Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Αριθ. Τιµολ.Συνοπτική περιγραφήΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΕργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΠαρατηρήσεις20.03.0210. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων Μεταφορά υλικών µε τα χέρια Μεταφορά υλικών µε µονότροχο Μεταφορά υλικών µε ζώα. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας 20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκθάµνωση εδάφους µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών20.03.03σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλώνΟΙΚ-2117m322,5020,00+ΜΤΦ20.03.04 20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.05 20.05.01 20.05.02 20.05.03 20.06 20.06.01 20.06.02 20.06.03σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρωνΟΙΚ-2118m328,0025,00+ΜΤΦΟΙΚ-2122 ΟΙΚ-2125 ΟΙΚ-2126m3 m3 m320,25 31,00 39,0018,00 27,50 35,00+ΜΤΦ +ΜΤΦ +ΜΤΦΟΙΚ-2124 ΟΙΚ-2127 ΟΙΚ-2128m3 m3 m34,50 28,00 33,504,00 25,00 30,00+ΜΤΦ +ΜΤΦ +ΜΤΦΟΙΚ-2132 ΟΙΚ-2133 ΟΙΚ-2134m3 m3 m30,45 2,25 4,500,40 1,50 2,5010.01 10.01.01 10.01.02 10.02 10.03 10.04 10.05 10.07 10.07.01 10.07.02 20.01 20.01.01 20.01.02 20.02 20.03 20.03.01ΟΙΚ-1101 ΟΙΚ-1104 ΟΙΚ-1103 ΟΙΚ-1126 ΟΙΚ-1127 ΟΙΚ-1128ton ton ton ton x 10 m ton x 10 m ton x 100 m13,50 1,65 7,30 5,60 2,00 3,3012,00 1,50 6,50 5,00 1,80 3,00ΟΙΚ-1136 ΟΙΚ-1137ton.km ton.km0,35 0,450,30 0,40ΟΙΚ-2101 ΟΙΚ-2101m2 m24,50 5,604,00 5,00ΟΙΚ-2112m32,802,50+ΜΤΦΟΙΚ-2115m39,008,00+ΜΤΦΟΙΚ-2116m313,5012,00+ΜΤΦ1/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.Συνοπτική περιγραφή20.08.03 20.08.04 20.09 20.09.01 20.09.02 20.10 20.11 20.20 20.21 20.30 20.31 20.31.01 20.31.02 20.40Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. µε την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων20.41∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων21.01 21.01.01 21.01.01.01 21.01.01.02 21.01.01.03 21.01.01.04 21.01.02 21.01.02.01 21.01.02.02 21.01.02.03 21.01.02.04 21.01.02.05 21.0221. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος έως 1,0 kW Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ200 µε περίβληµα γεωυφάσµατος.20.07 20.08 20.08.01 20.08.02Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 22,50Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 20,00ΠαρατηρήσειςΟΙΚ-2135.1m3ΟΙΚ-2142m316,7015,00+ΜΤΦΟΙΚ-2143m328,0025,00+ΜΤΦΟΙΚ-2144 ΟΙΚ-2145m3 m333,50 45,0030,00 40,00+ΜΤΦ +ΜΤΦΟΙΚ-2151 ΟΙΚ-2152 ΟΙΚ-2162 ΟΙΚ-2163 ΟΙΚ-2162 ΟΙΚ-2162 ΟΙΚ-2171m3 m3 m3 m3 m3 m3 m311,20 16,70 4,50 1,70 15,70 5,00 0,9010,00 15,00 4,00 1,50 14,00 4,50 0,80ΟΙΚ-2172 ΟΙΚ-2173 ΟΙΚ-2177m3 m3 ton x 10 m6,70 5,00 5,606,00 4,50 5,00ΟΙΚ-2178ton x 10 m2,202,00ΟΙΚ 2185 ΟΙΚ 2185 ΟΙΚ 2186 ΟΙΚ 2186h h h h2,80 3,40 4,50 6,702,50 3,00 4,00 6,00ΟΙΚ 2185 ΟΙΚ 2185 ΟΙΚ 2186 ΟΙΚ 2186 ΟΙΚ 2186 Ο∆Ο-2861h h h h h m3,10 3,30 4,50 7,30 11,20 16,802,80 3,00 4,00 6,50 10,00 15,00+ΜΤΦ+ΜΤΦ2/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.21.03 21.03.01 21.03.02 21.03.03 21.03.04 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.10 22.10.01 22.10.02 22.10.03 22.15 22.15.01 22.15.02 22.15.03 22.20 22.20.01 22.20.02 22.21 22.21.01 22.21.02 22.22 22.22.01 22.22.02 22.23 22.30 22.30.01Συνοπτική περιγραφήΓραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα γεωυφάσµατος Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 100 mm Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 140 mm Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 160 mm Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ∆ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Καθαίρεση ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Καθαίρεση ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής προκειµένου να δηµιουργηθεί αντισεισµικός αρµός εντός του σώµατος του κτιρίου ή µε όµορο κτίριο Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% Καθαίρεση επικεραµώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% Καθαίρεση