Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚωδικός Αναθ/σηςΜον. Μετρ.EΡΓΑ έως 1,5 εκ. €ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €EΡΓΑ > 5,0 εκ. €ΜεταφορέςI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2 3 4 51.01 1.02 1.03 1.04 1.0562.011. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση72.02Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 213.01 3.01.01 3.01.02 3.02 3.02.01 3.02.02 3.03 3.03.01 3.03.02 3.04 3.05 3.06 3.06.01 3.06.02. 3.10 3.10.01 3.10.01.01 3.10.01.02 3.10.01.03 3.10.01.04 3.10.0222 23 24 25 26 27 28 293.10.02.01 3.10.02.02 3.10.02.03 3.10.02.04 3.10.03 3.10.03.01 3.10.03.02 3.10.03.03 3.10.03.04 3.10.0430 31 32 33 34 35 36 373.10.04.01 3.10.04.02 3.10.04.03 3.10.04.04 3.10.05 3.10.05.01 3.10.05.02 3.10.05.03 3.10.05.04 3.10.06383.10.06.01ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.03. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m ΓΙα βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m ΓΙα βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m ΓΙα βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 mΟΙΚ 6541 ΗΛΜ 108 ΗΛΜ 108 ΟΙΚ 6541 Υ∆Ρ 6301µήνας µήνας µήνας µήνας µήναςΥ∆Ρ 60718,20 5,20 10,30 410,00 20,608,00 5,00 10,00 400,00 20,007,60 4,80 9,50 380,00 19,00m30,360,350,33+METΥ∆Ρ 6072m30,410,400,38+METΥ∆Ρ 6053 Υ∆Ρ 6054m3 m30,62 0,820,60 0,800,57 0,76+METΥ∆Ρ 6055 Υ∆Ρ 6055m3 m34,10 4,304,00 4,203,80 4,00+METΥ∆Ρ 6055 Υ∆Ρ 6055 Υ∆Ρ 6059 Υ∆Ρ 6060m3 m3 m2 m218,50 18,80 0,41 5,2018,00 18,30 0,40 5,0017,10 17,40 0,38 4,80Υ∆Ρ 6058 Υ∆Ρ 6058m3 m30,72 0,880,70 0,850,67 0,81Υ∆Ρ 6081.1 Υ∆Ρ 6081.2 Υ∆Ρ 6081.3 Υ∆Ρ 6081.4m3 m3 m3 m36,70 9,80 12,90 16,506,50 9,50 12,50 16,006,20 9,00 11,90 15,20Υ∆Ρ 6081.1 Υ∆Ρ 6081.2 Υ∆Ρ 6081.3 Υ∆Ρ 6081.4m3 m3 m3 m37,50 10,80 14,40 18,007,30 10,50 14,00 17,506,90 10,00 13,30 16,60Υ∆Ρ 6083.1 Υ∆Ρ 6083.2 Υ∆Ρ 6083.3 Υ∆Ρ 6083.4m3 m3 m3 m34,60 7,20 9,80 11,804,50 7,00 9,50 11,504,30 6,70 9,00 10,90Υ∆Ρ 6083.1 Υ∆Ρ 6083.2 Υ∆Ρ 6083.3 Υ∆Ρ 6083.4m3 m3 m3 m34,80 7,70 10,80 13,404,70 7,50 10,50 13,004,50 7,10 10,00 12,40Υ∆Ρ 6085.1 Υ∆Ρ 6085.2 Υ∆Ρ 6085.3 Υ∆Ρ 6085.4m3 m3 m3 m32,70 4,60 6,70 8,502,60 4,50 6,50 8,302,50 4,30 6,20 7,90Υ∆Ρ 6085.1m32,902,802,70+MET+MET+MET +MET +MET +MET+MET +MET +MET +MET+METσελ. 1/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ39 40 413.10.06.02 3.10.06.03 3.10.06.04 3.11 3.11.01 3.11.01.01 3.11.01.02 3.11.01.03 3.11.01.04Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.42 43 44 453.11.02 46 47 48 49 50 51 52 533.11.02.01 3.11.02.02 3.11.02.03 3.11.02.04 3.11.03 3.11.03.01 3.11.03.02 3.11.03.03 3.11.03.04 3.11.0454 55 56 57 58 59 60 613.11.04.01 3.11.04.02 3.11.04.03 3.11.04.04 3.11.05 3.11.05.01 3.11.05.02 3.11.05.03 3.11.05.04 3.11.0662 63 64 653.11.06.01 3.11.06.02 3.11.06.03 3.11.06.04663.12673.1368 69 70 71 72 73 74 75 763.14 3.14.01 3.14.02 3.14.03 3.15 3.15.01 3.15.02 3.16 3.17 3.18 3.18.01 3.18.02 3.19 3.19.0177 78 793.19.01.01 3.19.01.02 3.19.01.03ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τοµή του εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη Σε βραχώδη εδάφη ∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισµένη ή µη κλίµακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης. Κατασκευή µικροσηράγγων µε την µέθοδο της ωθούµενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας για την εγκατάσταση σωληνώσεων µεγάλης διαµέτρου, σε χαλαρούς σχηµατισµούς, χωρίς την προµήθεια των σωλήνων Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου έως Φ 1200 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1200 - 1400 