Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022
ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ∆ΙΑΠΙΣΤ ΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΘ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός Π. Αναγνωστόπουλος Πολιτικός ΜηχανικόςΣτο Συνέδριο ∆οµικών Υλικών του ΤΕΕ παρουσιάσθηκε πληθώρα υλικών σύγχρονης τεχνολογίας για πολλούς και διάφορους τοµείς της κατασκευής καθώς και τεχνικές και µεθοδολογίες εφαρµογής τους. ∆ηλαδή προϊόντα της χηµικής τεχνολογίας για την κατασκευή, µηχανήµατα και εργαλεία για την χρήση/ενσωµάτωση και µέθοδοι εργασίας. Όπως όλες οι κατασκευαστικές δραστηριότητες έτσι και οι νέες τεχνολογικές λύσεις δεν είναι απαλλαγµένες κινδύνων κατά την εφαρµογή τους. Πάντοτε δε είναι «επιβεβληµένη» η λήψη των «προσηκόντων» µέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ή έστω, την ελαχιστοποίηση της συχνότητας και της βαρύτητας των «ενδεχοµένων» ατυχηµάτων στο εργοτάξιο. ∆ιατάξεις και κανονιστικά κείµενα υπάρχουν, βέβαια, σε αφθονία (χρειάζονται αρκετές δεκάδες σελίδων µόνον για την καταγραφή των τίτλων!), τόσο Εθνικά όσο και Κοινοτικά. -Συζητώντας για χηµικά προϊόντα κατασκευής (construction chemicals) επισηµαίνεται η σπουδαιότητα των Φύλλων Στοιχείων Ασφαλείας των Υλικών (MSDS: material safety data sheets). Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ευρεία ποικιλία υλικών: συγκολλητικά, ρητίνες, τσιµεντοειδή, εποξειδικά, ακρυλικά, χρωστικές ύλες, υλικά µονώσεων, επιστρώσεων, καθαρισµού, πρόσθετα και πρόσµικτα σκυροδέµατος κλπ. κλπ. Τα υλικά αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται και να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου παραγωγής, µε χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) που αναφέρονται στα αντίστοιχα MSDS.-Συζητώντας για τεχνικές και µεθοδολογίες εκτελέσεως των εργασιών επισηµαίνεται η γενίκευση της χρήσης πληθώρας µηχανηµάτων, εργαλείων και µέσων για ανυψώσεις, κοπές, λειάνσεις, καθαρισµούς, συµπυκνώσεως, µετακινήσεις , διατρήσεις κλπ που µπορεί να είναι ηλεκτροκίνητα, µηχανοκίνητα, πεπιεσµένου αέρα, θερµικά, κρουστικά, υψηλής πίεσης, υψηλής στάθµης θορύβου κλπ. κλπ.-Πολλές από τις εργασίες εκτελούνται σε σηµαντικό ύψος από το δάπεδο προσπέλασης, ενίοτε υπό βροχή ή ακραίες καιρικές συνθήκες και αρκετές απαιτούν διακίνηση υλικών και εξαρτηµάτων µεγάλου βάρους.Η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου προϋποθέτει υιοθέτηση και ανελλιπή εφαρµογή ορθών πρακτικών κατά περίπτωση καθώς και σχεδιασµό και προγραµµατισµό των επιµέρους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων µε γνώµονα την ασφαλή εκτέλεση αυτών. Περί αυτού ουδείς αµφιβάλλει.1 Πώς όµως επιτυγχάνονται αυτό; Ο Επιβλέπων Μηχανικός (Εργοταξιαρχής, Γενικός Επιβλέπων, Ειδικοί Επιβλέποντες, Κύριος του Έργου σε περίπτωση αυτεπιστασίας) πρέπει να είναι ενήµερος και να γνωρίζει τις ορθές πρακτικές πρόληψης ατυχηµάτων για όλες αυτές τις κατηγορίες εργασιών, συνεπικουρούµενος από τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας και τον ΕΞΥΠ (όταν υπάρχουν στο οργανόγραµµα του εργοταξίου). Προφανώς ο κατά τα άνω αρµόδιος για την Επίβλεψη του Έργου δεν είναι ούτε πανταχού παρών ούτε παντογνώστης (λ.