επιχρισµάτων ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΕργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΠαρατηρήσειςΥ∆Ρ-6620.1 Υ∆Ρ-6620.2 Υ∆Ρ-6620.3 Υ∆Ρ-6620.4m m m m7,90 9,00 11,20 16,907,00 8,00 10,00 15,00ΟΙΚ-2202 ΟΙΚ-2204 ΟΙΚ-2212 ΟΙΚ-2222 ΟΙΚ-2223m3 m3 m3 m3 m316,90 22,50 5,60 15,70 11,2015,00 20,00 5,00 14,00 10,00+ΜΤΦ +ΜΤΦΟΙΚ-2226m328,0025,00+ΜΤΦΟΙΚ-2226m3112,50100,00+ΜΤΦΟΙΚ-2226m*cm (dm2)11,2010,00ΟΙΚ-2226m356,0050,00ΟΙΚ-2226m*cm (dm2)16,9015,00ΟΙΚ-2226m*cm (dm2)28,0025,00ΟΙΚ-2236 ΟΙΚ-2237m2 m27,90 11,207,00 10,00ΟΙΚ-2238 ΟΙΚ-2239m2 m24,50 7,804,00 7,00ΟΙΚ-2241 ΟΙΚ-2241 ΟΙΚ-2252m2 m2 m26,70 9,00 5,606,00 8,00 5,00ΟΙΚ-2261Aτεµ5,605,00+ΜΤΦ3/39 Αριθ. Τιµολ.22.30.02 22.30.03 22.30.04 22.30.05 22.30.06 22.30.07 22.30.08 22.31 22.31.01 22.31.02 22.35 22.36 22.36.01 22.36.02 22.36.03 22.36.04 22.37 22.37.01 22.37.02 22.37.03 22.40 22.40.01 22.40.02 22.45 22.50 22.51 22.52 22.53 22.54 22.55 22.56 22.60 22.61 22.62 22.65 22.65.01Συνοπτική περιγραφήΓια οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2 Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2 Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα Για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαµαρίνας ή αλουµινίου Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων Για ξύλινα κιγκλιδώµαταΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 9,00 11,20 16,70 22,50 28,00 33,50 39,00Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 8,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΟΙΚ-2261B ΟΙΚ-2261Γ ΟΙΚ-2261∆ ΟΙΚ-2264.1Α ΟΙΚ-2264.1Β ΟΙΚ-2264.1Γ ΟΙΚ-2264.1∆τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµΟΙΚ-2265Α ΟΙΚ-2265Β ΟΙΚ-2267m m τεµ7,75 11,25 3,907,00 10,00 3,50ΟΙΚ-2268Α ΟΙΚ-2268Β ΟΙΚ-2268Γ ΟΙΚ-2268∆τεµ τεµ τεµ τεµ45,00 56,00 67,00 78,0040,00 50,00 60,00 70,00ΟΙΚ-2269Α ΟΙΚ-2269Β ΟΙΚ-2269Γµµ µµ µµ16,70 22,50 28,0015,00 20,00 25,00ΟΙΚ-2271Α ΟΙΚ-2272Α ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-5276 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2252 ΟΙΚ-6102 ΟΙΚ-6102 ΟΙΚ-2236 ΟΙΚ-2239 ΟΙΚ-2275τεµ τεµ m2 m2 m3 m2 m2 m2 kg kg m2 m2 m222,50 28,00 16,80 5,60 56,00 2,60 5,60 9,00 0,45 0,35 2,20 2,70 3,4020,00 25,00 15,00 5,00 50,00 2,30 5,00 8,00 0,40 0,30 2,00 2,40 3,00ΟΙΚ-2275m356,00Παρατηρήσεις50,004/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.22.65.02 22.70 22.70.01 22.70.02 22.70.03 22.71 22.72 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.10 23.10.01 23.10.02 23.10.03 23.14 23.20 23.21 31.01 31.02 31.02.01 31.02.02 32.01 32.01.01 32.01.02 32.01.03 32.01.04 32.01.05 32.01.06 32.01.07Συνοπτική περιγραφήΓια µεταλλικά κιγκλιδώµατα Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας Για τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου Για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης µε σχιστόπλακες Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ικριώµατα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώµατα Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία) ∆απάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου 31. ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου Γαρµπιλοδέµατα Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 0,35Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 0,30ΟΙΚ-2275kgΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2241 ΟΙΚ-2275m2 m2 m2 m2 m35,00 6,20 11,20 6,70 45,004,50 5,50 10,00 6,00 40,00ΟΙΚ-2301 ΟΙΚ-2302 ΟΙΚ-2303 ΟΙΚ-2304 ΟΙΚ-2304 ΟΙΚ-2303m3 m2 m2 m2 m2 m2168,00 5,60 5,60 2,80 5,60 9,00150,00 4,50 5,00 2,50 5,00 8,00ΟΙΚ-2303 ΟΙΚ-2303 ΟΙΚ-2303 ΟΙΚ-2314.1 ΟΙΚ-2312 ΟΙΚ-2312κ.α. κ.α. κ.