Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 1.Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:1.1Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.1.2Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.1.3Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.01 / 65 1.4Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.1.5Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.1.6Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.1.7Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.1.8Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)1.9Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.1.10Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) (β) (γ)στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος ΤιµολογίουΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.02 / 65 (δ) (ε)1.11στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.1.12Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).1.13Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.1.14Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.1.15Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.1.16Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.03 / 65 1.17Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.1.18Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.1.19Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.1.20Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.2.Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.3.Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.04 / 65 60H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ60.10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ60.10.01ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥΠροµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: • Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. • Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). • Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. • Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηµένα. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. • Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. • Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. • H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). • Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. • H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). • H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. • Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:60.10.01.01Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:5 / 65 60.10.01.02Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.01.03Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 10,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.01.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 15,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.02Ολογράφως: Αριθµητικά:Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.01.05Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥΠροµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τσιµεντοιστών οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 9: Eιδικές απαιτήσεις για στύλους φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα’’, σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: • Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. • Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). • Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. • Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηµένα. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. • Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. • Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. • H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου οπλισµένου τσιµεντοϊστού κατάλληλου για φωτιστικό σώµα κορυφής ή βραχίονα, κατασκευασµένου µε φυγοκεντρική µέθοδο, µε διάµετρο κορυφής 110 mm, οπή µε πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουµίνιο και θυρίδα για την εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή διέλευσης υπόγειου καλωδίου τροφοδοσίας.ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.06 / 65 • H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου επί τόπου της προκατασκευασµένης βάσης του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µε κεντρική οπή τοποθέτησης τσιµεντοσωλήνα Φ40 στήριξης του τσιµεντοϊστού, πλευρική οπή διέλευσης του τροφοδοτικού καλωδίου και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). • Η τοποθέτηση του τσιµεντοσωλήνα Φ40 στη βάση και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα C20/25, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του τσιµεντοϊστού µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού και η τελική κατακορύφωση και πάκτωσή του εντός του τσιµεντοσωλήνα Φ40, µε άµµου µέχρι στάθµης 15 cm από την επιφάνεια της βάσης και στη συνέχεια µε χρήση σκυροδέµατος C20/25. • Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. • οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιµή ανά εγκατεστηµένο τσιµεντοιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:60.10.02.01Τσιµεντοϊστός ύψους 5,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 185 mm και βάρους 240 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.02Τσιµεντοϊστός ύψους 6,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 200 mm και βάρους 280 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00xΧ1,00 m και βάθους 1,50 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Τσιµεντοϊστός ύψους 7,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 215 mm και βάρους 320 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Τσιµεντοϊστός ύψους 9,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 245mm και βάρους 485 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:7 / 65 60.10.02.05Τσιµεντοϊστός ύψους 10,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 260 mm και βάρους 600 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.06Τσιµεντοϊστός ύψους 11,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 275 mm και βάρους 750 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.07Ολογράφως: Αριθµητικά:Τσιµεντοϊστός ύψους 14,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 320 mm και βάρους 1100 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Τσιµεντοϊστός ύψους 13,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 305 mm και βάρους 1000 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.09Ολογράφως: Αριθµητικά:Τσιµεντοϊστός ύψους 12,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 290 mm και βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.02.08Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝΠροµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 ‘’Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα’’. Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.08 / 65 • Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων, ενσωµατωµένες στο φορέα της γέφυρας ή εξωτερικά αυτού µε κατάλληλη στήριξη, µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό, από HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255, συµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. • Η τυχόν απαιτούµενη προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. • Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηµένα. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. • Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. • Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. • H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, του κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και των εξαρτηµάτων πλευρικής στερέωσης του ιστού σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), όταν προβλέπεται από την µελέτη (ο κλωβός αγκύρωσης τοποθετείται κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης της ανωδοµής της γέφυρας) • Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. • H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύρωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). • H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. • Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής: 60.10.03.01Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 6,00 m (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-101) ΕΥΡΩ60.10.03.02Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 9,00 m (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-101) ΕΥΡΩ60.10.03.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 10,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.03.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 12,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:9 / 65 60.10.03.05Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 15,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ60.10.04Ολογράφως: Αριθµητικά:ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ)Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισµού από FRP (Fibre Reinforced Polymer - οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές), κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: • Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. • Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). • Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. • Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηµένα. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. • Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. • Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών. • H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές και της προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). • Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. • H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). • H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. • Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό οδοφωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές, µε σήµανση CE, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.010 / 65 60.10.04.01Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 3,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.02Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 3,50 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 7,00 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.08Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 6,00 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.07Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 5,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.06Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 4,50 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.05Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 4,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 9,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:11 / 65 60.10.04.09Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 10,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.10Ολογράφως: Αριθµητικά: Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 11,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.04.11Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 12,00 m Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) ΕΥΡΩ60.10.10Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaLP), τύπου semi cut-off,Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου χαµηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: • η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων • η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) • η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την µελέτη • η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού • τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.012 / 65 60.10.10.01Ισχύος 180 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Χ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. ΕΥΡΩ60.10.20Ολογράφως: Αριθµητικά:ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-offΦωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. ∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Νατρίου Υ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς. Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: • η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων • η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) • η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την µελέτη • η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού • τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.013 / 65 60.10.20.01Ισχύος 70 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) ΕΥΡΩ60.10.20.02Ισχύος 100 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) ΕΥΡΩ60.10.20.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Ισχύος 400 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) ΕΥΡΩ60.10.80Ολογράφως: Αριθµητικά:Ισχύος 250 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) ΕΥΡΩ60.10.20.05Ολογράφως: Αριθµητικά:Ισχύος 150 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) ΕΥΡΩ60.10.20.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥΣτεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου • η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ • η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης. • Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.ΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.014 / 65 • η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. • τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). • η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων, ως εξής.60.10.80.01Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) ΕΥΡΩ60.10.80.02Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) ΕΥΡΩ60.10.80.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Πίλλαρ οδοφωτισµού είκοσι πέντε αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) ΕΥΡΩ60.10.80.05Ολογράφως: Αριθµητικά:Πίλλαρ οδοφωτισµού είκοσι αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) ΕΥΡΩ60.10.80.04Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Πίλλαρ οδοφωτισµού τριάντα αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:15 / 65 60.10.85ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝΚατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: •η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος•η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου•η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων•στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)•η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτηΤιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 60.10.85.01Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) ΕΥΡΩ60.10.85.02Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) ΕΥΡΩ60.10.85.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:16 / 65 60.20ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ60.20.10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΕγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε µε προµήθεια του Aναδόχου, είτε χορηγουµένου από την Υπηρεσία), σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή, µε δυνατότητα ένταξης σε Σύστηµα Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισµό, η δαπάνη του οποίου δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθµιστή µετά της αντίστοιχης µεταλλικής βάσεως αυτού • η συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές µονάδες (πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισµό, για την υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης • Η εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή της εγκατάστασης • η σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και o προγραµµατισµός του ρυθµιστή • η σύνδεση και ρύθµιση των ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και των ηχητικών διατάξεων, που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και χαµηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ αυτόν και η εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της σηµατοδότησης του κόµβου. Τιµή ανά εγκατεστηµένο ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία. 60.20.10.01Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας έως δεκαέξι (16) οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) ΕΥΡΩ60.20.10.02Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας έως τριάντα δύο (32) οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) ΕΥΡΩ60.20.10.03Ολογράφως: Αριθµητικά:Ολογράφως: Αριθµητικά:Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι δεκαέξι (16) οµάδες σηµατοδοτών. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) ΕΥΡΩΝΕΤ ΗΛΜ – ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0Ολογράφως: Αριθµητικά:17 / 65 60.20.10.04Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι οκτώ (8) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι τριάντα δύο (32) οµάδες σηµατοδοτών. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) ΕΥΡΩ60.20.11Ολογράφως: Αριθµητικά:Προµήθεια και τοποθέτηση µονάδος εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105)Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεµαχίου µονάδος εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµού για την επέκταση της χωρητικότητας τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4) επιπλέον σηµατοδοτικών οµάδων, σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία. ΕΥΡΩ60.20.12Ολογράφως: Αριθµητικά:Μονάδα φωρατή οχηµάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105)Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση µονάδας φωρατή οχηµάτων, τύπου επαγωγικού βρόχου των 4 καναλιών, σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της εγκατάστασης ανίχνευσης του κόµβου, σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα σε πλήρη λειτουργία. ΕΥΡΩ60.20.20Ολογράφως: Αριθµητικά:ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣΦωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, µε τα εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης και κατά τα λοιπά σύµφωνων µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται: • η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το σύστηµα ανάρτησης µε το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο σηµατοδότη) • Οι µάσκ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.