.10.1 Η6.1.10.2 Η6.1.10.3 Η6.1.10.4 Η6.1.10.5 Η6.1.10.6 Η6.1.10.7 Η6.1.10.8 Η6.1.10.9 Η6.2Αρθρο Αναθεώρ.Η6.2.1 Η6.2.1.1 Η6.2.1.2 Η6.2.1.3 Η6.2.1.4 Η6.2.1.5 Η6.2.1.6 Η6.2.1.7 Η6.2.1.8 Η6.2.2 Η6.2.2.1 Η6.2.2.2 Η6.2.2.3 Η6.2.2.4 Η6.2.2.5 Η6.2.2.6 Η6.2.2.7 Η6.2.2.8 Η6.2.3 Η6.2.3.1 Η6.2.3.2 Η6.2.3.3 Η6.2.3.4 Η6.2.3.5 Η6.2.3.6 Η6.2.3.7 Η6.2.3.8 Η6.2.4 Η6.2.4.1 Η6.2.4.2 Η6.2.4.3 Η6.2.4.4 Η6.2.4.5 Η6.2.4.6 Η6.2.4.7ΝΕΤ ΠΡΣ -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.011 / 17 Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Η6.2.4.8 Η6.2.5 Η6.2.5.1 Η6.2.5.2 Η6.2.5.3 Η6.2.5.4 Η6.2.5.5 Η6.2.5.6 Η6.2.5.7 Η6.2.5.8 Η6.2.6 Η6.2.6.1 Η6.2.6.2 Η6.2.6.3 Η6.2.6.4 Η6.2.6.5 Η6.2.6.6 Η6.2.6.7 Η6.2.6.8 Η6.2.7 Η6.2.7.1 Η6.2.7.2 Η6.2.7.3 Η6.2.7.4 Η6.2.7.5 Η6.2.7.6 Η6.2.7.7 Η6.2.7.8 Η6.2.8 Η6.2.8.1 Η6.2.8.2 Η6.2.8.3 Η6.2.8.4 Η6.2.8.5 Η6.2.8.6 Η6.2.8.7 Η6.2.8.8 Η6.2.9 Η6.2.9.1 Η6.2.9.2 Η6.2.9.3 Η6.2.9.4 Η6.2.9.5 Η6.2.9.6 Η6.2.9.7 Η6.2.9.8 Η6.2.10 Η6.2.10.1 Η6.2.10.2 Η6.2.10.3 Η6.2.10.4 Η7 Η7.1 Η7.2 Η7.2.1 Η7.2.2 Η7.2.3 Η7.2.4 Η7.2.5 Η7.2.6 Η7.2.7 Η7.2.8 Η7.2.9 Η7.3 Η7.3.1 Η7.3.2 Η7.3.3 Η7.3.4 Η7.4 Η7.4.1 Η7.4.2PN 25 -DN 100 Υδραυλικές βαλβίδες ε
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.