α. m2 m3 m280,00 90,00 135,00 0,65 129,00 337,00250,00 80,00 120,00 0,60 115,00 300,00ΟΙΚ-3101m367,0060,00ΟΙΚ-3207 ΟΙΚ-3208m3 m373,00 78,0065,00 70,00ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3212 ΟΙΚ-3213 ΟΙΚ-3214 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ 3216m3 m3 m3 m3 m3 m3 m373,00 78,00 84,00 90,00 95,00 101,00 112,00Παρατηρήσεις65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,005/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.32.02 32.02.01 32.02.02 32.02.03 32.02.04 32.02.05 32.05 32.05.01 32.05.02 32.05.03 32.05.04 32.10 32.11 32.15 32.20 32.25 32.25.01 32.25.02 32.25.03 32.25.04 32.25.05 33.01 33.01.01 33.01.02 33.01.03 33.01.04 34.01 34.01.01 34.01.02 34.01.03Συνοπτική περιγραφήΠροµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Σκυροδέµατα µικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα Προκατασκευασµένες πρόπλακες από σκυρόδεµα Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διογκωµένη πολυστερίνη Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδοµήµατος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 33. ΘΗΡΑΪΚΟ∆ΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα Με ισχνό θηραϊκόδεµα Με µέτριο θηραϊκόδεµα Με ισχυρό θηραϊκόδεµα Με ισχυρό θηραϊκόδεµα µε προσθήκη 100 kg τσιµέντου ανά m3 34. ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ Κατασκευές από λιθόδεµα µε κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 200 kg τσιµέντο ανα m3 Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 250 kg τσιµέντο ανα m3Αρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΕργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3212 ΟΙΚ-3213 ΟΙΚ-3214 ΟΙΚ 3215m3 m3 m3 m3 m367,00 73,00 78,00 84,00 90,0060,00 65,00 70,00 75,00 80,00ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3212 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3214 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ 7933.1m3 m3 m3 m3 m3 m3 m390,00 95,00 101,00 106,00 337,00 280,00 33,5080,00 85,00 90,00 95,00 300,00 250,00 30,00ΟΙΚ 3218m322,5020,00ΟΙΚ 3223.Α.3 ΟΙΚ-3223.Α.4 ΟΙΚ-3223.Α.5 ΟΙΚ 3223.Α.6 ΟΙΚ 3223.Α.7m3 m3 m3 m3 m316,80 16,80 16,80 22,50 22,5015,00 15,00 15,00 20,00 20,00ΟΙΚ-3301 ΟΙΚ-3302 ΟΙΚ-3303 ΟΙΚ-3304m3 m3 m3 m353,00 56,00 59,00 62,0047,50 50,00 52,50 55,00ΟΙΚ-3401.1 ΟΙΚ-3401.2 ΟΙΚ-3402.1m3 m3 m356,00 61,00 67,50Παρατηρήσεις50,00 55,00 60,006/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.34.02 34.02.01 34.02.02 35.01 35.01.01 35.01.02 35.01.03 35.02 35.03 35.04 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.10 38.13 38.14 38.14.01 38.14.02 38.15 38.16 38.17 38.18 38.20 38.20.01 38.20.02 38.20.03 38.25 38.30Συνοπτική περιγραφήΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΕργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΠαρατηρήσειςΚατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 35. ΚΙΣΗΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟ∆ΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα. Με ισχνό κισηρόδεµα Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 100 kg τσιµέντο ανά m3 Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 800 kg/m3 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας Καµπύλοι ξυλότυποι διπλής καµπυλότητας Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών Με φατνώµατα ύψους 300 mm Με φατνώµατα ύψους 425 mm Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων ορθογωνικής διατοµής Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής Προσαύξηση τιµής µεταλλοτύπων λόγω ύψους ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών Οπλισµός σκυροδέµατος από ανοξείδωτο χάλυβαΟΙΚ-3401.1m364,5057,50ΟΙΚ-3401.1m370,0062,50ΟΙΚ-3501 ΟΙΚ-3502 ΟΙΚ-3503 ΟΙΚ 3504 ΟΙΚ 3505 ΟΙΚ 3506m3 m3 m3 m3 m3 m373,00 84,00 90,00 110,00 135,00 100,0065,00 75,00 80,00 100,00 120,00 90,00ΟΙΚ 3801 ΟΙΚ 3811 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3821 ΟΙΚ 3823 ΟΙΚ 3824 ΟΙΚ 3841 ΟΙΚ 3841m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m213,50 22,50 15,70 22,50 39,00 7,80 5,60 20,2512,00 20,00 14,00 20,00 35,00 7,00 5,00 18,00ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3817 ΟΙΚ 3816m2 m2 m2 m2 m2 m16,80 22,50 16,80 22,50 5,60 2,8015,00 20,00 15,00 20,00 5,00 2,50ΟΙΚ-3872 ΟΙΚ-3873 ΟΙΚ-3873 ΟΙΚ 3876kg kg kg kg1,13 1,07 1,01 0,281,00 0,95 0,90 0,257/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.