Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 10 Μαίου 2021

Απόφαση του Υφυπουργού ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346 Β / 14-12-2012

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.18 09:06:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio49753ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 3346 14 Δεκεμβρίου 2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεων παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για δανεισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. .............................................................................................................. 1 Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης μετρητικών οργά− νων ............................................................................................................. 2 Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφο− ρά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση ............................................................ 3ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/86527/0025 (1) Τροποποίηση αποφάσεων παροχής εγγύησης του Ελ− ληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για δανεισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2322/95 (ΦΕΚ Α΄ 143), ιδίως του άρθρου 1. 2. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι− κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο− ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί− ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009). 3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρ− μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Στα− ϊκούρα. 4. Τις υπ’ αριθμ. FI 0.991/13/14.11.1997, FI 0.8383/18.12.1995, FI 40.127/16/17.4.1998, FI 20.248/27.9.1999, FI 20J36/4.12.2000, FI 21.124/06/8.6.2001, FI 21797/27.11.2002, FI 23.038/8.6.2005, FI 23.864/21/28.12.2006, FI 24671/11/12.11.2008, FI 24.295/20.12.2007, FI 25.370/21/28.12.2009, FI 25.884/29.11−2.12.2010, FI 26.215/14.7.2011, FI 26216/14.7.2011 Δανειακές Συμβάσεις (Finance Contracts) μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της Ευρω− παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 5. Την υπ’ αριθμ. 27/30.11.2012 απόφαση της Διυπουρ− γικής Επιτροπής. 6. Την από 22/23.11.2012 Συμφωνία Τροποποίησης (Amendment Agreement) μεταξύ ΕΤΕπ και ΔΕΗ ΑΕ. 7. Την υπ’ αριθμ. 8149/26.11.2012 επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ. 8. Την υπ’ αριθμ 223/21.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ. 9. Τα από 28.11.2012, 29.11.2012 και 30.11.2012 έγγραφα της ΕΤΕπ, αποφασίζουμε: Α) Την τροποποίηση των αποφάσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπ’ αριθμ. 1. 62651/24.9.1999 (ΦΕΚ 1847/Β΄/1999) 2. 2072131/11222/12.12.1995 (ΦΕΚ 1040/Β΄/1995) 3. 2021367/15.4.1998 (ΦΕΚ 427/Β΄/1998) 4. 62652/24.9.1999 (ΦΕΚ 1847/Β΄/1999) 5. 81522/11.12.2000 (ΦΕΚ 1585/Β΄/2000) 6. 26134/11.6.2001 (ΦΕΚ 758/Β΄/2001) 7. 66436/3.12.2002 (ΦΕΚ 1573/Β΄/2002) 8. 57077/28.9.2009 (ΦΕΚ 2170/Β΄/2009) 9. 44353/15.7.2011 (ΦΕΚ 1783/Β΄/2011) 10. 77445/9.12.2008 (ΦΕΚ 2577/Β΄/2008) 11. 52255/23.12.2010 (ΦΕΚ 2162/Β΄/2010) 12. 52010/19.8.2011 (ΦΕΚ 2001/Β΄/2011) 13. 81363/29.12.2011 (ΦΕΚ 3043/Β΄/2011) ως εξής: Μετά την τελευταία παράγραφο των ανωτέρω απο− φάσεων προστίθενται νέα παράγραφος ως εξής: «Ο Εγγυητής αναγνωρίζει την από 22/23.11.2012 Συμφω− νία Τροποποίησης (Amendment Agreement) της σχετι− κής δανειακής σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων». Β) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ 81363/29.12.2011 (ΦΕΚ 3043/Β΄/2011) απόφασης παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: Το Θέμα αντικαθίσταται ως: «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της Δημόσιας Επι− χείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) ποσού € 123.000.000». Η παράγραφος Ι αντικαθίσταται ως: «Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 49754ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)δανεισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) συνολικού ποσού εκατόν είκοσι τριών εκατομ− μυρίων (123.000.000) ευρώ (€) ήτοι: α) 16.000.000 € με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΗΣ Αλιβερίου, Μονάδα 5, Συνδυασμένου Κύκλου», β) 25.000.000 € με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Έργα Παραγωγής, Η/Ε στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», γ) 74.000.000 € με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΗΣ Μεγαλόπο− λης V − Νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 811 MW», δ) 8.000.000 € με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Μεταφορά − Διανομή IV». Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα− λαμβάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ κατά κεφάλαιο και τόκους, σε περίπτωση καθυστέρησης εξό− φλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή τόκων, που αντιστοι− χούν στο ποσό των α) 16.000.000 €, σύμφωνα με την από 13/10/08 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕΤΕπ, β) 25.000.000 € σύμφωνα με την από 20.12.2007 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕΤΕπ, γ) 74.000.000 € σύμφωνα με την από 14/7/11 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕΤΕπ και δ) 8.000.000 € σύμφωνα με τις από 8.6.2005, 3.1.2006, 21−28.12.2006 και 11−12.11.2008 Δανειακές Συμβάσεις μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕΤΕπ». Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου III αντικαθίστα− ται ως: «Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των € 123.000.000, πλέον των προβλεπόμενων από τους όρους του οικείου δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων». Γ) Την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 52010/19.8.2011 (ΦΕΚ 2001/Β΄/2011) και 81363/29.12.2011 (ΦΕΚ 3043/Β΄/2011) από− φασης παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: Η παράγραφος II αντικαθίσταται ως εξής Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1,5% για την παρεχόμενη εγγύηση του, η οποία θα υπολογίζεται και θα αποδίδε− ται σε αυτό από τη ΔΕΗ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣF Αριθμ. Φ2−2149 (2) Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης μετρητικών οργάνων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα− να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/2005), ii. του Ν. 2436/1996 «Κύρωση της από 21.12.1995 Συμβά− σεως... και άλλες διατάξεις», άρθρο πέμπτο, περί παρο− χής υπηρεσιών διακρίβωσης (ΦΕΚ 192/Α΄/1996),iii. του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ− λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», άρθρο 21, παρ. 3 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), iv. του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α΄/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ν. του Π.Δ. 85/2011 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ− γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α΄/2012), vi. του Π.Δ. 113/2012 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2012), νii. της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουρ− γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ− γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012), νiii. της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ− ων Αθανάσιο Σκόρδα» (ΦΕΚ 2094/Β΄/2012), ix. της υπ’ αριθμ. Φ2−2160/7.6.2007 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανά− πτυξης (ΦΕΚ 986/Β΄/2007), σχετικά με τον καθορισμό των τελών που καταβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να τους παρασχεθούν υπηρεσί− ες διακρίβωσης μετρικών οργάνων από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφο− ρών, Υποδομών και Δικτύων. 2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος. Δαπάνη θα προκληθεί από το 2013 και εξής, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000) περίπου κατ’ έτος (Ε.Φ. 35−140, ΚΑΕ 0515). 3. Το γεγονός ότι για την παροχή υπηρεσιών δια− κρίβωσης προκαταβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα ανταποδοτικά τέλη, που αποτελούν έσοδα του ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Μέτρων και Σταθμών Υπουργείου Ανάπτυξης − Λογαριασμός Μέτρων και Σταθμών». 4. Την υπ’ αριθμ. Β2−3381/12.11.2012 βεβαίωση δέσμευ− σης πίστωσης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης προτύπων μάζας, μετρητικών οργάνων και ζυγιστικών διατάξεων, σύμφωνα με το πέμπτο Άρθρο του Ν. 2436/1996 (ΦΕΚ 192/ Α΄/1996), καταβάλλονται από τους ενδιαφερομένους τέλη. 2. Οι τεχνικοί υπάλληλοι, που διαθέτουν την επάρκεια για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών διακρίβωσης, καθώς και οι οδηγοί, ορίζονται με απόφαση του Υφυ− πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, εκ των υπηρετούντων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η επάρκεια των τεχνικών υπαλλήλων αποδεικνύεται, αφενός μεν από τα τυπικά τους προσόντα (πτυχίο/δίπλωμα/απολυτή− ριο θετικής, τεχνικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης και πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Μετρολογίας και των διακριβώσεων), αφετέρου δε, 49755ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδεδειγμέ− νη προϋπηρεσία και εμπειρία στο ως άνω αντικείμενο. 