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1400 - 1600 mmΚωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ 6085.2 Υ∆Ρ 6085.3 Υ∆Ρ 6085.4Μον. Μετρ. m3 m3 m3EΡΓΑ έως 1,5 εκ. € 4,90 7,00 9,30ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. € 4,80 6,80 9,00EΡΓΑ > 5,0 εκ. € 4,60 6,50 8,60Υ∆Ρ 6082.1 Υ∆Ρ 6082.2 Υ∆Ρ 6082.3 Υ∆Ρ 6082.4m3 m3 m3 m325,80 28,30 30,90 33,5025,00 27,50 30,00 32,5023,80 26,10 28,50 30,90Υ∆Ρ 6082.1 Υ∆Ρ 6082.2 Υ∆Ρ 6082.3 Υ∆Ρ 6082.4m3 m3 m3 m326,30 28,80 31,40 34,0025,50 28,00 30,50 33,0024,20 26,60 29,00 31,40Υ∆Ρ 6084.1 Υ∆Ρ 6084.2 Υ∆Ρ 6084.3 Υ∆Ρ 6084.4m3 m3 m3 m320,60 22,70 24,70 26,8020,00 22,00 24,00 26,0019,00 20,90 22,80 24,70Υ∆Ρ 6084.1 Υ∆Ρ 6084.2 Υ∆Ρ 6084.3 Υ∆Ρ 6084.4m3 m3 m3 m321,10 23,20 25,20 27,3020,50 22,50 24,50 26,5019,50 21,40 23,30 25,20Υ∆Ρ 6086.1 Υ∆Ρ 6086.2 Υ∆Ρ 6086.3 Υ∆Ρ 6086.4m3 m3 m3 m312,40 13,90 15,50 17,0012,00 13,50 15,00 16,5011,40 12,80 14,30 15,70Υ∆Ρ 6086.1 Υ∆Ρ 6086.2 Υ∆Ρ 6086.3 Υ∆Ρ 6086.4m3 m3 m3 m312,90 14,40 16,00 17,5012,50 14,00 15,50 17,0011,90 13,30 14,70 16,20Υ∆Ρ 6087m15,5015,0014,30Υ∆Ρ 6081.1m34,104,003,80Υ∆Ρ 6082.1 Υ∆Ρ 6082.1 Υ∆Ρ 6082.1m m m82,00 103,00 155,0080,00 100,00 150,0076,00 95,00 143,00Υ∆Ρ 6065 Υ∆Ρ 6055 Υ∆Ρ 6070 Υ∆Ρ 6054m3 m3 m3 m31,24 4,10 0,21 2,101,20 4,00 0,20 2,001,14 3,80 0,19 1,90+METΥ∆Ρ 6055 Υ∆Ρ 6055m3 m325,80 7,7025,00 7,5023,80 7,10+MET +METΥ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1m m m720,00 820,00 930,00700,00 800,00 900,00670,00 760,00 860,00Μεταφορές +MET +MET +MET+MET +MET +MET +MET+MET +MET +MET +MET+MET +MET +MET +METσελ. 2/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ80 81 823.19.01.04 3.19.01.05 3.19.01.061034.01.011044.01.02105 106 107 108 109 1104.02 4.02.01 4.02.02 4.03 4.04 4.05 4.06Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1600 - 1800 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1800 - 2000 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 2000 - 2500 mm ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας επενδεδυµένης µε χαλύβδινο σωλήνα, µικρής έως µεσαίας διαµέτρου, σε χαλαρούς σχηµατισµούς χωρίς την προµήθεια του σωλήνα. Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 194 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 273 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 355 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 406 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 508 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 610 mm ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας για την για την εγκατάσταση σωληνώσεων µεγάλης διαµέτρου σε συνεκτικούς σχηµατισµούς, χωρίς την προµήθεια των σωλήνων Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου έως Φ 1200 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1200 - 1400 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1400 - 1600 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1600 - 1800 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 1800 - 2000 mm Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ 2000 - 2500 mm ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας επενδεδυµένης µε χαλύβδινο σωλήνα, µικρής έως µεσαίας διαµέτρου, σε συνεκτικούς σχηµατισµούς χωρίς την προµήθεια του σωλήνα. Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ194 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ273 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ355 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ406 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ508 mm Για σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ610 mm 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορρίµµατα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από αυτοφυή βλάστηση Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης.1114.07Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά112 113 114 115 116 117 118 1194.