Συνοπτική περιγραφήΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 5,00 5,00 73,00 7,80 2,20Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 4,50 4,50 65,00 7,00 2,0042.01 42.05 42.05.01 42.05.02 42.05.03 42.11 42.11.01 42.11.02 42.11.03 42.26 42.51 42.51.01 42.51.02Ανοξείδωτοι οπλισµοί λείοι Ανοξείδωτοι οπλισµοί µε νευρώσεις Ειδικός οπλισµός ενισχύσεων από τιτάνιο Εφαρµογή προέντασης Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 41. ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή Λιθόστρωτα µέσου πάχους έως 25 cm Λιθόστρωτα µέσου πάχους άνω των 25 cm 42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών Κοινές γωνιολιθοδοµές Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2 Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντουΟΙΚ-4251 ΟΙΚ-4257m3 m3112,00 118,00100,00 105,0042.51.03Κοινές γωνιολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4262m3123,00110,0042.65Προσαύξηση τιµής αργολιθοδοµών και γωνιολιθοδοµών ανά 2,0 m προσθέτου ύψουςΟΙΚ 4265m35,605,00ΟΙΚ-4301 ΟΙΚ-4307m3 m390,00 93,0080,00 82,50ΟΙΚ-4313m395,0085,00ΟΙΚ-4305m378,0070,0038.30.01 38.30.02 38.35 38.40 38.45 41.01 41.02 41.02.01 41.02.0243.01 43.01.01 43.01.02 43.01.03 43.05 43.05.0143. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ Λιθοδοµές ανωδοµών Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2 Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου Λιθοδοµές ανωδοµών µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Λιθοδοµές θεµελίων Λιθοδοµές θεµελίων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντουΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3874 ΟΙΚ 3874 ΟΙΚ 3873kg kg kg kg m2ΟΙΚ 4104m328,0025,00ΟΙΚ-4106 ΟΙΚ-4107m2 m29,00 20,208,00 18,00ΟΙΚ 4201m356,0050,00ΟΙΚ-4205 ΟΙΚ-4206 ΟΙΚ-4207m3 m3 m361,00 67,00 73,0055,00 60,00 65,00ΟΙΚ-4211 ΟΙΚ-4212 ΟΙΚ-4213 ΟΙΚ 4226m3 m3 m3 µµ64,00 70,00 75,00 11,20Παρατηρήσεις57,50 62,50 67,50 10,008/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.Συνοπτική περιγραφήΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικάΕργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά43.21 43.22 43.51 43.56 43.60Λιθοδοµές θεµελίων µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Προσαύξηση τιµής λιθοδοµών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων Ξυστές ογκολιθοδοµές Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου43.60.01Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m µέχρι 15,00 m.ΟΙΚ-4401m38,407,5043.60.02Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος άνω των 15,00 m 45. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών ∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό) ∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών ∆ιαµόρφωση όψεων ηµιξέστων, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων λιθοδοµών ∆ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων λιθοδοµών ∆ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ισοδόµων λιθοδοµών ∆ιαµόρφωση όψεων γωνιολιθοδοµών από µαλακούς γωνιολίθους λατοµείου 46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι) Πάχους 2 πλίνθων Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)ΟΙΚ-4402m316,8015,00ΟΙΚ-4501 ΟΙΚ-4502 ΟΙΚ 4503 ΟΙΚ 4504m2 m2 m2 m29,00 11,20 13,50 16,808,00 10,00 12,00 15,00ΟΙΚ-4511 ΟΙΚ-4515 ΟΙΚ-4525 ΟΙΚ 4531m2 m2 m2 m222,50 28,00 28,00 16,8020,00 25,00 25,00 15,00ΟΙΚ-4621.1 ΟΙΚ-4622.1 ΟΙΚ-4623.1 ΟΙΚ-4624.1 ΟΙΚ-4625.1m2 m2 m2 m2 m216,80 19,50 33,50 45,00 61,0015,00 17,50 30,00 40,00 55,00ΟΙΚ-4641 ΟΙΚ-4642m2 m219,70 22,50Παρατηρήσεις17,50 20,0043.05.02 43.06 43.06.01 43.06.0245.01 45.01.01 45.01.02 45.03 45.04 45.05 45.05.01 45.05.02 45.05.03 45.06 46.01 46.01.01 46.01.02 46.01.03 46.01.04 46.01.05 46.02 46.02.01 46.02.02ΟΙΚ-4311m381,0072,50ΟΙΚ-4306m384,0075,00ΟΙΚ-4312m387,0077,50ΟΙΚ 