Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020
Αριθ. Τιµολ.Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΛΙΜ 1112m316,00+ MΤΦΛΙΜ 1113m326,00+ MΤΦΛΙΜ 1123m315,00+ MΤΦΛΙΜ 1210 ΛΙΜ 1210m3 m31,70 3,00+ MΤΦ + MΤΦΛΙΜ 1230m312,00+ MΤΦΛΙΜ 1230m310,50+ MΤΦΛΙΜ 1220 ΛΙΜ 1210 ΛΙΜ 1210 ----m3 m3 m3 3 m .Nmile23,50 ανοικτή ανοικτή 0,35+ MΤΦ + MΤΦ + MΤΦΥφαλες επιχώσεις µε προϊόντα δανειοθαλάµων Εξαλες επιχώσεις µε προϊόντα δανειοθαλάµων Εξυγιαντικές στρώσεις πυθµένα µε αµµοχάλικο Πλήρωση κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων µε αµµοχαλικώδη υλικά Ύφαλες επιχώσεις και ανακουφιστικά πρίσµατα µε κίσσηρη ∆ιαµόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορηµάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων ∆ιαµόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορηµάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων ∆ιαµόρφωση τεχνητής προσάµµωσηςΛΙΜ 1312 ΛΙΜ 1321 ΛΙΜ 2140m3 m3 m33,00 2,80 6,50+ MΤΦ + MΤΦ + MΤΦΛΙΜ 2140m35,50+ MΤΦΛΙΜ 1314m314,00+ MΤΦΛΙΜ 1311m30,45ΛΙΜ 1322m30,65∆ιάστρωση λιθοσυντρίµµατος 5-10 kg Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg Λιθορριπή φίλτρου 0,50 - 20 kg Λιθορριπές εδράσεως ατοµικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών κυψελωτών ογκολίθων Λιθορριπές ατοµικού βάρους 100 έως 200 kg Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος ατοµικού βάρους 20 - 100 kg Θωράκιση λιµενικών έργων µε φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατοµείου Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 200 - 1500 kg Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 1500 - 2500 kg Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 2500 - 4000 kg Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 4000 - 6000 kg Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 6000 - 10000 kg Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους άνω των 10000 kg Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα Προµήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσµατος σε ύφαλα τµήµατα θαλασσίων έργων Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 20,0 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 30,0 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 40,0 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 50,0 kN/m Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 60,0 kN/mΛΙΜ 2210 ΛΙΜ 2210 ΛΙΜ 2230 ΛΙΜ 2210 ΛΙΜ 2240 ΛΙΜ 2220Σύντοµη περιγραφή αντικειµένουΤιµή µονάδοςΜεταφορές1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Αρθρο 1.01 Αρθρο 1.02 Αρθρο 1.03Αρθρο 2.01 Αρθρο 2.02 Αρθρο 2.03 2.03.01 2.03.02 Αρθρο 2.04 Αρθρο 2.05 Αρθρο 2.06 Αρθρο 2.07Ύφαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών Ύφαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων µε τη χρήση εκρηκτικών υλών Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών 2. ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας µε κοπτική κεφαλή Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας Γ µε χρήση δράγας µε κοπτική κεφαλή Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας ∆ Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης, σε πάσης φύσεως εδάφη Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης, µε βυθοκόρο (δράγα) Θαλάσσιες µεταφορές 3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΕΣΑρθρο 3.01 Αρθρο 3.02 Αρθρο 3.03 Αρθρο 3.04 Αρθρο 3.05 Αρθρο 3.06 Αρθρο 3.07 Αρθρο 3.08 Αρθρο 4.01 Αρθρο 4.02 Αρθρο 4.03 Αρθρο 4.04 Αρθρο 4.05 Αρθρο 4.06 Αρθρο 4.07 Αρθρο 4.08 4.08.01 4.08.02 4.08.03 4.08.04 4.08.05 4.08.06 Αρθρο 4.09 Αρθρο 4.10 4.10.01 4.10.02 4.10.03 4.10.04 4.10.05m3 4. ΛΙΘΟΡΡΙΠEΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑΝΕΤ ΛΙΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΛΙΜ 13226,00+ MΤΦm3 m3 m3 m3 m3 m311,00 12,00 12,50 12,00 12,50 14,00+ MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦΛΙΜ 2230m311,50+ MΤΦΛΙΜ 2310 ΛΙΜ 2320 ΛΙΜ 2320 ΛΙΜ 2330 ΛΙΜ 2340 ΛΙΜ 2350 ΛΙΜ 2140m3 m3 m3 m3 m3 m3 m313,00 14,50 16,00 17,00 23,00 28,00 13,00+ MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦΥ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361m2 m2 m2 m2 m26,00 7,00 8,50 10,00 12,00σελ. 1 / 4 Αριθ. Τιµολ.