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16120 121 122 1235.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.05.01 5.05.02 5.07Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Άρση καταπτώσεων Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Καθαίρεση λιθοδοµιών ή πλινθοδοµών Λιθεπενδύσεις πρανών χωρίς αρµολόγηση Αρµολόγηµα λιθεπενδύσεων πρανών ή εµφανών επιφανειών ξηρολιθοδοµών 5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ Κατασκευή συµπυκνωµένου αναχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου3.19.02 84 85 86 87 88 893.19.02.01 3.19.02.02 3.19.02.03 3.19.02.04 3.19.02.05 3.19.02.06 3.19.0391 92 93 94 95 963.19.03.01 3.19.03.02 3.19.03.03 3.19.03.04 3.19.03.05 3.19.03.06 3.19.0497 98 99 100 101 1023.19.04.01 3.19.04.02 3.19.04.03 3.19.04.04 3.19.04.05 3.19.04.06 4.01124 125 126ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0Κωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1Μον. Μετρ. m m mEΡΓΑ έως 1,5 εκ. € 1.030,00 1.130,00 1.240,00ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. € 1.000,00 1.100,00 1.200,00EΡΓΑ > 5,0 εκ. € 950,00 1.050,00 1.140,00Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1m m m m m m185,00 232,00 309,00 370,00 400,00 460,00180,00 225,00 300,00 360,00 390,00 450,00171,00 214,00 285,00 340,00 370,00 430,00Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1m m m m m m1.030,00 1.130,00 1.240,00 1.340,00 1.440,00 1.550,001.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00950,00 1.050,00 1.140,00 1.240,00 1.330,00 1.430,00Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1 Υ∆Ρ-6082.1m m m m m m221,00 278,00 370,00 440,00 470,00 560,00215,00 270,00 355,00 430,00 460,00 540,00204,00 257,00 340,00 410,00 440,00 510,00Υ∆Ρ 6082.1m341,2040,0038,00+METΥ∆Ρ 6082.1m382,0080,0076,00+METΥ∆Ρ 6054 Υ∆Ρ 6054 Υ∆Ρ 6054 Υ∆Ρ 6807 Υ∆Ρ 6808 Υ∆Ρ 6807στρ. m3 στρ. m2 m m20,52 0,72 520,00 12,40 3,30 2,600,50 0,70 500,00 12,00 3,20 2,500,48 0,67 480,00 11,40 3,00 2,40+MET +MET +MET +MET +MET75 % Υ∆Ρ 6251 25% Υ∆Ρ 6253m36,206,005,70+METΟ∆Ο 4521Β Υ∆Ρ 6804 Υ∆Ρ 6804 Υ∆Ρ 6120 Υ∆Ρ 6082.1 Υ∆Ρ 6081.1 Υ∆Ρ 6155 Υ∆Ρ 6156m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m218,50 25,80 10,30 0,72 20,60 11,30 22,70 11,3018,00 25,00 10,00 0,70 20,00 11,00 22,00 11,0017,10 23,80 9,50 0,67 19,00 10,50 20,90 10,50Υ∆Ρ 6079 Υ∆Ρ 6080 Υ∆Ρ 6066 Υ∆Ρ 6067m3 m3 m3 m30,62 0,52 0,41 1,550,60 0,50 0,40 1,500,57 0,48 0,38 1,43Υ∆Ρ 6068 Υ∆Ρ 6068 Υ∆Ρ 6069m3 m3 m312,40 11,30 11,3012,00 11,00 11,0011,40 10,50 10,50Μεταφορές+MET +MET +MET +MET+MET +MET +METσελ. 3/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1275.08 5.09 5.09.01 5.09.02 5.10Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος έως 1,0 ΗΡ Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος έως 1,0 kW Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW Υποβιβασµός στάθµης υπογείων υδάτων µε συστήµα σηµειακών αντλήσεων (well - points), ανά ηµέρα απασχόλησης του συστήµατος Απασχόληση συγκροτήµατος µε βάση τον αριθµό των στοιχείων Συγκροτήµατος 4 στοιχείων Συγκροτήµατος 8 στοιχείων Με βάση την εγκατεστηµένη ισχύ Συγκροτήµατος ισχύος 20 kW Συγκροτήµατος ισχύος 50 kW 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα Εφαρµογή της µεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών µε κατακόρυφα πρανή 8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ Τoποθέτηση συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, εντός ύδατος Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg Με λίθους λατοµείου, βάρους 5 έως 20 kg Με λίθους λατοµείου βάρους 100 - 200 kg Με λίθους λατοµείου βάρους 200 - 500 kg 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών Καλούπια επιφανειών διπλής καµπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών Πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) Πρόσθετη τιµή για παραµένοντες ξυλότυπους - µεταλλότυπους Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37128 129 130131 132 133 134 135 136 137 138 139 1406.01 6.01.01 6.01.01.01 6.01.01.02 6.01.01.03 6.01.01.04 6.01.01.05 6.01.02 6.01.02.01 6.01.02.02 6.01.02.03 6.01.02.04 6.01.02.05 6.02143 1446.02.01 6.02.01.01 6.02.01.02 6.02.02 6.02.02.01 6.02.02.02145 146 147 148 149 150 1517.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.071528.03 8.04 8.04.01 8.04.02 8.04.03 8.04.04141 142153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1699.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.10 9.10.01 9.10.02 9.10.03 9.10.04 9.10.05 9.10.06 9.10.07ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0Κωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ 6069.1Μον. Μετρ. m3EΡΓΑ έως 1,5 εκ. € 5,70ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. € 5,50EΡΓΑ > 5,0 εκ. € 5,20Υ∆Ρ 6067 Υ∆Ρ 6067 Ο∆Ο-2815m3 m3 m34,60 10,30 9,304,50 10,004,30 9,50 8,60Υ∆Ρ 6106 Υ∆Ρ 6107 Υ∆Ρ 6108 Υ∆Ρ 6109 Υ∆Ρ 6110h h h h h3,70 4,60 5,60 9,30 15,503,60 4,50 5,40 9,00 15,003,40 4,30 5,10 8,60 14,30Υ∆Ρ 6106 Υ∆Ρ 6107 Υ∆Ρ 6108 Υ∆Ρ 6109 Υ∆Ρ 6110h h h h h4,60 5,60 7,40 9,30 11,104,50 5,40 7,20 9,00 10,804,30 5,10 6,80 8,60 10,30Υ∆Ρ 6110 Υ∆Ρ 6110Η∆ Η∆360,00 670,00350,00 650,00330,00 620,00Υ∆Ρ 6110 Υ∆Ρ 6110Η∆ Η∆360,00 670,00350,00 650,00330,00 620,00Υ∆Ρ 6301 Υ∆Ρ 6102 Υ∆Ρ 6103 Υ∆Ρ 6104 Υ∆Ρ 6105 Υ∆Ρ 6103 Υ∆Ρ 6103m2 kg kg m2 m2 m2 m2,20 1,08 0,27 16,30 7,60 34,60 227,002,10 1,05 0,26 15,80 7,40 33,60 220,002,00 1,00 0,25 15,00 7,00 31,90 209,00Υ∆Ρ 6152m310,3010,009,50Υ∆Ρ 6157.1 Υ∆Ρ 6157 Υ∆Ρ 6158 Υ∆Ρ 6158m3 m3 m3 m39,80 13,40 15,50 17,509,50 13,00 15,00 17,009,00 12,40 14,30 16,20Υ∆Ρ 6301 Υ∆Ρ 6302 Υ∆Ρ 6302 Υ∆Ρ 6303 Υ∆Ρ 6302 Υ∆Ρ 6304m2 m2 m2 m2 m2 m28,20 18,50 30,90 3,30 6,20 6,508,00 18,00 30,00 3,20 6,00 6,307,60 17,10 28,50 3,00 5,70 6,00Υ∆Ρ 6323 Υ∆Ρ 6325 Υ∆Ρ 6326 Υ∆Ρ 6327 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6331m3 m3 m3 m3 m3 m3 m367,00 72,00 77,00 82,00 88,00 93,00 103,0065,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,0062,00 67,00 71,00 76,00 81,00 86,00 95,009,00Μεταφορές +MET +MET +MET+MET +MET +MET +METσελ. 4/51 EΡΓΑ έως 1,5 εκ. € 62,00 46,40ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. € 60,00 45,00EΡΓΑ > 5,0 εκ. € 57,00 42,80m318,5018,0017,10Υ∆Ρ 6321 Υ∆Ρ 6321m3 m357,00 51,5055,00 50,0052,00 47,50Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329 Υ∆Ρ 6329m m m m m m m278,00 350,00 400,00 460,00 610,00 930,00 1.290,00270,00 340,00 390,00 450,00 590,00 900,00 1.250,00257,00 320,00 370,00 430,00 560,00 860,00 1.190,00κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xxm37,707,507,10Με χρήση ειδικού εξοπλισµού συνεχούς διάστρωσης (finisher)κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xxm38,208,007,609.22.02Χωρίς χρήση ειδικού µηχανικού εξοπλισµού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.)κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xxm312,9012,5011,90185 186 187 188 189 190 191 192 1939.23 9.23.01 9.23.02 9.23.03 9.23.04 9.23.05 9.23.06 9.24 9.25 9.26 9.30Προµήθεια και προσθήκη προσµίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεµα Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσµικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 Μεταλλικές ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ράβδοι οπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα Ψεκασµός επιφανειών νωπού σκυροδέµατος µε συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊµης αφυδάτωσης (curing) Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,Υ∆Ρ 6320.5 Υ∆Ρ 6320.2 Υ∆Ρ 6320.6 Υ∆Ρ 6320.1 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6313 Υ∆Ρ 6313 Υ∆Ρ 6361 Υ∆Ρ 6311kg kg kg kg kg kg kg m2 kg1,03 0,77 0,57 0,52 6,00 2,40 4,60 1,34 0,981,00 0,75 0,55 0,50 5,80 2,30 4,50 1,30 0,950,95 0,71 0,52 0,48 5,50 2,20 4,30 1,24 0,901949.30.01για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 mτεµ.2.370,002.300,002.190,001959.30.02για αγωγούς DN. > 600 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 mτεµ.2.580,002.500,002.380,009.31Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,1969.31.01απλάτεµ.1.960,001.900,001.810,001979.31.02διθάλαµατεµ.3.450,003.350,003.180,009.32Τυπικά φρεάτια δικλίδων,1989.32.01για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 mτεµ.1.600,001.550,001.470,001999.32.02για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 mτεµ.3.240,003.150,002.990,002009.32.03για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 3.00 mτεµ.3.760,003.650,003.470,009.33Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής,2019.33.01για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 mτεµ.2.160,002.100,002.000,002029.33.02για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 mτεµ.2.730,002.650,002.520,002039.33.03διαστάσεων 2.50 x 2.50 mτεµ.3.760,003.650,003.470,002049.34Τυπικά φρεάτια αντιπληγµατικής βαλβίδαςτεµ.4.330,004.200,003.990,00α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ170 1719.11 9.12Πορώδες σκυρόδεµα υποδοµής επενδύσεων διωρύγων και δεξαµενών Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (RCC: roller compacted concrete).1729.13Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων.173 174 175 176 177 178 179 180 1819.14 9.15 9.20 9.20.01 9.20.02 9.20.03 9.20.04 9.20.05 9.20.06 9.20.07Λιθόδεµα από σκυρόδεµα C8/10 Πλήρωση ορυγµάτων µε Υλικά Ελεγχόµενης Χαµηλής Αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατοµής Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m1829.21Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανήµατος συνεχούς διαστρώσεως9.22 9.22.01184Μον. Μετρ. m3 m3κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xxΕπενδύσεις διωρύγων µε σκυρόδεµα183Κωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ 6351 Υ∆Ρ 6351ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.050% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ 6327 50%Υ∆Ρ6311 50% Υ∆Ρ 6327 50% Υ∆Ρ 6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311Μεταφορέςσελ. 5/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2059.35Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm2069.36Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης9.41Κωδικός Αναθ/σης 50% Υ∆Ρ-6329 50% Υ∆Ρ-6311 50% Υ∆Ρ 6327 50% Υ∆Ρ 6311Μον. Μετρ.Υ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7µµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7µµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7µµΥ∆Ρ 6711.7τεµΥ∆Ρ 6711.7µµEΡΓΑ έως 1,5 εκ. €ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €EΡΓΑ > 5,0 εκ. €Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος της οδού2079.41.012089. 