Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Στοιχεία για τους τύπους, τα χαρακτηριστικά, την παραγωγή και τις εφαρμογές του μπεντονίτη.

Mπεντονίτης Το προϊόν Οι σμεκτίτες είναι μια οικογένεια αργιλικών ορυκτών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά που περιέχουν πολικά μόρια και εμφανίζουν πολύ υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Αυτά τα αργιλικά ορυκτά αποτελούνται από δυο στρώματα διατεταγμένων τετραέδρων πυριτίου περικλείοντας ένα στρώμα τετραεδρικής συμμετρίας αργιλίου και μαγνησίου. Μεταξύ των ορυκτών της ομάδας των σμεκτιτών ο μοντμοριλλονίτης είναι ο πιο σημαντικός οικονομικά, ενώ ο μπεντονίτης είναι ένα πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από μοντμοριλλονίτη. Σχηματίζεται κατά την εξαλλοίωση ηφαιστειακών υλικών. Ο μπεντονίτης είναι ένα αργιλικό πέτρωμα, με κύριο συστατικό το ορυκτό μοντμοριλλονίτη (Al2O3.4SiO2.vH2O), σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%. Οταν η περιεκτικότητα σε μοντμοριλλονίτη είναι μικρότερη (60-80%), το υλικό χαρακτηρίζεται ως “μπεντονιτική άργιλος”. Πήρε το όνομά του από την τοποθεσία Fort Benton της πολιτείας Yoming των Η.Π.Α., όπου πρωτοανακαλύφθηκε και άρχισε να εξορύσσεται. Η ευρεία χρήση του οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες (μεγάλη προσροφητική ικανότητα, υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήματα, δυνατότητα να δρα σαν συνδετικό υλικό κ.λ.π). Τις ιδιότητες του αυτές οφείλει, κύρια, στο βασικό ορυκτολογικό του συστατικό, τον μοντμοριλλονίτη, όπως και στα άλλα, συνυπάρχοντα ορυκτά της ομάδας των σμεκτιτών (μπαϊντελλίτη, νοντρονίτη, εκτορίτη, σαπονίτη) (beidellite, nontronite, Li-hectorite και saponite). Το χρώμα του ποικίλλει από λευκό μέχρι ανοικτοπράσινο ή ανοικτοκυανό, όταν είναι νεαρής ηλικίας, γίνεται όμως ανοικτοκίτρινο στην ατμοσφαιρική έκθεση και βαθμιαία ερυθρό ή καστανό. Είναι λιπαρός ή σαπωνοειδής και έχει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης ποσοτήτων νερού με παράλληλη αύξηση του όγκου του μέχρι οκτώ φορές. Συνώνυμα του μπεντονίτη είναι η ηφαιστειακή άργιλος, το ορυκτό σαπούνι και οι προσροφητικές άργιλοι. Σχετικά με αυτόν προϊόντα είναι ο υπο-μπεντονίτης με χαμηλή ή μέση ικανότητα διόγκωσης και ο μετα-μπεντονίτης (καλιούχος μοντμοριλλονίτης). Σήμερα ο όρος μπεντονίτης χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια στο εμπόριο και αναφέρεται σε διαφορές αργιλικές αποθέσεις ποικίλου χρώματος που περιέχουν κυρίως σμεκτίτη και παρουσιάζουν πολύ μεγάλη επιφανειακή έκταση, εξαιτίας του ελάχιστου μεγέθους των κόκκων τους. Χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να διογκώνονται στο νερό ή να λιώνουν και να ενεργοποιούνται από διάφορα οξέα.1 / 10 Τα ορυκτά της ομάδας του σμεκτίτη αποτελούνται από χαλαρά δεσμευμένα φύλλα πυριτίου/αργιλίου, ράβδους ή συσσωματώματα βελονοειδών κρυστάλλων με ανταλλάξιμα κατιόντα Na, Ca ή Mg. Ο εύκολος αποχωρισμός επιτρέπει στα αργιλικά να διασπείρονται στο νερό με το είδος των κατιόντων να επηρεάζει τις ιδιότητες της μπεντονιτικής αργίλου Οι φυσικοί μπεντονίτες, ανάλογα με το εάν, το υπό ανταλλάξιμη μορφή, επικρατούν κατιόν στο μοντμοριλλονίτη, είναι το Ca2+ ή το Na+, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. α.