Σύντοµη περιγραφή αντικειµένουΑρθρο 4.11Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 200 gr/m2 Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2 Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 400 gr/m2 Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 500 gr/m2 Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 600 gr/m2 Κατασκευές µε φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως Κατασκευές µε φυσ. ογκόλιθους ατ.βάρους 200 - 1500 kg Κατασκευές µε φυσ. ογκόλιθους ατ. βάρους 1500 - 2500 kg Κατασκευές µε φυσ.ογκόλιθους ατ.βάρους 2500 - 4000 kg Κατασκευές µε φυσ.ογκόλιθους ατ.βάρους άνω των 4000 kgΜονάδαΤιµή µονάδοςΥ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6361m2 m2 m2 m2 m24,50 5,50 7,00 8,50 10,00ΛΙΜ 2310 ΛΙΜ 2320 ΛΙΜ 2320 ΛΙΜ 2330m3 m3 m3 m38,50 9,50 10,50 12,00ΛΙΜ 3110 ΛΙΜ 3110 ΛΙΜ 3120 ΛΙΜ 3110 ΛΙΜ 3400m3 m3 m3 m3 m395,00 100,00 105,00 90,00 120,00ΛΙΜ 4240m3150,00ΛΙΜ 4240m3155,00ΛΙΜ 4240m3Μεταφορές160,00Προµήθεια και διάστρωση µη υφαντού γεωϋφάσµατος σε ύφαλα τµήµατα θαλασσίων έργων4.11.01 4.11.02 4.11.03 4.11.04 4.11.05 Αρθρο 4.12 4.12.01 4.12.02 4.12.03 4.12.04Αρθρο Αναθεώρ.+ MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ + MΤΦ5. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ Αρθρο 5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.03 Αρθρο 5.02 Αρθρο 5.03 Αρθρο 5.04 5.04.01 5.04.02 5.04.03 Αρθρο 5.05Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους µέχρι 35 ton Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους 35 µέχρι 80 τόνων Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους άνω των 80 τόνων Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός Ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης Προκατασκευασµένα στοιχεία ανωδοµών από οπλισµένο σκυρόδεµα Προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα5.05.01Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25ΛΙΜ 3300m3110,005.05.02Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30ΛΙΜ 3300m3115,00ΛΙΜ 3300 ΛΙΜ 3300 ΛΙΜ 3300m3 m3 m3170,00 180,00 190,00ΛΙΜ 3110m320,00ΛΙΜ 3110m325,00ΛΙΜ 3110m330,00ΛΙΜ 3110m325,00ΛΙΜ 4110m3115,00ΛΙΜ 4110m3125,00ΛΙΜ 4130m3140,00ΛΙΜ 4110m3100,00ΛΙΜ 4110m3105,00Αρθρο 5.06 5.06.01 5.06.02 5.06.03 Αρθρο 5.07 5.07.01 5.07.02 5.07.03 Αρθρο 5.08Αρθρο 6.01 6.01.01 6.01.02 Αρθρο 6.02 Αρθρο 6.03 6.03.01 6.03.02Προκατασκευασµένα κυψελωτά κιβώτια (caissons) απο οπλισµένο σκυρόδεµα Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Αρση και επανατοποθέτηση υφισταµένων συµπαγών τεχνητών ογκολίθων Αρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους µέχρι 35 τόνων Αρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους 35 < Β < 80 τόνων Αρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους άνω των 80 τόνων Άρση και επανατοποθέτηση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης 6. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υφαλες σκυροδετήσεις µε χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 µε χρήση σιδηροτύπων Υφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30ΝΕΤ ΛΙΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0σελ. 2 / 4 Αριθ. Τιµολ. Αρθρο 6.04 Αρθρο 6.05 6.05.01 6.05.02 6.05.03Αρθρο 7.01 Αρθρο 7.02 7.02.01 7.02.02 Αρθρο 7.03 Αρθρο 7.04 Αρθρο 7.05 Αρθρο 7.06 Αρθρο 7.07 7.07.01 7.07.02 7.07.03 7.07.04 Αρθρο 7.08Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Υφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους σκυροδέµατος Υφαλες κατασκευές µε προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα Προκατασκευασµένα στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Προκατασκευασµένα στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Προκατασκευασµένα στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Προµήθεια χαλυβδίνων πασσάλων Εµπηξη χαλυβδίνων πασσάλων Έµπηξη χαλυβδίνων πασσάλων µε ανοικτό κάτω άκρο Έµπηξη χαλυβδίνων πασσάλων µε κλειστό κάτω άκρο ∆ιάτρηση οπών υφάλων φρεατοπασσάλων Σκυροδέτηση φρεατοπασσάλων λιµενικών έργων Σιδηρούς οπλισµός φρεατοπασσάλων λιµενικών έργων Τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθµένα Kατασκευή υφάλων χαλικοπασσάλων Χαλικοπάσσαλοι ονοµαστικής διαµέτρου 600 mm Χαλικοπάσσαλοι ονοµαστικής διαµέτρου 700 mm Χαλικοπάσσαλοι ονοµαστικής διαµέτρου 800 mm Χαλικοπάσσαλοι ονοµαστικής διαµέτρου 900 mm Καθοδική προστασία υφάλων χαλυβδίνων πασσάλωνΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδοςΛΙΜ 4130m3150,00ΛΙΜ 4240m3170,00ΛΙΜ 4240m3175,00ΛΙΜ 4240m3180,00ΛΙΜ 4700kg1,30ΛΙΜ 1230 ΛΙΜ 1230 ΛΙΜ 1230 ΛΙΜ 4110 Ο∆Ο 2734m m m3 m3 kg60,00 70,00 150,00 100,00 0,95Υ∆Ρ 6620.1m2,80Ο∆Ο 2731 Ο∆Ο 2731 Ο∆Ο 2731 Ο∆Ο 2731 ΛΙΜ 4700m m m m τεµ63,00 67,00 73,00 80,00ΛΙΜ 4240m385,00ΛΙΜ 4240m390,00ΛΙΜ 4240m395,00ΛΙΜ 4240m3100,00ΛΙΜ 4240m3105,00ΛΙΜ 4240m3110,00ΛΙΜ 4300m390,00ΛΙΜ 4300m395,00ΛΙΜ 4300m3100,00ΛΙΜ 4300m395,00ΛΙΜ 4300m3100,00ΛΙΜ 4300m26,00ΟΙΚ 4313m2Μεταφορές40,008. ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ∆ΑΠΕ∆Α Αρθρο 8.01 8.01.01 8.01.02 8.01.03 Αρθρο 8.02 8.02.01 8.02.02 8.02.03 Αρθρο 8.03 8.03.01 8.03.02 8.03.03 Αρθρο 8.04 8.04.01 8.04.02 Αρθρο 8.05 Αρθρο 8.06Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, κατηγορίας C16/20 Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, κατηγορίας C20/25 Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, κατηγορίας C25/30 Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, κατηγορίας C20/25 Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα, κατηγορίας C16/20 Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα, κατηγορίας C20/25 Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα, κατηγορίας C25/30 Επιστρώσεις δαπέδων µε ινoπλισµένο σκυρόδεµα Επιστρώσεις δαπέδων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, οπλισµένο µε χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες Επιστρώσεις δαπέδων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, οπλισµένο µε χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων µε επίπαση σκληρυντικού υλικού. Λιθεπενδύσεις ανωδοµών λιµενικών έργωνΝΕΤ ΛΙΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0σελ. 3 / 4 Αριθ. Τιµολ.Σύντοµη περιγραφή αντικειµένουΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΤιµή µονάδοςΛΙΜ 4600kg1,70ΛΙΜ 4600kg2,50ΛΙΜ 4700kg3,60ΛΙΜ 4600kg2,10ΛΙΜ 4600kg3,50ΛΙΜ 4700 ΛΙΜ 4500kg kg8,00 3,30ΛΙΜ 4500kg1,60ΛΙΜ 4700 ΛΙΜ 4700kg kg5,00 3,50ΛΙΜ 4700 ΛΙΜ 4700kg kg4,50 8,00ΛΙΜ 4600kg4,50ΛΙΜ 4600kg3,50ΛΙΜ 4700kg5,20ΛΙΜ 4500kg5,00---τεµανοικτή---µµανοικτήΛΙΜ 4400kgΜεταφορές9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρθρο 9.01 9.01.01 9.01.02 Αρθρο 9.02 Αρθρο 9.03 9.03.01 9.03.02 Αρθρο 9.04 Αρθρο 9.05 Αρθρο 9.06 Αρθρο 9.07 Αρθρο 9.08 Αρθρο 9.09 9.09.01 9.09.02 Αρθρο 9.10 9.10.01 9.10.02 9.10.03 Αρθρο 9.11Χυτοσιδηρά καλύµατα φρεατίων Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από φαιό χυτοσίδηρο Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Χυτοχαλύβδινες δέστρες Χυτοσιδηρές δέστρες ∆έστρες από φαιό χυτοσίδηρο, µε την αντίστοιχη διάταξη αγκύρωσης ∆έστρες από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), µε την αντίστοιχη διάταξη αγκύρωσης Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης Θωράκιση επιφανείας ραµπών αποεπιβίβασης οχηµάτων µε σιδηροτροχιές ή λοιπά χαλύβδινα προφίλ Γαλβανισµένες αλυσίδες Χυτοχαλύβδινα εξαρτήµατα Μεταλλικοί βραχίονες πρόσδεσης σκαφών Βραχίονας πρόσδεσης σκαφών από κοινό χάλυβα Βραχίονας πρόσδεσης σκαφών από ανοξείδωτο χάλυβα Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάµενο κρηπίδωµα Τοποθέτηση δέστρας από φαιό χυτοσίδηρο σε υφιστάµενο κρηπίδωµα Τοποθέτηση δέστρας από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) σε υφιστάµενο κρηπίδωµα Τοποθέτηση χυτοχαλύβδινης δέστρας σε υφιστάµενο κρηπίδωµα Τοποθέτηση χαλύβδινου κρίκου πρόσδεσης σε υφιστάµενο κρηπίδωµα 10. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣΑρθρο 10.01 Ελαστικοί προσκρουστήρες Ελαστικοί ολόσωµοι γραµµικοί προσκρουστήρες πρισµατικής Αρθρο 10.02 διατοµής 11. ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρθρο 11.01 Σιδηρούς οπλισµός λιµενικών έργωνΝΕΤ ΛΙΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.00,95σελ. 4 / 4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.