Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Η απόφαση του Υπουργού ΑΝ-ΑΝΤ-ΥΠΟΜΕΔΙ περί αναστoλής της υποχρεωτικής εφαρμογής των 440 ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) μέχρι 28 ΦΕΒ 2013, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β / 3828 / 31-12-2012, οπότε η εφαρμογή της αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

53177ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 3582 31 Δεκεμβρίου 2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. ΔΙΠΑΔ.ΟΙΚ/449 (1) Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/273/17−7−2012 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρε− ωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ. ΔΙ− ΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17−7−2012 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ− γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με− ταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημό− σια Έργα». .......................................................................................................1Κατάργηση θέσης στο Υπουργείο Τουρισμού. .......................2Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. ................................................3Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. ................................................4Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. .........................................5Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. .........................................6Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. .........................................7Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. ................................................8Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. ................................................9Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. ................................................10Έγκριση υπερωριών για την τήρηση των πρακτικών συ− νεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕ− ΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» ...................... 11 Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμο− τείχου. ................................................................................................................ 12ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.2545/2012/ 001355606−11−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής............................ 13 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 49011/43265 από− φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί− κησης Αττικής. ............................................................................................ 14 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 3525.1.1.9/01/2012 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. .......... 15Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.08) «Κύρωση της κωδι− κοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 176. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 3. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.95) “Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”». 4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.12) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Την με αριθ. Υ43/05.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουρ− γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ Β΄2094). 7. Την με αριθ. Δ16α/04/773/ 29.11.1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 8. Την με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17−7−2012 απόφαση του Ανα− πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο− 53178ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)μών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30−7−2012). 9. Τα αιτήματα των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας για μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρ− μογής της απόφασης του θέματος προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τα Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων στις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 10. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφα− σίζουμε: 1. Αναστέλλεται από την δημοσίευση της παρούσας η υπο− χρεωτική εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/ 17−7−2012 απόφασης «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30−7−2012) και ορίζεται ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της αρχίζει από την 01−03−2013. 2. Ορίζεται ότι από τη δημοσίευση της παρούσας έως 28−02−2013 η εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/ 273/17−7−2012 απόφασης είναι προαιρετική στο σύνολό της. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣF(2)* Κατάργηση θέσης στο Υπουργείο Τουρισμού. Με την υπ’ αριθμ. 16664/28.11.2012 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Τουρισμού η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά− ξεις του άρθ. 20, παρ.1 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4−9−09) με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθ.21 του Ν. 2738/99, απολύεται αυτοδίκαια η Μαύρου Αντωνία του Αντωνίου, υπάλ− ληλος του Υπουργείου Τουρισμού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων με Β΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΒΜΚ0 από την 1/12/2012, ήτοι την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συ− νταξιοδότησης μήνα. Από την ανωτέρω ημερομηνία λύεται η σύμβαση εργασίας και η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου και καταργείται αυτοδίκαια η κατεχόμενη υπ’αυτής προσω− ποπαγής θέση κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα− μικού Ελληνικού Δημοσίου 6624361411/21−11−2012). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗF(3)* Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. Με την αριθ. 824/69166/24−10−2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά− ξεις του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011, την από 16−10−2012 αίτηση του Ντάλλα Λάζαρου του Ευαγγέλου, υπαλλήλου του Δήμου Κο− ζάνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό− νου, για τη μετάταξή του στην ειδικότητα Φυλάκων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, μετατάσσεται ο Ντάλλας Λάζαρος του Ευαγγέλου, υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας Διοικητικών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα Φυλάκων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, η οποία συνιστάται με την παρούσα απόφαση, με την ίδια σχέση εργασίας, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη. (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ. 63530/3901/20−11−2012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (4) * Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. Με την αριθ. 837/73280/1−11−2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011, (ΦΕΚ 138/Α΄/16−6−2011), του άρθρου 68 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011, την από 31−10−2012 αί− τηση του υπαλλήλου Χαντζιάρα Νικολάου του Κωνσταντίνου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ για τη μετάταξή του από την ειδι− κότητα ΔΕ Διοικητικών, στην ειδικότητα ΔΕ Εποπτών Καθα− ριότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Χαντζιάρας Νικόλαος του Κων− σταντίνου από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε προσωρινή προσωπο− παγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συνίσταται με την παρούσα απόφαση, επειδή συντρέ− χουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη. (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ. 63222/3890/16−11−2012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (5) * Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. Με την αριθ. 880/77094/9−11−2012 απόφαση του Δημάρ− χου Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την αριθ. 61059/23−8−2011 αίτηση της Μαλούτα Βασιλικής του Ορφέα, προς το Δήμο Κοζάνης, περί μετάταξής της από την ειδικότητα TE Διοικητικού στην ειδι− κότητα ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, το υπ’ αριθ. 10/9−10−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το οποίο περιλαμ− βάνει την υπ’ αριθ. 54/2012 θετική γνωμοδότησή του για τη μετάταξη της Μαλούτα Βασιλικής του Ορφέα σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δή− μου Κοζάνης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Μαλούτα Βασιλική του Ορφέα, από την ειδικότητα TE Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, στην ειδικότητα ανώτερης εκ− παιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού, με βαθμό Δ΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Κοζάνης 75438/8.11.2012). (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ. 58066/3598/15−11−2012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) * Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. Με την αριθ. 883/77105/9−11−2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ− θρου 183 του Νόμου 3584/2007, όπως αυτές συμπληρώθη− καν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.6 του Ν.4071/2012, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 68 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011, την από 21−3−2012 αίτηση της Σιαλβέρας Βασιλικής του Γεωργίου περί μετάταξης της από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην ειδικότητα TE Διοικητικού−Λογιστικού το υπ’ αριθμ. 10/9−10−2012 (αριθ. απόφασης 56/2012), πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το οποίο περιλαμβάνει την θετική γνωμοδότησή του, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης, Σιαλβέρα Βασιλική του Γεωργίου με σχέση Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Ε΄, στην ειδικότητα εκ− παιδευτικής βαθμίδας TE Διοικητικού−Λογιστικού, με βαθμό Ε, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθ. βεβ. πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομι− κών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 75431/8−11−2012). (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ. 62787/3863/15−11−2012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012.53179της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16− 06−2011), του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011, την από 24−10−2012 αίτηση της υπαλλήλου Γεωργιάδου Σοφίας του Κωνσταντίνου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., για τη μετάταξή της από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, με− τατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Γεωργιάδου Σοφία του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της ίδιας εκπαιδευτι− κής βαθμίδας, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συνιστάται με την παρούσα απόφαση, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη. (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυτικής Μακεδονίας: Τ.Τ. 63223/3891/16−11−2012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (9)Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης* Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης.ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (7) * Μεταφορά θέσης του Δήμου Κοζάνης. Με την αριθ. 877/77098/9−11−2012 απόφαση του Δημάρ− χου Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την από 15−03−2012 αίτηση της Διάφα Ελένης του Στέργιου, περί μετάταξής της από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αριθ. στο Δήμο Κοζάνης 15566/15−03−2012, το υπ’ αριθ. 10/9−10−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το οποίο περιλαμβάνει την υπ’ αριθ. 55/2012 θετική γνωμοδότησή του για τη μετάταξη της Διάφα Ελένης του Στέργιου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης, με σχέση εργασίας ιδιω− τικού δικαίου αορίστου χρόνου, Διάφα Ελένη του Στεργίου, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Ε΄, στην ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βαθμό Ε΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσι− αστικά προσόντα. (Αριθ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Κοζάνης 75429/8.11.2012). (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας: Τ.Τ. 62609/3850/14−11−2012). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (8) * Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. Με την αριθ. 838/71080/1−11−2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξειςΜε την αριθμ. 