3. Η εφαρμοζόμενη διαδικασία έχει ως εξής: Μετά από κάθε αίτημα για διακρίβωση, που υποβάλλεται στη Διεύ− θυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και αφού τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέσουν τα ανάλογα τέλη στη Δ.Ο.Υ., στο σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μετρο− λογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ανατίθεται σε έναν ή δύο τεχνικούς υπαλλήλους της ως άνω παρ. 2, η υποχρέωση για τη διενέργεια της διακρίβωσης, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των απαραίτητων μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών, καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται η υποχρέωση συμμετοχής στη διακρίβωση και στον οδηγό, εφόσον απαιτείται. 4. Σε περίπτωση ελέγχου ζυγιστικών διατάξεων με− γάλης δυναμικότητας, όπου απαιτείται η χρήση ειδικού οχήματος, μετέχει στις εργασίες της διακρίβωσης οδη− γός, ο οποίος εκτελεί και χρέη χειριστού περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. 5. Οι παραπάνω εργασίες διακρίβωσης εκτελούνται είτε στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας των ορ− γάνων, σε ώρες που καθορίζονται από τις αιτούσες επιχειρήσεις και εκτείνονται κατά κανόνα εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων ή στο εργαστήριο της Διεύθυνσης Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπου αυτό επιβάλλεται από τις ακολουθού− μενες μετρολογικές διαδικασίες, σε χρόνο εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. 6. Η αποζημίωση για τους ως άνω υπαλλήλους καθο− ρίζεται, ανά αυτοτελή διακρίβωση, ως εξής: i. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €). ii. Για τους οδηγούς των ειδικών οχημάτων ελέγχου γεφυροπλαστιγγών, οι οποίοι χειρίζονται παράλληλα και τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) για τις διακριβώσεις που διεξάγονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και εντός της Περιφε− ρειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και εξήντα πέντε ευρώ (65,00 €) για τις διακριβώσεις που διεξάγονται στις λοι− πές περιοχές της χώρας. iii. Για της οδηγούς λοιπών οχημάτων τριάντα ευρώ (30,00 €). 7. Ως αυτοτελής διακρίβωση χαρακτηρίζεται η δι− ακρίβωση συνόλου οργάνων, έτσι ώστε τα συνολικά εισπραττόμενα τέλη, από τον (τους) αιτούντα(−ες) τη διακρίβωση, να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη συ− νολική αποζημίωση των υπαλλήλων, που ορίζονται για τη διενέργειά της. Στο παραπάνω κριτήριο, δεν συνυπο− λογίζονται τα πιθανά έξοδα μετακίνησης ή/και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλήλων, καθώς και τα τέλη μετακίνησης οχημάτων διακρίβωσης, τα οποία χρεώνο− νται ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Υπηρεσίας και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αιτούντα. 8. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της αποζημίωσης των υπαλλήλων, της ως άνω παραγράφου 2, δεν επιτρέπε− ται να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300,00 €) ανά υπάλληλο και ανά μήνα. 9. Για την καταβολή των αποζημιώσεων των υπαλ− λήλων, κάθε μήνα υποβάλλονται από τη ΔιεύθυνσηΜετρολογίας, στη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τα κάτωθι: i. Κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλήλων που δι− ενήργησαν τις διακριβώσεις. ii. Αντίγραφα των αποφάσεων ανάθεσης των διακρι− βώσεων για κάθε υπάλληλο. Άρθρο 2 1. Τα τέλη για τις υπηρεσίες διακρίβωσης προτύπων μάζας, μετρητικών οργάνων και ζυγιστικών διατάξεων, που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως προβλέπεται από το Ν. 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α΄/1996), αναπροσαρμόζονται ως εξής: Α) ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΖΥΓΩΝ Δυναμικότητα Κωδικός €/τεμάχιο (Δ) (kg) ζυγού (έως 2 τεμάχια) Δ ≤ 0,2 Ζ1 140 0,2 < Δ ≤ 10 Ζ2 80 10 < Δ ≤ 200 Ζ3 100 200 < Δ ≤ 2000 Ζ4 200 2000 < Δ ≤ 6000 Ζ5 300 6000 < Δ Ζ6 600 Β) ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ€/τεμάχιο (πλέον των 2 τεμαχίων) 120 70 90 180 270 550Κλάση ακρί− Ονομαστικές €/τεμάχιο €/τεμάχιο (πλέον βειας κατά OIML τιμές σταθμών (έως 5 τεμάχια) των 5 τεμαχίων) 1 mg − 1 kg 35 30 Ε2 2 kg − 10 kg 45 40 1 mg − 1 kg 25 22 2 kg − 10 kg 30 26 F 20 kg − 50 kg 35 30 1 mg − 1 kg 12 10 Μ 2 kg − 10 kg 17 15 20 kg − 50 kg 20 17 Γ) ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ! Κωδικός ζυγού €/km Ζ1−Ζ3 0,7 Ζ4 1 Ζ5−Ζ6 2 Οι δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης (ημερήσια απο− ζημίωση − δαπάνη διανυκτέρευσης) υπολογίζονται βάσει του Ν. 2685 (ΦΕΚ 35/Α΄/1999), όπως ισχύει. 