4321 ΟΙΚ 4307 ΟΙΚ 4307 ΟΙΚ-4356.1m3 m3 m3 m35,60 106,00 168,00 196,005,00 95,00 150,00 175,009/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.46.02.03 46.02.04 46.02.05 46.10 46.10.01 46.10.02 46.10.03 46.10.04 46.10.05 46.10.06 46.15 46.15.01 46.15.02 47.01 47.01.01 47.01.02 47.02 47.02.01 47.02.02 47.03 47.03.01 47.03.02 47.04 47.04.01 47.04.02 47.10 47.10.01 47.10.02 47.10.03 47.10.04 47.15 47.20 47.20.01 47.20.02Συνοπτική περιγραφήΠάχους 1 (µιάς)πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι) Πάχους 2 πλίνθων Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Πάχους 3/4 πλίνθου Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικές) Πάχους 2 πλίνθων Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 47. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή Τοίχοι πάχους 10 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x10 cm Τοίχοι πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm Τοίχοι πάχους 20 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x20 cm Τοίχοι πάχους 25 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x25 cm Τοιχοδοµές µε γυψότουβλα πάχους 8,0 cm Τοιχοδοµές µε ασβεστοαµµόλιθους Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm Τοίχοι πάχους 175 mm από δοµικά στοιχεία 175x240x113 mmΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 36,50 47,50 64,50Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 32,50 42,50 57,50ΟΙΚ-4642 ΟΙΚ-4644 ΟΙΚ-4645m2 m2 m2ΟΙΚ-4661.1 ΟΙΚ-4662.1 ΟΙΚ-4663.1 ΟΙΚ-4664.1 ΟΙΚ-4665.1 ΟΙΚ-4666.1m2 m2 m2 m2 m2 m219,75 22,50 28,00 33,50 50,50 67,5017,50 20,00 25,00 30,00 45,00 60,00ΟΙΚ-4662.1 ΟΙΚ-4662.1m2 m222,50 39,0020,00 35,00ΟΙΚ-4701 ΟΙΚ-4702m2 m219,70 20,0017,50 18,00ΟΙΚ-4701 ΟΙΚ-4702m2 m218,00 18,5016,00 16,50ΟΙΚ-4711 ΟΙΚ-4712m2 m222,50 23,0020,00 20,50ΟΙΚ-4713 ΟΙΚ-4714m2 m220,00 20,5018,00 18,50ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713m2 m2 m2 m2 m219,70 28,00 36,50 45,00 15,7017,50 25,00 32,50 40,00 14,00ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713m2 m216,75 25,30Παρατηρήσεις15,00 22,5010/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.47.20.03 47.25 48.01 48.01.01 48.01.02 48.01.03 48.01.04 48.02 48.02.01 48.02.02 48.02.03 48.02.04 48.35 48.35.01 48.35.02 48.35.03 48.40 48.40.01 48.40.02 48.50 48.60 48.60.01 48.60.02 48.60.03 48.60.04 48.60.05 49.01 49.01.01 49.01.02 49.05 49.10 50.01Συνοπτική περιγραφήΤοίχοι πάχους 240 mm από δοµικά στοιχεία 240x240x113 mm Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης 48. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ (ΑΨΙ∆ΩΝ, ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΩΝ, κλπ) Πλινθοδοµές αψίδων ή θόλων Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές) Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές) Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές) Πάχους 2 πλίνθων Πλινθοδοµές επιφανείας µικρότερης από 1,00 m2 Πάχους 1/4 πλίνθου (µε όρθια τούβλα) Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές) Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές) Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές) Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία Με σπονδύλους σχήµατος (Γ) Με σπονδύλους σχήµατος (Π) Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατοµής Πυρίµαχες πλινθοδοµές Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG Tοιχοποιίες πάχους 10 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm Tοιχοποιίες πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm Tοιχοποιίες πάχους 20 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm Tοιχοποιίες πάχους 25 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm Tοιχοποιίες πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm 49. ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία 50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Κατασκευή υαλοτοίχωνΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 33,70 3,90Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 30,00 3,50ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713m2 m2ΟΙΚ-4811.1 ΟΙΚ-4812.1 ΟΙΚ-4813.1 ΟΙΚ-4814.1m2 m2 m2 m228,00 33,50 45,00 67,5025,00 30,00 40,00 60,00ΟΙΚ-4831.1 ΟΙΚ-4832.1 ΟΙΚ-4833.1 ΟΙΚ-4834.1m2 m2 m2 m222,50 33,70 50,50 78,0020,00 30,00 45,00 70,00ΟΙΚ-4835.1 ΟΙΚ-4836.1 ΟΙΚ-4837.1m m m36,50 39,00 45,0032,50 35,00 40,00ΟΙΚ-4844 ΟΙΚ-4845 ΟΙΚ 4622.1m3 m3 m2675,00 450,00 56,00600,00 400,00 50,00ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713m2 m2 m2 m2 m222,50 33,50 39,00 45,00 56,0020,00 30,00 35,00 40,00 50,00ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3213 Υ∆Ρ 6630.1m m m216,80 19,70 2,6015,00 17,50 2,30ΟΙΚ 3876m7,30Παρατηρήσεις6,5011/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.50.01.01 50.01.02 50.10 50.15 50.15.01 50.15.02 51.01 51.02 51.03 51.04 51.04.01 51.04.02 51.04.03 52.01 52.01.01 52.01.02 52.02 52.02.01 52.02.02 52.10 52.10.01 52.10.02 52.13 52.21 52.22 52.23 52.26 52.27 52.27.01 52.27.02 52.31 52.32 52.32.01Συνοπτική περιγραφήΑπό υαλόπλινθους κοινούς Από πυράντοχους υαλόπλινθους Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm Πετάσµατα αλουµινίου 51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία Επάλειψη ξυλείας µε µείγµα πίσσας Μεταλλικές αιχµές πασσάλων Έµπηξη ξύλινων πασσάλων Πάσσαλοι διαµέτρου ή πλευράς µέχρι 20 cm Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 25 cm Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 30 cm 52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή Από ξυλεία ελάτου, πριστή Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή Από ξυλεία πριστή Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή Από ξυλεία ελάτου, πριστή Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες τάβλες Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενα σκουρέττα Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµένες µισόταβλες Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα και αρµοκάλυπτρα Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες και αρµοκάλυπτρα Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mmΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 135,00 450,00Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 120,00 400,00ΠαρατηρήσειςΟΙΚ-4811.1 ΟΙΚ-4812.1m2 m2ΟΙΚ-4713m256,0050,00ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 4713m2 m2190,00 168,00170,00 150,00ΟΙΚ 5101 ΟΙΚ 5102 ΟΙΚ 5103m3 m2 kg390,00 11,20 2,70350,00 10,00 2,40ΟΙΚ-5104 ΟΙΚ-5105 ΟΙΚ-5106µµ µµ µµ20,00 24,50 42,5018,00 22,00 38,00ΟΙΚ 5201 ΟΙΚ 5202m3 m3450,00 560,00168,00 135,00400,00 500,00150,00 120,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5203 ΟΙΚ 5204m3 m3225,00 200,00450,00 500,00200,00 180,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5211 ΟΙΚ 5212 ΟΙΚ 5213 ΟΙΚ 5221 ΟΙΚ 5222 ΟΙΚ 5223 ΟΙΚ 5226m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2500,00 560,00 0,00 480,00 540,00 425,00 13,50 15,70 16,80 14,60165,00 145,00 135,00 9,00 10,00 11,00 9,00430,00 480,00 380,00 12,00 14,00 15,00 13,00150,00 130,00 120,00 8,00 9,00 10,00 8,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5227 ΟΙΚ 5228 ΟΙΚ 5231m2 m2 m216,80 20,00 19,009,00 10,00 13,5015,00 18,00 17,008,00 9,00 12,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5232m218,0011,0016,0010,00EΡΓΑΣΙΑ12/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.52.32.02 52.36 52.36.01 52.36.02 52.36.03 52.41 52.43 52.43.01 52.43.02 52.46 52.47 52.51 52.52 52.52.01 52.52.02 52.52.03 52.61 52.61.01 52.61.02 52.66 52.66.01 52.66.02 52.71 52.71.01 52.71.02 52.73 52.73.01 52.73.02 52.76 52.76.01 52.76.02 52.79 52.79.01 52.79.02 52.80 52.80.01Συνοπτική περιγραφήΜε µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ηµιπεραστές διατοµές Με ηµιπεραστά σκουρέττα, µε λοξή ή ορθή πατούρα Με ηµιπεραστές µισόταβλες Με ηµιπεραστές τάβλες Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ταύλες