Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε έργα οπλισμένου σκυροδέματος Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΟ κίνδυνος ατυχήματος στο εργοτάξιο είναι μία διαρκής απειλή για τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Ο Ποινικός Κώδικας θεωρεί υπεύθυνους τον «διεξάγοντα» και τον «διευθύνοντα» το έργο, εφ’ όσον αυτοί παραβιάζουν τους «κοινώς ανεγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες» και προξενούν κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπων. Για τον διεξάγοντα το έργον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο εργολάβος. Είναι όμως πολύ ασαφές ποιος είναι ο διευθύνων το έργο, τα δικαστήρια δέχονται πολύ συχνά ότι είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολύ συχνά ο Επιβλέπων Μηχανικός θεωρείται από την Πολεοδομική νομοθεσία ως ο «χωροφύλακας» ή και ο «αγορανομικώς υπεύθυνος» της οικοδομής. Διεύθυνση όμως είναι η πλήρης και καθολική άσκηση κάθε τεχνικής, οικονομικής και οργανωτικής αρμοδιότητας και οι μηχανικοί βέβαια γνωρίζουν καλά ότι με κανένα τρόπο ούτε έχουν αναλάβει, ούτε πληρώνονται, ούτε μπορούν να ασκήσουν σε ένα έργο τέτοιες αρμοδιότητες, εκτός αν είναι οι επιχειρηματίες – εργολάβοι του. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι μεγάλος, να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την παράλειψη τηρήσεως των μέτρων ασφαλείας, παράλειψη από την οποία οικονομικό όφελος έχουν ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του έργου, και κανένα ο Επιβλέπων Μηχανικός. Ο Επιβλέπων Μηχανικός πρέπει επομένως να γνωρίζει τη νομοθεσία ασφαλείας εργαζομένων, να κάνει συνεχείς υποδείξεις και να εποπτεύει για την τήρησή τους, αλλά επίσης να μπορεί να αποδείξει αυτές του τις ενέργειες, για να μη θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτή την ανάγκη, για τις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, ίσως τις πιο επιδεκτικές ατυχήματος ενός έργου, προσπαθούν να καλύψουν οι υποδείξεις που ακολουθούν, και που προτείνεται να αναγράφονται επί του ξυλοτύπου, ώστε να μη μπορεί ούτε ο εργολάβος ούτε ο ιδιοκτήτης να επικαλεσθούν άγνοια. Δεν είναι βέβαιο ότι θα απαλλάξουν τον Επιβλέποντα Μηχανικό από τη δίωξη, είναι βέβαιο όμως ότι αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο υπερασπίσεως, που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό (μερικές φορές) στην «καθ’ ημέραν» πράξη. Οι υποδείξεις μπορούν να αναρτηθούν και στο εργοτάξιο ή να επισυναφθούν σε Συμφωνητικά ή να έχουν και άλλες μορφές αξιοποίησης. Πέραν αυτού, λειτουργούν υπομνηστικά και για τον ίδιο. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1Στο εργοτάξιο θα υπάρχει περίφραξη και επ’ αυτής θα υπάρχει μονίμως πινακίδα με την ένδειξη “Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εργαζόμενους”. Θα υπάρχει επίσης η απαιτούμενη σήμανση ασφαλείας.2Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως απασχολήσεως, πρέπει πάντα να φέρουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (MAΠ) που προβλέπονται για τη δουλειά που κάνουν, κράνη, κατάλληλα υποδήματα κλπ. Απαγορεύονται σαγιονάρες, πέδιλα, τακούνια, πάνινα κλπ. Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ.3Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση (φρέατα ανελκυστήρων, κλίμακες, αίθρια, καταπακτές, φωταγωγοί κλπ), θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιμελώς και ασφαλώς. Η περιμετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 m τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα στο μεσοδιάστημα.4Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από ειδικευμένους τεχνίτες και με υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Τα μεταλλικά ικριώματα θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 16440/Φ 10.4/445/16-9-93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.5Μεγάλη προσοχή θα δίνεται στα σημεία εδράσεως των ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραμορφώσεων ή σε στοιχεία ανομοιόμορφης ενδοσιμότητας. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, τσιμεντόλιθους, μπάζα, κεκλιμένες επιφάνειες κλπ. απαγορεύονται. Οι θέσεις εδράσεως θα προστατεύονται από απότομη εκφόρτωση υλικών πλησίoν τους.6Ο σκελετός των ικριωμάτων και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαμπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζοντίων και κατακoρύφων στοιχείων θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.Δ. 778/80, άρθρα 4 μέχρι και 16, και θα ενισχύεται με πυκνή διάταξη διαγωνίων ράβδων “χιαστί” (τιραντών).7Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών θα ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τα στοιχεία του περιφράγματος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα μεσοδιαστήματος) μπορούν να στηρίζονται στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικών στύλων.8Οι εργαζόμενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωμα ή το ξεκαλούπωμα, την τοποθέτηση του οπλισμού, την διάστρωση του σκυροδέματος και τις βοηθητικές εργασίες, εφ’ όσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ή περίφραγμα, θα φέρουν ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. Η προσοχή θα πολλαπλασιάζεται στις περιπτώσεις κεκλιμένων πλακών στέγης, και θα χρησιμοποιούνται ζώνες.9Η λίπανση του ξυλοτύπου θα είναι ομοιόμορφη και θα γίνεται πριν από το σιδέρωμα.10Οι κατασκευαζόμενες ράμπες θα έχουν μέγιστη κλίση 30° (περίπου 1:2, κατακόρυφο προς οριζόντιο), ελάχιστο πλάτος 60 cm και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4 x 2.5 cm ανά 35 cm) και στηθαίο ασφαλείας. 11Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισμών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτομο σε άτομο και από όροφο σε όροφο (σύστημα “πάσας”).12Η έδραση μπετονιέρας, πρέσσας και λοιπών εργοταξιακών και ανυψωτικών μηχανημάτων θα γίνεται σε σταθερή, κατά το δυνατόν οριζόντια, ανθεκτική και ασφαλή θέση. Για την επίτευξη ασφαλών χειρισμών, απαιτείται η εξασφάλιση συνεχούς οπτικής επαφής του χειριστή με τα κινούμενα στοιχεία (βραχίονα, σωλήνα κλπ), αλλιώς απαιτείται η συνεργασία κουμανταδόρου.13Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία με ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισμών, στοιχείων ξυλοτύπου, σωλήνων, αναβατορίων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, πρέσσας σκυροδέματος κλπ. Εν ανάγκη θα ζητείται η παρέμβαση της ΔΕΗ.14Απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η εργασία προσώπων κάτω από μετακινούμενα φορτία, γερανούς, μπούμα αντλίας κλπ., καθώς και κάτω από φωταγωγούς, ικριώματα, κλίμακες κλπ. επί των οποίων εκτελείται εργασία.15Απαγορεύεται η ανύψωση δεμάτων ράβδων οπλισμού από τα δεσίματα συσκευασίας τους.16Θα τηρούνται οι εργονομικές απαιτήσεις κατά την χειρονακτική μεταφορά φορτίων.17Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο καθώς και η είσοδος σ’ αυτό προσώπων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ουσιών.18Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τη νύκτα ή με ανεπαρκή φωτισμό. Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος μηχανικού, αναγραφομένης στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.19Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εργαζομένων που υστερούν στη γλώσσα.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.