2. Τα ανωτέρω τέλη διακρίβωσης, καθώς και τα τέλη μετακίνησης οχημάτων για διακριβώσεις, καταβάλλο− νται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στη Δ.Ο.Υ., στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3422 του κρα− τικού προϋπολογισμού. Άρθρο 3 Η Κ.Υ.Α. Φ2−2160/7.6.2007 «Τέλη διακριβώσεων στη Με− τρολογία» (ΦΕΚ 986/Β/2007) καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 49756ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Αριθμ. οικ. 14097/757 (3) Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδο− δαπέδια θέρμανση. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποί− ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα», όπως ισχύει. β) Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/1986) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενι− κής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α΄/1995), «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξε− ων του Π.Δ. 396/1989» και του Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/ Α΄/2005) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/ Β΄/6.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ− μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/Οικ.8889/31.7.2012 (ΦΕΚ 367/ ΥΟΔΔ/31.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο− δομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί διορισμού του Σπυρίδωνος Ευσταθόπουλου στην θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α΄/1994) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» με το οποίο μεταφέρ− θηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη− τικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. 7. Τον κανονισμό (Ε.Ε.) αριθμ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊ− όντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου. (ΕΕ L 88/15/4.4.2011). 8. Τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των κα− ταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την υπ’ αριθμ. Ζ3/2810 κοινή υπουργική απόφα− ση «Γενική ασφάλεια προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου− λίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001 (ΦΕΚ 1885/ 20.12.2004). 10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/Β΄/8.2.2001) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου για την ανα− γνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστο− ποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α΄/20.2.2001) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το− μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ ΕΚ και 98/48/ΕΚ». 12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 13. Το άρθρο 63 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22.8.2011) «…..Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση ….», καθώς και το άρθρο 19 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2.2.−2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφο− ρούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη− μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 14. Τις διατάξεις Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελ− τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία Αγοράς Βιομηχα− νικών Προϊόντων Και Υπηρεσιών Ποιότητας». 15. Την υπ’ αριθμ. οικ. Φ9.5/1818/173/17.2.2011 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Μόνιμης Επι− τροπής για την εναρμόνιση και την παρακολούθηση της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Φ−ΩΦ). 16. Την υπ’ αριθμ. 14013/Φ.32/327/9.8.1993 κοινή υπουρ− γική απόφαση (ΦΕΚ 597/Β΄/9.8.1993) «Υποχρεωτική εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών από μη πλαστι− κοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) για την μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων». 17. Την υπ’ αριθμ. 10347/Φ.32/176/8.6.1993 κοινή υπουρ− γική απόφαση (ΦΕΚ 432/Β΄/14.6.1993) «Τεχνικές προδια− γραφές στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) για συστήματα αποχέτευσης σε κτίρια (για χαμηλή και ψηλή θερμοκρασία)». 18. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι− κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 19. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής ... και άλλες διατάξεις». 