Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αναρτήθηκε σήμερα (28 ΙΑΝ 2013) στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) η ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/ 12 ΔΕΚ 2012 σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝΑΝΤΥΠΟΜΕΔΙ, με την ένδειξη ότι η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΨ1-7ΡΛΑΝΑΡΤΗΤΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝΤαχ. δ/νση:Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου 115 26 Αθήνα Πληροφορίες : Διευθυντής Τηλέφωνο : 210 7710158 email : dipad@ggde.grΑθήνα,12-12-2012Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449ΑΠΟΦΑΣΗΘέμα : Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» . Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 176. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 3. Το Π.Δ.81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.428/95 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.95) ‘Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων’».Σελίδα 1 από 3 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ1-7ΡΛ4. Το Π.Δ. 86/2012(ΦΕΚ 141/Α/21.6.12) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ».Υπουργών,5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Την με αριθ. Υ43/05.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ Β΄2094). 7. Την με αριθ. Δ16α/04/773/ 29.11.1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ‘Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών’. 8. Την με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα»(ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012). 9. Τα αιτήματα των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας για μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής της Απόφασης του θέματος προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τα Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων στις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 10. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Αναστέλλεται από την δημοσίευση της παρούσας η υποχρεωτική εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφασης «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) και ορίζεται ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της αρχίζει από την 01-03-2013. 2. Ορίζεται ότι από τη δημοσίευση της παρούσας έως 28-2-2013 η εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/ 273/17-7-2012 απόφασης είναι προαιρετική στο σύνολό της.Σελίδα 2 από 3 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ1-7ΡΛ3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κοινοποίηση : 1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. 4. Γραφεία Γενικών Διευθυντών της Γ.Γ.Δ.Ε. 5. Δ/νση Δ17 6. Εθνικό Τυπογραφείο. 7. Δ/νση Πληροφορικής με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα Ε.Δ. 1. Χρ.Αρχείο 2. ΔΙΠΑΔ/Φ.220 3. Διευθυντής 4. Τμήμα β ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣελίδα 3 από 3 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ1-7ΡΛΣελίδα 4 από 3 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ1-7ΡΛ
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
07 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΕΤΣΙ?

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.