41.022099. 41.032109. 41.042119. 41.052129. 41.062139. 41.072149. 41.082159. 41.092169. 41.102179. 41.112189. 41.122199. 41.132209. 41.14 9.422219.42.012229.42.022239.42.032249.42.042259.42.052269.42.062279.42.072289.42.082299.42.092309.42.102319.42.112329.42.122339.42.132349.42.14ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαµέτρου έως D 200 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 200 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 200 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, µιας εισόδου και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm, µε ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 500 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 630 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου. Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου έως D 500 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου. Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, µιας εισόδου και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, µιας εισόδου και µιας εξόδου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και µιας εξόδου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαµέτρου έως D 500 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστηςονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου. Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, µιας εισόδου και µιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, µιας εισόδου και µιας εξόδου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και µιας εξόδου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, µιας εισόδου και µιας εξόδου έως D 630 mmΥ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7 Υ∆Ρ 6711.7Μεταφορέςτεµ.930,00900,00860,00τεµ.2.780,002.700,002.570,00124,00 98,00120,00 95,00114,00 90,00180,00175,00166,00206,00200,00190,00237,00230,00219,00227,00220,00209,00242,00235,00223,00263,00255,00242,00330,00 160,00320,00 155,00300,00 147,00450,00435,00410,00216,00210,00200,00880,00850,00810,00283,00275,00261,00τεµ580,00565,00540,00τεµ590,00570,00540,00τεµ610,00595,00570,00τεµ660,00645,00610,00τεµ750,00725,00690,00τεµ770,00750,00710,00µµ370,00355,00340,00τεµ650,00635,00600,00τεµ680,00660,00630,00τεµ710,00685,00650,00τεµ780,00755,00720,00τεµ860,00835,00790,00τεµ1.000,00970,00920,00τεµ870,00845,00800,00σελ. 6/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣ2359.42.152369.42.16237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 24910.01 10.01.01 10.01.02 10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.04 10.04.01 10.04.02 10.06 10.07 10.08 10.1025010.10.0125110.10.0225210.10.03253 254 255 256 257 258 25910.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.17 10.1826010.19261 262 263 26410.20 10.23 10.24 10.2526510.2726610.3026710.32268 269 270 271 272 273 274 27511.01 11.01.01 11.01.02 11.01.03 11.01.03.01 11.01.03.11 11.01.03.12 11.01.03.13 11.01.03.21 11.01.03.22ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου έως D 630 mm Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 , ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου. 10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κοπή αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε αρµοκόφτη Κοπή αρµών συστολοδιαστολής Κοπή ψευδαρµών Εύκαµπτες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 160 mm Για ταινίες πλάτους 240 mm Για ταινίες πλάτους 300 mm Σφράγιση αρµών ονοµαστικού διακένου 10 mm µε