773/61946/04.10.2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά− ξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16.06.2011) και του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011, μετατάσσεται η Ασλανίδου Ζωγραφιά του Κοσμά, υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα Φυλάκων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, με σχέση ιδιωτικού δικαί− ου αορίστου χρόνου, η οποία συνιστάται με την παρούσα απόφαση, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του Νόμου προ− βλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυτικής Μακεδονίας: 64010/3955/21.11.2012). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ/14−12−2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F (10) * Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης. Με την αριθ. 772/65323/4−10−2012 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16− 06−2011), του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011, την από 3−10−2012 αίτηση της υπαλλήλου Τολιοπούλου Λεμονιάς του Αντωνίου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., για τη μετάταξή της από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, στην ειδικότητα ΔΕ Φυλάκων, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αριθ. στο Δήμο Κοζάνης, 65323/3−10−2012, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τολιοπούλου Λεμονιά του Αντωνίου, ειδι− κότητας ΔΕ Διοικητικών, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα ΔΕ Φυλάκων, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε προσωρινή προσω− ποπαγή θέση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί− στου χρόνου, η οποία συνιστάται με την παρούσα απόφαση, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 53180ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη. (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυτικής Μακεδονίας: Τ.Τ. 64011/3956/21−11−2012). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F Αριθ. 1558 (11) Έγκριση υπερωριών για την τήρηση των πρακτικών συνεδρι− άσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙ− ΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ− ΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ − ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. 4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/97. 5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων. 7. Την έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη που δημιουργείται κατά το τρέχον έτος, για την τήρηση των πρακτικών του Διοι− κητικού Συμβουλίου., η οποία επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου μας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό− ληση θα ανέλθει στο ποσό των 388,08 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: 12 μήνες x 6 ώρες/μήνα = 72 ώρες το χρόνο. 72 ώρες x 5,39 €/ ώρα = 388,08 €. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 15.6012, του Προϋπολογισμού του Νομικού μας Προ− σώπου, οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 1 (ενός) υπαλλή− λου του Νομικού μας Προσώπου, κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013, για 6 ώρες ανά υπάλληλο μηνι− αίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προ μνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2013 από τη δημοσί− ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.*02035823112120004*Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κιλκίς, 10 Δεκεμβρίου 2012 Η Πρόεδρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ−ΖΙΟΥΤΑ F (12) * Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Με την αριθ. 8904/19−11−2012 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, που εκ− δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 74 του Ν.3528/2007 και των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2011, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Διδυ− μοτείχου Σπανός Λουκάς του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, σε θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με ταυτό− χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και βαθμό ΔΕ−Γ−ΜΚ1. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1322/Γ΄/14.12.2012. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ FΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Στην υπ’ αριθμ. Φ.2545/2012/001355606−11−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3101/23.11.2012 τ.Β΄, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 46887, στήλη α΄, στοίχο 18 εκ των άνω, διορ− θώνεται το λανθασμένο: «...ΝΙΙΜΗ», στο ορθό: «..ΝΙΝΗ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) F(14) Στην υπ’ αριθμ. 49011/43265 απόφαση του Γενικού Γραμμα− τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3198/30.11.2012 τ.Β΄ επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 47907, στήλη β΄, στον πίνακα στο α/α 2, διορ− θώνεται το λανθασμένο επώνυμο: «ΠΑΝΤΑΖΑ», στο ορθό: «ΠΑΝΤΑΖΗ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) F(15) Στην υπ’ αριθμ. 3525.1.1.9/01/2012 απόφαση του Υπουρ− γού Ναυτιλίας και Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3073/21.11.2012 τ. Β΄ επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: α) Στη σελίδα 46599, στήλη β΄, στοίχο 11 εκ των κάτω, διορθώνεται το λανθασμένο: «Αριθμ. 3525.1.9/01/2012», στο ορθό: «Αριθμ. 3525.1.1.9/01/2012». β) Στη σελίδα 46600, στήλη α, στοίχο 5 εκ των κάτω, διορθώνεται το λανθασμένο: «22−02−2012», στο ορθό: «20−02−2012.». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
30 Ιανουαρίου 2013

AL ALLUM !!!
Προσέξτε την ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ: 28/01/13 !!!
Το ΦΕΚ αναφέρει ημ/νία απόφασης 12/12/12, δική του ημερομηνία 31/12/12 και κυκλοφόρησε μάλλον σήμερα, 30/01/13 !!!
Και όλα αυτά για την προσωρινή αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των 440 ΕΤΕΠ στα υπό δημοπράτηση έργα μέχρι 28/02/13.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση θεσμοθέτησης των ΕΤΕΠ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2221 Β / 30/07/12 και καθόριζε ότι υποχρεωτική εφαρμογή τους άρχιζε στις 29/09/12 ...

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.