ραµποτέ Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πηχάκια Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε καλαµωτή Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε επενδυδεµένα φύλλα µοριοσανίδων ή ινοσανίδων Με φύλλα επενδεδυµένα µε καπλαµά δρυός Με φύλλα επενδεδυµένα µε µαόνι ή οκουµέ Με φύλλα επενδεδυµένα µε φορµάικα Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια (βυζαντινά) Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραµίδια ανοίγµατος έως 6,00 m Στέγη ξύλινηγια βυζαντινά κεραµίδια ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε κεραµίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες Στέγη ξύλινη ανοίγµατος έως 6,00 m Στέγη ξύλινη ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε πισσόχαρτο, ή παρεµφερές υλικό Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή Ζευκτά από ξυλεία πριστή Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Σανίδωµα στέγης Σανίδωµα στέγης µε σκουρέτταΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 20,00 12,00Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 18,00 11,00ΟΙΚ 5233m2ΟΙΚ 5236 ΟΙΚ 5237 ΟΙΚ 5238 ΟΙΚ 5241m2 m2 m2 m216,75 19,00 22,50 24,50ΟΙΚ 5243 ΟΙΚ 5244 ΟΙΚ 5246 ΟΙΚ 5247 ΟΙΚ 5251m2 m2 m2 m2 m22,00 4,60 15,75 20,00 13,501,80 4,10 14,00 18,00 12,00ΟΙΚ 5252.1 ΟΙΚ 5252.2 ΟΙΚ 5252.3m2 m2 m250,50 53,00 56,0045,00 47,50 50,00ΟΙΚ 5261 ΟΙΚ 5262m2 m256,00 73,0050,00 65,00ΟΙΚ 5266 ΟΙΚ 5267m2 m245,00 61,0040,00 55,00ΟΙΚ 5271 ΟΙΚ 5272m2 m245,00 56,0040,00 50,00ΟΙΚ 5273 ΟΙΚ 5274m2 m239,00 50,5035,00 45,00ΟΙΚ 5276 ΟΙΚ 5277m3 m3560,00 675,00280,00 245,00ΟΙΚ 5279 ΟΙΚ 5280m3 m3380,00 450,00ΟΙΚ 5281m216,75Παρατηρήσεις11,00 13,50 14,50 16,7515,00 17,00 20,00 22,00EΡΓΑΣΙΑ10,00 12,00 13,00 15,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ500,00 600,00250,00 220,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ135,00 135,00340,00 400,00120,00 120,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ11,0015,0010,00EΡΓΑΣΙΑ13/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.Συνοπτική περιγραφήΑρθρο Αναθεώρ.Μονάδα52.80.02 52.80.03 52.81 52.81.01 52.81.02 52.86 52.88 52.88.01 52.88.02 52.90 52.90.01 52.90.02 52.93 52.94Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm Επιτεγίδωση στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, µόρφωση γωνιών µε εργαλείο) Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις) Οροφών ανοίγµατος έως 5,00 m Οροφών ανοίγµατος µεγαλυτέρου των 5,00 m Κάλυψη οροφής µε σκουρέτα Κάλυψη οροφής µε µισόταβλεςΟΙΚ 5282 ΟΙΚ 5283 ΟΙΚ 5281 ΟΙΚ 5281 ΟΙΚ 5281 ΟΙΚ 5286m2 m2 m2 m2 m2 m2ΟΙΚ 5288 ΟΙΚ 528952.95Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση µεταλλικού πλέγµατος επένδυσης52.96 52.96.01 52.96.02 52.97Επενδύσεις τοίχων µε µοριοσανίδες Με µοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm Με µοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm Επενδύσεις τοίχων µε πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσµατα 53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ∆άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες πλάτους 4 - 7cm µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0 -7,0 cm Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωµα Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά ∆άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων δρύινων λωρίδων Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm53.01 53.01.01 53.01.02 53.20 53.20.01 53.20.02 53.30 53.30.01 53.30.02 53.30.03 53.30.04 53.41 53.42 53.43 53.50Εργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 19,00 12,00 22,50 13,50Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 17,00 11,00 20,00 12,00Παρατηρήσεις EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ39,00 16,80 11,0035,00 15,00 10,00m2 m22,60 5,202,30 4,60ΟΙΚ 5291 ΟΙΚ 5289 ΟΙΚ 5293 ΟΙΚ 5294m2 m2 m2 m214,50 16,80 15,70 16,8010,00 10,0013,00 15,00 14,00 15,009,00 