ελαστοµερές υλικό Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά πολυουραιθανικής βάσεως Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά ακρυλικής βάσεως Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 20-25 cm Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm Στεγανωτικές ταινίες από κράµα φωσφορούχου χαλκού, πλάτους 45 cm Εύκαµπτες πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 mm Αποκατάσταση σφράγισης διαµορφωµένου αρµού ανοίγµατος 15 mm µε ελαστοµερές υλικό ψυχράς εφαρµογής Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέµατος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατµούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικά πολυουρεθανικής βάσεως Εύκαµπτο ελαστικό τσιµενοειδές κονίαµα υγροµόνωσης επιφανειών σκυροδέµατος που υπόκεινται σε µικρού εύρους ρηγµάτωση και µετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό. Εφαρµογή προαναµεµιγµένων µη συρρικνουµένων κονιαµάτων σε κατασκευές από σκυρόδεµα Εύκαµπτες ταινίες στεγάνωσης αρµών εξωτερικού τύπου, από PVC ή ΡΕ, πλάτους 160 mm Ειδικά τεµάχια εύκαµπτων ταινιών στεγάνωσης αρµών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα ανοίγµατος 10 mm µε υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό Σφράγιση αρµών διακοπής σκυροδέτησης µε υδροδιογκούµενη πολυµερή µαστίχη Εφαρµογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε επάλειψη επί της επιφανείας Πλήρωση ρωγµών κατασκευών από σκυρόδεµα µικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) µε εισπίεση εποξειδικής ρητίνης ∆ιάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυµένοι µε γεωύφασµα Εφαρµογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέµατος Επικολλούµενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρµών µεγάλου εύρους, από ινοπλισµένα συνθετικα υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm Στεγάνωση αρµών µε διογκούµενη ταινία µπεντονίτη Εφαρµογή αυτοεπιπεδούµενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε µηχανικές και χηµικές καταπονήσεις, από προαναµεµιγµένο πολυουραιθανικό κονίαµα τσιµέντου 11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Καλύµµατα από συνθετικά υλικά Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχηµάτων και φέρουσας ικανότητας Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 300x300mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 400x400mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 500x500mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124Κωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ 6711.7Μον. Μετρ.EΡΓΑ έως 1,5 εκ. €ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €EΡΓΑ > 5,0 εκ. €Μεταφορέςτεµ1.020,00990,00940,00µµ380,00370,00350,00Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6370m m4,10 2,104,00 2,003,80 1,90Υ∆Ρ 6373 Υ∆Ρ 6373 Υ∆Ρ 6373m m m13,40 18,00 23,2013,00 17,50 22,5012,40 16,60 21,40Υ∆Ρ 6373 Υ∆Ρ 6373 Υ∆Ρ 6373m m m15,50 18,50 12,4015,00 18,00 12,0014,30 17,10 11,40Υ∆Ρ 6311 Υ∆Ρ 6311 ΗΛΜ 7 Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6371 Υ∆Ρ 6401m m m m2 kg15,50 17,50 14,40 12,40 15,5015,00 17,00 14,00 12,00 15,0014,30 16,20 13,30 11,40 14,30Υ∆Ρ 6401m214,4014,0013,30Υ∆Ρ 6401m216,5016,0015,20Υ∆Ρ 6401m220,6020,0019,00Υ∆Ρ 6320.2 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6370kg m τεµ. m m m2 m20,82 10,30 20,60 8,20 8,20 3,60 2,600,80 10,00 20,00 8,00 8,00 3,50 2,500,76 9,50 19,00 7,60 7,60 3,30 2,40Υ∆Ρ 6370m253,6052,0049,40Υ∆Ρ 6320.3 Υ∆Ρ 6370 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6370m2 m m m214,40 20,60 15,50 12,4014,00 20,00 15,00 