χ. είναι αµφίβολο αν γνωρίζει τις ορθές και ασφαλείς πρακτικές ανύψωσης φορτίων, ή εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, ή εφαρµογής υδροβολής ή χρήσης εποξειδικών ρητινών, ούτε είναι βέβαιο ότι είναι επαρκώς ενηµερωµένος για συστήµατα ικριωµάτων, σιδηροτύπων, πεπιεσµένου αέρα, υδραυλικά συστήµατα, συγκολλήσεις κλπ). Οι ειδικοί υπεργολάβοι (κατά κατασκευαστικό αντικείµενο) υποτίθεται ότι γνωρίζουν επαρκέστερα τις ορθές πρακτικές εκτέλεσης των εργασιών της εξειδίκευσής τους και τους κινδύνους που επικρέµανται σε περίπτωση µη εφαρµογής τους. Οι τεχνίτες, τέλος, υποτίθεται ότι γνωρίζουν το αντικείµενο εργασίας τους και τις ορθές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεσή της. Άλλωστε εάν συµβεί ατύχηµα, αυτοί οι ίδιοι θα το υποστούν! Η λέξη υποτίθεται έχει υπογραµµισθεί γιατί σχεδόν ουδεµία διαπίστευση υφίσταται σήµερα ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες όσων δηλώνουν υπεργολάβοι και τεχνίτες. Η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων στο εργοτάξιο οφείλει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όλων των συντελεστών της παραγωγής των έργων, ιδιαίτερα σήµερα που µε την τεχνολογική πρόοδο η κατασκευαστική διαδικασία γίνεται πιο σύνθετη και απαιτητική. Οι όροι-κλειδιά για την επίτευξη του σπουδαίου αυτού στόχου είναι τρεις: •Επιµερισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων: ο καθένας να προσέχει τα δικά του.•∆ιαρκής επιµόρφωση και ενηµέρωση όλων των συντελεστών της παραγωγής των έργων.•Πιστοποίηση υπεργολάβων και τεχνιτών.Επισηµαίνεται ότι ο δρόµος για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων στο εργοτάξιο δεν περνάει υποχρεωτικά από την αναζήτηση υπαιτίων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ατυχούς συµβάντος. Η ορθή και διαρκής ενηµέρωση και εκπαίδευση και η εµπέδωση ορθής νοοτροπίας πρόληψης ατυχηµάτων και αποφυγής επικίνδυνων ενεργειών πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η κείµενη νοµοθεσία είναι πολυδαίδαλη και µη κωδικοποιηµένη. Η γνώση και εφαρµογή της λίγο απέχει από το να αποτελεί επιστηµονικό τοµέα εξειδίκευσης! Βέβαια, άγνοια νόµου απαγορεύεται, και για όλα αυτά (χιλιάδες σελίδες) είναι σήµερα υπεύθυνος ο κύριος του έργου ή ο Επιβλέπων του (όπως ορίσθηκε παραπάνω).2 ∆υστυχώς, πολλές φορές, ο Επιβλέπων είναι ένας νέος Μηχανικός που επιφορτίζεται όλα αυτά που αναφέρονται στις κείµενες διατάξεις (αρκεί να δει κανείς πόσα πολλά περιλαµβάνονται µόνον στο Π∆ 305/96) και αλοίµονό του αν συµβεί κάτι (συµβαίνει κατά κανόνα όταν λείπει από το εργοτάξιο ή βρίσκεται σε κάποια θέση από την οποία δεν µπορεί να έχει αντίληψη των κακών πρακτικών που εφαρµόζουν κάποιοι εργαζόµενοι, αν µπορεί-εννοείται-να τις αντιληφθεί). Απαιτείται κατά συνέπεια κωδικοποίηση των διατάξεων, απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, τυποποίηση των ελαχίστων µέτρων ασφαλείας κατά είδος εργασιών (υπό µορφή πινάκων ελέγχου – check lists) και κυρίως θεσµοθέτηση της κατανοµής των ευθυνών σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των έργων. Επισηµαίνεται τέλος ότι όσα µέτρα και αν ληφθούν το ατύχηµα στο εργοτάξιο δεν µπορεί να αποφευχθεί πλήρως. Το ατύχηµα σε τελική ανάλυση οφείλεται στο ανθρώπινο σφάλµα (και errare humanum est κατά τους Λατίνους) ή/και σε υπερεκτίµηση των ικανοτήτων εκάστου και την υπερβολική εµπιστοσύνη του καθενός στις δυνάµεις, γνώσεις ή/και εµπειρία του (το έπαθε την εκατοστή φορά που το έκανε).3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.