Τους νατριούχους-μπεντονίτες ή ισχυρά διογκούμενους μπεντονίτες, ή “Wyoming type”, οι οποίοι προσροφούν ικανές ποσότητες νερού και διογκώνονται μέχρι και το 20-πλάσιο του αρχικού ξηρού όγκου τους. Σε περίσσεια H2O οι μπεντονίτες αυτοί παραμένουν ως αιωρήματα.β.Toυς ασβεστούχους-μπεντονίτες (εδώ ανήκουν και οι Καλιούχοι-μπεντονίτες) ή "μη διογκούμενους μπεντονίτες" ή "μεταμπεντονίτες", οι οποίοι προσροφούν περισσότερο νερό από άλλες αργίλους, δεν διογκώνονται όμως σε αξιόλογο βαθμό και καθιζάνουν γρήγορα στο H2O.Μεταξύ των δύο κατηγοριών στη φύση υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές. Η διαφορά τους οφείλεται κυρίως στη σχέση των περιεχομένων οξειδίων του αργιλίου προς τα αλκάλια. Όσο περισσότερα αλκάλια περιέχει ένας μπεντονίτης, γεγονός που σημαίνει αντίστοιχη μείωση των οξειδίων του Al, του Fe κλπ, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα διόγκωσης του. Οι νατριούχοι μπεντονίτες παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά, όσον αφορά τη διογκωσιμότητα, τη διασπορά, το ιξώδες, σε σχέση με τουςασβεστούχους. Αυτό συμβαίνει διότι, τα κατιόντα Na+ που βρίσκονται στο διαστρωματικό χώρο του μοντμοριλλονίτη, δεδομένου ότι είναι μονοσθενή, δεσμεύουν από ένα, μόνο, από τα υπάρχοντα, στο χώρο αυτό, ελεύθερα αρνητικά σθένη (σθένη τα οποία έχουν προκύψει από την ισόμορφη υποκατάσταση κατιόντων, μεγαλύτερου σθένους, από κατιόντα μικρότερου σθένους, στις τετραεδρικές και οκταεδρικές θέσεις). Αντίθετα, τα κατιόντα Ca2+, ως δισθενή, δεσμεύουν δύο αρνητικά σθένη, που συνήθως, ανήκουν σε διαφορετικά στρώματα. Ετσι, τα μεν κατιόντα Na+, δεδομένου ότι είναι δεσμευμένα σε ένα μόνο στρώμα, επιτρέπουν ελευθερία κίνησης των αργιλικών σωματιδίων (καλύτερη διασπορά, ιξώδες κλπ), ενώ τα κατιόντα Ca2+ δεδομένου ότι, συνήθως, συνδέουν μεταξύ τους ζεύγη στρωμάτων, συντελούν στην κροκίδωση του υλικού. Αντίστοιχη επίδραση θεωρείται ότι έχουν και τα υπό ανταλλάξιμη μορφή, κατιόντα Mg2+. Οι μπεντονίτες των οποίων η περιεκτικότητα σε Ca, κυρίως, αλλά και σε ανταλλάξιμο Mg, είναι υψηλή, ενώ αντίθετα, η περιεκτικότητά τους σε Na είναι χαμηλή, χαρακτηρίζονται ως “μπεντονίτες κατώτερης ποιότητας” (low-grade bentonites). Προκειμένου οι ασβεστούχοι και οι μαγνησιούχοι μπεντονίτες να αποκτήσουν καλύτερες ρεολογικές ιδιότητες, είναι απαραίτητη η ενεργοποίησή τους, η μετατροπή τους, δηλαδή, σε νατριούχους μπεντονίτες, σύμφωνα με: Ca-μπεντονίτης + Na2CO3 ® CaCO3 + Na-μπεντονίτης Mg-μπεντονίτης+ Na2CO3 ® MgCO3 + Na-μπεντονίτης Με την ανταλλαγή ιόντων Ca2+ και Mg2+ από ιόντα Na+, αυξάνεται πάρα πολύ το όριο ρευστότητας (liquid limit), γεγονός το οποίο οφείλεται στην αποσύνδεση των αργιλικών σωματιδίων παρουσία κατιόντων Na+.2 / 10 Με τον όρο ενεργοποίηση του μπεντονίτη νοείται η επεξεργασία με την οπoία επιτυχγάνεται η αντικατάσταση ανεπιθύμητων κατιόντων με επιθυμητά λόγω ιοντοανταλλαγής π.χ. μετατροπή του ασβεστούχου μπεντονίτη σε νατριούχο, με προσθήκη 1-5% κονιοποιημένης άνυδρης ανθρακικής σόδας, σε υγρό μπεντονίτη. Η ενεργοποίηση του μπεντονίτη μπορεί να είναι αλκαλική ή όξινη, ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.Με την επίδραση οξέος έχουμε δέσμευση των εναλλακτικών κατιόντων Ca+2, Na+1 κ.λ.π, ούτως ώστε άλλα κατιόντα προσροφούνται εκλεκτικά κατά τον καθαρισμό αιωρημάτων, διήθηση κ.λ.π. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην είναι ούτε υπερενεργοποιημένος ούτε υποενεργοποιημένος ο μπεντονίτης, διότι και στις δύο περιπτώσεις χάνει ένα μεγάλο μέρος από τις πολύτιμες ιδιότητές του. Εκτός από τις πηκτικές και θιξοτροπικές ιδιότητες, ο Na-μπεντονίτης έχει καλή πλαστικότητα και λιπαντικότητα, υψηλή διατμητική και συμπιεστική αντοχή, αδιαπερατότητα και χαμηλή συμπιεστότητα και συνεκτικότητα και βρίσκει εφαρμογές σε επικαλύψεις για την αποφυγή κατακρημνίσεων, ως υδαρής κονία για την κατασκευή υγρομόνωσης σε τοίχους υπόγειων ορυγμάτων και για την επένδυση τεχνητών λιμνών. Ο Na-μπεντονίτης έχει εξαιρετική πλαστικότητα, αντοχή ξήρανσης (χρησιμοποιείται για τη σφαιροποίηση του σιδηρομεταλλεύματος), καλά συγκολλητικά χαρακτηριστικά, ανώτερη θερμική αντοχή, ρευστότητα, υψηλή σταθερότητα και επαναφορά από πίεση και χαμηλή διαπερατότητα (χρήση ως άμμος χυτηρίων). Ο Ca-μπεντονίτης (σαπουνόχωμα ή σαπουνοπηλός στην Αγγλία) μπορεί να αποχρωματίζει και ακόμα να αφαιρεί την οσμή, να αφυδατώνει και να ουδετεροποιεί ορυκτά, λαχανικά και ζωικά λίπη (χρησιμοποιείται στο ραφινάρισμα λιπών και για τη διαύγαση ρευστών). Ο Ca-μπεντονίτης έχει αρκετά υψηλή απορροφητική χωρητικότητα όταν θερμαίνεται στους 400-1000°C, έτσι χρησιμοποιείται άμμος υγιεινής (cat litter), ως φορέας ζιζανιοκτόνων, καθώς και σε χώρους απόθεσης αποβλήτων. Καταλύτες Si/Al μπορεί να παραχθούν από αργίλους όπως ο μπεντονίτης με όξινη επεξεργασία και πύρωση κατά σειρά, για την απομάκρυνση των αλκαλίων, των αλκαλικών γαιών και εν μέρη του Mg και AI. Αυτής της ποιότητας μπεντονίτες χρησιμοποιούνται στη διύλιση του πετρελαίου. Οι απορροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες μπορεί να επαυξάνονται δια μέσου επεξεργασίας του Ca-μπεντονίτη με οξέα (όξινη ενεργοποίηση μοντμοριλλονίτη) ή του Naμπεντονίτη με χημικά (οργανοάργιλοι). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μπεντονίτης βρίσκει εφαρμογή στο ραφινάρισμα λαδιών, λιπαρών ουσιών και διαλυτικών μέσων, έχει καταλυτική δράση, ως πηκτικό λιπαντικών και χρωμάτων, καθώς και στην παραγωγή φτωχού σε άνθρακα χαρτιού για φωτοαντίγραφα. Η ευρεία χρήση του μπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως: - μεγάλη προσροφητική ικανότητα - υψηλή πλαστικότητα - δυνατότητα ιοντοανταλλαγής - θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήματα - δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό3 / 10 Κύριες χρήσεις του μπεντονίτη Ο μπεντονίτης είναι γνωστός από τις αρχές του 20ου αιώνα. Από το 1930 χρησιμοποιείται ευρέως στη διύλιση, διήθηση, καθαρισμό και αποχρωματισμό του πετρελαίου. Κύρια εφαρμογή βρίσκει στις γεωτρήσεις πετρελαίου, ειδικά ο Na- μπεντονίτης, ο οποίος αποτελείται κατά 70-90 %, από υλικό με διάμετρο κόκκων <0.0005 mm (0.5 μm). Αυτό το υλικό δημιουργεί με το νερό σταθερό αιώρημα, με υψηλό ιξώδες και μεγάλη θιξοτροπία, λόγω του ότι καταλύονται οι ασθενείς ηλεκτρικοί δεσμοί και δημιουργείται διασπορά. Το αιώρημα αυτό δρά ως λειαντικό στα γεωτρύπανα και στεγανοποιεί τα τοιχώματα της γεώτρησης. Στις ΗΠΑ το 1/3 της κατανάλωσης Na-bentonite και το 10% του Ca-bentonite χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό. Το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται για τον πολφό της γεώτρησης (drilling mud), εξαρτάται από το βάθος και το είδος του πετρώματος που συναντά η γεώτρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και βαρύτης προκειμένου να αυξηθεί το ειδικό βάρος του πολφού, ενώ σε πολύ βαθειές γεωτρήσεις ή σε γεωτρήσεις γεωθερμίας, χρησιμοποιείται ο σηπιόλιθος (2H2O.2MgO.3SiO2), επειδή το ορυκτό αυτό είναι σταθερό σε μεγάλες θερμοκρασίες. Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται και σε υδρογεωτρήσεις, όπου εκτός από τη στεγανοποίηση συντελεί και στον καθαρισμό των τοιχωμάτων της γεώτρησης, λόγω της θιξοτροπίας του. Χυτήρια Στα χυτήρια χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι χύτευσης των μετάλλων, ανάλογα με τον τύπο του κράματος και το μέγεθος των χυτών, Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται σε μείγματα προϊόντων άνθρακα και άλλων πρόσθετων υλικών στην παραδοσιακή και πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο «καλουπιών άμμου χυτηρίων» και δρα ως συνδετικό υλικό της άμμου στην κατασκευή των καλουπιών. Τα περισσότερα προϊόντα των χυτηρίων προορίζονται για την αυτοκινητοβιομηχανία Παραγωγή Σιδήρου Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται στη σφαιροποίηση του λειοτριβημένου σιδηρομεταλλεύματος ως συνδετικό υλικό για την κατασκευή σφαιριδίων, τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη τροφοδοσίας των υψικαμίνων για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα Έργα Πολιτικού Μηχανικού Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως θιξοτροπικό