12,0013,30 19,00 14,30 11,40Υ∆Ρ-6373m25,8025,0023,80Υ∆Ρ-6373m9,309,008,60ΟΙΚ-7235m215,5015,0014,30Υ∆Ρ 6752 Υ∆Ρ 6752kg kg1,85 2,901,80 2,801,71 2,70Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9kg τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ9,30 30,90 62,00 98,00 51,50 98,009,00 30,00 60,00 95,00 50,00 95,008,60 28,50 57,00 90,00 47,50 90,00Υ∆Ρ 6711.7σελ. 7/51 α/αΚΩ∆ΙΚΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ276 27711.01.03.23 11.01.03.31 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.03 11.02.04 11.03 11.04 11.05 11.05.01 11.05.02 11.05.03 11.06 11.07 11.07.01 11.07.02 11.0830311.15.01304 305 306 307 308 309 310 31111.15.02 11.15.03 11.15.04 11.15.05 11.15.06 11.15.07 11.15.08 11.15.0931211.15.1031311.15.1131411.15.1231511.16Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος 500x500mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Βαθµίδες από χυτοσίδηρο Χαλύβδινες βαθµίδες µε επένδυση από συνθετικά υλικά Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε µη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών µερικώς ή ολικώς Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών Εγκατάσταση και ρύθµιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους έως 50 kg Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ µε αντισκωριακή προστασία Πάσσαλοι από σκυρόδεµα C30/37, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90 - 2,10 m Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική (µε προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισµό του. Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισµό του. Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισµό του. Προκατασκευασµένοι οχετοί από γαλβανισµένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσµατα316 31712.01 12.01.01 12.01.01.01 12.01.01.0212. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 290 289 29011.08.01291 292 293 29411.08.02 11.08.03 11.08.04 11.09 11.10 11.10.01 11.10.02 11.10.03 11.11 11.12 11.13 11.14 11.14.01 11.14.02 11.15295 296 297 298 299 300 301 302ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0Κωδικός Αναθ/σης Υ∆Ρ 6621.9 Υ∆Ρ 6621.9Μον. Μετρ. τεµ τεµEΡΓΑ έως 1,5 εκ. € 155,00 180,00ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. € 150,00 175,00EΡΓΑ > 5,0 εκ. € 143,00 166,00Υ∆Ρ 6752 Υ∆Ρ 6752 Υ∆Ρ 6752 Υ∆Ρ 6752 Υ∆Ρ 6753 Υ∆Ρ 6753kg kg kg kg kg τεµ.1,44 3,10 3,10 2,90 2,20 7,701,40 3,00 3,00 2,80 2,10 7,501,33 2,90 2,90 2,70 2,00 7,10Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751kg kg kg kg1,65 2,10 4,50 0,211,60 2,00 4,40 0,201,52 1,90 4,20 0,19Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751kg kg0,12 0,310,12 0,300,11 0,29Υ∆Ρ 6751kg0,180,170,16Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6810 Υ∆Ρ 6812 Υ∆Ρ 6812kg kg kg kg0,230,220,210,26 0,31 0,230,25 0,30 0,220,24 0,29 0,21kg kg kg m m kg2,30 1,65 1,13 62,00 14,90 2,902,20 1,60 1,10 60,00 14,50 2,802,10 1,52 1,05 57,00 13,80 2,70Υ∆Ρ 6751 Υ∆Ρ 6812kg m1,44 7,201,40 7,001,33 6,70Υ∆Ρ 6620.1m51,9050,4047,90Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1 Υ∆Ρ 6620.1m m m m m m m m76,00 81,00 98,00 108,00 173,00 135,00 168,00 216,0073,50 79,00 95,00 105,00 168,00 131,00 163,00 210,0070,00 75,00 90,00 100,00 160,00 124,00 155,00 200,00Υ∆Ρ 6620.1τεµ.113,00110,00105,00Υ∆Ρ 6620.1τεµ.130,00126,00120,00Υ∆Ρ 6620.1τεµ.163,00158,00150,00Υ∆Ρ 6751kg4,704,604,40Υ∆Ρ 6551.1 Υ∆Ρ 6551.2m m14,40 22,7014,00 22,0013,30 20,90Μεταφορέςσελ. 8/51 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Ο
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.