9,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5295m222,509,0020,008,00EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5281 ΟΙΚ 5281 ΟΙΚ 5281m2 m2 m233,70 45,00 280,00ΟΙΚ 5301 ΟΙΚ 5302m2 m227,50 25,5013,50 11,0024,50 23,0012,00 10,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5321 ΟΙΚ 5322m2 m230,90 30,4013,50 11,0027,50 27,0012,00 10,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5323 ΟΙΚ 5324 ΟΙΚ 5325 ΟΙΚ 5326 ΟΙΚ 5341 ΟΙΚ 5342 ΟΙΚ 5343m2 m2 m2 m2 m2 m2 m267,50 45,00 39,00 50,50 61,50 73,00 33,7020,00 20,00 20,00 20,00 16,75 28,00 11,0060,00 40,00 35,00 45,00 55,00 65,00 30,0018,00 18,00 18,00 18,00 15,00 25,00 10,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ30,00 40,00 250,0014/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.53.50.01 53.50.02 53.50.03 53.50.04 53.50.05 53.50.06 53.60 54.20 54.20.01 54.20.02 54.21 54.22 54.25 54.26 54.27 54.28 54.31 54.32 54.33 54.34 54.35 54.36 54.38 54.38.01 54.38.02 54.38.03 54.40 54.40.01 54.40.02 54.40.03 54.46Συνοπτική περιγραφήΑπό ξυλεία τύπου Ρουµανίας Από ξυλεία τύπου Σουηδίας Από ξυλεία τύπου δρυός Από ξυλεία λάρτζινη Από ξυλεία pitch-pine Από ξυλεία καστανιάς Περίζωµα παρκέτου (µπορντούρα) 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές "χωρικού" τύπου, µε κάσσα 6x7 cm Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου Παράθυρα και εξωστόθυρες γερµανικού τύπου Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου Παράθυρα και εξωστόθυρες µε ρολλά Παράθυρα και εξωστόθυρες µε πλαστικό ρολλό Ξύλινα ρολλά µε εξωτερικό ξύλινο κουτί Εξώφυλλα γαλλικού τύπου Εξώφυλλα γερµανικού τύπου Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου Υαλόθυρα δροµική ξύλινη Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστέςΑρθρο Αναθεώρ.ΜονάδαΕργα έως 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 5,60 6,20 7,30 5,60 6,50 5,60 28,00Εργα άνω των 2.000.000 € Εργασία Τιµη χωρίς Μονάδας υλικά 5,00 5,50 6,50 5,00 6,00 5,00 25,00ΠαρατηρήσειςΟΙΚ 5351 ΟΙΚ 5352 ΟΙΚ 5353 ΟΙΚ 5354 ΟΙΚ 5355 ΟΙΚ 5356 ΟΙΚ 5361µµ µµ µµ µµ µµ µµ µµΟΙΚ 5421m2123,0090,00110,0080,00EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5422m2101,0073,0090,0065,00EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5421 ΟΙΚ 5421 ΟΙΚ 5422 ΟΙΚ 5426 ΟΙΚ 5427 ΟΙΚ 5428 ΟΙΚ 5431 ΟΙΚ 5432 ΟΙΚ 5432 ΟΙΚ 5431 ΟΙΚ 5431 ΟΙΚ 5431m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2129,00 84,00 157,00 225,00 245,00 190,00 320,00 195,00 185,00 129,00 168,00 123,0090,00 56,00 112,00 157,00 168,00 135,00 200,00 112,00 90,00 84,00 101,00 78,00115,00 75,00 140,00 200,00 220,00 170,00 285,00 175,00 165,00 115,00 150,00 110,0080,00 50,00 100,00 140,00 150,00 120,00 180,00 100,00 80,00 75,00 90,00 70,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5436 ΟΙΚ 5437m2 m2129,00 146,00101,00 112,00115,00 130,0090,00 100,00EΡΓΑΣΙΑ EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5438m2135,00106,00120,0095,00EΡΓΑΣΙΑΟΙΚ 5441.1 ΟΙΚ 5441.2m2 m2165,00 455,00150,00 140,00ΟΙΚ 5443.1m2145,00130,0015/39 ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 Αριθ. Τιµολ.54.46.01 54.46.02 54.46.03 54.49 54.50 54.51 54.56 54.61 54.62 54.63 54.63.01 54.63.02 54.63.03 54.66 54.66.01 54.66.02 54.68 54.69 54.71 54.72 54.75 54.80 54.80.01 54.80.02 54.85 54.86 54.87 54.88 54.89 54.90 54.90.01 54.90.02 55.01Συνοπτική περιγραφήΜε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. Θύρα πλήρης ξύλινη δροµική µε αρµοκάλυπτρα και στις δύο όψεις Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές Θύρες καρφωτές Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ Θύρες συρόµενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ Θύρες πρεσσαριστές παλινδροµικές δροµικές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά Για θυρ
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Φεβρουαρίου 2014

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ, ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.