20. Την ανάγκη αναμόρφωσης και συμπλήρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή και τον έλεγχο των Τεχνικών Προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες, αφενός μεν προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα ισχύοντα πρότυπα, αφετέρου δε οι πλαστικοί σωλήνες να συμμορφωθούν με τα νέα ευ− ρωπαϊκά πρότυπα για νέα υλικά κατασκευής πλαστικών σωλήνων και για νέες χρήσεις στις δομικές κατασκευές και έργα. 21. Το υπ’ αριθμ. 5 πρακτικό (29.8.2012) της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας. 22. Το υπ’ αριθμ. 201202997.EN 2012/0222/GR 791 − 98/34/EC έγγραφο − μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτρο− πής σύμφωνα με το οποίο, στα πλαίσια της Οδηγίας 98/34, ολοκληρώθηκε κάθε διαδικασία κοινοποίησης του υπόψην σχεδίου τεχνικού κανονισμού και εγκρίθηκε η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ− ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών που είναι κατα− σκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλω− ρίδιο (PVC−U), πολυαιθυλένιο (HDPE), πολυπροπυλένιο (PP), πολυβουτιλένιο (ΡΒ), δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE−X) και θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα (GRP) βασισμένο σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP), και χρησιμοποιούνται για τη μετα− φορά πόσιμου νερού, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κτι− ριακής αποχέτευσης, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, αποστράγγισης και αποχετευτικών λυμάτων. Άρθρο 2 Προδιαγραφές Τα προϊόντα του άρθρου 1, ανάλογα με την προορι− ζόμενη χρήση και εφαρμογή, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα οποία και καθίστανται υποχρεωτικά για λόγους ασφάλειας των δομικών έργων και κατασκευών και προστασίας χρηστών και καταναλωτών: 2.1. Για δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού εφαρμόζο− νται οι σειρές των παρακάτω προτύπων: α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1452 για συστήματα πλαστικών σω− ληνώσεων για παροχή νερού υπό πίεση από μη πλαστι− κοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U). β) ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 για σωλήνες και εξαρτήματα μετα− φοράς πόσιμου νερού από πολυαιθυλένιο (PE). γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 για συστήματα πλαστικών σωλη− νώσεων για παροχή νερού με ή χωρίς πίεση από θερ− μοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP). 2.2. Για δίκτυα μεταφοράς κτιριακών αποχετευτικών λυμάτων εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προ− τύπων: α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 για συστήματα πλαστικών σωληνώ− σεων για δίκτυα αποχέτευσης υγρών αποβλήτων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U). β) ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για συστήματα πλαστικών σωλη− νώσεων για δίκτυα κτιριακών ή δίκτυα αποχετεύσεων εσωτερικών χώρων από πολυπροπυλένιο (PP). γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 1453 για συστήματα πλαστικών σωλη− νώσεων δομημένου τοιχώματος για κτιριακές αποχε− τεύσεις εσωτερικών χώρων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U). 2.3. Για δίκτυα μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων και υπογείων αποχετεύσεων εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων: α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 για συστήματα πλαστικών σωληνώσε− ων υπόγειων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων, χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U). β) ΕΛΟΤ ΕΝ 14364 για συστήματα πλαστικών σωλη− νώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση, με ή χωρίς πίεση από θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυ− εστέρα (UP).497572.4. Για δίκτυα υπόγειων αποστραγγίσεων και αποχέ− τευσης, χωρίς πίεση, δομημένου τοιχώματος εφαρμό− ζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων: ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 για συστήματα πλαστικών σωληνώσε− ων δομημένου τοιχώματος για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση, χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U), πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 2.5. Για δίκτυα ύδρευσης και ενδοδαπέδιας θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων: α) ΕΛΟΤ EN ISO 15874 για συστήματα πλαστικών σω− ληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). β) ΕΛΟΤ EN ISO 15875 για συστήματα πλαστικών σω− ληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ−Χ). γ) ΕΛΟΤ EN ISO 15876 για συστήματα πλαστικών σω− ληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού από πολυβουτυλένιο (ΡΒ). Η κατασκευή και εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες, προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012) υπουργική απόφαση, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που ισχύουν για την κατασκευή δημοσίων τε− χνικών έργων. Ειδικότερα, οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήμα− τα αυτών που προορίζονται για τη μεταφορά πόσιμου νερού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κα− ταλληλότητας/ελέγχου για χρήση σε δίκτυα μεταφο− ράς πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες σχετικές Ε.