Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.1.1Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:1.1.1Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.1.1.2Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.1.1.3Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.1.1.4Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.1.1.5Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.01 / 130 1.1.6Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.1.1.7Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β)Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.1.1.8Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.1.1.9Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.1.1.10Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)1.1.11Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.02 / 130 Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 1.1.12Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.1.1.13Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) (β)(γ) (δ) (ε)(στ) (ζ)1.1.14σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: (1)(2)1.1.15Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.Οι δαπάνες των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών (που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.03 / 130 1.1.16Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.1.1.17Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.1.1.18Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.1.1.19Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.20Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.1.1.21Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών.1.1.22Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.1.1.23Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.1.1.24Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξοπλισµού του Αναδόχου (που οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.1.1.25Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.1.1.26Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Εργου (κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες τελικής διαµόρφωσης των χώρων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.04 / 130 1.1.27Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.28Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου.1.1.29Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών.1.1.30Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.1.2Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.1.3Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.1.4Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: Σωληνώσεις δικτύων άρδευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου, PVC κλπ Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: DN / DM όπουDN: DM:Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος ΤιµολογίουΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.05 / 130 ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.06 / 130 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ2.Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑ1Εκσκαφή χαλαρών εδαφών Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1110Εφαρµόζεται το άρθρο Α -1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ) Οδοποιίας Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3):[*]ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ2Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1123ΑΕφαρµόζεται το άρθρο Α -2 του ΝΕΤ Οδοποιίας Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)[*]ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ3Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2111Εφαρµόζεται το άρθρο Β-1 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)[*]ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ4Επένδυση πρανών κλπ µε φυτική γη Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1610Εφαρµόζεται το άρθρο Α-24.1 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ5Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προµήθεια του υλικού Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620Εφαρµόζεται το άρθρο Α-25 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.07 / 130 Α6Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του υλικού Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος. Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ7Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη , χωρίς την προµήθεια του υλικού Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος. Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ8Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2112Εφαρµόζεται το άρθρο Α-4.2 του ΝΕΤ Οδοποιίας Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0[*]8 / 130 Α9Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Α9.1Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ9.2Τάφροι βάθους 20 - 40 cmΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ10Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ11Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε ελκυστήρα Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε ελκυστήρα εξοπλισµένο µε καδένα ή συναφή παρελκόµενα. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ12Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων µε µηχανικά µέσα Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2171Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, κλαδέµατος µε την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωση τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση όπως εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.09 / 130 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ13Φορτοεκφόρτωση προϊόντων µηχανικών µέσων.εκσκαφώνήκλαδεµάτωνχωρίςχρήσηΑναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2173 Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση όπως εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών. 3Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ14Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεµάτων Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2177Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδεµάτων µε ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη διακίνηση όπως εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ15Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος µε αυτοκίνητο Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2180Μεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη µεταφορά όπως εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη µεταφορά, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας.ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.010 / 130 3Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m .km). ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΑ16Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2163Πρόσθετη αποζηµίωση για τις πλάγιες µεταφορές υλικών στην ζώνη µίας πλατείας ή ενός κτιρίου µε µονότροχο ή µικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεµφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιµή εφαρµόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις µεταφοράς προϊόντων µέσα στον ίδιο χώρο, όχι από χώρο σε χώρο και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 3Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.011 / 130 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β1Μεταλλικές σχάρες δένδρων Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή και βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ2Κατασκευή ξύλινης περίφραξης Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Κατασκευή ξύλινης περίφραξης µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ3Κατασκευή περίφραξης µε σιδηρά κιγκλιδώµατα Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6402Εφαρµόζεται το άρθρο Ε-4.2 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-04-01-00 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ4Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χωρίς την βάση από σκυρόδεµα) Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2921Εφαρµόζεται το άρθρο Β - 51 του ΝΕΤ Οδοποιίας Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ5Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2922Εφαρµόζεται το άρθρο Β - 52 του ΝΕΤ Οδοποιίας Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.012 / 130 Β6Πλακόστρωση µε κυβόλιθους Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2922Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, µε διάκενο 4,0 cm µεταξύ τους για την εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προµήθειας και µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ7Τσιµεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6402Εφαρµόζεται το άρθρο Β-33 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-03-02-00 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΒ8.Ολογράφως: ΑριθµητικώςΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣΕφαρµόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του ΝΕΤ ΟδοποιίαςΒ9. Β9.1ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΓΟΛΕΣ Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήµατος Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήµατος, από εµποτισµένη ξυλεία, µε ορθοστάτες διατοµής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδοµή µορφής εσχάρας από στοιχεία διατοµής 0,05 x 0,10 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ9.2Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήµατος Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήµατος, από εµποτισµένη ξυλεία, µε ορθοστάτες διατοµής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδοµή µορφής εσχάρας από στοιχεία διατοµής 0,05 x 0,10 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.013 / 130 Β10. Καθιστικά - Παγκάκια Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: Β10.1Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.2Καθιστικά χωρίς πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.3Καθιστικά από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας µε µονή πλάτη Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε σκελετό από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και µονό στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόµενα µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.014 / 130 Β10.4Καθιστικά µε διπλή πλάτη από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε σκελετό από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόµενα µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.5Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε δύο πλευρικά χυτοσιδηρά στηρίγµατα παραδοσιακού σχεδίου, συνδεόµενα µεταξύ τους µε 4 γαλβανισµένες σιδηρές ράβδους Φ 20, µε κάθισµα και ράχη από δοκίδες ξυλείας PEACH PINE ή OREGON PINE, µε στρογγυλεµένες ακµές και επεξεργασµένη λεία επιφάνεια (χωρίς ακίδες), διατοµής 5 x 5 x 160 cm, τα οποία στερεώνονται στον µεταλλικό σκελετό µε κοχλίες από γαλβανισµένο χάλυβα. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.6Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε δύο πλευρικά γαλβανισµένα χαλύβδινα στηρίγµατα, επιπέδου σχήµατος, βαµένα µε βαφή φούρνου (θερµοσκληρυνόµενη πούδρα), µε κάθισµα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατοµής 74 x 30 mm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας µε διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.7Καθιστικά µε σκελετό από προφίλ αλουµινίου και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε δύο πλευρικά στηρίγµατα από αλουµίνιο, επιπέδου σχήµατος, βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), µε κάθισµα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατοµής 70 x 45 mm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας, µε λεία επεξεργασµένη επιφάνεια, βαµένες µε διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.8Καθιστικά µε σκελετό από χυταλουµίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104ΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.015 / 130 Καθιστικά µε δύο πλευρικά στηρίγµατα από χυταλουµίνιο, παραδοσιακής µορφής, βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), µε κάθισµα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατοµής 70 x 45 mm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας, µε λεία επεξεργασµένη επιφάνεια, βαµένες µε διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΒ10.9Καθιστικά µε σκελετό από χυτοσίδηρο και 6 δοκίδες Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Καθιστικά µε δύο πλευρικά στηρίγµατα από από συµπαγή χυτοσίδηρο, παραδοσιακής µορφής, βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), µε κάθισµα από έξι ξύλινες δοκίδες διαστάσεων 180 x 6,0 x 4,5 cm, εκτός αν καθορίζεται άλλη διατοµή στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, από ξυλεία εµποτισµένη εν κενώ µε διάλυµα πλήρως απαλλαγµένο από χρώµιο και αρσενικό. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς Β10.10Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Ξύλινα παγκάκια µήκους 180 cm, πλάτους 50 cm και ύψους 80 cm (εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές διαστάσεις στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης), µε κάθισµα εργονοµικά διαµορφωµένο, αποτελούµενο από τρεις ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 cm, πλάτη από µε δοκίδες πάχους 4 cm και µήκους 1,80 m και πόδια έδρασης και στήριξης της πλάτης από ξυλεία διατοµής 8 x 12 cm (ή σύµφωνα µε τη µελέτη). Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς Β10.11Παγκάκια δένδρου στρογυλλά Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Παγκάκια από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης, µε µεταλλική βάση από στραντζαριστή διατοµή 50 x 50 mm, διαιρούµενα σε οκτώ ίσα µέρη, αποτελούµενα από τοξοειδή στοιχεία ξύλου διατοµής 5 x 10 cm, τυπικής διαµέτρου 200 cm και πάτους δακτυλίου 40 cm (εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη µελέτη), µε λεία επεξεργασµένη επιφάνεια των ξυλίνων επιφανειών και βαφή αυτών µε διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς Β10.12Παγκάκια κήπου Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Παγκάκια κήπου µε σκελετό από γαλβανισµένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, διαµορφωµένο σε κουρµπαδόρο και κάθισµα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, επιστρωµένες µε υδατοδιαλυτό χρώµα. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩΟλογράφως: ΑριθµητικώςΝΕΤ ΠΡΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.016 / 130 Β11.Κάδοι ΑπορριµµάτωνΠροµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. Β11.1Μεταλλικός διάτρητος αναρτώµενος κάδος Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Μεταλλικός διάτρητος κάδος αναρτωµένου τύπου, τραπεζοειδούς διατοµής, από λαµαρίνα πάχους 1 mm µε διάτρητη επιφάνεια στο εµπρόσθιο µέρος, µε καπάκι µε µεγάλη οπή για τη ρίψη των απορριµµάτων, ανακλινόµενο πυθµένα και µεταλλικό στήριγµα στην πίσω πλευρά. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΑριθµητικώςΒ11.2Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε τεσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθµένα, µε περίβληµα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόµενος σε µεταλλικό στύλο µε δύο λάµες που σχηµατίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστηµένος. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.