πρόσθετο, υποστηρικτικό και λιπαντικό μέσο σε διαφραγματικά τοιχώματα και θεμελιώσεις, σε σήραγγες, σε γεωτρήσεις οριζόντιας κατεύθυνσης και σε διάνοιξη μικροσηράγγων με τη μέθοδο προώθησης σωλήνων. Επίσης ο μπεντονίτης συνιστάται ως υλικό στεγανοποίησης στην κατασκευή των χώρων ταφής απορριμμάτων, διασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία των υπόγειων νερών από ρυπαίνουσες ουσίες Γεωτρήσεις Πετρελαίου Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται οτον πολφό των γεωτρήσεων πετρελαίου και νερού. Ο ρόλος του μπεντονίτη είναι κατά κύριο λόγο να δρα σαν λιπαντικό στα κοπτικά άκρα των γεωτρυπάνων και να στεγανοποιεί τα τοιχώματα της γεώτρησης. Επίσης, λόγω της θιξοτροπίας του, χρησιμοποιείται στον καθαρισμό των τοιχωμάτων αυτών. Η ζήτηση μπεντονίτη για τη συγκεκριμένη χρήση συνδέεται κυρίως με τις δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου, αλλά χρησιμοποιείται και στις γεωτρήσεις νερού. 4 / 10 Άμμος Υγιεινής Κατοικίδιων Ζώων Το συγκριτικό πλεονέκτημα του μπεντονίτη είναι ότι απορροφά τα απορρίμματα σχηματίζοντας σβώλους που μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν, επιτρέποντας έτσι στον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει ξανά την υπόλοιπη άμμο υγιεινής. Βιομηχανία Χάρτου Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του χάρτου καθώς συμβάλλει στην απομάκρυνση ινών, χρωμάτων, ρητινών και άλλων βλαπτικών ουσιών από τον χαρτοπολτό. Σε συνδυασμό με πολυμερή, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής των συστατικών του πολφού και στον καθαρισμό του κυκλώματος του νερού. Ειδικές Εφαρμογές Πέρα από τις προαναφερθείσες χρήσεις, ο επεξεργασμένος μπεντονίτης έχει ποικίλες άλλες εφαρμογές στη βιομηχανία. Τα απορρυπαντικά, τα αφυγραντικά, τα καλλυντικά, τα χρώματα, τα πλαστικά, τα κεραμικά, η βιομηχανία τροφίμων είναι μόνο κάποιες από τις πολλές τελικές αγορές του μπεντονίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του μπεντονίτη στην απομάκρυνση και την ταφή των ραδιενεργών αποβλήτων. Λόγω της πυροσυσσωμάτωσης (sintering), που παρουσιάζει ο μοντμοριλλονίτης κατά την πύρωση στους 900 – 1000°C, χάνει την ιοντοανταλλακτική του ικανότητα και έτσι συγκρατεί σταθερά τα ραδιενεργά κατιόντα, τα οποία έχει προσλάβει λόγω ιοντοανταλλαγής, σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις ιδιότητές του αυτές στηρίζεται η χρήση του στην απομάκρυνση ραδιενεργών αποβλήτων (removal of radioactive waste). Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται στην ταφή των ραδιενεργών αποβλήτων, κυρίως: 1)Λόγω της πλαστικής παραμόρφωσης την οποία παρουσιάζει, εμποδίζεται η μετάδοση υπερβολικών πιέσεων στα δοχεία με τα ραδιενεργά απόβλητα.2)Λόγω της υδατοστεγανότητας του, περιορίζει την προσβολή των δοχείων που περιέχουν τα ραδιενεργά απόβλητα από το νερό για πάνω από 1.000 χρόνια (η τοξικότης των αποβλήτων ελαττώνεται στο 1% της αρχικής τους τιμής).3)Λόγω της ιοντοανταλλακτικής του ικανότητας, αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται να διασχίσουν οι ραδιενεργές ουσίες το στρώμα του μπεντονίτη (από 104 χρόνια, σε 106 χρόνια). Ετσι, η τοξικότητα των περιεχομένων αποβλήτων μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος 10.000 ετών αντιστοιχεί σ’ αυτή των φυσικών κοιτασμάτων.Κεραμική Ενώ γενικώς δεν μπορούν να παραχθούν κεραμικά από πηλό με υψηλή περιεκτικότητα σε μπεντονίτη, λόγω της μεγάλης του πλαστικότητας, ωστόσο για ορισμένα κεραμικά η περιεκτικότητα σε μπεντονίτη έως 5% μπορεί να βελτιώσεις κάποιες ιδιότητές τους. Ποσοστό μπεντονίτη ~0,5%, προστιθέμενο σε βιοκεραμικά βελτιώνει σημαντικά την πλαστικότητά και την αντοχή τους. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα αλλοιώνει το χρώμα, δεδομένου ότι ο μπεντονίτης περιέχει σίδηρο, ο οποίος σε υψηλή θερμοκρασία σχηματίζει σκούρα καφέ υαλώματα.5 / 10 Εξόρυξη του μπεντονίτη Ο μπεντονίτης, συνήθως, εξορύσσεται σε υπαίθρια λατομεία. Αρκετές φορές, εξορύσσεται και υπογείως, όπως στις Η.Π.Α, Αγγλία κ.λ.π. Στη συνέχεια, υφίσταται φρύξη στους 80°C και κονιοποίηση. Ο κονιοποιημένος μπεντονίτης μεταφέρεται σε πλαστικούς σάκκους για την αποφυγή απορρόφησης υγρασίας. Η μεταφορά δια θαλάσσης του Ελληνικού μπεντονίτη στον Ανατολικό Καναδά, όπου χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του σιδηρομεταλλεύματος σε “pellets", είναι οικονομικά περισσότερο συμφέρουσα από τη μεταφορά του σιδηροδρομικά, από το πολύ πιο κοντινό Wyoming των Η.Π.Α. Γι’ αυτό οι έρευνες για κοιτάσματα μπεντονίτη γίνονται πρόσφατα κοντά σε λιμάνια, σε όλες τις ηπείρους. Στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή του μπεντονότη δίδονται στο ακόλουθο διάγραμμα της USGS6 / 10 Η Ελλάδα είναι από τις πρώττες χώρες-παραγωγούς μπεντονίτη. Στα ορυχεία της S&B στη Μήλο, εξορύσσονται περίπου 1 εκατ. ton μπεντονίτη ετησίως, που εξάγονται, μετά από κατάλληλη κατεργασία, σε πολλές χώρες. Η εκμετάλλευση άρχισε την δεκαετία του 1970. Τα υπάρχοντα σήμερα αποθέματα εκτιμώνται σε 30 εκατ. ton.7 / 10 Εικόνες από την εξόρυξη και επεξεργασία του μπεντονίτη στην ΜήλοΟρυχείο μπεντονίτη στη ΜήλοΑποψη των ορυχείων της Μήλου8 / 10 Εγκαταστάσεις φόρτωσης μπεντονίτη στην ΜήλοΜονάδα επεξεργασίας & πλατείες φυσικής ξήρανσης μπεντονίτη στη ΜήλοΜονάδα τήξης σιδήρου σε χυτήριοΕξάρτημα για οχήματα που χυτεύτηκε με προϊόντα ΙΚΟ9 / 10 Επεξεργασία του μπεντονίτη •Θρυμματισμός: μείωση μεγέθους•Ενεργοποίηση: αντικατάσταση ασβεστίου Ca2+ από νάτριο Na+ με προσθήκη (5% κατά βάρος) Na2CΟ3•Ξήρανση στον ήλιο: μείωση φυσικής υγρασίας από 30% σε 22% (κατά βάρος)•Ξήρανση σε κλιβάνους (600°C): περαιτέρω μείωση φυσικής υγρασίας σε 10-15%10 / 10
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.