ΤΕ.Π. Άρθρο 3 Συμμόρφωση Προϊόντων 1. Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην ελληνική αγορά και η χρήση των προϊόντων του άρθρου 1, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 2. 2. Επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά, των προϊόντων του άρθρου 1 που παράγονται στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα πρότυπα του άρθρου 2 και είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του Πιστοποι− ητικού Συμμόρφωσης ορίζεται η Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, άρθρο 63 του Ν. 4002/2011 και άρθρο 19 του Ν. 4038/2012). 3. Η εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων του Άρθρου 1, που παράγονται σε τρίτες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες προϋποθέτει, σε περίπτωση απουσίας Πιστο− ποιητικού Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσκόμιση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή «Πιστοποι− ητικού Ελέγχου». Το Πιστοποιητικό Ελέγχου χορηγείται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, με τη διαδικασία του άρθρου 5. Άρθρο 4 Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Δεν απαγορεύεται, ούτε περιορίζεται, ούτε παρεμπο− δίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην ελλη− 49758ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)νική αγορά, των προϊόντων του άρθρου 1, που παράγο− νται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που παράγονται νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ που αποτελεί συμ− βαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), τα οποία δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης έχουν όμως υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και ελέγχους που διεξήχθησαν από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποί− ησης της χώρας παραγωγής, εφόσον, λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω δοκιμών και ελέγχων, επιτυγχάνο− νται επίπεδα προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης, ισοδύναμα με αυτά που διασφαλίζει η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο της Εποπτείας Αγοράς των ανωτέρω προϊόντων και για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ισοδυναμίας των επιπέδων προστασίας, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή/ και εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διαπιστευμένους για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008.ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, διενερ− γούνται τακτικοί έλεγχοι στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω προϊόντων καθώς και στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης. Για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς δύ− ναται η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τους Υποτομείς Διαχείρισης Υδάτων των Τομέων Φυσικών Πόρων –Ενέρ− γειας – Βιομηχανίας των Περιφερειών να προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται όπως ορίζει το άρθρο 9 της παρούσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων. Οι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία ή την εισαγωγή προ− ϊόντων και εξαρτημάτων τους οφείλουν να παραδίδουν χωρίς αντάλλαγμα μετά από σχετική έγγραφη απόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ− ων και των άλλων συναρμόδιων αρχών, τα δείγματα που πρόκειται να ελεγχθούν. Οφείλουν επίσης να επι− τρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους παραγωγής, πώλησης ή αποθήκευσης και να θέτουν στην διάθεση τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προμήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων.Άρθρο 5 Πιστοποιητικό ΕλέγχουΆρθρο 7 Κυρώσεις1. Για την έκδοση του «Πιστοποιητικού Ελέγχου» ο εισαγωγέας απευθύνεται με αίτησή του στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ελέγχου των δειγμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφω− ση των προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 της παρούσας. Η δειγματοληψία αφορά κάθε εισαγωγή, κάθε τύπο και παρτίδα προϊόντων πλαστικών σωλήνων και εξαρτημά− των αυτών, και διενεργείται στα τελωνεία εισαγωγής ή σε εγκεκριμένους από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 2. Μετά τον έλεγχο των δειγμάτων και εφόσον απο− δειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτύπων του άρθρου 2, εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης το «Πιστοποιητικό Ελέγ− χου», βάσει του οποίου διενεργείται ο εκτελωνισμός. Με ευθύνη του εισαγωγέα, ακριβές αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγχου κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο− μών, Μεταφορών και Δικτύων. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέ− ας πιστοποίησης αδυνατεί να εκδώσει πιστοποιητικό ελέγχου, όταν τα εισαγόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων προτύπων του άρθρου 2 της παρούσας, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή κινείται η διαδικασία απαγόρευ− σης της διάθεσης των εισαγομένων προϊόντων, σύμφω− να με το άρθρο 7 της παρούσας.1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν του άρθρου 1 δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, ο Υφυπουρ− γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με− ταφορών και Δικτύων με απόφαση του, απαγορεύει τη διάθεση και εμπορία του προϊόντος αυτού και επιβάλει οποιοδήποτε δεσμευτικό όρο κρίνει αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποσυρθεί από την κυκλοφορία όλη η ποσότητα των μη συμμορφούμενων προϊόντων, με ευθύνη του εισαγωγέα ή του παραγω− γού. Τα έξοδα απόσυρσης βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έθεσε σε κυκλοφορία τα ακατάλληλα προϊόντα. 2. Σε οποιονδήποτε παράγει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει ή μεταπωλεί προϊόντα του άρθρου 1 κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται υπέρ του Υπουργείου Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ− ων ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας πρό− στιμο μέχρι 50.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή μέχρι 100.000,00 ευρώ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής προστίμου, οι παραβάτες έχουν δικαίωμα προσφυγής εντός προ− θεσμίας 30 ημερών από την έκδοσης της απόφασης.Άρθρο 6 Εποπτεία της Αγοράς Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμ− ματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,Άρθρο 8 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται: α) η υπ’ αριθμ. 14013/Φ.32/327/9.8.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 597/Β΄/9.8.1993) «Υποχρεωτική εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) για την μεταφορά ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων» β) η υπ’ αριθμ. 10347/Φ.32/176/8.6.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 432/Β΄/14.6.1993) «Τεχνικές προδιαγραφές στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) για συστήματα αποχέτευσης σε κτίρια». Άρθρο 9 Διαδικασίες Δειγματοληψίας Η δειγματοληψία θα αφορά κάθε τύπο και παρτίδα προϊόντων πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών. Ειδικότερα, για την διενέργεια των ελέγχων, τα προ− ϊόντα υποδιαιρούνται σε 4 περιοχές, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο αυτών σε mm: ΠΕΡΙΟΧΗ Α: έως Ø 40 ΠΕΡΙΟΧΗ Β: από Ø 50 έως Ø 180 ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: από Ø 200 έως Ø 315 ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: άνω των Ø 315 Οι παρτίδες ελέγχου σωλήνων θα έχουν μέγιστη πο− σότητα σε μέτρα (m) ανά περιοχή ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΗ Α: μία παρτίδα ελέγχου για κάθε 2.000 m ΠΕΡΙΟΧΗ Β: μία παρτίδα ελέγχου για κάθε 4.000 m49759ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: μία παρτίδα ελέγχου για κάθε 6.000 m ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: μία παρτίδα ελέγχου για κάθε 8.000 m (AQL – 0.3% κατά ISO 3951). Στην περίπτωση των εξαρτημάτων λαμβάνεται δειγ− ματοληψία για κάθε παρτίδα ξεχωριστά, ανά τύπο και περιοχή εξαρτήματος. Στα λαμβανόμενα δείγματα διενεργούνται όλες οι δο− κιμές που προβλέπονται στα πρότυπα του άρθρου 2, τα δε αποτελέσματα αυτών πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων. Ο αριθμός των δειγμάτων καθορίζεται από τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων. Άρθρο 10 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 49760ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €Υ.Ο.Δ.Δ.50 €Δ΄110 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφή 2.250 €Α΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *02033461412120008*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.